ТЕМА: Облік бухгалтерської звітності


Скачати 134.58 Kb.
НазваТЕМА: Облік бухгалтерської звітності
Дата02.12.2013
Розмір134.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
План – конспект заняття

майстра в/н А.М. Педоренко

на ______________

ТЕМА: Облік бухгалтерської звітності

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Основні принципи побудови бухгалтерської звітності і строки подання бухгалтерської звітності

Мета заняття: навчити суті, призначення та основних вимог до складання бухгалтерської фінансової звітності

Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків

Структура заняття

 1. Організаційна частина

Перевірка наявності учнів та готовності їх до практичного заняття.

 1. Вступний інструктаж

Повідомляю тему і мету заняття

Актуалізація раніше вивченого матеріалу

 1. Що являє собою процес реалізації продукції?

Під процесом реалізації розуміють сукупність операцій по продажу готової продукції споживачам. Продукція реалізується за відпускними (продажними) цінами. Ціни на продукцію встановлюються з таким розрахунком, щоб підприємство не тільки відшкодувало затрати на виробництво продукції і її реалізацію, а й одержало прибуток, необхідний для сплати податку з прибутку та інших обов'язкових платежів до бюджету і розширення власного виробництва.

Реалізацією завершується процес кругообігу засобів, чим забезпечується можливість відтворення виробничих запасів і самого процесу виробництва, здійснення розрахунків підприємства за своїми зобов'язаннями (перед бюджетом, працівниками по оплаті праці, постачальниками та іншими господарюючими суб'єктами), а також виявляється фінансовий результат від реалізації.

 1. Які рахунки використовуються для обліку процесу реалізації продукції?

Для обліку процесу реалізації та розрахунків з покупцями використовують рахунки: "Собівартість реалізації", "Доходи від реалізації", "Витрати на збут", "Розрахунки з покупцями і замовниками", "Розрахунки по податках і платежах".

Згідно з законодавством датою реалізації вважається дати відвантаження продукції (товарів) покупцям, тобто дата передачі права власності на продукцію покупцеві. Звідси, на відпускну, (продажну) вартість відвантаженої продукції, яка підлягає до оплати покупцями, в бухгалтерському обліку роблять запис:

Д-т рах. "Розрахунки з покупцями і замовниками"

К-т рах. "Доходи, від реалізації"

Одночасно на списання з балансу відвантаженої покупцям продукції за фактичною виробничою собівартістю роблять запис:


Д-т рах. "Собівартість реалізації''

К-т рах "Готова продукція"

Кошти, одержані від покупців за відвантажену (реалізовану продукцію і Зараховані на поточний рахунок підприємства відображають записом:

Д-т рах. "Рахунки в банках"

К-т рах. "Розрахунки з покупцями і замовниками"

З процесом реалізації пов'язані витрати на збут (зокрема, витрати на транспортування, навантажувально-розвантажувальні роботи, на рекламу, оплату праці працівникам відділу збуту, утримання основних засобів, що використовуються для забезпечення реалізації продукції, тощо). Такі витрати протягом звітного періоду відображаються на дебеті рахунка "Витрати на збут" (в кореспонденції з кредитом відповідних рахунків), а наприкінці звітного періоду списуються з кредиту цього рахунка на дебет рахунка "Фінансові результати" записом:

Д-т рах. "Фінансові результати"

К-т рах. "Витрати на збут"

За рахунок доходу, одержаного від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), підприємства сплачують до бюджету податок на додану вартість. Облік розрахунків з бюджетом здійснюється на пасивному рахунку "Розрахунки за податками". Звідси на суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, в бухгалтерському обліку роблять запис:

Д-т рах. "Доходи від реалізації"

К-т рах. "Розрахунки за податками"

 1. Який порядок списання доходів і витрат підприємства на фінансовий результат?

1 - відображення доходу (виручки) від реалізації продукції;

2 - списання з балансу виробничої собівартості реалізована продукції;

3 - списання собівартості реалізованої продукції на фінансові результати;

4 - відображення витрат, пов'язаних із збутом (реалізацією) продукції лротягом звітного періоду;

5 - нарахування податку на додану вартість, що підлягає перерахуванню до бюджету, за рахунок доходу від реалізації;

6 - списання чистого доходу від реалізації (за вирахуванням податку на додану вартість) на фінансові результати;

7 - списання витрат на збут на фінансові результати;

8 - списання прибутку від реалізації;

9 - списання збитку від реалізації.


 1. Пояснення нового матеріалу

Обліковий процес завершується складанням фінансової звітності про господарську діяльність підприємства. Правові основи з питань складання фінансової звітності регламентуються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку П(с)БО. Норми цього Закону та Положення слід застосовувати до фінансової звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. Державне регулювання фінансової звітності в Україні здійснюється з метою створення єдиних правил складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств.

Узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій здійснюється на рахунку 79 "Фінансові результати". Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Бухгалтерський облік фінансових результатів ведеться за видами діяльності, для яких відкриваються відповідні субрахунки.

Рахунок 79 "Фінансові результати" має субрахунки, наведені в табл. 1.

Таблиця 1. Субрахунки до рахунку 79 "Фінансові результати"

№ субрахунку

Назва субрахунку

Характеристика

791

"Результат

операційної

діяльності"

Визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід"), за дебетом - сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 "Собівартість реалізації"', 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності")

792

"Результат фінансових операцій"

Визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом - списання фінансових витрат з рахунків 95 "Фінансові витрати" та 96 "Втрати від участі в капі галі"

793

"Результат іншої звичайної діяльності"

Визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом рахунку відображається списання сум в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом - списання витрат з рахунку 97 "Інші витрати"

794

"Результат надзвичайних подій"

Визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом- списання втрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 "Надзвичайні витрати"

Аналітичний облік фінансових результатів ведеться за їх характером, видами продукції, товарів, робіт, послуг та іншими напрямами, визначеними підприємством самостійно.

Первинними документами для відображення накопичення фінансових результатів від різних видів діяльності та віднесення до складу нерозподіленого прибутку (збитку) є довідки та розрахунки бухгалтерії.

На підприємстві бухгалтерський облік фінансових результатів організовується наступним чином (рис. 1).Рис. 1. Схема організації бухгалтерського обліку фінансових результатів

Порядок відображення у бухгалтерському обліку фінансових результатів наведено в табл. 2.

Таблиця 2. Облік фінансових результатів діяльності

№ оп

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Відображено собівартість готової продукції (робіт, послуг), якщо Підприємство не використовує рахунки класу 9 "Витрати діяльності"

79 "Фінансові результати"

23 "Виробництво",

26 "Готова продукція"

2

Відображено нерозподілений прибуток підприємства звітного періоду

79 "Фінансові результати"

441 "Прибуток нерозподілений"

3

Віднесемо на фінансові результати суми, які підлягають виключенню зі складу доходів

79 "Фінансові результати"

70 "Доходи від реалізації"

4

Віднесено па фінансовий результат витрати за елементами, якщо підприємство не використовує рахунки класу 9 "Витрати діяльності"

79 "Фінансові результати"

Рахунки класу 8 "Витрати за елементами"

5

Віднесено на фінансові результати собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

79 "Фінансові результати"

90 "Собівартість реалізації»

6

Віднесено на фінансові результати адміністративні витрати, понесені протягом звітного періоду

79 "Фінансові результати"

92 "Адміністративні витрати"

7

Віднесено па фінансові результати витрати на збут, понесені протягом звітного періоду

79 "Фінансові результати"

93 "Витрати на збут"

8

Віднесено на фінансові результати інші витрати операційної діяльності, понесені протягом звітного періоду

79 "Фінансові результати"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

9

Віднесено на фінансові результати фінансові витрати, понесені протягом звітного періоду

79 "Фінансові результати"

95 "Фінансові витрати"

10

Віднесено на фінансові результати понесені протягом звітного періоду витрати від інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі

79 "Фінансові результати"

96 "Втрати від участі в капіталі"

11

Віднесено на фінансові результати інші витрати, понесені протягом звітного періоду

79 "Фінансові результати"

97 "Інші витрати"

12

Віднесено на фінансові результати витрати з нарахування податку на прибуток, отриманого за даними бухгалтерського обліку

79 "Фінансові результати"

98 "Податок на прибуток"

13

Віднесено на фінансові результати виграти, понесені протягом звітного періоду у зв’язку із надзвичайними подіями

79 "Фінансові результати"

99 "Надзвичайні витрати"

14

Відображено непокритий збиток звітного періоду

442 "Непокриті збитки"

79 "Фінансові результати"

15

Віднесено на фінансові результати дохід від реалізації, одержаний підприємством у звітному періоді

70 "Доходи від реалізації"'

79 "Фінансові результати"

16

Віднесено на фінансові результати дохід, отриманий підприємством у звітному періоді від іншої операційної діяльності

71 "Інший

операційний

дохід"

79 "Фінансові результати"

17

Віднесено на фінансові результати дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі

72 "Дохід від участі в капіталі"

79 "Фінансові результати"

18

Віднесено на фінансові результати дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від іншої фінансової діяльності

73 "Інші

фінансові

доходи"

79 "Фінансові результати"

19

Віднесено на фінансові результати дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від звичайної діяльності, яка не є фінансовою і операційною

74 "Інші доходи"

79 "Фінансові результати"

20

Віднесено на фінансові результати дохід, одержаний підприємством у звітному періоді внаслідок надзвичайних подій

75 "Надзвичайні доходи"

79 "Фінансові результати"

21

Відкоригована суму надлишково списаного податку на прибуток

98 "Податок на прибуток"

79 "Фінансові результати"


Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Відповідно до ст. 1 Закону про бухгалтерський облік користувачами фінансової звітності є фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень (рис. 2).

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» та п. 4. П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством. Під час підготовки до складання та подання фінансової звітності підприємство повинне дотримуватись вимог П(с)БО, а також Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, який визначає суб’єктів подання звітності, звітний період, склад та терміни її подання. Відповідальність за складання та надання фінансової звітності несе керівництво підприємства.

. групи користувачів бухгалтерської звітності

Рис. 2 Групи користувачів бухгалтерської звітності
Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

 • придбання, продажу та володіння цінними паперами;

 • участі в капіталі підприємства;

 • оцінки якості управління;

 • оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;

 • забезпеченості зобов’язань підприємства;

 • визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

 • регулювання діяльності підприємства;

 • інших рішень.

Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та
консолідованої) подається підприємствами органам, зазначеним у
пункті 2, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним
кварталом, а річна - не пізніше 9 лютого наступного за звітним
року.

Головні вимоги до звітності — це обов’язковість подання, державна регламентація, своєчасність складання і подання, простота, зрозумілість і загальна доступність, достовірність, єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників за різні періоди, доречність, раціональність, економічність і дійовість. Основні вимоги, що висуваються до звітності, наведені на рис. 3

вимоги для фінансової звітності 
Рис. 3. Вимоги для фінансової звітності
Фінансова звітність повинна містити дані про:

 • підприємство;

 • дату звітності та звітний період;

 • валюту звітності та одиницю її виміру;

 • відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду;

 • облікову політику підприємства та її зміни;

 • консолідацію фінансових звітів;

 • припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

 • обмеження щодо володіння активами;

 • участь у спільних підприємствах;

 • виявлені помилки минулих років та пов’язані з ними коригування;

 • переоцінку статей фінансових звітів;

 • іншу інформацію, розкриття якої передбачене відповідними Положеннями (стандартами).

Фінансова звітність в Україні формується з дотриманням тих десяти принципів, які сформульовані в статті 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пунктом 18 П(с)БО 1 (рис.4).

принципи підготовки фінансової звітності

Рис 4. Принципи підготовки фінансової звітності
Крім фінансової звітності підприємства повинні подавати ще й інші форми звітності.

 1. Закріплення матеріалу вступного інструктажу

 1. Яка мета фінансової звітності, загальні вимоги до фінансової звітності

 2. Хто є користувачами бухгалтерської звітності

 3. Які основні принципи складання фінансової звітності

 1. Самостійна робота учнів та поточний інструктаж

Занотувати (при необхідності) теоретичні відомості, виконати практичні завдання, в процесі виконання здійснити поточний індивідуальний, а при необхідності груповий інструктаж.

VI Заключний інструктаж

Перевірка робіт учнів, акцентування уваги учнів на типові помилки допущені ними, оцінювання.

Майстер в/н А.М. Педоренко

Схожі:

ТЕМА: Облік бухгалтерської звітності
Мета заняття: навчити порядку складання та подання усіх форм бухгалтерської звітності
ТЕМА: Облік бухгалтерської звітності
...
З основними методичними рекомендації складання бухгалтерської звітності підприємств. Завдання
Мета вивчення: ознайомитися з основними методичними рекомендації складання бухгалтерської звітності підприємств
ТЕМА 7: Оперативний облік надходження платежів
У 2000 році запроваджено більш досконалий програмний комплекс АІС "Облік податків і платежів", який забезпечує автоматизоване виконання...
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік процесу реалізації продукції (робіт, послуг), синтетичний та аналітичний облік
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО ПЕРЕВІРЯТИ ПІДПРИЄМСТВО
Податки і збори (обов'язкові платежі), які справляються до бюджетів і державних цільових фондів, крім зазначених у пп. 1 3 Закону...
Персональні комп’ютери, програмне забезпечення 1С-Бухгалтерія 7,...
С-Бухгалтерія 7: створення акту на введення в експлуатацію основних засобів, розрахунок зносу основних засобів у фінансовому обліку,...
ТЕМА: Облік грошових коштів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення розрахункових операцій. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
ТЕМА: Облік грошових коштів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення розрахункових операцій. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка