Персональні комп’ютери, програмне забезпечення 1С-Бухгалтерія 7, роздатковий дидактичний матеріал, мультимедійні навчальні елементи, електронна презентація, тестова програма


Скачати 80.49 Kb.
НазваПерсональні комп’ютери, програмне забезпечення 1С-Бухгалтерія 7, роздатковий дидактичний матеріал, мультимедійні навчальні елементи, електронна презентація, тестова програма
Дата21.04.2013
Розмір80.49 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиЛАБОРАТОРНА РОБОТА
Тема. Облік основних засобів в програмі
1С-Бухгалтерія 7.7
.

Мета: узагальнення і систематизація теоретичних знань, формування практичних навичок обліку основних засобів засобами програми 1С-Бухгалтерія 7.7: створення акту на введення в експлуатацію основних засобів, розрахунок зносу основних засобів у фінансовому обліку, формування відповідної бухгалтерської звітності.

Обладнання та методичне забезпечення: персональні комп’ютери, програмне забезпечення 1С-Бухгалтерія 7.7, роздатковий дидактичний матеріал, мультимедійні навчальні елементи, електронна презентація, тестова програма Test-W2, плазмова панель, програма мережевого керування комп’ютерним кабінетом NSS.
Ключові слова: основні засоби,об'єкт основних засобів, група основних засобів, класифікація основних засобів, субконто, актив, баланс підприємства, одиниця обліку основних засобів, строк корисного використання, ліквідаційна вартість, амортизація, знос основних засобів, ліквідаційна вартость, первісна вартість, види амортизації, групи оподаткування, акт на введення в експлуатацію, методи амортизації,

Література:

Web-ресурси

Друковані матеріали

Короткі теоретичні відомості

1. Порядок обліку

Необоротні активи як елемент виробництва відрізняють такі особливості: 1) вони багатократно приймають участь в процесі виробництва і переносять свою вартість на продукцію частками у формі амортизаційних відрахувань; 2) процес їх відтворення носить довгостроковий характер, що передбачає наявність в діяльності підприємства процесу капіталовкладень. Обліковуються на рахунках 1-го класу: 10, 11, 12.

Основні засоби 10 – використовуються безпосередньо в процесі виробництва, торгівлі. Вони несуть основне навантаження по виробництву, торгівлі. Інші необоротні матеріальні активи 11 – вартість менша від основних засобів, щось допоміжне. Нематеріальні активи 12 – не мають матеріального підгрунтя, але без них неможливо працювати.

Всі необоротні активи мають строк служби більше 1 року. Вони не використовуються в обороті підприємства. Всі необоротні активи амортизуються.

Амортизація – це поступове віднесення витрат на придбання чи виготовлення необоротних активів до собівартості готової продукції, товарів чи послуг. Знос – відображає старіння діючих фондів.

До вартості НА відноситься не тільки безпосередня вартість купленого активу, але й витрати на його придбання, доставку, монтаж, обладнання.

При придбанні НА вони спочатку відносяться до капітальних інвестицій, тобто в Д-т 15, тому що ОЗ спочатку знаходяться на складі (ми зробили капітальні витрати, а ще не користуємося). Після цього складається акт введення в експлуатацію і за наявності цього документа робимо проводки:

Д-т 10, 11, 12 К-т 15 – за первісною вартістю.

Первісна вартість – вартість, за якою придбали НА.

І на рахунках 10, 11, 12 (первісна вартість) будуть знаходитись ОЗ, аж поки ми їх не продамо, чи не спишемо. Амортизація ніяким чином на ці рахунки не вплине. Амортизація проводиться наступним чином:

Д-т 8, 9 (в залежн. від того, для чого використ. цей НА) К-т 13 (відп. субрахунок).

Таким чином ми нараховуємо амортизацію в бухгалтерському обліку щомісячно. Знос – безпосередньо сума, амортизація – процес. Знос починає нараховуватися в місяці, наступному за введенням в експлуатацію НА.

Облік доходів по вибуттю НА ведеться на рахунку 74 “Інші доходи”, облік витрат по вибуттю НА ведеться на рахунку 97 “Інші витрати”. Вияв фінансових результатів від вибуття ведеться на рахунку 793 “Результат іншої звичайної діяльності”.
2. Настройка плану рахунків

План рахунків для рахунку 10 “Основні засоби” має наступні особливості - рахунок є активним і має субрахунки; також на рахунку передбачається ведення аналітичного обліку в розрізі двох видів субконто – “Позаоборотні активи” та “Місця зберігання”. Довідник “Позаоборотні активи” дозволяє організувати облік наявності та рух основних засобів по класифікаційним групам і по кожному інвентарному об’єкту. Для періодичних реквізитів зберігається історія змін значень по датах. Якщо в процесі роботи з довідником змінюється значення періодичного реквізиту, то його попереднє значення зберігається в пам’яті системи. У зв’язку з цим дуже важливо слідкувати за правильністю встановлення робочої дати. Саме вона фіксує момент зміни реквізиту чи його введення.

План рахунків для рахунку 15 “Основні засоби” має наступні особливості - рахунок має субрахунки і є активним; на рахунку передбачається ведення аналітичного обліку в розрізі субконто – “Інвестиції”.3. Введення ОЗ в експлуатацію

Для відображення факту вводу ОЗ в експлуатацію використовується документ типової конфігурації “Введення в експлуатацію”. Він вводить в експлуатацію основний засіб або МШП. Особливістю документа є створення додаткових проводок на позабалансових рахунках обліку основних засобів та нематеріальних активів. Тільки після введення ОЗ та НМА до дії за останніми буде проводитися нарахування зносу (це особливо важливо для податкового нарахування зносу).

Даний документ можна вводити на підставі документу “Прибуткова накладна”.

4. Нарахування амортизації в бухгалтерському обліку

Амортизацію (знос) основних засобів нараховують і враховують щомісяця до повного погашення їхньої вартості. По знов прийнятим на облік основним засобам знос нараховується, починаючи з 1-го числа місяця, наступного за місяцем надходження. По вибулим об'єктах нарахування амортизації припиняють з 1-го числа місяця, наступного за місяцем вибуття.

Методи амортизації

Прямолінійний – вартість об’єкта НБА списуємо однаковими частками на протязі всього періоду їх експлуатації. Період експлуатації підприємство встановлює самостійно. Термін переводиться в місяці. Вартість / кількість місяців експлуатації.

Метод зменшення остаточної вартості. Ліквідаційна вартість - це компенсація продажу чи використання основного засобу після закінчення строку його використання. Підприємство її визначає самостійно. Метод можна використати в тому випадку, якщо її можна визначити.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості.

Кумулятивний.

Виробничий метод. Місячна сума амортизації визначається, виходячи з фактичного місячного об’єму продукції (робіт, послуг) і виробничої ставки амортизації.

Податковий метод.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 1

ЗАДАЧА 1. Створити акт на введення в експлуатацію основного засобу за наведеними реквізитами:

Ввести в довідник “Необоротні активи” відомості про об‘єкт основних засобів:

Найменування об‘єкту –“Холодильне обладнання”

Вид необоротного активу – основні засоби

Рахунок обліку – 10.4; Інвентарний номер – 4001

Група податкового обліку –2

Початкова вартість – 25000грн. ; Ліквідаційна вартість 560 грн.

Амортизаційні відрахування відносяться на рахунок – 831

Вид витрат – Амортиз. произв. ОС, НМА и др.

Метод амортизації – прямолінійне списання

Термін корисного використання 48 міс.

Вид діяльності – основна діяльність (виробництво)

Дата введення в експлуатацію – поточна.

Використовуйте наступний алгоритм:ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 2

ЗАДАЧА 2. Нарахувати амортизацію основному засобу, який було введено в експлуатацію при роз’язанні попередньої задачі.
Використовуйте наступний алгоритм:


ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 3

ЗАДАЧА 3. Сформувати оборотно-сальдову відомість та головну книгу для обліку основних засобів в програмі 1С-Підприємство 7.7
Питання та завдання для самостійного опрацювання
Задача 1. 20.05.2010р. на склад ВАТ “Таврія” від постачальника АТ “Процес” в супроводі товарно-транспортної накладної і відповідного рахунку на основний склад надійшло виробниче обладнання. В рахунку вказано:

Найменування

Од.виміру

Кількість

Ціна (з ПДВ)

Сума

Машина для миття посуду

Шт.

2

8800

17600.00

Герметичне обладнання

Шт.

1

14800 (без ПДВ 12333.34)

14800.00

Всього


32400.00

В т.ч. ПДВ


5400.00

Оформлена прибуткова накладна на приймання обладнання. Все обладнання передане в експлуатацію. Необхідно відобразити в комп’ютерному обліку підприємства факт надходження обладнання та подальшої його амортизації.
Задача 2. 19.05.2010 р. по акту дарування № АД-1 від ПП “Колосов” переданий ВАТ “Укрснаб” об‘єкт основних засобів “Сервер HP S6500 Pentium i7”. Ринкова вартість на момент передачі основного засобу оцінена в 9600 грн. Необхідно відобразити в комп‘ютерній бухгалтерії: реєстрацію нового постачальника в довіднику “Контрагенти”; реєстрацію ОЗ в довіднику НА; факт безкоштовного надходження основного засобу; факт введення в експлуатацію ОЗ.

Відомості про ОЗ:

Інвентарний номер – 4003, Рахунок обліку - 104

Група податкового обліку – визначити самостійно

Початкова вартість – 9000 грн.; Метод амортизації – лінійний

Ліквідаційна вартість - 820 грн.; Термін використання – 48 місяців

Вид витрати – Амортиз. произв. ОС, НМА и др., рахунок 831.Контрольні запитання

  1. Довідники, які використовуються при обліку необоротних активів. Особливості їх заповнення та використання.

  2. Що таке складна проводка? Яким чином здійснюється введення складних проводок.

  3. Що таке типові операції, для чого вони призначені, режими їх роботи.

  4. Як використовуються документи “Прибуткова накладна”, “Введення в експлуатацію” для оформлення господарських операцій при надходження НА від постачальників, від засновників.

  5. Яким чином оформляються операції по безкоштовному отриманню основних засобів?

  6. Поряд обліку малоцінних необоротних активів.

  7. Що таке періодичні реквізити довідників? Як з’ясувати, чи є реквізит періодичним?

  8. Як здійснюється введення та коригування значень періодичних реквізитів? Що таке історія зміни періодичного реквізиту?

  9. Порядок нарахування зносу в бухгалтерському обліку.

  10. Порядок нарахування зносу в податковому обліку.

Схожі:

Уроку: Поняття символу та екземпляру символу, бібліотеки
Обладнання, матеріали, наочність: персональні комп’ютери, програмне забезпечення Macromedia Flash MX, роздатковий дидактичний матеріал,...
Мета: узагальнення і систематизація теоретичних знань, формування...
Обладнання та методичне забезпечення: персональні комп’ютери, програмне забезпечення Macromedia Flash MX, роздатковий дидактичний...
Узагальнення і систематизація знань з теми «Текстовий редактор MS WORD»
Обладнання: персональні комп’ютери, програмне забезпечення MS WORD, комп'ютерна презентація, картки з завданнями
Тема по програмі
Матеріально технічне забезпечення уроку: персональні комп'ютери з операційною системою Windows, підключені до мережі, роздатковий...
УРОК №3 Тема. Комп’ютери бувають різні
Базові поняття й терміни: персональні комп’ютери, стаціонарні комп’ютери, портативні персональні комп’ютери (ноутбук, нетбук), кишеньковий...
Тема. Підсумковий урок Мета
Обладнання й матеріали: Комп’ютерний клас обладнаний в мережу, програмне забезпечення, роздатковий матеріал
Комп'ютерна графіка. Графічний редактор Paint
Обладнання: комп’ютери, що працюють під керівництвом ОС Windows, Paint, роздатковий матеріал
Правила техніки безпеки та охорони праці при роботі з комп'ютерною технікою
Навчальна дисципліна "Комп'ютери і комп'ютерні технології" дозволяє успішно використовувати комп'ютерну техніку та сучасне програмне...
Тема Кількість годин
ПК з пудключенням до мережі,необхідне програмне забезпечення, роздатковий матеріал
Corel Draw та його меню. Панелі інструментів та їх призначення Мета:...
Методичне забезпечення: ПК з програмою Corel Draw, мультимедійна презентація створена у Paver Point 2010, мультимедійний проектор,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка