Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан товариства З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


Скачати 304.87 Kb.
НазваАудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан товариства З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Сторінка3/3
Дата26.08.2013
Розмір304.87 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
1   2   3


Таким чином, за результатами аудиторської перевірки встановлено, що станом 31 грудня 2012 року зареєстрований та сплачений Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ТАЙМС» становить 7 000 000 (Сім мільйонів) грн. 00 коп.

Неоплачений капітал Товариства станом на 31 грудня 2012 року відсутній.
На думку аудиторів розмір статутного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 р. достовірно.
Резервний капітал
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 року сума резервного капіталу складає 256 тис. грн..
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 року сума непокритого збитку складає 15 тис. грн..
Щодо вартості чистих активів
Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2012 становить 7 241 тис. грн., що відповідає підсумку розділу І пасиву Балансу Товариства на вказану дату.

Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.

Вартість чистих активів Товариства більша розміру статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного законодавства.

Доходи
Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону № 996.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах – ордерах та оборотно – сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2012 рік в цілому відповідають первинним документам.

Бухгалтерський облік доходів здійснюється Товариством на відповідних субрахунках класу 7 «Доходи» в цілому у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 15) та Наказу про облікову політику.

Структуру доходів Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2012 рік та даними облікових регістрів та первинних документів наведено в Таблиці 4.
Структура доходів Товариства за 2012 рік

Таблиця 4

Всього:

7 000 000,00

100,00

Доходи Товариства

Сума (тис. грн.)

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

40 424

ПДВ, акцизний збір та інші вирахування з доходу

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

40 424

Інші операційні доходи

57 119

Доход від участі в капіталі

-

Інші фінансові доходи

309

Інші доходи

-

Надзвичайні доходи

-

Разом

97 852


На думку аудиторів, бухгалтерський облік інших доходів Товариства в усіх суттєвих аспектах ведеться у відповідності до норм П(С)БО 15.
Витрати
На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 16).

Відображення витрат Товариства за 2012 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями).

Бухгалтерський облік витрат Товариства за 2012 рік здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, в основному відповідають первинним документам та даним фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Структуру витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2012 рік та даними облікових регістрів та первинних документів наведено в Таблицях 5, 6.
Структуру витрат Товариства за 2012 рік

Таблиця 5

Витрати діяльності Товариства

Сума (тис. грн.)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

39 058

Адміністративні витрати

1 278

Витрати на збут

160

Інші операційні витрати

56 927

Фінансові витрати

5

Інші витрати

-

Разом

97 428


Елементи операційних витрат за 2012 рік

Таблиця 6

Витрати діяльності Товариства

Сума (тис. грн.)

Матеріальні витрати

730

Витрати на оплату праці

312

Відрахування на соціальні заходи

113

Амортизація

79

Інші операційні витрати

269

Разом

1 503Податок на прибуток від звичайної діяльності Товариства за 2012 рік складає суму 195 тис. грн..

Таким чином, з урахуванням отриманих доходів, понесених витрат та податку на прибуток, фінансовим результатом діяльності Товариства за 2012 рік став прибуток у розмірі 229 тис. грн.

Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2012 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.
Не змінюючи нашої думки стосовно достовірності в усіх суттєвих аспектах фінансових звітів Товариства за 2012 рік, вважаємо за необхідне зазначити, що інша особлива інформація про Товариство, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV, в 2012 році не мала місце.

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»), не виявлено.

Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») аудитором не виявлено.

Довідка про фінансовий стан Товариства додається.
Довідка про фінансовий стан

Товариства з обмеженою відповідальністю

«КАПІТАЛ ТАЙМС»

станом на 31 грудня 2012 року
м. Київ 26 березня 2013 року
Аналіз фінансового стану Товариства проведено на підставі даних форми № 1 «Баланс» станом на 31 грудня 2011 року і станом на 31 грудня 2012 року та форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2011 рік і за 2012 рік.

На підставі даних фінансової звітності Товариства аудиторами були розраховані окремі фінансові показники, які наведені в Таблиці 7.
Таблиця 7

Показник

Формула розрахунку

Значення показника

31.12.2011

31.12.2012

1

2

3

4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф1(р220+р230+р240) / Ф1 р620

1,138

2,662

Коефіцієнт покриття

Ф1р260 / Ф1р620

1,338

2,702

Коефіцієнт загальної ліквідності 

Ф1 р. 260 / ( Ф1 р. 480 + р. 620)

1,338

2,702

Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності, автономії)

Ф1р380/Ф1р280

0,254

0,634

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

Ф1(р430+р480+р620+р630) / Ф1р380

2,934

0,578

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

Ф1 р260 - р620

6 957

7 123

Коефіцієнт рентабельності активів

Ф2 р.220 або р.225 (або р. 190 ф. № 2-м) )/Ф1(р. 280 (гр..3) + р. 280 (гр.. 4))/2

-0,014

0,012

Коефіцієнт фінансової стабільності

Ф 1 р. 380 / (Ф 1 р. 480 +

Ф 1 р. 620)


0,341

1,730


Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналізу фінансового стану можемо зробити висновок, що станом на 31 грудня 2012 року фінансовий стан Товариства задовільний.

Дані показники, що характеризують фінансовий стан та платоспроможність Товариства станом на 31 грудня 2012 року, свідчить про подальшу можливість безперервного функціонування Товариства як суб’єкта господарювання.

Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити під сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі ( МСА 570 «Безперервність»).
Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці 8.

Таблиця 8

п/п

Показник

Значення

1

Повне найменування, код за ЄДРПОУ

Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма «Імона-Аудит», 23500277

2

Номер та дата Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, виданого АПУ

№ 0791, видано рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, подовжено рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року, № 222/3 до 30.11.2015 року та свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 33 від 19.02.2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року

3

Місцезнаходження

місто Київ, проспект Бажана, 26 офіс 95

4

Телефон/ факс

565-77-22, 565-99-99


Генеральний директор Величко О.В.

(сертифікат аудитора серія А № 005182,

виданий рішенням Аудиторської палати

України № 109 від 23.04.2002 року,

продовжений рішенням Аудиторської

палати України № 249/3 від 26.04.2012 року

до 23.04.2017 року)
Дата аудиторського висновку: 26 березня 2013 року
Адреса аудитора: м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95

тел./факс: (044) 565-77-22, (044) 574-51-751   2   3

Схожі:

Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Згідно з Договором № ?? від ??? 2012 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка