Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан товариства З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


Скачати 304.87 Kb.
НазваАудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан товариства З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Сторінка2/3
Дата26.08.2013
Розмір304.87 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
1   2   3

Нематеріальні активи
У результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що станом на 31 грудня 2012 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю 40 тис. грн. Знос нематеріальних активів станом на 31 грудня 2012 року складав 33 тис. грн., що в цілому відповідає даним облікових регістрів. Нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

На думку аудитора, облік нематеріальних активів у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Наказу про облікову політику, вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 8).

Інформація щодо нематеріальних активів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Капітальні інвестиції
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 року на балансі Товариства незавершене будівництво не обліковується, що в цілому відповідає даним бухгалтерського обліку.
Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 року на балансі обліковуються основні засоби первісною вартістю 221 тис. грн. Дані щодо основних засобів Товариства наведено в Таблиці 2.

Таблиця 2

Групи основних засобів

Залишок на 31 грудня 2012 (первісна вартість, тис. грн.)

Машини та обладнання

180

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

18

Інші основні засоби

8

Малоцінні необоротні матеріальні активи

15

Всього:

221


Сума нарахованого зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 31 грудня 2012 року склала 131 тис. грн.

Відповідно до Наказу про облікову політику нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом.

Згідно наданих на розгляд аудиторів документів нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів групи «Інші необоротні матеріальні активи» проводиться в розмірі 100% вартості такого об’єкту в першому місяці його відпуску зі складу в експлуатацію, що відповідає вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (із змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 7).

Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду.

На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства стосовно основних засобів та інших необоротних матеріальних активів в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; склад основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому відповідають вимогам П(С)БО 7.

Інформація щодо основних засобів та інших необоротних матеріальних активів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Облік запасів
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 року на балансі не обліковуються виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція та товари, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246 (зі змінами і доповненнями) (далі - П(С)БО 9).

Забезпечення незмінності визначених методів оцінки запасів при відпуску їх у виробництво, продажу чи іншому вибутті – ФІФО.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключаються зі складу активів (списуються з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

Списання запасів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами підприємства та затверджені в установленому порядку.

Аналітичний облік запасів ведеться Товариством у відомостях по кожному виду запасів окремо у розрізі найменувань.

На думку аудиторів, запаси Товариства класифіковані і обліковуються відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями) (далі – Інструкція № 291).

Облік запасів на Товаристві здійснюється в цілому у відповідності із вимогами Наказу про облікову політику та вимогами П(С)БО 9.

Інформація щодо запасів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Дебіторська заборгованість
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2012 року на балансі Товариства не обліковується, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Поточна дебіторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2012 року становить 40 тис. грн.., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Резерв сумнівних боргів у 2012 році Товариство не створювало. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за відвантажену продукцію та товари станом на 31 грудня 2012 р. склала 40 тис. грн..

Станом на 31 грудня 2012 року дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками:

 • з бюджетом становить 21 тис. грн.;

 • за виданими авансами становить 52 тис. грн.;

 • з нарахованих доходів становить 5 тис. грн..,

що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками із внутрішніх розрахунків станом на 31 грудня 2012 року відсутня, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31 грудня 2012 року становить 48 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

На думку аудиторів бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості здійснюється Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237 (зі змінами і доповненнями).

Інформація щодо дебіторської заборгованості розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Фінансові інвестиції
За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31 грудня 2012 року на балансі Товариства не обліковуються довгострокові фінансові інвестиції, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31 грудня 2012 р. складають 10 210 тис. грн., обліковуються згідно вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом МФУ від 26.04.2000 р. № 91, як інші фінансові інвестиції, які відображені в балансі по собівартості.

На думку аудиторів облік фінансових інвестицій ведеться Товариством в цілому у відповідності з вимогами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91 (зі змінами і доповненнями).

Інформація щодо фінансових інвестицій розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Грошові кошти
Залишок грошових коштів Товариства в національній валюті станом на 31 грудня 2012 року склав 933 тис. грн., що відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства.
Інші активи
Інші необоротні активи та інші оборотні активи станом на 31 грудня 2012 року на балансі Товариства не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Витрати майбутніх періодів
Станом на 31 грудня 2012 року на балансі Товариства витрати майбутніх періодів складають 21 тис. грн.., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.


Забезпечення наступних витрат і платежів та цільове фінансування
При проведенні перевірки було встановлено, що забезпечення наступних витрат і платежів та цільове фінансування на балансі Товариства станом на 31 грудня 2012 року не обліковуються.

Визнання, облік та оцінка зобов’язань Товариства
Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в цілому відповідають вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (зі змінами і доповненнями).

Довгострокові зобов’язання станом на 31 грудня 2012 року на балансі Товариства не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Станом на 31 грудня 2012 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються:

 • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 2 725 тис. грн..;

 • поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів в сумі 1 180 тис. грн.;

 • поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом в сумі 2 тис. грн.;

 • поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування в сумі 5 тис. грн.;

 • поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці в сумі 6 тис. грн.;

 • інші поточні зобов’язання в сумі 268 тис. грн.,

що в цілому відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Поточні зобов’язання за розрахунками з позабюджетних платежів, учасниками та внутрішніх розрахунків на балансі Товариства станом на 31 грудня 2012 р. не обліковуються, що в цілому відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Власний капітал
За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2012 року складає суму 7 241 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2012 року власний капітал має таку структуру:- статутний капітал - 7 000 тис. грн.;

- резервний капітал - 256 тис. грн..;

- непокритий збиток - 15 тис. грн.
Додатково вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, вилученого капіталу та неоплаченого капіталу станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має.

На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 року достовірно.

Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2012 року наведено Товариством в Звіті про власний капітал відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями).
Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2012 року заявлений в статутних документах Товариства статутний фонд в розмірі 7 000 000 (Сім мільйонів) грн. 00 коп. внесено учасниками Товариства в порядку, передбаченому Статутом, грошовими коштами в сумі 1 635 571 (Один мільйон шістсот тридцять п`ять тисяч п`ятсот сімдесят одна ) грн. 48 коп., за рахунок чистого прибутку в сумі 384 428 (Триста вісімдесят чотири тисячі чотириста двадцять вісім) грн.. 52 коп. та за рахунок реінвестиції дивідендів в сумі 4 980 000 (Чотири мільйони дев`ятсот вісімдесят тисяч) грн.. 00 коп.

Відповідно висновку від 21 березня 2012 року незалежного аудитора Аудиторськой фірми “Сервіс - Аудит”, код ЄДРПОУ 32205930. Адреса аудиторськой фірми: 04209, Україна, м. Київ, Героїв Дніпра, буд. 41; Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3090, видане Аудиторською палатою України 26 грудня 2002 року; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів реєстраційний № 743, серія та номер свідоцтва АБ 000680, видане відповідно до рішення Комісії від 13 лютого 2008 року № 90, оголошений Статутний капітал Товариства був сформований у повному розмірі.

Вклад та додаткові вклади Учасника Товариства Компанія «ФЕАКАУНТ ЛІМІТЕД» (FAIRCOUNT LIMITED) до Статутного капіталу Товариства здійснені та оцінені наступним чином:

 • станом на 26 листопада 2007 року – 625 571,48 грн. (Шістсот двадцять п`ять тисяч п`ятсот сімдесят одна грн.. 48 коп.), що становить 123 875,54 USD (курс НБУ на 26 листопада 2007 р. 1 USD = 5,05 UAH);

 • станом на 23 квітня 2008 року – 505 000,00 грн. (П`ятсот п`ять тисяч грн.. 00 коп.), що становить 100 000,00 USD (курс НБУ на 23 квітня 2008 р. 1 USD = 5,05 UAH);

 • станом на 23 квітня 2008 року – 384 428,52 грн. (Триста вісімдесят чотири тисячі чотириста двадцять вісім грн.. 52 коп.) за рахунок чистого прибутку;

 • станом на 17 березня 2011 року – 3 735 000,00 грн. (Три мільйони сімсот тридцять п`ять грн.. 00 коп.) за рахунок реінвестиції дивідендів.

Загальна сума вкладів Учасника Товариства Компанія «ФЕАКАУНТ ЛІМІТЕД» (FAIRCOUNT LIMITED) до Статутного капіталу Товариства становить 5 250 000 (П`ять мільйонів двісті п`ятдесят тисяч) грн.. 00 коп.

Вклад та додаткові вклади Учасника Товариства Найман Ольги Олександрівни до Статутного капіталу Товариства здійснені та оцінені наступним чином:

 • станом на 23 квітня 2008 року – 505 000,00 грн. (П`ятсот п`ять тисяч грн.. 00 коп.);

 • станом на 17 березня 2011 року – 1 245 000,00 грн. (Один мільйон двісті сорок п`ять грн.. 00 коп.) за рахунок реінвестиції дивідендів.

Загальна сума вкладів Учасника Товариства Найман Ольги Олександрівни до Статутного капіталу Товариства становить 1 750 000 (Один мільйон сімсот п`ятдесят тисяч) грн.. 00 коп.

Таким чином, станом на 31 грудня 2012 року статутний капітал Товариства складає суму 7 000 000 (Сім мільйонів) грн. 00 коп.
Станом на 31 грудня 2012 р. частки у Статутному капіталі розподілені наступним чином:

Таблиця 3

з/п

Назва учасника

Частка у Статутному капіталі, грн..

Відношення до загальної кількості, %

1.

Компанія «ФЕАКАУНТ ЛІМІТЕД» (FAIRCOUNT LIMITED)

5 250 000,00

75,00

2

Найман Ольга Олександрівна

1 750 000,00

25,00


1   2   3

Схожі:

Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Згідно з Договором № ?? від ??? 2012 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка