Програма вступних випробувань з дисципліни «Біологія» для вступу на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля


НазваПрограма вступних випробувань з дисципліни «Біологія» для вступу на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
Сторінка1/5
Дата22.02.2016
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
  1   2   3   4   5


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА педагогіки та ПСИХОЛОГІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

ПРЕЗИДЕНТ__________Б.І. ХОЛОД

«___»____________2015 р.

Програма

вступних випробувань

з дисципліни

«Біологія»

для вступу на навчання

до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
Для галузей знань:
0101 „Педагогічна освіта”,

0301 „ Соціально-політичні науки ”

1301 „Соціальне забезпечення”

Дніпропетровськ

2015

Програма вступних випробувань з дисципліни «Біологія» для вступу на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля / О.І. Крамар – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2015. – 40 с.
Укладач: О.І. Крамар, викладач
Затверджено на засіданні кафедри педагогіки та психології.

Протокол № 11 від 19 січня 2015 р.
Відповідальний за випуск: Н.П. Волкова, д.педагог.н., проф., зав. кафедри педагогіки та психології


ЗМІСТ1. Програма з біології для вступників до ВНЗ

3

2. Зразки тестувань

23

3. Критерії оцінювання

37

4. Література

38


1. Програма з біології для вступників до ВНЗ


Зміст навчального

матеріалу

Вимоги до рівня підготовки абітурієнтів

Вступ

Біологія наука про живу природу. Різноманітність живих організмів, середовища їх існування, класифікація. Рослинний світ – складова частина природи.

Абітурієнт називає:

 • основні систематичні категорії класифікації органічного світу;

 • царства живої природи;

 • науки, що вивчають життя;

наводить приклади:

 • застосування біологічних знань у практичній діяльності людини: медицині, сільському господарстві, у справі охорони природи тощо

Розділ 1. Рослини

Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин

Основні процеси життєдіяльності рослини. Клітина, тканини, органи рослини, їх функції та взаємозв'язок. Середовища існування рослин. Зв'язки рослин із іншими компонентами екосистем. Відповідь рослин на подразнення.


Абітурієнт: називає:

 • основні процеси життєдіяльності рослини (ріст, живлення, фотосинтез, дихання, транспорт речовин);

 • умови, необхідні для життєдіяльності рослини;

 • основні компоненти клітини рослини (оболонка, цитоплазма, ядро, пластиди, вакуолі):

 • тканини рослини (твірні, покривні, основні, провідні);

 • вегетативні органи рослини (корінь, пагін: брунька, стебло, листок) та їх функції;

наводить приклади:

 • впливу факторів середовища на процеси життєдіяльності рослин

 • рухів рослин;

 • господарської цінності рослин;

 • ґрунт як джерело поживних речовин;

 • роль мінерального живлення в житті рослин;

 • будову листка та його роль у забезпеченні процесу фотосинтезу, газообміні та випаровуванні;

порівнює:

 • будову клітини рослин: дотримується правил:

 • про основні функції рослинного організму;

 • про зв'язок органів у рослинному організмі;

 • про значення рослин у забезпеченні життя на Землі.

Тема 2. Розмноження й розвиток рослин

Нестатеве розмноження, його види. Вегетативне розмноження. Регенерація у рослин. Статеве розмноження. Будова та різноманітність квіток. Суцвіття. Запилення, запліднення. Насінина, плід, їх будова. Вплив умов середовища на проростання насінини. Ріст і розвиток рослин. Сезонні явища у житті рослин.

Абітурієнт. називає:

 • види розмноження рослин;

 • види нестатевого розмноження: вегетативне, спорами;

 • способи вегетативного розмноження рослин у природі й у господарстві;

 • частини квітки;

 • способи запилення;

 • способи поширення насінин і плодів;

наводить приклади:

 • добових і сезонних ритмів рослин;

 • одностатевих і двостатевих квіток, одно- і дводомних рослин;

 • рослин з різними типами суцвіть, різними типами плодів, способами поширення плодів і насінин;


Розділ II. Різноманітність рослин

Тема 1. Водорості

Загальна характеристика водоростей. Середовища існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльність водоростей. Різноманітність водоростей, їх значення в природі та в житті людини.

Абітурієнт називає:

 • основні місця, де ростуть водорості;

наводить приклади:

 • використання водоростей людиною (їстівні, ліки, сировина для харчової та парфумерної промисловості);

 • небезпечних явищ, які спричиняють водорості;

 • одно- та багатоклітинних мікроскопічних (хламідомонада, спірогіра) та макроскопічних водоростей (морська капуста);

розпізнає:

 • найпоширеніші явища, обумовлені масовим розвитком водоростей; характеризує:

 • будову клітини водорості;

Тема 2.Рослини загальна характеристика вищих спорових рослин.

Мохоподібні, плавуноподібні, хвощеподібні, папоротеподібні. Середовища будови і процесів життєдіяльності. Значення вищих спорових рослин у природі та в житті людини.

Абітурієнт називає:

 • основні місця, де ростуть вищі спорові рослини;

наводить приклади:

 • видів вищих спорових рослин, що зростають у найближчому оточенні;

 • значення вищих спорових рослий в природі та в житті людини;

характеризує:

 • загальні ознаки будови та розвитку представників плавуноподібних. хвощеподібних, папоротеподібних;

 • розвиток вищих спорових рослин;

порівнює:

 • Пристосувальні риси

розпізнає:

 • спорові рослини у природі, на гербарних зразках, таблицях; спостерігає та описує:

 • особливості будови мохоподібних, плавуноподібних, хвощеподібних, папоротеподібних;

 • пристосування до середовища існування; дотримується правил.

Тема 3. Голонасінні

Загальна характеристика голонасінних. Середовище існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльність голонасінних. існування. Різноманітність голонасінних рослин, Значення у природі та в житті людини.


Абітурієнт називає:

 • основні місця, де ростуть голонасінні;

наводить приклади:

 • найпоширеніших представників голонасінних серед флори України і свого регіону;

 • використання голонасінних рослин людиною;

розпізнає:

 • голонасінні рослини у природі, за гербарними зразками, малюнками;

характеризує:

 • загальні ознаки будови та розвитку голонасінних

 • пристосування голонасінних до умов середовища існування

 • особливості розмноження голонасінних

Тема 4.

Покритонасінні

Загальна характеристика.

Класифікація покритонасінних. Характеристика класів і окремих родин. Значення покритонасінних рослин у природі та в житті людини. Сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини.


Абітурієнт називає:

 • класи та основні родини покритонасінних рослин;

 • загальні ознаки класів Однодольні й Дводольні;

наводить приклади:

 • рослин, що зростають на території України і в найближчому оточенні;

 • рідкісних рослин, які потребують охорони;

 • лікарських та отруйних рослин;

 • декоративних рослин;

 • сортів культурних рослин;

 • використання рослин людиною;

розпізнає:

 • види рослин свого регіону, рослини вивчених класів і родин;

 • пристосування до умов місцезростання, що відображені в їхній будові;

пояснює:

 • потребу в охороні окремих видів;

 • значення рослин у житті людини;

 • значення рослин у природі;

порівнює:

 • будову рослин різних класів та родин;

 • пристосування рослин до різних умов середовища;

Розділ III. Гриби

Тема 1. Гриби

Загальна характеристика грибів. Різноманітність грибів. Поширення, середовища існування. Значення грибів у природі і в житті людини.


Абітурієнт називає:

 • загальні ознаки царства Гриби;

 • паразитарних, цвілевих, шапкових грибів;

 • найпоширеніших видів грибів свого регіону;

 • використання грибів людиною;

характеризує:

 • будову гриба;

 • взаємозв'язок грибів і вищих рослин;

 • значення штучного вирощування грибів;

порівнює:

 • плодові тіла їстівних та отруйних грибів;

застосовує знання:

 • для обґрунтування прийомів зберігання продуктів харчування:

Тема 2. Лишайники

Загальна характеристика лишайників як симбіотичних організмів. Значення лишайників у природі та в житті людини.


Абітурієнт наводить приклади:

 • найпоширеніших видів лишайників свого регіону;

характеризує:

 • будову лишайника як симбіотичного організму;

 • живлення, розмноження, ріст і розвиток лишайників;

 • пристосування лишайників до умов середовища;

порівнює:

 • гриби і рослини, лишайники;

робить висновок:

 • про значення лишайників у природі та в житті людини.

Розділ IV Бактерії

Тема 1 Бактерії

Загальна характеристика

бактерій. Різноманітність. Значення у природі та в житті людини


Абітурієнт: називає:

 • загальні ознаки бактерій;

 • середовища життя бактерій;

наводить приклади:

 • взаємозв'язків бактерій та інших організмів;

 • бактерій, які спричинюють захворювання рослин, тварин, людини

порівнює:

 • життєдіяльність бактерій та ціанобактерій;

застосовує знання для:

 • обґрунтування способів зберігання продуктів харчування;
  1   2   3   4   5

Схожі:

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ для вступу на...
Програма випробувань зі світової літератури для вступу на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за напрямом...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
Старший викладач Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
П. Й. АТАМАС, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
МетодичнІ матеріали до ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста...
МАРКЕТИНГУ
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули кваліфікацію молодшого спеціаліста / І. В. Тараненко,...
Законодавче регламентування бухгалтерського обліку
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста...
КАФЕДРА
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за програмою магістра, спеціаліста зі спеціальності 03010201, 03010201 «Психологія»...
МАРКЕТИНГУ
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за програмою магістра, спеціаліста зі спеціальності 03050701, 03050701 /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка