КАФЕДРА


Скачати 124.17 Kb.
НазваКАФЕДРА
Дата23.02.2016
Розмір124.17 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи


ДНІПРОПЕТРОВСЬКий університет імені Альфреда нобеля
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ та психології
ЗАТВЕРДЖУЮ:

ПРЕЗИДЕНТ _____________ Б.І. ХОЛОД

____”___________ 2015 р.

методичнІ матеріали

до ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

НА НАВЧАННЯ

ЗА ПРОГРАМОЮ магістра, СПЕЦІАЛІСТА
зі спеціальності 8.03010201, 7.03010201

«Психологія»

Дніпропетровськ

2015

Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за програмою магістра, спеціаліста зі спеціальності 8.03010201, 7.03010201 «Психологія» / Н.П. Волкова – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2015. – 9 с.
Укладач: Н.П. Волкова, доктор педагогічних наук, професор
Комплекс методичних матеріалів обговорено і ухвалено на засіданні кафедри педагогіки та психології, протокол № 11 від 19.01.2015 р.
Відповідальний за випуск: Н.П. Волкова, зав. кафедри педагогіки та психології.

зміст
1. Загальні положення................................................................................. 3

2. Змістовна програма вступного випробування...................................... 3

3. Критерії оцінювання результатів вступних випробувань..................... 6

4. Література.................................................................................................. 7
1. Загальні положення
Мета фахових вступних випробувань – з’ясування рівня теоретичних знань та практичних навичок осіб, які виявили бажання навчатися за програмою магістра, спеціаліста за спеціальністю 8.03010201, 7.03010201 «Психологія», а також виявлення схильності до ведення науково-дослідницької та пошуково-аналітичної роботи для визначення здатності вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми.

До випробувань допускаються особи, що мають диплом бакалавра за напрямом «Психологія». На програму магістра може вступити особа, що має диплом спеціаліста за спеціальністю 7.03010201 «Психологія».

Випробування проходить у формі вступного екзамену з фахових дисциплін та передбачає з’ясування рівня теоретичних знань та відповідності цих знань вимогам освітньо-професійної програми за напрямом «Психологія».

Програма фахового екзамену охоплює дисципліни:

  1. Загальна психологія.

  2. Соціальна психологія.

  3. Психодіагностика.

  4. Експериментальна психологія.

  5. Вікова психологія.

Під час підготовки до вступного випробування рекомендується користуватися літературою, список якої наведено наприкінці комплексу матеріалів.

Під час проведення вступних фахових випробувань на навчання за програмою магістра, спеціаліста екзаменаційна комісія визначає ступінь готовності вступника до опанування програмного матеріалу.

Вступні випробування проводяться з усіма претендентами стосовно зарахування на навчання за програмою магістра, спеціаліста. Під час екзамену вступник повинен дати максимально повні відповіді. Кожен член екзаменаційної комісії оцінює якість кожної відповіді, фіксуючи своє рішення письмово.
2. ЗМІСТОВНА ПРОГРАМА вступного випробування
Розділ «Загальна психологія»
1. Розвиток поглядів на предмет в історії психології.

2. Сучасний стан психологічної науки. Місце психології у системі наук. Галузі сучасної психології. Основні теоретичні напрями сучасної психології.

3. Психіка і мозок. Уявлення про взаємозв’язок психіки і мозку. Будова і функції нервової системи. Рефлекторна діяльність мозку. Рефлекторна природа психічного. Безумовні та умовні рефлекси.

4. Виникнення і розвиток психіки в філогенезі.

5. Свідомість людини як вищий рівень відображення.

6. Несвідомі психічні явища.

7.Психологія особистості. Поняття особистості в психології. Визначення особистості. Співвідношення понять, які описують людину. Індивід, особистість, індивідуальність. Теоретичні підходи до вивчення особистості. Типи теорій особистості.

8. Індивідуально–психологічні особливості особистості.

9. Загально–психологічна теорія діяльності. Макроструктура діяльності. Види та форми діяльності. Операціонально-технічні аспекти діяльності. Мотиваційно-особистісні аспекти діяльності. Цілі та мотиви діяльності. Особистісний сенс і смислові утворення. Поняття та структура смислової сфери особистості. Динаміка смислових процесів.

10. Основні поняття та проблеми психології мотивації. Теорії мотивації.

11. Загальна характеристика емоційного відображення. Теорії емоцій.

12. Психологія волі.

13. Сенсорно-перцептивні процеси.

14. Психологія уваги.

15. Психологія пам’яті.

16. Психологія уяви.

17. Предмет психології мислення. Теорії мислення.

18. Психологія інтелекту.

19. Мислення і мовлення.
Розділ «Соціальна психологія»
1. Соціальна психологія як наука.

2. Розвиток соціальної психології у ХХ сторіччі.

3. Соціальна взаємодія та спілкування.

4. Соціальне сприйняття та соціальне мислення.

5. Соціально-психологічна характеристика феномену відносин.

6. Соціальний вплив.

7. Проблема особистості у соціальній психології.

8. Соціалізація особистості.

9. Дослідження соціальної установки.

10. Соціальна психологія групи.

11. Психологія великих соціальних груп.

12. Психологія малих груп.

13. Соціальна психологія міжгрупової взаємодії.

Розділ «Психодіагностика»
1. Наукова психодіагностика та психодіагностична практика.

2. Класифікації психодіагностичних методик.

3. Психометричні основи психодіагностики.

4. Надійність і валідність психодіагностичних методик.

5. Діагностика розумового розвитку та здібностей.

6. Психодіагностика мотивації.

7. Психодіагностика психічних станів.

8. Психодіагностика індивідуальної свідомості.

9. Психодіагностика самосвідомості.

10. Психодіагностика міжособистісних стосунків.

Розділ «Експериментальна психологія»
1. Предмет та завдання експериментальної психології. Історія розвитку експериментальної психології. Сучасний стан експериментальної психології

2. Наукове дослідження, його принципи та структура.

3. Емпіричні методи в психологіїї.

4. Психологія психологічного експерименту.

5. Організація та проведення експериментального дослідження.

6. Експериментальні та неекспериментальні плани.

7. Психологічне вимірювання.

8. Інтерпретація та представлення результатів дослідження.

Розділ «Вікова психологія»
1. Предмет, об’єкт та завдання вікової психології. Історія розвитку вікової психології. Сучасне уявлення про предмет вікової психології.

2. Психічний розвиток людини. Принципи та закономірності психічного розвитку.

3. Поняття віку, його структура та динаміка. Вік як психологічна категорія. Критерії періодизації психічного розвитку людини. Концепція вікового розвитку Л.С. Виготського. Періодизація розвитку за Д.Б. Ельконіним. Стадії розвитку дорослої людини.

4. Психологічні підходи до розвитку людини.

5: Психологічний розвиток дитини на першому році життя.

6. Психологічна характеристика дитини раннього віку.

7. Психологічні особливості дитини дошкільного віку.

8. Психологія молодшого школяра.

9. Психологічні особливості підлітка.

10. Психологія ранньої юності.

11. Психологічна характеристика періоду ранньої дорослості.

12. Зрілість. Етапи зрілості. Структура віку та завдання розвитку.

13. Старість. Поняття про старість. Біологічні та соціальні критерії старіння. Психічний розвиток та психологічні зміни у старості.
3. критерії ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ

ВИПРОБУВАНЬ
3.1. Для конкурсного відбору при прийомі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра – проводяться вступні екзамени за фаховими дисциплінами відповідно до програм вступних випробувань.

Фахове випробування має на меті визначити встановити відповідність рівня теоретичних знань та практичної підготовки студентів вимогам кваліфікаційної характеристики фахівця та освітньо-професійної програми за напрямом «Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

В процесі екзамену комісія повинна оцінити:

  1. Системність мислення, вміння пов’язувати окремі проблеми чи частини явища в єдине ціле.

  2. Вміння логічно та послідовно викладати свої думки.

  3. Обсяг знань з теоретичних основ психології, загальної психології та окремих галузей психології: соціальної, вікової, диференціальної, експериментальної.

Оцінка за результатами вступного екзамену виставляється за 100-бальною шкалою.

3.2. Особи, які одержали ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю та виявили бажання навчатися за програмою магістра зі спеціальності 8.03010201 «Психологія» складають додатковий фаховий екзамен.

Додатковий фаховий екзамен має на меті визначити встановити можливість випускників інших спеціальностей (за виключенням тих, хто має кваліфікацію бакалавра або спеціаліста з психології) навчатися за зазначеними програмами.

Оцінка за результатами додаткового фахового екзамену виставляється за 100-бальною шкалою.

3.3. При підрахунку конкурсного балу для осіб, зазначених у п. 3.2 враховується середня оцінка, одержана за фаховий екзамен та додатковий фаховий екзамен.

3.4. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови. Оцінка за результатами вступного екзамену виставляється за 100-бальною шкалою.

3.5. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього балу додатку до диплома бакалавра за напрямом 6.030102 «Психологія» або спеціаліста за спеціальністю 7.03010201 «Психологія», та вноситься до Єдиної бази.

3.6. Для вступників, які одержали ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, при зарахуванні на програму магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума середньої оцінки за фаховий екзамен та додатковий фаховий екзамен, оцінки вступного екзамену з іноземної мови й середнього балу додатку до диплома бакалавра, та вноситься до Єдиної бази.

3.7. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста на основі базової вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, оцінки вступного екзамену з іноземної мови та середнього балу додатку до диплома бакалавра за напрямом 6.030102 «Психологія», та вноситься до Єдиної бази.

3.8. Середній бал документа про освіту (додатка до диплому) розраховується за середньою арифметичною до десятих та переводиться у 100-бальну шкалу шляхом його помноження на 20.

Наприклад,

4,4 × 20 = 88 балів.

3.9. У разі, якщо вступник має однакові конкурсні бали під час конкурсного відбору враховуються додаткові бали за участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, наявність публікацій науково-дослідницького характеру, що відповідають напряму підготовки.

За участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах з професійно орієнтованих дисциплін або спеціальності, наявність опублікованих праць науково-дослідницького характеру вступник отримує 50 додаткових рейтингових балів незалежно від кількості та обсягу публікацій чи кількості конкурсів (олімпіад), в яких вступник приймав участь. Факт наявності та відповідність змісту публікацій напряму підготовки встановлюється членами екзаменаційної комісії в процесі розгляду наданих вступником оригіналів або завірених ксерокопій друкованих видань. У випадку, коли надається ксерокопія, копіюванню підлягають усі сторінки, на яких розміщена публікація, а також титульна сторінка і сторінки змісту видання.

4. ЛІТЕРАТУРА


за окремими дисциплінами

Розділ «Загальна психологія»
1. Волошина В.В. Загальна психологія: Практикум / В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук. – К.: Каравела, 2007. – 280 с.

2. Максименко С.Д. Загальна психологія.: Навчальний посібник. / С.Д. Максименко. – К.: ЦНЛ, 2008. – 272 с.

3. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. / П.А. Мʾясоїд. – К.: Вища школа, 2000. – 479 с.

4. Пальм Г.А. Загальна психологія: Навчальний посібник. / Г.А. Пальм. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 256 с.

5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. / Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: ЧеРо, 2007. – 133 с.
Розділ «Соціальна психологія»
1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. пособие для вузов. / Г.М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 363 с.

2. Андреева Г.М. Современная социальная психология на Западе. / Г.М. Андреева, Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская. – М.: МГУ, 2005. – 270 с.

3. Волянська О.В., Соціальна психологія: Навчальний посібник/ О.В. Волянська, А.М. Ніколаєвська. – К.:Знання, 2008. – 275с.

4. Майерс Д. Социальная психология. / Д. Майерс. – 7-е изд.– СПб.: Питер, 2012. – 800 с.

5. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник. / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К.:Академвидав, 2005. – 448с. – (Альма-матер)
Розділ «Психодіагностика»
1. Пальм Г.А. Психодиагностика. / Г.А. Пальм. – Д.: ДУЭП, 2010. – 264 с.

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика:Учебник для вузов. / Л.ф. Бурлачук. – СПб.: Питер, 2009. – 352 с.

3. Бодалев А.А. Общая психодиагностика. / А.А. Бодалев, В.В. Стопин, В.С. Аванесов. – СПб.: Питер, 2006. – 440 с.

4. Гуревич К.М. Психологическая диагностика: Учебник для вузов. / К.М. Гуревич, М.К. Акимова. – СПб.: Питер, 2008. – 652 с.

5. Немов Р.С. Психология: Учебник: В 3 кн. / Р.С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 631 с. – (Сочинения: в 3 кн. / Р.С. Немов; Кн.3. Психодиагностика.)
Розділ «Експериментальна психологія»
1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: учебное пособие / В.Н. Дружинин. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 320 с.

2. Носс И.Н. Введение в практику психологического исследования. / И.Н. Носс, Н.В. Васина. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2004. – 348 с.

3. Солсо Р.Л. Экспериментальная психология: практический курс. / Р.Л. Солсо, Х.Х. Джонсон, М.К. Бил. – СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2006. – 528 с.

4. Эксперимент и квазиэксперимент в психологии: учебное пособие / [Под ред. Т.В. Корниловой.] – СПб.: Питер, 2004. – 254 с.
Розділ «Вікова психологія»
1. Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія / О.Г. Видра. – К.: ЦНЛ, 2011. – 120 с.

2. Крайг Г. Психология развития. / Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2003. – 992 с.

3. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 464 с.

4. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. / В.С. Мухина. – М.: Академия, 2006. – 608 с.

5. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. / Л.Ф. Обухова. – М.: Российское педагогическое агенство, 1996. – 374 с.

Навчальне видання

Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за програмою магістра, спеціаліста зі спеціальності 8.03010201, 7.03010201 «Психологія»

Підписано до друку __.__.2015 р. Формат 60 Х 84/16. Ум. друк. арк.

Оперативна поліграфія. Зам. № . Тираж прим.

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля.

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.


Лист погодження


Випускаючий підрозділ: кафедра педагогіки та психології

Посада

ПІБ

Підпис

Дата

Розробив

професор

Волкова Н.П.Затверджено на засіданні кафедри:

Протокол № 11 від 19 січня 2015 р.

Завідувач кафедри Н.П. Волкова

(підпис)

Документ узгоджено:


Посада

ПІБ

Підпис

Дата

Проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом

Глуха Г.Я.Начальник навчально-методичного центру

Орлова В.М.Відповідальний секретар приймальної комісії

Намлієв Є.В.Фахівець навчально-методичного центру

Салтан М.К.

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій
Кафедра об’єдную творчий колектив з 36 співробітників (з 13 викладачів-сумісників 3 докторів та 7 кандидатів наук; з 23 викладачів...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Керівництво кафедрою здійснює начальник (завідуючий) кафедрою, який...
Кафедра створюється рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п'ять науково-педагогічних...
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедра іноземних мов та перекладу

В. П. Жиленко Кафедра менеджменту. Національний університет кораблебудування...
Кафедра менеджменту. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка