СОЦІОЛОГІЯ


Скачати 166.27 Kb.
НазваСОЦІОЛОГІЯ
Дата01.04.2013
Розмір166.27 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
Міністерство освіти і науки України

Науково-методичний центр вищої освіти

Затверджено

Заступник державного секретаря

М.Ф.Степко

____________________________

„_____”_______________2005 р.

СОЦІОЛОГІЯ
ПРОГРАМА
для вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації,

які здійснюють підготовку молодших спеціалістів

на основі базової загальної середньої освіти

2005
1

СОЦІОЛОГІЯ. Програма для вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти.

Укладачі:

Лутак Н.А., голова Дніпропетровського міського методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін, викладач-методист Дніпропетровського обласного базового транспортно-економічного технікуму, голова предметної комісії.
Кулакова Т.Г., викладач-методист технологічного коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету, голова предметної комісії.
Рисіч Л.О., викладач-методист Автотранспортного технікуму Національного гірничого університету.
Воробйова Л.М., викладач вищої категорії Дніпропетровського обласного базового транспортно-економічного технікуму.
Воронова І.І., викладач першої категорії Дніпропетровського технікуму зварювання та електроніки ім.. Е.О. Патона, голова предметної комісії.


Програму розглянуто та ухвалено на засіданні Дніпропетровського міського методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін

Протокол №1 від 21 жовтня 2004 року.

2

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма з соціології для вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти складається з орієнтовного тематичного плану, розрахованого на 54 години, основних вимог до знань та умінь студентів, основних положень дисципліни, критеріїв оцінювання, списку рекомендованої літератури.

Програма складена з урахуванням специфіки навчально-виховного процесу і стандартів освіти у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації, вікової категорії студентів на основі програм вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації.

Сучасний етап розвитку незалежної суверенної української держави характеризується активним пошуком шляхів удосконалення суспільно-політичної системи, оптимізації соціальних зв’язків на всіх її рівнях. Соціологічним знанням в цьому процесі надається чинне місце. Соціологія стає науковим орієнтиром в усвідомленні людиною сутності соціальних процесів, механізмах та закономірностях їх розгортання, оцінках результатів. Молодь, озброєна глибокими знаннями, яка має власну активну життєву позицію, стійкі сформовані моральні цінності, бажання працювати і жити добре, є головною стратегічною метою суспільства. Саме вона має стати свідомим, активним будівником оновленої демократичної правової громадянської України.

Дисципліна «Соціологія» дає можливість ознайомити студентів з суспільством як системним утворенням, розібратися в сутності його структурних елементів, простежити взаємозв'язок між ними. Значна увага приділяється ролі людського потенціалу в суспільстві, проблемам взаємовідносин людини та соціуму, гармонізації цього процесу. Засвоюючи світовий досвід соціології, програма спонукає студента звернутися до проблем власного суспільства, розібратися в причинах негативних явищ суспільства, виробити власне ставлення до них і шукати шляхів удосконалення соціальних відносин , навіть, на особистому рівні.

Курс "Соціології" в системі підготовки молодших спеціалістів повинний сприяти громадянському становленню студентської молоді.

Викладачі навчальних закладів мають право вносити до програми додаткові питання, які враховують специфіку вимог навчання студентів окремих спеціальностей і націлені на кращу адаптацію певних тем до напрямку професійної діяльності майбутнього фахівця. Такі зміни не можуть призводити до порушення логіки програми, не змінюють програму та зміст її тем. Необхідність внесення доповнень до основної програми розглядається на засіданні предметної (циклової) комісії та затверджується наказом навчального закладу.

Програма розрахована на вивчення дисципліни протягом одного семестру. Метод вивчення – лекційно-семінарський. Розділи програми дозволяють застосовувати новітні навчальні технології, зокрема модульно-рейтингову, кредитно-модульну та ін.

3

Форми підсумкового контролю визначаються навчальним планом.

Оцінювання знань студентів здійснюється за тією шкалою, яка функціонує у навчальному закладі.

На основі програми розробляються робочі програми дисципліни, які враховують кількість годин за навчальним планом.

До навчальної програми додається перелік основних вимог до знань та умінь; перелік основних понять; критерії оцінювання навчальних досягнень; список літератури.
Основні поняття і положення дисципліни

Соціологія як наука про суспільство; об’єкт та предмет науки. Функції, принципи, методи, категорії, основні закони, структура соціології. Суспільство як система. Соціальна структура та стратифікація. Конфлікт як соціальний атрибут. Соціологія конфлікту. Шляхи попередження та розв’язання соціальних конфліктів; медіаторство. Маргінальність та перспективи її подолання в українському суспільстві. Етнічно-релігійні процеси в соціальній структурі суспільства. Економічна соціологія. Соціологія праці та управління. Соціологія політики та громадської думки. Соціологія права. Соціологія особистості. Соціалізація особистості. Молодь як особлива соціально-демографічна категорія. Гендерна соціологія. Соціологія сім’ї. Соціологія культури, освіти, науки. Соціологічне дослідження. Теорія та практика соціологічних досліджень. Методи соціологічного дослідження. Методика обробки результатів соціологічних досліджень та їх інтерпритація.
Основні вимоги до знань й умінь

В процесі вивчення "Соціології" студенти повинні знати:

 • загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових елементів;

 • предмет, структуру, функції, , принципи, методи, основні категорії та закони соціології як науки;

 • основних західних та вітчизняних теоретиків періоду становлення соціології як самостійної науки та сучасності;

 • загальний зміст спеціальних соціологічних теорій, зазначених в програмі;

 • процес підготовки, організації та проведення конкретних соціологічних досліджень;

 • основні методи збору, обробки, аналізу результатів соціологічного досліджень;

 • шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень і соціальних технологій у суспільній практиці;

В процесі вивчення "Соціології" студенти повинні уміти:

 • пояснювати, оцінювати , узагальнювати знання про суспільство в контексті системного підходу з елементами структурно-функціонального аналізу;

 • володіти основними соціологічними термінами, користуватися ними під час виступів на семінарі, в дискусіях, диспутах, тощо;

 • користуватися всіма доступними джерелами знань; самостійно добирати матеріал до реферату, доповіді, самостійної роботи;


4

 • критично аналізувати матеріали засобів масової інформації;

 • брати участь в організації та проведенні соціологічних опитувань;

 • використовувати на практиці результати соціологічних досліджень при діагностуванні причин наявних соціальних конфліктів в сім’ї , колективі, на виробництві;

 • сприяти розв'язанню міжособистісних та трудових конфліктів, виконуючи роль медіатора;

 • використовувати отримані знання соціальних технологій для профорієнтації та профадаптації, зміцнення трудової дисципліни, поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі.


Орієнтовний тематичний план

дисципліни «Соціологія»Назва розділів, тем програми

Кількість годин

Всього

Ауди-тор-них

Лекцій- них

Семі-нарсь-ких

На самостійне вив-чення

Розділ 1.Теоретична соціологія.

Тема 1. Соціологія як наука

Тема 2. Суспільство як система. Соціальна структура та стратифікація

Тема 3. Конфлікт як соціальний атрибут

Тема 4. Етнічно-релігійні процеси в соціальній структурі суспільства

Розділ 2. Галузі соціологічного знання.

Тема 1. Економічна соціологія. Соціологія праці та управління

Тема 2. Соціологія політики та громадської думки. Соціологія права.

Тема 3. Соціологія особистості

Тема 4. Соціологія сім'ї. Гендерна соціологія

Тема 5. Соціологія культури. Соціологія освіти та науки

Розділ 3. Теорія та практика конкретних соціологічних досліджень4

8
4

4

4
4
4

6

4
12


2

6
2

2

2
2
2

4

2
6


2

4
2

2

2
2
2

2

2
22

2

42

2
2

2

2
2
2

2

2
6

Всього

54

30

22

8

24


Розділ І. Теоретична соціологія.

Тема 1. Соціологія як наука

Предмет і об'єкт соціології. Макро- та мікросоціологічні рівні вивчення суспільства. Функції, принципи, методи, категорії соціології, основні закони соціології. Місце і роль соціології в системі суспільствознавства. Структура соціологічного знання: теоретична соціологія, спеціальні соціологічні теорії, прикладна соціологія.

Становлення соціології як самостійної науки. Основні етапи і тенденції розвитку соціологічної думки. Загальні положення соціологічних поглядів О. Конта, Г.С. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера,
5

В.Парето.

Зародження соціологічної думки в Україні. Політична соціологія М.Драгоманова. Українська ідея М. Грушевського. Ідея національної держави В. Липинського. Проблеми і досягнення української соціології в умовах розбудови незалежної держави.

Сучасний етап розвитку соціологічної науки та нові погляди на сутність соціального: "теорія обміну", "раціонального вибору"; символічний інтеракціонізм: "теорія систем"; сучасні теорії фемінізму; постмодерністська соціологічна теорія.

Тема 2. Суспільство як соціальна система.

Соціальна структура та стратифікація.

Зміст поняття "суспільство". Системний підхід до розгляду суспільства в
соціології. Загальна характеристика базисних компонентів соціального життя: соціальні процеси, взаємодії, відносини та зміни; соціальні інститути та спільноти; соціальний зв'язок та контроль. Сутнісні риси суспільства, проблема типологізації суспільств. Характерні особливості і тенденції сучасного постіндустріального суспільства.

Поняття соціальної структури суспільства та її складові елементи. Соціальна стратифікація. Тенденції соціальної мобільності. Соціальний статус та шляхи його набуття. Процес модернізації та стратифікаційні зміни в сучасному українському суспільстві: проблеми та умови їх вирішення.

Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний контроль.

Соціальні зміни та соціальні процеси. Природа та типи соціальних рухів. Різновиди соціальних процесів.

Соціальні інститути суспільства: види і функції. Соціальна організація: риси і види. Особистість у системі соціальних зв’язків.

Тема 3. Конфлікт як соціальний атрибут

Поняття "соціальний конфлікт" та "соціологія конфлікту". Причини соціальних конфліктів , їх класифікація, механізм , структура та функції. Соціальний конфлікт в фундаментальних теоріях М. Вебера, Г. Зіммеля, К. Маркса. Проблеми соціології конфлікту в дослідженнях сучасних вчених: Л. Козера, Р. Дарендорфа, К.- Е. Болдуінга. Прогнозування та попередження конфліктів Стратегія виходу з конфлікту; медіація. Медіаторство: офіційне та неофіційне. Ролі медіаторів. Шляхи гармонізації суспільних відносин в українському суспільстві на демократичних засадах.

Тема 4. Етнічно-релігійні процеси в соціальній структурі суспільства

Поняття „етносоціології”. Поняття етносу та основні етапи його розвитку. Теорія етногенезу Л.Гумільова. Сучасні етнічні процеси: інтеграція, консолідація, асиміляція, сегрегація. Акультураційні стратегії в сучасному світі. Маргінальність та шляхи її подолання в українському суспільстві. Націоналізм як предмет вивчення в соціології та його класифікація. Світова проблема боротьби з сепаратизмом та тероризмом як проявами етнічно-релігійного екстремізму.

Історичні та сучасні форми релігій. Функції релігії як соціального інституту. Соціологічний аналіз стану національно-етнічної та релігійної

6

ситуації в Україні.
Розділ 2. Галузі соціологічного знання.

Тема 1. Економічна соціологія.

Соціологія праці та управління

Уявлення про економічну сферу як виробництво, розподіл та споживання матеріальних благ. Об'єкт та предмет економічної соціології. Сутність понять: "економічні свідомість, інтерес, поведінка"; "власність". Соціальні функції економіки.

Поняття предмету соціології праці та управління. Основні категоріальні характеристики праці: "характер праці", її "зміст; "умови", "види", "організація". Суб'єктивні оцінки сфери праці: "мотивація", "ставлення" до праці"; "задоволеність умовами праці", її "стимулювання"; "трудова адаптація"; "соціально-психологічний клімат в колективі". Принципи управління соціальними процесами. Особистість сучасного керівника та методи підвищення ефективності його праці та взаємодії з трудовим колективом. Соціальні технології та їх роль у розвитку трудового колективу.

Застосування менеджерських методів і засобів праці.

Тема 2 . Соціологія політики та громадської думки. Соціологія права

Політика як особливий вид соціального регулювання. Предмет соціології політики. Політична система суспільства; її структура, функції, принципи стратифікації. Легітимність політичної влади в суспільстві та її ознаки. Громадянське суспільство: сутність ідеї та перспективи його формування в Україні. Електоральні теорії в соціології політики: теорія "раціонального вибору", "політичного поля", соціологічна та соціально-психологічна концепції.

Громадська думка як оцінюючий фактор соціально-політичного рівня розвитку суспільства. Функції та канали висловлювання громадської думки. Засоби масової інформації як "четверта влада". Функції ЗМІ. Вплив засобів масової комунікації на формування громадської думки, політичну свідомість та культуру. Суперечності розвитку вітчизняних ЗМІ.

Предмет, проблематика, структура і функції соціології права. Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки. Механізми соціальної дії та реалізації права в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні.

Тема 3. Соціологія особистості

Особистість як об’єкт та суб'єкт соціальних відносин. Предмет соціології особистості. Соціальна структура та типологія особистості. Сутність процесу соціалізації: етапи (первинна, вторинна), компоненти (освіта, виховання) та фази (соціальна адаптація, інтеріоризація). Соціальним статус особистості, соціальна роль. Соціальна поведінка та фактори її формування. Потреби та
7

інтереси особи як відображення суспільних відносин. Соціальні програми виховання.

Молодь як специфічна соціально-демографічна спільнота. Молодіжна субкультура. Процес інтеграції молоді в суспільні структури. Причини девіатної поведінки молодих людей та соціальна корекція цього стану. Організація вільного часу молоді в українському суспільстві як один із шляхів попередження, подолання явищ десоціалізації особистості.

Тема 4. Соціологія сім'ї.

Гендерна соціологія

Поняття про предмет соціології сім'ї та гендерної соціології. Співвідношення понять ''стать" та "гендер". Основні положення гендерної соціології; проблеми гендерної соціалізації; гендерні ідеали, стереотипи та тенденції до їх змінювання в сучасному суспільстві.

Сім'я та шлюб як соціальні інститути. Структура, функції сучасної сім'ї. Типологія сім'ї. Причини сімейних конфліктів як предмет соціологічних досліджень. Підготовка молоді до створення сім'ї, зміцнення її стабільності як стратегічні суспільні завдання українського соціуму. Сутність демографічної полі гики. Демографічна ситуація в Україні.

Тема 5. Соціологія культури.

Соціологія освіти та науки

Поняття культури в соціології. Види культури. Культура як якість суспільного життя. Форми культури та їх взаємодія. Соціальні функції культури; її структурні елементи: мова, традиції, норми, цінності, обряди, знання, переконання. Стан освіти та науки як якісний показник рівня розвитку культури та суспільства в цілому. Соціологія освіти та науки як галузі соціології.

Універсальність освіти, її соціальні функції. Система освіти. Мета та проблеми української освіти.

Наука як особливе соціальне явище. НТР та соціальні наслідки. Соціальні функції науки. Соціально-скономічні, політичні фактори та механізми забезпечення зростання ефективності науки. Науковий потенціал України.
Розділ 3.Теорія та практика

конкретних соціологічних досліджень

Поняття соціологічних досліджень. Підготовка програми та її компоненти. Вибірка в соціологічному дослідженні. Опитування як метод збору соціологічної інформації. Види опитувань: анкетування, інтерв'ю, соціометричне опитування. Спостереження та експеримент в соціології.

Техніка обробки, формування та аналіз результатів дослідження, з застосуванням новітніх технологій. Процедура інтерпретації результатів соціологічних досліджень та вироблення практичних рекомендацій. І прогнозування соціальних явищ та процесів.


8

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів здійснюється на основі стандартних вимог до знань та вмінь молодших спеціалістів, які отримали освіту в навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації.

Відмінно - студент вільно і творчо володіє матеріалом, визначеним програмою, має діалектичне мислення; аргументовано, науково аналізує соціологічні процеси. Вміє використовувати різноманітні джерела знань, систематично поповнює знання, вміє застосовувати знання соціологічних досліджень при вирішенні професійних питань, подолання конфліктних ситуацій. Уміє вдаватися до діалогу, доводити власну громадську та світоглядну позицію. Виконав не менш 100% об’єму самостійної роботи. Брав участь у конференціях, семінарах, олімпіадах, в проведенні конкретних соціологічних дослідженнях. За підсумками тестування правильно відповідає на 90 -100 % питань.

Добре - студент добре володіє матеріалом, але має незначні ускладнення при відповіді; потребує незначної допомоги викладача при вибору напрямку відповіді та допускає незначні помилки, неточна аргументація; оцінювання соціологічних досліджень більш емоційне ніж наукове. Має незначні труднощі при діалоговій бесіді і доказах власної думки. Виконав не менш 100% об’єму самостійної роботи. За підсумками тестування правильно відповідає на 70-89 % питань.

Задовільно - студент користується лише окремими знаннями дисципліни, порушує логіку відповіді, відповідь недостатньо самостійна, допускаються суттєві помилки в знаннях та поясненні питань дисципліни; оцінювання соціологічних досліджень лише емоційне; викладач постійно коректує відповідь студента, мова спрощена. Студенту трудно підтримувати бесіду, не вистачає доказів для обґрунтування власного погляду. Виконав не менш 100% об’єму самостійної роботи. За підсумками тестування правильно відповідає на 50-69 % питань.

Незадовільно - студент не володіє необхідними знаннями, не володіє практичними навичками дисципліни. Виконав менш 100 % об’єму самостійної роботи. За підсумками тестування правильно відповідає на 0 - 49% питань. Під час підсумкового контролю знань студент відмовляється від відповіді .

Список рекомендованої літератури

 • Білоус В.С.Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах,таблицях.навчальний посібник.- КНЭУ, 2002.

 • ВоловичВ.І.,Андрущенко В.П. Соціологія: короткий енциклопедичний словник.- К,1999.

 • Горбатенко В.П.Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зломі тисячоліть. Монографія. - К., 1999.

 • Зборовский Г.Е.Прикладная социология. Учебное пособие для вузов.- М., 2004

 • Кравченко А.И. Социология в вопросах и ответах.-Проспект,2003.

9

 • Лукашевич М.Й.Соціологія. Загальний курс. Підручник –К,2004.

 • Макєєв С.О. Соціологія. Навчальний посібник.-К, 2003.

 • Некрасов А.И. Основы социологии. Конспект лекций.- Одиссей,2002.

 • Некрасов А.И.Социология. Учебное пособие.- Х.,2004.

 • Немировский В.Г.Общая социология.Учебное пособие для вузов.-2004.

 • Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник.-Юрінком,2003.

 • Павличенко П.П., Литвиненко Д.А.Соціологія:Навч.посібник.-К,2000.

 • Піча В.М. Соціологія. Загальний курс.-Новий світ,2004.

 • Піча В.М. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Словник-довідник.-Новий світ,2003.

 • Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. та ін. Спеціальні та галузеві соціології.-К,2004.

 • Практикум з соціології. Посібник. Коллектив авторів. - Новий світ,2004.

 • Сірий Є.В. Соціологія.-К., 2004.

 • Соціологія. Підручник / за загальною ред. проф. В.П. Андрущенко, проф. М.І. Горлача. / - Харків - Київ, 1998.

 • Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Ґ.Городяненка.- К., 2003.

 • Соціологія: короткий енциклопедичний словник. Укладач В.1. Волович та ін. - К.,1998.

 • Соціологія: Курс лекцій за ред. Старовойта І.С.- Тернопіль, 1999.

 • Харчева В. Основы социологии: Учеб. для средних спец. учеб. заведений.- М., 2000.

Схожі:

Методичні вказівки та завдання до проведення семінарських занять з дисципліни «СОЦІОЛОГІЯ»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Д 24 Соціологія: Навч посібник. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 472 с
24 2014 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія 9 31 Демографія. Соціологія. Статистика 9
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З СОЦІОЛОГІЇ Тематичний план
Соціологія як наука, об`єкт, предмет, функції, місце та роль в системі суспільствознавчих дисциплін
1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА
...
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ (КОНТРОЛЬНИХ) РОБІТ з дисципліни...

Соціологія Навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків
Мирський Р. Я., доктор філософських наук, професор Національного університету “Львівська політехніка”
Соціологія. Лекція 3 Визначення ролі Огюста Конта
Бачення супільства як специфічного наукового предмету та необіхдність науки про людину як самостійної галузі
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Соціологія 24 32 Політика 25 33 Економіка. Економічні науки 28 34 Право. Юриспруденція 39 35 Державне адміністративне управління....
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Соціологія 14 32 Політика. Політологія 15 33 Економіка. Економічні науки 19 34 Право. Юриспруденція 38 35 Державне адміністративне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка