Вивчається на початку розділу «Усне ділове спілкування». Вона є логічним продовженням особливостей усного ділового спілкування. Питання теми не надто складні, але є достатньо вагомі, беручи до уваги орієнтування на європейські ділові відносини. Учні повинні ознайомитись із видами візитних карток, пр


Скачати 437.01 Kb.
НазваВивчається на початку розділу «Усне ділове спілкування». Вона є логічним продовженням особливостей усного ділового спілкування. Питання теми не надто складні, але є достатньо вагомі, беручи до уваги орієнтування на європейські ділові відносини. Учні повинні ознайомитись із видами візитних карток, пр
Сторінка1/5
Дата15.12.2013
Розмір437.01 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5
Характеристика й навчально-виховна задача теми уроку
Сьогодні, виходячи зі світових тенденцій, незмірно зростає значення формування гармонійно розвинутої, суспільно активної особистості. Усі ланки системи освіти України ставлять за мету підготувати високоосвічених, усебічно розвинених спеціалістів. Підготовка кваліфікованого фахівця передбачає не лише оволодіння необхідним обсягом теоретичних знань, практичних умінь та навичок, а й надбання ними професійно значущих особистісних якостей, котрі дають змогу успішно адаптуватися до майбутньої діяльності, набувати соціальної та особистісної зрілості, прагнути фахового й особистісного самовдосконалення.

У темі «Візитна картка як одна з форм протокольних відносин» розкривається значення візитної картки у житті сучасної ділової людини.. Вивчення цієї теми допоможе молодим фахівцям зрозуміти важливість професійного спілкування, яке базуються на таких правилах і нормах поведінки партнерів, які сприяють продуктивній співпраці.

Професійне спілкування формується в умовах конкретної діяльності, а тому певною мірою вбирає в себе її особливості, є важливою її частиною, засобом цієї діяльності. До культури ділового спілкування належать, перш за все, загальні норми спілкування, що зумовлюються характером суспільного ладу і ґрунтуються на здобутках минулого й сучасного. Водночас ця культура має індивідуальний характер і виявляється у способах спілкування, які обирає суб’єкт у певних ділових ситуаціях стосовно конкретних людей.

Візитна картка – необхідний атрибут сучасної ділової людини. Вона широко використовується бізнесменами, політичними діячами, журналістами тощо. Нею користуються при встановленні та підтриманні контактів і ділових зв’язків з урядовими, дипломатичними, громадськими організаціями, іншими зацікавленими особами.

Тема вивчається на початку розділу «Усне ділове спілкування». Вона є логічним продовженням особливостей усного ділового спілкування. Питання теми не надто складні, але є достатньо вагомі, беручи до уваги орієнтування на європейські ділові відносини. Учні повинні ознайомитись із видами візитних карток, правилами використання, особливостями оформлення. У цьому їм допоможе проаналізований та систематизований матеріал, який можна знайти у літературних та інтернетджерелах. Це буде результат проектної діяльності учнів і викладача. Найбільш важливим моментом у цій роботі є те, що учні не тільки опановують знання, вміння та навички, а й набувають досвід використання як засвоєних раніше, так і нових знань і вмінь в умовах практичної діяльності.

Завданням учнів має бути пошук, систематизація та представлення результатів даної теми у вигляді усного повідомлення та за допомогою презентації. Зібраний учнями і проаналізований матеріал допоможе їм краще зрозуміти матеріал наступних тем «Протокольні вимоги щодо організації та методики проведення заходів», «Ділова нарада», «Офіційні форми ввічливості».

Використання методу проекту формує в учнів такі практичні навички:

 • уміння самостійно конструювати свої знання;

 • орієнтуватися в інформаційному просторі;

 • критично мислити.

Здобуті в процесі реалізації проекту знання не лише набувають особливої міцності та усвідомлення, а й асоціативно пов'язані з отриманням задоволення, що стає поштовхом до нового пошуку. Цей метод сприяє актуалізації знань, умінь, навичок учня, їх практичному використанню у взаємодії з навколишнім світом. Він стимулює потреби в самореалізації, самовираженні, в творчій особистісно та суспільно значимій діяльності, дозволяє поєднувати в педагогічному процесі колективне та індивідуальне.

Значна роль у досягненні очікуваного результату відводиться викладачеві. Коли учні об’єднуються у групи, викладач повинен чітко пояснити, як виконувати завдання, але не нав’язувати своє бачення вирішення проблеми. Позитивна взаємозалежність створює атмосферу співпраці. За таких умов реалізовуються й виховні задачі уроку, які спрямовані на вироблення знань, умінь і навичок працювати в команді, в кожному поважати особистість, толерантно ставитись один до одного.
Методика проведення уроку
Реалізовуючи загальну методичну мету училища «Навчити учнів самостійно працювати і застосовувати набуті знання на практиці», виклад нового матеріалу подається у вигляді самостійних повідомлень учнів за планом уроку та опрацюванням опорного конспекту теми. Теоретичний матеріал підкріплюється дослідницькими роботами учнів, результати яких представлені у вигляді презентацій.

Для організації роботи учнів на уроці обрано метод проектів, який сприяє актуалізації знань, умінь, навичок учнів та їх практичному використанні у взаємодії із суспільством. Він стимулює потреби учнів у самореалізації, самовираженні, в творчій особистісно та суспільно значимій діяльності, дозволяє поєднувати в педагогічному процесі колективне та індивідуальне. Використання цього методу сприяє всебічному розвитку особистості як педагога, так і учнів, якісній організації навчально-виховного процесу.

В основі методу лежить проблемне навчання. Робота учнів зумовлена проблемно-пошуковою діяльністю. Для того щоб розкрити питання уроку, учням доведеться знайти, проаналізувати та систематизувати багато джерел інформації. А створення презентацій для представлення результатів вимагає певних знань, умінь і навичок роботи з інформаційними системами. В даному випадку активність учнів буде домінуючою, а викладач виконує функцію консультанта, координатора дій учнів. Важливо, щоб зібрана учнями інформація була не тільки цікавою, але й мала практичне застосування, тобто була підкріплена певними фактами, доказами.

Учні працюють в рамках інформаційного монопредметного (предмет «Українське ділове мовлення») проекту. Вони об’єднані у групи по 2-4 особи за власним бажанням. Дослідницька робота учнів підпорядкована безпосередній координації викладача, тому що учні ще не мають досвіду проектної діяльності.

Проектна діяльність складається з трьох етапів:

І. Етап перед проектної підготовки.

ІІ. Дослідницький етап.

ІІІ. Етап представлення отриманих результатів.

Перший і другий етапи проектної роботи учні, під керівництвом викладача, виконують як домашнє завдання.

На першому етапі викладачем визначаються теми дослідницьких робіт, їх мета і завдання, пропонуються методи дослідження, джерела пошуку інформації. Учні об’єднуються у малі дослідницькі групи та обирають тему проекту (із запропонованих викладачем) за власним бажанням, самостійно розподіляють обов’язки (збирачі інформації, аналізатори; ті, хто технічно обробляє інформацію і готує презентацію результатів досліджень за допомогою комп’ютерної техніки, доповідачі).

На другому етапі учні шукають додаткові джерела інформації, займаються її збором, аналізують достовірність, обробляють дані, готують висновки, оформляють результати дослідження, роблять самооцінку виконаної роботи, а викладач координує дії учнів, допомагає синтезувати інформацію, грамотно формулювати висновки, рекомендує форму і методи презентації, з’ясовує і аналізує об’єм і якість роботи, виконаної кожним учнем, всією малою групою.

На третьому етапі учні презентують свої проекти, роблять висновки про зроблену роботу, про ті зміни, які відбулися з ними під час виконання проекту, отримують оцінку своєї діяльністі своїми товаришами та викладачем. Критеріями оцінювання роботи учнів на цьому етапі будуть такі параметри:

 • змістовність і наочність презентації проекту (доцільний підбір малюнків, фотографій, кольорової гами);

 • особистісний підхід і актуальність висновків.

Щоб перевірити рівень засвоєння опрацьованого матеріалу, учням для закріплення подаються тестові завдання за темами дослідницьких робіт.

Для того, щоб на уроці всі учні змогли опрацювати презентований матеріал, вони працюють із опорним конспектом. У ньому подаються основні відомості з теми, що розглядається. Робота з опорним конспектом дає можливість активізувати сприйняття учнів в процесі засвоєння знань, а також значення самостійної роботи учнів при цьому важко переоцінити. Найчастіше її наявність стає необхідною умовою досягнення позитивного результату навчання. Це ще один із аспектів реалізації загальної мети – навчити учнів самостійно працювати та застосовувати набуті знання на практиці. В подальшому цей матеріал буде необхідний для підготовки до тематичного оцінювання.
План-конспект уроку
Тема заняття: Візитна картка як одна з форм протокольних відносин
Мета заняття:

освітня: навчити

 • ознайомлюватись зі способами роботи з інформацією;

 • міркувати, спираючись на знання фактів, закономірностей науки;

 • робити обґрунтовані висновки;

 • працювати в команді.

розвивальна: розвивати

 • дослідницькі і творчі здібності особистості;

 • навички самостійного критичного мислення (готовність до планування, гнучкість мислення, наполегливість, готовність виправляти власні помилки, пошук компромісних рішень);

 • навички аналізу та рефлексії;

 • уміння розвивати власну позицію, планувати свою роботу й час;

 • уміння презентувати свою роботу.

виховна: виховувати

 • значущі загальнолюдські цінності (соціальне партнерство, толерантність, діалог);

 • почуття відповідальності, самодисципліни і самоорганізації;

 • бажання виконувати роботу якісно.


Тип заняття: засвоєння нових знань
Інтерактивний метод проведення уроку: метод проектів, використання комп’ютерних технологій, робота з опорним конспектом.
Комплексно-методичне забезпечення: персональний комп’ютер, проектор, екран, дослідницькі роботи учнів з відео супроводом, опорний конспект лекції.
Міжпредметні зв’язки:

 1. Культурологія. Теми: «Культура Давніх цивілізацій», «Культура Західної Європи в середні віки», «Культура епохи Відродження та Реформації», «Європейська культура Нового часу».

 2. Дизайн. Теми: «Основи естетики», «Розвиток художніх стилів».

 3. Інформаційні технології. Теми: «Використання комп’ютерної мережі Інтернет», «Використання МS PowerPoint».


  1   2   3   4   5

Схожі:

О. Л. Плетнєва УСНЕ ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ
Плетнєва О. Л. Усне ділове спілкування: навч посібник / О. Л. Плетнєва. – Х.: Нац аерокосм ун-т «Харк авіац. ін-т», 2008. – 51 с
План Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Поняття ділового...
Абрамович С. Д., Чікарьова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури. – 472 с
План Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і...
Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. – ВЦ «Академія», 2004. – 344 с
Урок Тема. Мета спілкування і адресат мовлення; мовлення монологічне...
Авилами спілкування; удосконалити вміння розрізняти такі поняття, як види мовленнєвої діяльності, монолог і діалог; розвивати вміння...
ПЛАН СПІЛКУВАННЯ І КОМУНІКАЦІЯ. ФУНКЦІЯ СПІЛКУВАННЯ. ВИДИ,ТИПИ І...
Важливо зазначити, що сфера людського спілкування включає комунікацію, яка останнім часом постає важливим предметом досліджень. Багато...
Тема: «Психодіагностика особливостей вербального та невербального...
Поняття невербальної комунікації. Оптико-кінетична, проксемічна, пара лінгвістична та інші знакові системи. Проксеміка. Розміщення...
Тема 11. Психологія спілкування
Поняття спілкування, форми, функції, рівні, засоби спілкування, види психологічних бар’єрів, особливості спілкування в підрозділах...
Психологічні особливості віртуального спілкування
Воно присутнє у нашому житті усюди: безпосереднє спілкування людей, спілкування за допомогою телефону, дитячі ігри, комп’ютерне спілкування....
План роботи
Мета: показати шляхи застосування інтерактивних технологій на уроках іноземної мови, навчити різноманітних прийомів вербального та...
Білогірського району Хмельницької області Проект виконав
Мета проекту: ознайомитися з історичними відомостями виникнення візитних карток, з різними видами художньої обробки деревини та областю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка