Креативна освіта на уроках хімії "Найкращий спосіб вивчити будь-що, це відкрити самому"


Скачати 459.51 Kb.
НазваКреативна освіта на уроках хімії "Найкращий спосіб вивчити будь-що, це відкрити самому"
Сторінка3/4
Дата21.10.2013
Розмір459.51 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3   4
Додаток
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції

Вихід продукту реакції — це відношення маси (об’єму, кількості речовини) фактично отриманого продукту до максимально можливого, обчисленого за рівнянням реакції. Виражається в частках одиниці чи відсотках і обчислюється за формулою:
.
Задача. Яку масу сульфатної кислоти можна одержати з 40 г сульфур(VI) оксиду, якщо вихід реакції 80 % (0,8)?
Розв’язання
1) Записуємо рівняння реакції:
.
2) Знайдемо кількість речовини суль­фур(VI) оксиду:
; ;
.
3) Відповідно до рівняння реакції:
моль.
4) Визначимо, яку масу мають 0,5 моль сульфатної кислоти:
; ;
(г).
Масу продукту реакції, обчислену без обліку втрат за рівнянням реакції, називають теоретичним виходом . Він завжди дорівнює 100 %.
5) Обчислимо практично отриману масу сульфатної кислоти , чи практичний вихід:
, .
Практично отримана маса повинна бути меншою за масу, обчислену за рівнянням реакції: 39,2 г < 49 г.
Відповідь: г.
Задача. Яку масу сульфур(VI) оксиду необхідно взяти для одержання 73,5 г сульфатної кислоти, якщо вихід реакції 75 %?
Розв’язання
У задачі дано масу сульфатної кислоти, яку треба одержати фактично. Використовувати практичні дані для розрахунків за хімічними рівняннями не можна, необхідно перейти до теоретичних даних.
1) Записуємо рівняння реакції:
.
2) За розраховуємо масу сульфатної кислоти, необхідну для теоретичних розрахунків :
,
.
3) Визначимо кількість речовини сульфатної кислоти:
; ;
.
4) За рівнянням реакції кількості сульфатної кислоти й сульфур(VI) оксиду рівні, отже, .
5) Знаходимо масу витраченого сульфур(VI) оксиду:
; ; .
Відповідь: г.
Задача. Із сульфур(VI) оксиду масою 40 г було отримано 41,16 г сульфатної кислоти. Обчисліть вихід продукту реакції.
Розв’язання
1) Записуємо рівняння реакції:
.
2) Практично отримана маса сульфатної кислоти г. Для визначення виходу продукту реакції потрібна ще й теоретично обчислена маса.
3) Знайдемо кількість речовини сульфур(VI) оксиду:
; ;
.
4) За рівнянням реакції кількості сульфатної кислоти й сульфур(VI) оксиду рівні, отже, .
5) Обчислимо масу сульфатної кислоти за рівнянням реакції :
; ;
.
6) Знайдемо вихід продукту реакції:
; .
Відповідь: %.

Додаток

Хімічні закони.
Закон ідеальної чистоти.

Якщо в лабораторії щодня проводити прибирання, а не синтези, то в ній буде ідеальна чистота.

Закон паралельних реакцій.

В системі паралельних реакцій найбільш імовірний той процес, який найменш бажаний.

Правило неповторності.

Ніколи не намагайтеся повторити вдалий експеримент.
Принцип подібності

Гаряча колба виглядає так само, як і холодна.
Закон необхідності.

Вихід продукту реакції обернено пропорційний необхідності його синтезу.
Наслідок:

Найкраще виходять непотрібні речовини.
Принцип піраміди.

Вихід в кожній стадії багатоступінчастого синтезу обернено пропорційний числу стадій.
Слідство.

Чим більше часу займає синтез - тим більша ймовірність отримання як продукту вихідного реагенту.
Закон збереження бруду.

Не можна щось очистити, нічого не забруднивши.
Слідство.

Можна, нічого не очистивши, забруднити все.
Пірозакон.
Найчастіше пожежі в лабораторіях відбуваються, коли поруч знаходиться декан.
Висновок:

Наш декан - екстрасенс і піроман.

Додаток

Загальна характеристика розчинів. Класифікація.

Розчином називається гомогенна система (гомогенна суміш), що складається з двох і більше компонентів, одним із яких є розчинник, а інші – розчинені речовини. Розчинником є та речовина, що кількісно переважає і знаходиться втакому ж агрегатному стані, що і розчин.

Розчинністю називається здатність речовини розчинятися в даному розчиннику при даній температурі.Мірою розчинності речовини є концентрація її у насиченому розчині.

Розчини бувають: насичені, пересичені і ненасичені. Насиченим вважається розчин, що знаходиться в рівновазі з речовиною, що розчиняється. У насиченому розчині міститься гранична за даних умов кількість розчиненої речовини. Розчин є пересиченим, якщо в ньому міститься розчиненої речовини більше, ніж визначено межею розчинності. Розчин, що містить речовини менше, чим визначено межею розчинності, називається ненасиченим.

На практиці розчинність речовини часто виражають коефіцієнтом розчинності, який показує масу речовини, що розчиняється при даній температурі в 100 г розчинника з утворенням насиченого розчину.
Способи вираження концентрації розчинів.

Важливою характеристикою будь-якого розчину є відносний вміст у ньому розчиненої речовини і розчинника, що називається концентрацією. Кількісно концентрація може виражатися різними способами: відношенням мас, об’ємів, кількості молів, відношенням маси до об’єму і, навпаки, кількості молів до маси чи об’єму і т.д. На практиці найчастіше використовують такі способи вираження концентрації:

  1. Молярна частка - відношення кількості даного компонента до загальної кількості речовин у розчині. Для двокомпонентних розчинів


; х1 + х2 = 1.

  1. Масова (об’ємна) частка – відношення маси (об’єму) розчиненої речовини до загальної маси (об’єму) розчину:

; ;

Частки виражають у частинах від одиниці або у відсотках.

3. Молярна концентрація – відношення кількості розчиненої речовини до об’єму розчину:

.

Одиниця молярної концентрації у СІ – моль/м3, але найчастіше застосовується одиниця моль/л, яку скорочено позначають М .

4. Моляльна концентрація (моляльність) – відношення кількості розчиненої речовини до маси розчинника в кілограмах:

(моль/кг, або m).

Вона показує кількість молів розчиненої речовини, що припадає на 1 кг (1000 г) розчинника.

  1. Молярна концентрація еквівалентів (нормальна концентрація, нормальність) – відношення кількості еквівалентів розчиненої речовини до об’єму розчину:

(моль/л, або н),

де Еm – молярна маса еквівалентів розчиненої речовини, m1(m2) – маса розчиненої речовини (розчинника), г; M – молярна маса розчиненої речовини, г/моль; V – об'єм розчину, л; n1(n2) – кількість молів розчиненої речовини (розчинника).

  1. Титр – відношення маси розчиненої речовини в грамах до об’єму розчину (указує на масу в грамах розчиненої речовини, що міститься в одному міллілітрі розчину):

(г/мл).

Методика розв'язання типових задач.

Приклад 1. При 60 С масова частка солі насиченого розчину калій нітрату становить 52,4 %. Визначте коефіцієнт розчинності солі при цій температурі.

Розв'язання. Коефіцієнт розчинності знаходимо із пропорції:

на 47,6 г Н2О припадає 52,4 г КNO3

на 100 г Н2О -//- x г КNO3

г.

Отже, розчинність КNO3 при 60 С становить 110 г в 100 г води.

Приклад 2. Визначте моляльну і молярну концентрації та молярну концентрацію еквівалентів розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 15 % ( = 1,10 г/мл).

Розв'язання. 1) Для розрахунку моляльної концентрації треба визначити спочатку масу сульфатної кислоти, яка припадає на 1000 г води:

1000 : 85 = х : 15Молярна маса H2SO4 становить 98 г/моль, отже

моль/кг

2) Для розрахунку молярної концентрації та молярної концентрації еквівалентів потрібно визначити масу сульфатної кислоти, що міститься в 1 л (1000 мл), тобто в 1000  1,1 = 1100 г розчину.

1100 : 100 = у : 15,

г.

Поділивши цю масу на молярну масу сульфатної кислоти, визначаємо молярну концентрацію розчину:

СМ == 1,68 моль/л або 1,68 М;

а поділивши на молярну масу еквівалентів H2SO4

г/моль,

одержимо молярну концентрацію еквівалентів розчину:

СЕ = = 3,37 моль/л або 3,37 н.

Приклад 3. Обчисліть маси розчинів сульфатної кислоти з масовими частками 15 % і 60 %, які треба змішати для приготування 100 л розчину з масовою часткою 36 % ( = 1,273 г/мл).

Розв'язання. Задачу розв’язують за правилом змішування, яке виражається формулою:
С1 С-С2 (m1)

С

С2 С1-С (m2)
Підставляючи дані у формулу, одержимо:
60 21 (7)

36

15 24 (8)

Масове співвідношення вихідних речовин 7 : 8. Маса 100 л розчину H2SO4 з масовою часткою 36 % становить 100  1,273 = 127,3 кг. Для приготування 15 кг розчину з масовою часткою 36 % треба змішати 7 кг розчину з масовою часткою 60 % і 8 кг розчину з масовою часткою 15 %, а для приготування 127,3 кг розчину з масовою часткою 36 % необхідно х1 кг розчину з масовою часткою 60 % і х2 кг розчину з масовою часткою 15 %:

х1 = = 59,4 кг;

х2 = = 67,9 кг.

Приклад 4. Визначте титр розчину H2SO4 з молярною концентрацією еквівалентів 0,5 моль/л.

Розв'язання. Молярна маса еквівалентів сульфатної кислоти становить

г/моль.

Розчин сульфатної кислоти H2SO4 з молярною концентрацію еквівалентів 0,5 моль/л буде містити 0,5  49 = 24,5 г/л, а 1 мл буде містити в 1000 раз менше, тобто

г/мл;

Приклад 5. Визначте молярну концентрацію та молярну концентрацію еквівалентів розчину сульфатної кислоти, титр якого становить 0,00049 г/мл.

Розв'язання. 1) Молярна маса сульфатної кислоти: М(H2SO4) = 98 г/моль. Знаходимо молярну концентрацію її розчину:

моль/л.

2) Молярна маса еквівалентів сульфатної кислоти становить

г/моль

Знаходимо молярну концентрацію еквівалентів сульфатної кислоти:

моль/л.

Приклад 6. Скільки літрів розчину AgNO3 з молярною концентрацією еквівалентів 0,1 моль/л необхідно для обмінної реакції з 0,5 л розчину AlCl3 з молярною концентрацію еквівалентів 0,3 моль/л?

Розв'язання. У зв’язку з тим, що об’єми реагуючих одна з одною речовин обернено пропорційні їх концентраціям, які виражені через молярні концентрації еквівалентів, можна скористатися формулою :
;
л розчину.

Можна міркувати і так:

В 0,5 л розчину AlCl3 з молярною концентрацією еквівалентів 0,3 моль/л міститься 0,5  0,3 = 0,15 еквівалента. Для взаємодії з даною кількістю AlCl3 потрібне таке ж число еквівалентів AgNO3, тобто 0,15. В 1 л розчину AgNO3 міститься 0,1 еквівалента, а 0,15 еквівалента буде міститися в 1,5 л розчину.
1   2   3   4

Схожі:

Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії та
Проблема над якою працюю: Розширення пізнавальної компетентності учнів на уроках хімії та формування навичок навчальної діяльності...
Уроках хімії. Тема: Повітря та його склад. Забруднення атмосфери
Розкрити взаємозв'язок хімії, людини, природи. Показати, що головною причиною забруднення природи є людина. Виховати думку, що знання...
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2007-2008 навчальному році
Отриманні на уроках хімії знання повинні допомогти у самореалізації людини в житті, її соціальній адаптації, суспільній діяльності...
НАСЛІДКИ неприйняття національної політики з корпоративної соціальної...
Забороняється відтворення та використання будь-якої частини цієї публікації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний,...
19. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності та реклами >§4
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про рекламу» реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в...
І. Вступ Суспільна потреба у школі нового покоління потребує особливої...
Тому, працюючи на ІІ етапі обласної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», методичне об’єднання вчителів...
На уроках української мови
У процесі вивчення української мови в початковій школі здійснюється початкова мовна освіта молодших школярів, їх розумовий і мовленнєвий...
План звіту Пояснювальна записка І розділ Літературно-краєзнавчий
На даному етапі нашого навчання ми проходимо літературно-краєзнавчу практику. Літературно-краєзнавча практика – це найкращий спосіб...
Свято «Мій перший найкращий зошит» Мета
Обладнання: оформлення виставки «Мій перший найкращий зошит», малюнки, телеграма, костюми «Король Зошит», «Фея», «Листоноша», «Міс...
В ИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ТА АКТИВНИХ ФОРМ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
Найкращий вчитель той, хто обміркував, організував, передбачив так, що його роль на уроці непомітна, а учні творчо працюють, опановуючи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка