Креативна освіта на уроках хімії "Найкращий спосіб вивчити будь-що, це відкрити самому"


Скачати 459.51 Kb.
НазваКреативна освіта на уроках хімії "Найкращий спосіб вивчити будь-що, це відкрити самому"
Сторінка1/4
Дата21.10.2013
Розмір459.51 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
  1   2   3   4

Креативна освіта на уроках хімії
"Найкращий спосіб вивчити будь-що, це відкрити самому"


Д.Пойа

В умовах посиленого росту об’єму інформації, що поступає, через швидкі зміни в інформаційному світі, певні знання швидко "старіють" і стають непридатними для прогресивного застосування. В суспільстві виникає потреба в особистостях, здатних до самореалізації, до саморозвитку, в людях, які мають нестандартне мислення, які можуть внести нову якість у соціальне і виробниче життя, у культуру народу. Тому проблема пошуку і навчання обдарованих дітей викликає гострий інтерес.

Креативна освіта відходить від механічного перенесення знань, а за основу взята пошукова діяльність учнів, що ідуть шляхами наукового дослідження до встановлення фактів, формування проблем, гіпотез і аж до вирішення їх і пояснення. Креативна педагогіка прагне ненастирливо, вміло направляти розвиток талановитих дітей, надати їм можливість повною мірою розкрити та реалізувати свої здібності.

Система креативної хімічної освіти спрямована на формування творчого мислення всіх учнів, розвиток їх інтелектуальних здібностей які мають першорядне значення для оволодіння знаннями і вміннями в різних галузях науки. Креативна освіта перетворює засвоєння знань умінь на захоплюючу мандрівку, пригоду, яка пов’язана з розкриттям секретів речовини, природи світу в цілому. Практичну цінність, значущість здобутих у дослідженнях знань учні усвідомлюють, застосовуючи їх для проектування технологій виробництва.

Креативна педагогіка включає:

 1. Позитивний емоційний зміст навчального процесу (Творчий процес можливий лише в умовах позитивного емоційно-інтелектуального натхнення)

 2. Критичне ставлення до стереотипів, до установлених норм. "Творчість починається з сумніву".

 3. Пошук варіативних рішень будь-якої проблеми.

 4. Використання методу відкритого питання. (Дуже ефективно розвиває творчий потенціал учнів, пошук відповіді на запитання, навіть, якщо не буде знайдена відповідь, але розвиваючим є сам процес пошуку).

 5. Винахідницька діяльність (Не обов’язково чогось нового.)

Учень разом з вчителем самовіддано грає – грає всерйоз у науку, в авторів винаходів, у наукових доповідачів, опонентів, рецензентів.

Технологія формування креативності досить складна. В ній можна виділити кілька етапів:

 1. Визначення рівня креативності кожного учня.

 2. Визначення перспектив розвитку креативності та врахування індивідуальних особливостей учнів.

 3. Розробка системи знань спрямованих на розвиток креативності.

 4. Організація творчої діяльності учнів

Виявляється, що навчити творчості взагалі до успіху не веде. Тому необхідна система роботи і перш за все вивчення особистості учня.

Помічено, що креативна (творча) якість проявляється в комплексі зі станом здоров’я, нервової системи, характеру, здібністю до незвичайних рішень та вчинків. Тому на початковому етапі вивчення хімії я провожу серію занять які дають змогу встановити ступінь:

 1. Прийомів роботи учня, розумових операцій, реальних досягнень в певній сфері знань з точки зору новизни, самостійності.

 2. Комплекс морально-інтелектуальних спонукань, установок інтересів, мотивів, що визначають мету здійснення тих чи інших дій, вчинків і поведінки в цілому.

 3. Темп, інтенсивність, рівень досягнень

 4. Здібності учня

Для виявлення здібностей та творчої активності учнів використовую дані психологічних анкет, повсякденні психологічні спостереження та висновки після різних форм роботи на уроках.

На початковому етапі вивчення хімії проводжу серію занять, на яких навчаю учнів: читати, працювати з підручником, допоміжною літературою та додатковою, знайомлю з хімічними реактивами, обладнанням, технікою безпеки, навчаю різним прийомам рішення задач, конспектування, складання тезисів, графіків, таблиць, схем, працювати з моделями, проводити хімічні досліди, бачити проблеми та шукати шляхи їх рішення. Так, для визначення рівня індивідуальних досягнень та встановлення кількісних і якісних індивідуальних психологічних відмінностей можна використати критеріально-орієнтовні тести і відкрити шлях діагностування і корекції особливостей. У ролі критерію у таких тестах виступають конкретні знання, вміння та навички.

Тести на обізнаність дають змогу перевірити як володіє учень такими прийомами розумової діяльності як синтез, аналіз, порівняння. Учень з кількох відповідей має вибрати правильну.

На уроці в 8 класі "Речовина, матерія, тіло. Властивості речовин" на закріплення матеріалу учні одержують тести:

 1. Речовина це а) олівець, б) стілець, в) дерево, г) целюлоза, д) зошит

 2. Матеріал з якого виготовляють олівець: а) скло, б) целюлоза, в) графіт,

г) стержень, д) дерево.

 1. Учнівський зошит і підручник виготовлені з одного і того ж матеріалу:

а) заліза, б) форми, в) паперу, г) целюлози, д) гуми

Тести на аналогію, крім аналізу, синтезу дають змогу виявити і рівень логічного мислення:

 1. Хімічний стакан – скло, парта...

 2. Цукор – цукерка, папір...

А на практичній роботі "Очищення забрудненої кухонної солі" учням пропоную виконати крім практичної запланованої частини такий розумовий експеримент: "Очистити кухонну сіль, забруднену залізними ошурками". На практичній роботі "Добування кисню та вивчення його властивостей" учням пропонуються диференційовані завдання за рівнями, щоб самим оцінити свої знання (див.Додатки).

Аналіз результатів проведених робіт дає можливість прийти до висновку, який рівень засвоєних знань – абстрактне чи конкретне домінує в того и іншого учня, дає змогу діагностувати рівень сформованості розумових дій, що лежить в основі мислення.

 1. Репродуктивний (копіюючий) – з стихійною стадією розвитку – це найнижчий тип де учень показує лише те, що він здатний до відтворення знань і може працювати лише при наявності алгоритмів.

 2. Конструктивний (напівстихійний) – показує, що учень має знання, уміння і навички користуватись при аналогії в подібних ситуаціях.

 3. Творчий (дослідницький) – з свідомим розвитком, показує, що учень може самостійно використовувати знання, здатний до самокорекції знань. Має інтерес до пошуків невідомого, невідповідностей. Може побачити і сформулювати проблему, шукає шляхи її вирішення. Чітко формулює результати своєї роботи. Тобто це є найвища ступінь креативності, коли учень всю роботу виконує сам, йдучи своїм шляхом.

Наведу різні підходи при розв’язуванні задач, які проявлятимуть рівні розвитку учнів.
Репродуктивний

Конструктивний

Творчий

Тип задач

Не розв’язує

Розв’язує стандартні

Розв’язує всі, перевагу надає нестандартним.

Відношення до задач

Не бачить

Бачить стандартні задачі

Бачить різні задачі

Як розв’язує задачі

Може знайти зноску на підручник "де все записано"

Уміє розв’язувати задачу по стандартній методиці

Розв’язує задачу лише оригінально

Визначивши рівень розвитку учнів, я планую перспективи розвитку креативності з урахуванням індивідуальних властивостей учнів за допомогою підібраних завдань.

Так, при вивченні теми "Періодичний закон і періодична система" можна запропонувати при закріпленні матеріалу вправи на формування і концентрацію уваги.

Наприклад:

В наведеній таблиці вказано число протонів, нейтронів, електронів в атомах різних ізотопів. З’ясуйте, які з них являються:

 1. Нейтральними атомами

 2. Негативно зарядженими іонами

 3. Позитивно зарядженими іонами

 4. Ізотопами одного і того ж хімічного елементу


п/п

Число протонів

Число нейтронів

Число електронів

1

n

n-2

n

2

n-1

n-3

n-1

3

n+1

n+1

n

4

n-1

n-1

n+1

5

n+2

n+1

n+1


Для формування просторого уявлення використовую моделювання. Наприклад, на уроці в 10 класі з теми: "Порядок з’єднання атомів в молекулах. Види вуглецевих ланцюгів, структурні формули", використовуючи лекційно-семінарську систему Н.П.Гузика, даю такі завдання на закріплення.

Програма "А"

Виготовити кульові моделі можливих молекулярних структур, які мають склад: а)C2H8, б)С4Н10, в)С4Н10О

 1. Написати структурні формули цих речовин і відмітити види вуглецевих ланцюгів для даного складу речовин.

 2. Спостерігайте, які зміни відбуваються в молекулах складу С4Н8 при перебудові вуглецевого ланцюгу з прямого в циклічний. Продемонструйте на даному матеріалі зміни речовин пов’язані: а) з складом та хімічною будовою, б) тільки з хімічною будовою

Програма "Б"

1. Виготовити кульові моделі молекул, які мають такі структурні формули:


a)

б)

в)

г)

2. Які види вуглецевих ланцюгів в цих молекулах? Написати молекулярні формули цих речовин. Виявити речовини, які відрізняються одна від одної по:

а) кількісному складу

б) хімічній будові

Програма "С"

Виготовити кульові моделі трьох видів вуглецевих ланцюгів молекул органічних речовин: а) прямий, б) розгалужений в) циклічний

Знаючи, що карбон в органічних сполуках завжди чотирьох валентний, приєднайте до вільних валентностей атомів карбону моделей необхідну кількість кульок, символізуючи атоми гідрогену. Напишіть молекулярну і структурну формули речовин, моделі яких ви виготовили.

Розвиток креативного мислення неможливий без оволодіння і застосування таким тонким і точним інтелектуальним інструментарієм, яким є прийоми розумової діяльності:

  • виділення основного, аналіз та синтез,

  • порівняння та абстрагування,

  • узагальнення

  • систематизація і кваліфікація

  • конкретизація

  • визначення та пояснення понять,

  • доказ та спростовування тверджень

Дамо пояснення деяким прийомам розумової діяльності

Виділення основного, аналіз та синтез

Навчитись виділяти основне (усвідомлення інформації як частини цілого). Виділити основне можна завдяки аналізу (розчленуванню цілого на складові частини) та синтезу (взаємозв’язку його частин)
Порівняння:

Операція зіставлення полягає у визначенні подібних ознак якогось об’єкта, операція протиставлення різних ознак.

Абстрагування:

Відокремлюють якісь ознаки досліджуваних явищ, речовин, матеріалів і узагальнюють правила, поняття, закони, тощо.

Узагальнення полягає у:

  • виявленні загальних істотних властивостей, особливостей явищ, та предметів,

  • встановленні між ними причинно-наслідкових зв’язків,

  • формуванні на їх основі висновків: загальних положень, тверджень, закономірностей, тенденцій, що подається у вигляді доказів, пояснень провідних ідей.

Систематизація

Здатність виділити: ознаку класифікації забезпечує успішність формування узагальнення і систематизації, достатньо ефективно розвиває мислення.

Класифікація

Поділяє систему, що розглядається, на частини з метою впорядкувати її і зробити придатною для огляду та розуміння

Конкретизація

Уточнюється найбільш істотне в узагальненні, формується визначення поняття, закону, правила, тощо.

Визначення і пояснення понять

Визначення або дефініція – це уточнення знань, понять на підставі відмежування вибраного предмета від усіх інших.

Пояснення – це твердження істинності понять при використанні очевидного або аксіоматичного шляхом усних та письмових виступів

Технологія креативного мислення передбачає формування цих розумових прийомів через використання різних форм роботи.

Форми роботи

 1. Дійові, творчі ігри та моделювання, розв’язування кросвордів.

 2. Семінари, диспути

 3. Тести-роздуми, критеріально-орієнтовані тести та інше.

 4. Робота з підручником.

 5. Розв’язування розрахункових задач

 6. Задачі-малюнки

 7. Самостійна робота (з підручником, дидактичним матеріалом)

 8. Дослідницька робота

 9. Експериментальна робота (індивідуальна, групова)

 10. Розумовий експеримент

 11. Рішення проблемних ситуацій

Наприклад: Розвиває у учнів аналітико-синтетичні здібності, вміння аналізувати, робота з підручником, з тестами:

  1. Типовий відновник: а)NH4NO3 б)HNO3 в)NH3 г)NaNO3

  2. Процесом приєднання електронів під час хімічної реакції називають: а)відновленням, б)окисленням, в)заміщенням, г)розкладом

Логічні мислення формують такі тести:

 1. Алмаз – графіт. Кисень – ... (до третього підібрати по аналогії).

 2. Cu + H2SO4 → SO2

Cu + HNO3(k) → H2, N2O, NO2, N2, NO

Тести на вміння класифікувати:

 1. Визначити яке з п’яти слів не відповідає спільній ознаці

а) Ag2O, K2O, CaO, MgO, Na2O

б) O2, CO2, H2SO4, BaO, NH3

Вміння конкретизувати, узагальнювати дає можливість використання тестів, де потрібно знати найсуттєвіші загальні ознаки для двох слів

 1. Кисень – озон (Алотропні відозміни)

 2. Оксиген – сульфур (будова атома)

 3. Розчин H2SO4 – HCl розчин (сильні електроліти)

Тут учні показують вміння аналізувати, розкривати зміст понять, визначати значення змісту. Такими є завдання на хімічні перетворення, де причинно-наслідковий зв’язок лежить між ланками ланцюга. Кожна ланка зв’язує наступну та попередню. Знаючи властивості речовин, включених в ланцюг, можна передбачити властивості інших

 1. Si → x → Na2SiO3 → y → SO2 → SO3

 2. FeS → x → SO2 → K2SO3 → y

Задачі-малюнки також дають можливість формувати вміння порівнювати, аналізувати, конкретизувати, узагальнювати.

Наприклад, ця задача дає можливість перевірити якість засвоєння учнями практичних умінь и навичок, уміння застосовувати їх для розв’язання проблематичних ситуацій, здатність робити логічні висновки


На планці закріплені ложечки з речовинами А, Б, В, Г. У стаканах міститься концентрована хлоридна кислота. При опусканні планки ложечки з речовинами занурюються в кислоту. Речовина А з шипінням "бігає по поверхні кислоти", зменшується у розмірах. Речовина А і газ, що виділяється внаслідок реакції: чисто загоряються. Речовина Б вступає в реакцію з виділенням великої кількості газу. Речовина В покривається бульбашками газу, кількість їх збільшується, але значно менше ніж у перших двох випадках. Поверхня речовини Г не змінюється. Визначте в якому періоді і якій групі періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва розміщені елементи, з простими речовинами яких працюють у даному досліді. Відомо, що відносна атомна маса елементів зростає від А до Г, різниця за масою між елементами невелика.

Абстрагування формують задачі-розповіді:

Наприклад: Одного разу я і мої товариші вирішили відправитися на полювання на один з островів на лодці. Незабаром піднявся шторм. Лодку зносило все далі у море. Ми дуже змерзли. Раптом в імлі з’явився обрис острова. Ми швидко пристали до берега і вирішили спочатку розвести багаття, щоб зігрітися і приготувати їжу. Вітер задував вогнище і ми обклали його камінням: каміння було м’яке, біле і дуже забруднювалось. Вранці всі дуже лаяли чергового Володю. Вогнище згасло, а сірники зникли. Але я взявся і без вогнища зварити яйця на сніданок. Для цього я подрібнив білі каміння з того боку, де вони зіткнулися з вогнем, поклав у ямку вириту у землі подрібнене каміння разом з сирими яйцями, полив їх водою.

Каміння зашипіло, повалила пара і через декілька хвилин яйця гарно зварились.

 1. Що це за мінерал?

 2. Що стало з ним від жару вогню?

 3. Як пояснити дію води на біле каміння?

Справжня творчість починається тільки тоді, коли школярі пишуть хімічні казки самостійно, коли вони здатні створити нові образи. Ось чому особливу увагу звертаю на виконання учнями таких домашніх завдань: Скласти хімічну казку, вірш, задачу-розповідь, оповідання до теми уроку.(див. Додатки )

На уроках систематично застосовую завдання для малих творчих груп, подібних до цього: "Прочитайте текст статті ... підручника, додатковий матеріал. Складіть усну відповідь, намалюйте схему, або міні-газету, поставте запитання до тексту". Учні самостійно опрацьовують текст, а потім захищають свій проект і ставлять запитання до класу. Чим більше школярі грають, тим швидше розвивається творча уява дитини, тим вище інтелектуальний рівень особистості.

Досить добре розвивають творчу активність учнів дидактичні ігри. Головним моментом, на який необхідно звертати увагу під час створення й використання навчальних ігор, є акцентування уваги учнів на змісті самої гри, а отже, і змісті навчального матеріалу.

Гра привчає учня мислити, виділяти головне, узагальнювати, розвиває його пам’ять, здібності. Для виконання цих навчально-виховних завдань в процесі навчання хімії з успіхом можуть бути використані тематичні ігри. Залежно від загальної спрямованості й типу дидактичних ігор за їх допомогою можна формувати не тільки окремі знання, а й взаємозв'язки між елементами знань, навчати учнів порівнювати та диференціювати хімічні речовини і процеси.

Засвоєння знань у ході гри часто не потребує довільної уваги, що дає змогу уникнути перевтомлення учнів.

 1. Ігри-вправи

Можна використовувати під час узагальнення навчального матеріалу з хімії будь-якого характеру.

"Хрестики-нулики"

а) Тема "Основні класи неорганічних сполук".

Визначити виграшні варіанти.

Вказати оксиди, які мають амфотерні властивості:ZnO

MgO

BeO

K2O

AlO3

CaO

SO2

Li2O

Cr2O3


Вказати речовини, з якими взаємодіє вода:

K

Cu

Na2O

SO2

Al2O3

Ca

Au

CaO

CO2

Відповідь:

Na2O + H2O = 2NaOH;

Ca + 2 H2O = Ca(OH)2 + H2↑;

CO2 + H2O = H2CO3.

б) Тема "Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва".

Вказати елементи, які належать до одного періоду.

в) Тема "Нітроген та його сполуки".

Знайти сполуки, де азот має однакові значення ступеня окислення

HNO2

KNO3

HNO3

NF3

Na2O3

NH3

NaNO3

N2

NaNO2


Сполучити лінією формули тих речовин, що взаємодіють з концентрованою нітратною кислотою

Cu(NO3)2

Ca

CuO

S

HCl

NaOH

Fe

Ca(OH)2

Cu

 1. Настільні ігри (гра-мозаїка, "лото Менделєєва", доміно). Їх можна використати при вивченні будови неорганічних та органічних сполук, апаратури хімічних виробництв, назви хімічних елементів.

 2. Сюжетно-рольові ігри – це навчальні дискусії. Різновидність групової роботи, ситуаційні задачі, захист навчальних проектів. Прикладом рішення проблемної ситуації являється урок-семінар з теми "Нітроген та його сполуки" під девізом "Науки виникли з практичних потреб людини" і "Узагальнення спостережень дозволяє сталі закономірності"

Програма А

Проблема розробки методів зв’язування азоту – одна за найважливіших проблем технології. В 1913р. Міжнародна асоціація хіміків заснувала нагороду за розробку доступного методу зв’язування азоту.

Спробуйте вирішити цю проблему, запропонувавши конструкцію апарату, в якому можливо отримати:

а)амоніак, б)нітроген ( І І ) оксигену, в)амоніак з нітридів

Усі вузли апарату замалюйте і дайте обґрунтування їх доцільності.
Програма В

Поясніть, в чому складаються труднощі в добуванні:

а)амоніаку, б)нітроген ( І І ) оксигену, в)нітридів.

Які умови додержуються при виробництві цих речовин

Програма С

а) Намалюйте схему електронної будови атому нітрогену і молекули азоту

б) Опишіть хімічні властивості:

а)азоту, б)поясніть, при яких умовах азот реагує з воднем

4.Творчі ігри стимулюють до самостійного здобуття знань та творчому їх застосуванню. При вивчені теми "Карбон та Силіцій" я звертаю увагу на хімізм та технологію виробництва скла, цементу та цегли. Учні отримують завдання:

1.Вас призначили директором побудованого в нашій області силікатного заводу. Організуйте роботу таких відділів: а) постачання б) головного технолога, в) відділу кадрів, г)реалізації продукції, д) раціонального використання відходів виробництва.

2.Ви керуєте проектним інститутом який займається виробництвом цементу. Організуйте роботу відділів: а) раціонального використання природних ресурсів, б) технології цементу, в) інженерів-конструкторів, г) традиційного і перспективного використання цементу, д)охорони навколишнього середовища.

Учні звертаються за допомогою до вчителів історії, географії, фізики, математики, біології, креслення. Ділові ігри завжди супроводжуються великим інтересом учнів до вивченого матеріалу.

Підбираючи систему завдань і задач, я прагну, щоб кожна задача була вирішена швидко і безпомилково, а щоб рішення було творче і щоб з цього можна було взяти як найбільше користі для хімічного розвитку учнів і щоб задана задача відповідала рівневі розвитку учня.

Наприклад, звернемося до різних підходів складання завдань з теми "Кількість речовини. Моль" вчителем і використанням вивчених формул учнями.

Похідні дані для складання варіантів простих задач.

Речовина

Фізичні величини, їх одиниці

Постійні

Змінні

Ar

Mr

M

(г/моль)

Na

(моль-1)

VM

(л/моль)

н.у

ν

(моль)

m

(г)

N

V

(л)

Mg

24

24

6,02∙1023х1

48

х2CO2

44

44

6,02∙1023

22,4

20

х1

х2

х3


Складання складних і комбінованих задач

Формули речовин

Фізичні величини речовин і значення їх одиниць

Їх агрегатний стан

Na

(моль)

N

(частинки)

M

(г/моль)

Ar

Mr

m

(г)

VM

(л/моль)

н.у

V

(л)

H
Газоподібні речовини
2

O2

CO2

6,02∙1023

6,02∙1023

2

2

х1

22,4

х2

H2O

B
Рідини
r2

H2SO4


Fe

N
Тверді
aCl

CaOЗастосування формул учнями з різними рівнями розвитку

 1. Прості задачі (прямі) 1. Задачі прості (зворотні) 1. Задачі складні і комбіновані:

Розв’язування задач забезпечує систематичність, безперервність навчання, постійний зв’язок з життям. Кожна задача – це неповторна єдина у своєму роді життєва проблема, змодельована реальна ситуація. Тому для активізації навчального процесу і розвитку креативності, пропоную учням такі проблемні задачі:

 1. Як, виходячи з метану, одержати аміно оцтову кислоту?

 2. Скільки нових простих і складних речовин можна одержати, виходячи з сульфатної кислоти, цинку, води, сульфату натрію, купрум (І) оксиду?
 1. Знайти реагенти в ланцюжку перетворень, "закодованих" у загальному вигляді:


Моє завдання не тільки навчити учнів розв’язувати задачі, а й створювати їх. Щоб навчити учнів створювати задачі певного типу, показую учням, як це робити на одному чи кількох прикладах. Пропоную дома зробити відповідну задачу. Така робота викликає великий інтерес у учнів до вивчення теми, дає віру в свої сили і головне – сприяє розвитку креативності.

Формування вищого ступеню креативності дають розв’язування творчих задач. Відповідно до мети, з якою використовуються творчі задачі, їх можна поділити на 2 типи: задачі на закріплення знань; задачі на формування вміння здобувати знання самостійно.

Наведу приклади задач творчого характеру.

Задача №1. Стічні води хімічного комбінату містять аміак. Запропонуйте спосіб нейтралізації аміаку, який можна застосувати в народному господарстві.

Задача №2. Ви вирушаєте в космос. Основне, що буде вам необхідно, це тепло, вода, кисень. Які речовини ви везете із собою? Чому?

При викладанні хімії у всіх класах широко використовую експериментальні задачі, розв’язання яких потребує нестандартного підходу, що сприяє креативному розвитку на уроках хімії.

Участь учнів в проведенні експерименту переросла в бажання виступати перед молодими школярами. Тому ми проводимо цикл зустрічей "По сторінкам Дивосвіту", на яких наукові герої демонструють досліди і розповідають про цікаві перетворення навколо нас.

Впровадження інноваційних прийомів на різних етапах уроку хімії надзвичайно важливі.

 1. Необхідно ретельно продумати початок уроку

 2. Суворо слідкувати за розподілом часу на уроці

 3. Встановити ступень реалізації мети та задач уроку.

 4. Наприкінці уроку залишити кілька хвилин для актуалізації інноваційних прийомів та рефлексії. Інколи в ці хвилини пропоную учням відповісти на питання:

  1. Що сподобалося на уроці?

  2. Які нові знання отримав на уроці?

  3. Що не вдалося засвоїти?

  4. Твої бажання.

Дякую за співробітництво!

Надзвичайно важливу роль для школяра відіграє оцінка його праці на уроці. Кожна оцінка коментується та виставляється не за окрему відповідь, а за результат активної роботи учня протягом всього уроку. Щоб мати успіхи в навчанні дуже важливо опанувати навички швидко читання, слухати, готувати і давати відповіді, виступати з доповідями перед аудиторією. (див. Додатки)

За допомогою використання нестандартних підходів при викладанні хімії збільшилась кількість учнів, які працюють на творчому рівні, про що свідчить їх бажання брати участь у позакласній роботі та наукових конференціях.
Додаток
  1   2   3   4

Схожі:

Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії та
Проблема над якою працюю: Розширення пізнавальної компетентності учнів на уроках хімії та формування навичок навчальної діяльності...
Уроках хімії. Тема: Повітря та його склад. Забруднення атмосфери
Розкрити взаємозв'язок хімії, людини, природи. Показати, що головною причиною забруднення природи є людина. Виховати думку, що знання...
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2007-2008 навчальному році
Отриманні на уроках хімії знання повинні допомогти у самореалізації людини в житті, її соціальній адаптації, суспільній діяльності...
НАСЛІДКИ неприйняття національної політики з корпоративної соціальної...
Забороняється відтворення та використання будь-якої частини цієї публікації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний,...
19. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності та реклами >§4
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про рекламу» реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в...
І. Вступ Суспільна потреба у школі нового покоління потребує особливої...
Тому, працюючи на ІІ етапі обласної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», методичне об’єднання вчителів...
На уроках української мови
У процесі вивчення української мови в початковій школі здійснюється початкова мовна освіта молодших школярів, їх розумовий і мовленнєвий...
План звіту Пояснювальна записка І розділ Літературно-краєзнавчий
На даному етапі нашого навчання ми проходимо літературно-краєзнавчу практику. Літературно-краєзнавча практика – це найкращий спосіб...
Свято «Мій перший найкращий зошит» Мета
Обладнання: оформлення виставки «Мій перший найкращий зошит», малюнки, телеграма, костюми «Король Зошит», «Фея», «Листоноша», «Міс...
В ИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ТА АКТИВНИХ ФОРМ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
Найкращий вчитель той, хто обміркував, організував, передбачив так, що його роль на уроці непомітна, а учні творчо працюють, опановуючи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка