Звіт Ради молодих вчених історичного факультету про науково-дослідну роботу за 2011 р


Скачати 250.13 Kb.
НазваЗвіт Ради молодих вчених історичного факультету про науково-дослідну роботу за 2011 р
Сторінка3/3
Дата06.04.2013
Розмір250.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
1   2   3

Лазорак Б. О. Урядницька еліта Дрогобича періоду австрійського панування (1772 – 1918 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. 14-15. – Дрогобич: Коло, 2011. – С. 485-518 (у співавторстві з Л. В. Тимошенко). (2,5 д.а.)

 • Лазурко Л. Історія і життя народу в візії Єжи Матерніцького // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Наукове видання історичного факультету ДДПУ ім. Івана Франка. – Вип.XIV-XV. – Дрогобич: Коло, 2011. – С. 634-644. (0,8 д.а).

 • Менько В. Історичні дослідження XIX початку XXI ст. благодійної діяльності православних церковних братств Київської митрополії // Дрогобицький краєзнавчий збірник /ДДПУ імені Івана Франка. Вип. XIV – XV. – Дрогобич: Коло, 2011. – С. 242-250. (0,5 д.а.)

 • Момот М.О. Правова культура як феномен суспільного буття / М.О. Момот // Митна справа. – 2011. – №1(73). – С. 172 – 173. (2с./0,55 д.а.)

 • Стецик Ю. Візитація дережицького василіянського монастиря 1763 року // Дрогобицький краєзнавчий збірник /ДДПУ імені Івана Франка. – Вип. XIV – XV. – Дрогобич: Коло, 2011. – С. 519 – 529. (0.5 д. а.)

 • Стецько Д.Я. Етична експлікація Іншого як межі свободи: феноменологічний аналіз // Вісник Чернівецького університету. Філософія. Випуск 534-535. Філософія. – С.183-187 (0,5 д.а.)


  за рубежем – (3 / 2,09 д.а.);

  1. Галик В. М. Самбірсько-Турківське Підгір’я в науковій спадщині Івана Франка // Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo-Wschodniej wXIX i XX w. / pod redakcją Mariana Stolarczzka, Agnieszki Kawalec, Jeryego Kuyickiego. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersztetu Rzeszowskiego, 2011. – S. 81-98. (1,09 д.а.)

  2. Лазурко Л. Часопис „Kwartalnik Historyczny” і розвиток польської історіографії останньої чверті XIX – першої половини XX століття // Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 2 Red. Agnieszka Kawalec, Wacław Wierzbieniec, Leonid Zaszkilniak Rzeszów : Uniwersytet Rzeszówski, 2011. – С. 379-390. (0,5 д.а.)

  3. Стецик Ю. Органи самоуправління василіанських монастирів Перемишльської єпархії (кінець XVII – XVIII ст.) // Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na poisko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku. – Kraków: Avalon, 2010. – S. 367 – 378. (0,5 д. а.)


  з імпакт-фактором – немає;

  у науково-метричних базах даних – немає;
  в) підручники з грифом МОНМС – немає;

  г) підручники з грифом університету – немає;

  д) посібники з грифом МОНМС – немає;

  е) посібники з грифом університету – (9 / 25,81 д.а.);


  1. Біла С., Менько В. Шкільний курс історії та методика його викладання. Плани семінарських занять та методичні рекомендації з курсу: Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.020302 "Історія" заочної форми навчання. – Дрогобич. РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 56 с. (3,5 д.а.)

  2. Галів М.Д., Шевців К.П. Історія України. Плани семінарських занять та методичні рекомендації з курсу: друге вид., доп. та переробл., навч.-метод. посіб. Для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр”. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 61 с. (3,5 д.а.)

  3. Ільницький В.І. Історія ОУН і УПА: Методичні матеріали до самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 0203. Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020302. Історія освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / Ільницький Василь Іванович. − Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. − 64 с. (4 д.а.)

  4. Ільницький В.І. Концепція національної революції ОУН та боротьба за її реалізацію (30  40 рр. ХХ ст.): Методичні матеріали до самостійної роботи студентів галузі знань 0203. Гуманітарні науки спеціальності 7.02030201. Історія. Спеціалізація: правознавство освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” / Ільницький Василь Іванович. − Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. − 62 с. (3,87 д.а.)

  5. Календар класного керівника на 2011 – 2012 навчальний рік. Посібник для вчителів. Упорядник Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ, 2011. – 334 с. (авторська частка Галіва М.Д. – 1,45 д.а.) (співавтори: В.Блашків, Н.Грицик, В.Думич, Ю.Кишакевич та ін.)

  6. Комарницький Я.М., Зелена О.Я. Політологія. Методичні матеріали до семінарських занять Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 50 с. (3,12 д.а.)

  7. Лазурко Л., Тимошенко Л. Джерела з історії України. Плани семінарських занять та методичні рекомендації з курсу. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020302 «Історія», денної форми навчання [для студентів вищих навчальних закладів] / Лазурко Лідія Миколаївна, Тимошенко Леонід Володимирович. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 28 с. (1,3 д.а.)

  8. Стецик Ю. О. Історія рідного краю. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів. Посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011.– 50 с. (1,7 д.а.)

  9. Тиміш Л.І., Проць О.Є.Дмитришин Ю.Л Правознавство: плани семінарських занять з метод. рекомендаціями. Посібник для студентів. Дрогобич: Ред.-видавн. відділ ДДПУ імені І.Франка, 2011. – 24 с. (3,37 д.а.)


  є) тези – (2 / 0,2 д.а.);

  1. Дмитришин Ю.Л. Лізбарська ревізія хелмінського права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: [Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції (8-9 лютого 2010 року)]. – С. 55 – 57. (0,1 д.а.).

  2. Лазурко Л. Минуле східної церкви у представленні співпрацівників часопису “Kwartalnik Historyczny” міжвоєнного двадцятиліття // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні. Збірник матеріалів VII міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників. – Львів: Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій, 2011. – С. 232. (0,1 д.а)


  у міжнародних конференціях – (2 / 0,27 д.а.);

  1. Галик В. М. Стародруки із Прикарпаття у наукових зацікавленнях Івана Франка // Міжнародна наукова конференція: “Пам’ятки Тустані в контексті освоєння українських Карпат у доісторичну добу та в середньовіччі”. Тези. – 6-7 жовтня. – Львів-Тустань, 2011. – С. 46-48. (0,17 д.а.)

  2. Лазорак Б. О. Нові джерела до історії церкви Пресвятої Тройці в селі Тустань (XVIII ст.) // Міжнародна наукова конференція “Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Українських Карпат в доісторичну добу та в середньовіччі”, 6-7 жовтня 2011 р. – С. 48-49. (0,1 д.а.)


  ж) збірники – (11 / 238,22 д.а.)

  1. Гуманізм. Людина. Час. Матеріали 23-х міжнародних людинознавчих філософських читань, 21 жовтня 2011 р. / Ред. кол. В. Скотний, Т. Біленко, В. Здоровенко, В.Бодак – Дрогобич: Швидко Друк, 2011. – 303 с. (15 д.а.)

  2. Діалектика духовних процесів: вип. третій. Матеріали Всеукраїнської конференції студентів-філософів та молодих науковців (Дрогобич, 2011 р.) / Ред. колегія В. С. Возняк (головний редактор), Р.Р. Станчак, С. В. Возняк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2011. – 113 с. (7,3 д.а.)

  3. Дрогобицький краєзнавчий збірник /Ред. кол. Л. Тимошенко (гол. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін. – Вип. ХIV - XV. – Дрогобич: Коло, 2011. – 648 с. (52,5 д.а.)

  4. Життя у вимірах Абсолюту як проблема філософії та культурі російського Срібного віку. Вип. 16. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2010 р. / Ред. колегія: В. С. Возняк (головний редактор), В. В. Лімонченко В. С. Мовчан. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 558 с. (32,2 д.а.)

  5. Збірник наукових праць студентів історичного факультету / За ред. проф. Л. Тимошенка, доц. М.Галіва. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – Випуск І. – 98 с. (5,8 д.а.) (Співредактор − доц. Галів М.Д.)

  6. Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. Випуск 24. Філософія / Ред. кол. Т.Біленко (головний редактор), В.Скотний, В.Бодак та інші. – Дрогобич: Науково-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 224 с. (11,2 д.а.)

  7. Молодіжна політика: проблеми та перспективи: [збірник наукових праць /наук. ред. С.А.Щудло]. –Випуск 2.– Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2011. – 498 с. (62,25 д.а.)

  8. Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.  Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010.  Випуск двадцять шостий. Історія.  270 с. (16,87 д.а.) (Редактор розділу − доц. Попп Р.П. )

  9. Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (головний редактор), В.Скотний, В.Здоровенко та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – Випуск 25. Філософія. – 249 с. (12 д.а.)

  10. Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (головний редактор), В.Скотний, В.Здоровенко та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – Випуск 27. Філософія. – 180. с. (9 д.а.)

  11. Філософ – учень школи, яка вчить любити істину. На пошану Ігоря Валентиновича Бичка, заслуженого професора КНУ ім. Тараса Шевченка, з нагоди 80-ліття / За ред. Т.Біленко. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2011. – 226 с. (14,1 д.а.)


  У планах на наступний рік організувати та провести Всеукраїнську конференцію присвячену 70-річчю створення УПА (вересень 2012), видати збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ, вип. 3. Крім цього передбачається 3 захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидат наук.


  Голова ради молодих вчених

  історичного факультету Ільницький В. І.
 • 1   2   3

  Схожі:

  Звіт ради молодих вчених біологічного факультету про науково-дослідну роботу за 2012 р
  Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
  ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗА 2012 р
  Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
  Звіт Голови Ради молодих вчених факультету економічної освіти та...
  Впродовж 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями факультету економічної освіти та управління проведено такі заходи
  Звіт Ради молодих вчених філологічного факультету про науково-дослідну...
  Міжнародна наукова конференція «Ціннісні парадигми української літератури ХХ століття»
  Звіт Ради молодих вчених Інституту фізики математики та інформатики...
  Лешко Р. Я. — к ф м н., викладач кафедри теоретичної фізики та МВФ (голова осередку)
  Зведені дані науково-дослідної роботи Ради молодих вчених історичного факультету за 2012 р
  Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні)
  ЗВІТ про діяльність ради молодих вчених інженерно-педагогічного факультету...
  Нищак І. Д., к пед наук, доцент кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (голова)
  ЗВІТ Голови Ради молодих вчених педагогічного факультету
  Протягом 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями педагогічного факультету проведено такі заходи
  ЗВІТ про діяльність ради молодих учених філологічного факультету...
  Дмитрів І.І., канд філол наук, доцент кафедри української літератури і теорії літератури (голова)
  ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДДПУ ім. І. Франка за 2011 рік
  Дозвольте зосередити Вашу увагу на звіті РМВ М-ПФ за календарний рік, хоча офіційно рада розпочала свою діяльність з вересня місяця...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Портал навчання


  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
  звернутися до адміністрації
  bibl.com.ua
  Головна сторінка