Звіт Голови Ради молодих вчених факультету економічної освіти та управління про науково-дослідну роботу за 2012 р


Скачати 89.23 Kb.
НазваЗвіт Голови Ради молодих вчених факультету економічної освіти та управління про науково-дослідну роботу за 2012 р
Дата29.03.2013
Розмір89.23 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Звіт

Голови Ради молодих вчених факультету економічної освіти та управління про науково-дослідну роботу за 2012 р.
До складу Ради молодих вчених факультету у 2012 р. входять:

 1. Бурда А.І.

 2. Гурій М.О.

 3. Вовк Ю.Я.

 4. Хомош Ю.С.

Впродовж 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями факультету економічної освіти та управління проведено такі заходи:

 1. Організація і проведення конференцій:Назва та статус конференції

Дата проведення

Кафедри-організатори

Кількість учасників

Всього

З них молодих науковців

1.

Економіка – Менеджмент – Освіта: проблеми та перспективи взаємодії

Міжнародна науково-практична конференція

4-6 жовтня 2012 року

теоретичної та прикладної економіки, економічної кібернетики та інноватики

98

32

2. Захисти дисертацій: -

 1. Участь у конференціях і семінарах:

 • Економіка – менеджмент – освіта: проблеми та перспективи взаємодії. Міжнародна науково-практична конференція: 4-6 жовтня 2012 року, м. Дрогобич

 • Наукова молодь : інноваційні підходи в освіті і науці. II Міжнародна наук.-практ. інтернет-конференція. 20 – 26 лютого 2012 року. – Луганськ : Глобус, 2012

 • Розвиток економічних відносин суб’єктів господарювання у посткризовий період: прогнози та перспективи. Міжнародна науково-практична конференція (у м. Київ, 20-21 квітня 2012 р.) – Київ, «Київський економічний науковий центр», 2012.

 • ІІІ Всеукраїнська заочна наукова конференція. – М34 «Актуальні питання сучасної економіки», 23 грудня 2011р. – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – Ч1. – 232 с.

 • Сучасні підходи до управління підприємством. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 15 березня 2012р. – К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012.

 • Економіка, нові технології, управління : пошук молодих. VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів : 5 квітня 2012 р. – Кременчук, Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, 2012.

4. Участь у виконанні Національних, регіональних програм та окремих ННДДКР, зокрема:

Наукові дослідження у рамках кафедральних тем:

- кафедра теоретичної та прикладної економіки «Економічні проблеми розвитку системи освіти »,

- кафедра моделювання та інформаційно-комунікативних технологій в економіці «Економічні та соціо-культурні аспекти інформатизації та глобалізації суспільства »,

- кафедра економічної кібернетики та інноватики « Моделювання впливу екологічної культури на конкурентоздатність підприємств в середовищі національної інноваційної системи».

5. Залучення студентів до НДР, зокрема:

1) керівництво науковою роботою студентки групи МО – 31 Зінкевич Ольги Василівни з підготовки доповіді на тему “Роль освітньо-фахового потенціалу у формуванні освітнього потенціалу України” на науково-практичну конференцію студентів факультету економічної освіти та управління (23 березня 2012р.);

2) керівництво науковою роботою студентки групи МО – 31 Зінкевич Ольги Василівни з підготовки доповіді на тему «Капітал і додана вартість у спадщині І. Франка» на студентську наукову конференцію «Іван Франко – характеристика різногалузевої спадщини» (25 квітня 2012р.)

3) керівництво науковою роботою студентки групи МТ – 33 Федичко Христини Олександрівни з підготовки доповіді на тему “Трудові ресурси – складова конкурентоспроможного потенціалу розвитку підприємства” на VІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів – “Економіка, нові технології, управління : пошук молодих ” (5 квітня 2012р., м. Кременчук).

На факультеті створено раду з НДРС, до складу якої входять:

 1. Бурда А.І. – к.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки.

 2. Дашко Ірина – студентка п’ятого курсу денної форми навчання.

 3. Маєвич Роман – студент п’ятого курсу денної форми навчання.

 4. Зінкевич Оля – студентка четвертого курсу денної форми навчання.

 5. Старун Микола – студент четвертого курсу денної форми навчання.

 6. Федичко Христина – студентка четвертого курсу денної форми навчання.


У 2012 році було проведено такі заходи:

1. Перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Економічна теорія” – лютий (20 студентів).

2. Другий тур Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Економічна теорія” 05.04.2012р. у м. Кременчук, Полтавської обл., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (2 студентів IV курсу – Дашко І., Маєвич Р.)

3. Звітна науково-практична студентська конференція “Роль освіти у становленні інформаційного суспільства” – 23.03.2012р. (60 студентів).

6. Зведений список публікацій молодих вчених:

а) монографії (з них згідно вимог ВАК);

 1. Бурда А.І. Управління людським капіталом в умовах розвитку економіки знань / Адріана Бурда // Становлення економіки України у після кризовий період : ризики та проблеми розвитку / під ед.. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1). – Умань : Видавець «Сочінський», 2012р. – 416 с. (С. 406-409) (колективна монографія)

б) статті у наукових виданнях :

 1. Бурда А.І. Управління людським капіталом в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств / Адріана Бурда // Збірника наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип 1. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – 552 с. (С. 519-526)

 2. Бурда А.І. Передумови розвитку та управління людським капіталом на підприємстві / А.І. Бурда, І.О. Дашко // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2012р. – К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – 531 с. (С. 403-409)

 3. Гурій М.О. Необхідність вивчення іноземної мови в умовах глобалізації суспільства / Марія Гурій // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Вип. 1. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 84 – 90.

 4. Хомош Ю.С. Сучасна модель компетенцій менеджера природоохоронної діяльності / Хомош Ю.С. // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. Вип. 1. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 534 – 540

 5. Вовк Ю.Я Управління знаннями як умова збереження та розвитку культури організації / Вовк Ю.Я // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. Вип. 1. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 526 – 534

(з них у фахових виданнях):

  1. Hurij M. Information and communication technologies in the process of teaching citizenship education / Mariya Hurij // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : М. Т. Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – Ч. 1. – С. 332 – 340.

 1. Гурій М.О., Біян Н.Р. Вивчення досвіду системи громадянської освіти та виховання у Великій Британії для виховання громадянина України / Марія Гурій, Наталія Біян // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2012. – № 7 (90). – С. 85 – 90.

 2. Хомош Ю.С. Підготовка менеджера з природоохоронної діяльності в контексті розвитку екологічної культури підприємства / Хомош Ю.С. // Науковий журнал "Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля" (стаття в друці)

(за кордоном):

1. Myron Babjak, Jurij Vovk, Liudmila Peszynkowa problemy odtworzenia kapitalu ludzkiego na przykladzie miasta Drohobycza // Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy. Zeszyt 27. – Rzeszow, 2012. – p 256.

в) підручники з грифом МОН – 0;

г) підручники з грифом університету – 0;

д) посібники з грифом МОН – 0;

е) посібники з грифом університету:

1. Бурда А.І. Конспект лекцій з курсу «Логістика» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030601 «Менеджмент» / Адріана Бурда // Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 96 с. (посібник)

2. Гурій М.О. Основи теорії комунікації : тексти лекцій / Марія Гурій. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 138 с. (Рекомендовано вченою радою університету, протокол № 6 від 15.06.12 р.) (посібник)

є) тези :

  1. Бурда А.І. Філософія управління людським капіталом підприємства / А.І. Бурда, І.О. Дашко // Матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції. – М34 «Актуальні питання сучасної економіки», 23 грудня 2011р. – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – Ч1. – 232 с. (С. 52-55) (тези)

2. Бурда А.І. Трудові ресурси – складова конкурентоспроможного потенціалу розвитку підприємства / А.І. Бурда, Х.О. Федичко // Економіка, нові технології, управління : пошук молодих. Тези доповідей на VI Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів : 5 квітня 2012 р. / Укладач Рудь Ю.Л. Редактор Зінченко Є.Г. – Кременчук, Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, 2012. – 164 с. (С. 29–30 )

(з них у міжнародних конференціях):

 1. Бурда А.І. Модернізація освіти в контексті нформаційного суспільства / Адріана Бурда // Економіка – менеджмент – освіта: проблеми та перспективи взаємодії. Тези доповідей на Міжнародну науково-практичну конференцію: 4-6 жовтня 2012 року, м. Дрогобич (тези)

 2. Гурій М.О. Міжпредметні зв’язки у процесі викладання громадянознавства у Великій Британії / Марія Гурій // Наукова молодь : інноваційні підходи в освіті і науці : Збірник тез II Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції. 20 – 26 лютого 2012 року. – Луганськ : Глобус, 2012. – С. 53 – 57. (тези)

 3. Хомош Ю.С. Вплив інформаційного забезпечення на інноваційну діяльність підприємств / Хомош Ю.С. // Розвиток економічних відносин суб’єктів господарювання у посткризовий період: прогнози та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (у м. Київ, 20-21 квітня 2012 р.) – Київ, «Київський економічний науковий центр», 2012. – С. 72 – 73. (тези)

 4. Хомош Ю.С. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств / Хомош Ю.С. // Економіка-Менеджмент-Освіта: проблеми та перспективи взаємодії. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (у м. Дрогобич, 4-6 жовтня 2012 р.). – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2012. (тези)
 1. Міжнародна співпраця:Назва установи, країна

Кафедра

Тематика співпраці

Результати співпраці, датаШкола економіки Північно-західного університету;

Потчефструм, ПАР

Кафедра економічної кібернетики та інноватики

Мезорепрезентація економічних систем

Науковий семінар;

жовтень 2012р.Міжнародна Академія Наук і Вищої Освіти; Лондон, Великобританія

Кафедра економічної кібернетики та інноватики

Участь у проекті Міжнародної Академії Наук і Вищої Освіти (Лондон, Великобританія) „Чемпіонат Світу, континентальні, національні та регіональні першості з наукової аналітики”.

Участь у ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції „Сучасні тенденції розвитку наукової думки”

Участь у конференції;

друкована праця;

лютий 2012р.Міжнародний Інститут Ціттау, Німеччина

Кафедра екологічного менеджменту та комунікативних технологій

Розробка навчальних та НД компетенцій в умовах глобалізації

Переклад навчального підручника,

01.12.2012Жешувський університет,

Польща

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Участь у конференції: „Підприємство і регіон”


Участь у конференції; друкована праця;

18.09.2012р.


Голова Ради молодих вчених

факультету економічної освіти та управління к.е.н., доцент Бурда А.І.

Схожі:

Звіт ради молодих вчених біологічного факультету про науково-дослідну роботу за 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗА 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
Звіт Ради молодих вчених філологічного факультету про науково-дослідну...
Міжнародна наукова конференція «Ціннісні парадигми української літератури ХХ століття»
Звіт Ради молодих вчених історичного факультету про науково-дослідну роботу за 2011 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
ЗВІТ Голови Ради молодих вчених педагогічного факультету
Протягом 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями педагогічного факультету проведено такі заходи
Звіт Ради молодих вчених Інституту фізики математики та інформатики...
Лешко Р. Я. — к ф м н., викладач кафедри теоретичної фізики та МВФ (голова осередку)
ЗВІТ про діяльність ради молодих вчених інженерно-педагогічного факультету...
Нищак І. Д., к пед наук, доцент кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (голова)
Зведені дані науково-дослідної роботи Ради молодих вчених історичного факультету за 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні)
ЗВІТ про діяльність ради молодих учених філологічного факультету...
Дмитрів І.І., канд філол наук, доцент кафедри української літератури і теорії літератури (голова)
ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДДПУ ім. І. Франка за 2011 рік
Дозвольте зосередити Вашу увагу на звіті РМВ М-ПФ за календарний рік, хоча офіційно рада розпочала свою діяльність з вересня місяця...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка