МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Кафедра екології Зоріна Н. О., Стельмахович Г. Д. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ПРАКТИКУМ


Скачати 372.01 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Кафедра екології Зоріна Н. О., Стельмахович Г. Д. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ПРАКТИКУМ
Сторінка3/3
Дата08.04.2013
Розмір372.01 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
1   2   3

3.2 ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
Порядок проведення обчислень покажемо на такому прикладі:

Маємо нафтопереробний завод, що переробляє 100 тис. барелів сирої нафти за добу та працює з ККД 90%. Нафта та продукти її переробки містять енергетичний еквівалент 35 МДж/л.

(а) Який енергетичний потенціал та який об'єм нафтопродуктів випускає завод. (Дж/л)?

(б) Якщо нафту транспортують нафтопроводом із швидкістю пересування 0,8 м/с, то яким є діаметр труби?

(в) Якщо завод мусить мати 5-добовий запас нафти на випадок збою уг постачанні, який за об'ємом резервуар необхідний? Запропонуйте габарити, враховуючи, що корпус резервуару є циліндром висотою, яка становить половину його діаметру, і Барель нафти дорівнює 159 літрам.

Рішення:

(а) 100 000 бар./добу - 159  105 л/добу нафти = 159  102 м3/добу нафти

Продукція: 90 000 бар./добу (при 90% ефективності) = 143  105 л/добу продукту

- 14 300 м3 продукту.

Вміст енергії у нафті: 159  105 л/добу  35  106 Дж/л = 5,57  1014 Дж/добу

у продуктах: при 90% ефективності = 5,01  1014 Дж/добу.

(б) Трубопровід діаметром Q = uА, де швидкість u = 0,8 м/с та потужність Q = 159 х 102 м/добу.
28

Звідси, площа труби є:

та її діаметр буде дорівнювати D = 54 см.

(є) Об'єм резервуару, який є необхідним для зберігання 5 добового запасу нафти є:
V = 159 102 5 = 7,95 104 м3
Виберемо 10 резервуарів, кожний об'ємом 7 тис. м3 та заввишки d/2.

Тоді об’єм резервуару:

Звідси
Таким чином, 10 резервуарів по 27,3 м діаметром та 13,6 м заввишки буде достатньо.
Практичне завдання: обчисліть необхідні параметри для нафтопереробних під­приємств потужністю 50 тис. бар., 110 тис. бар. та 150 тис. бар. з такими параметрами:


Потужність, тис. бар

ККД, %

Енерг. ківалент., МДж/л

Швидк. нафти,

м/с

Обсяг запасу,

діб

50

82

33

1,1

6

100

87

38

0,7

3

150

91

40

1,3

7


29

3.3 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Що небезпечно для оточуючого середовища при добуванні нафти?

2. Чим небезпечно танкерне перевезення нафти?

3. Чим небезпечно транспортування нафти трубопроводом?

4. Чим загрожує для довкілля нафтопереробка та зберігання?

5. Яка небезпека очікує довкілля при використанні нафтопродуктів?

30

Практична робота № 4

ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
Обсяг часу: 4години.

Мета: Освоєння студентами поняття екологічна економіка та методики оцінки збитків від забруднення водних ресурсів шляхом виконання спеціальних розрахунків

План:

1.1 Теоретична частина

1.2 Практичне завдання.

Максимальна кількість балів: 10.
1.1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Екологічна економіка – новий розділ екології, в якому вивчаються питання економічної оцінки природних ресурсів, шкоди від забруднення природного середовища, процеси, явища суспільного життя, що викликані нестачею природних ресурсів, величезним зростанням виробництва й забруднення всіх сфер Землі.

Базою екологічної економіки є знання основних екологічних законів, законів розвитку природи й суспільства.

Екологічна економіка вивчає:

▪ характер співвідношення позитивних і негативних змін природних умов;

▪ рівні використання суспільством природного середовища в зв’язку з виробничими відношеннями між людьми за даними конкретних економічних наук, а також геології, біології, ґрунтознавства, лісівництва, демографії, метеорології, гідрології та інших наук.

Як самостійна наука екологічна економіка сформувалася в 60-70 роки ХХ століття. Тобто її виникнення співпадає з
31

4-им періодом розвитку екології як науки – коли відбувся перегляд основних тез, що були вироблені в 2 і 3 періодах (факторіальної екології та екології популяцій).

Одним з принципових моментів під час вирішення завдань екологічної економіки є необхідність застосування інтегрованого підходу до збереження й раціонального використання й відтворення природних ресурсів, тобто ресурси повинні розглядатися як єдине ціле в умовах багатостороннього впливу на них людини.

Вдосконалення природокористування є міжгалузевою проблемою, під час вирішення якої мають враховуватися можливості навіть далеких від природи галузей (напр., кібернетики), визначатися альтернативні варіанти і передбачатися досягнення ефекту протягом тривалого періоду.
Основними розділами сучасної екологічної економіки є:

1)   особливості всіх типів природних ресурсів, їх еколого-економічна оцінка й охорона; 

2)  охорона довкілля та транспорт;

3)   охорона природного середовища під час видобування та транспортування паливно-енергетичних ресурсів;

4)   охорона середовища у процесі виробництва конструкційних матеріалів та будівництва;

5)  охорона середовища та металургійна промисловість;

6)  ресурсозбереження (економічні та соціальні фактори) – альтернативні види енергетики;

7) економічне стимулювання природоохоронної діяльності;

8)  науково-технічний прогрес як основа раціонального природокористування; основи екологічного нормування (водопостачання, водовідведення, паливно-енергетичних і повітряних ресурсів);

9) відходи виробництва; вторинна сировина; кадастр вторинних матеріальних ресурсів;
32

10) управління та контроль за природокористуванням та охороною природного середовища (органи управління, правова основа, закони про охорону природних ресурсів, екологічна експертиза;

11) розміщення виробництва з врахуванням екологічних вимог, територіальні промислові комплекси, проблеми й перспективи; урбанізація, народонаселення та продовольство, глобальні екологічні прогнози.
4.2 ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
Економічні збитки від скидання забруднених домішок у водне середовище певним джерелом (підприємством, населеним пунктом) визначається за формулою (4.1):

І = γGk •M, (4.1)
де І – економічні збитки, грн./рік,

γ – множник, рівний 400 грн./умовні тони,

Gk – константа, що має різні значення для різних водогосподарських об’єктів (для р. Дністер і його водозбірної території Gk = 1,84).

M – маса викидів домішок за рік.
Значення М вираховуємо за формулою (4.2)
(4.2)
де iномер суміші, що викидається,

Nзагальна число домішок,

Ai – показник відносної небезпеки викидів і-тої речовини у водне середовище,

mi загальна маса викидів і-того домішку за рік в тонах.
33

Числове значення Аі для кожного забруднювача (4.3):
, (4.3)
де ГДКρ/ хі – гранично допустима концентрація і-тої речовини у водних об’єктах.

Константні значення Аі для найбільш поширених забруднювачів беруться із таблиці 4.1 при виборі свого варіанта кожним студентом окремо.

Кожний студент виконує один із 14 можливих варіантів розрахунків відповідно до таблиці 4.1
Таблиця 4.1 – Варіанти виконання розрахункової роботи: константи Аі для найбільш поширених забруднювачів водного середовища

№№

ч/ч

Речовини-забруднювачі

ГДК, г/м3

Аі, ум.л/т

1

2

3

4

1

БПК

3,0

0,33

2

Дисперсні речовини

20,0

0,05

3

Сульфати

-

0,002

4

Хлориди

-

0,003

5

Азот загальний

-

0,1

6

СПАР

0,5

2,0

7

Нафта і нафтопродукти

0,05

20,0

8

Мідь

0,01

100,0

9

Цинк

0,01

100,0

10

Аміак

0,05

20,0

11

Миш’як

0,05

20,0

12

Ціаніти

0,05

20,0

13

Стирол

0,1

10,0

14

Формальдегіди

0,1

10,0

34

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА
1 Адаменко О.М., Коденко Я.В., Консевич Л.М., Й.І.Періжок, О.Я.Пилипчук. Основи екології. Навч. посіб. для вищих навч. закладів. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320с.

2 Білявський Г.О. та інш. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1993. – 304с.

3 Білявський Г.О. та інш. Основи загальної екології: Підручник. - К., 1995. - 368с.

4 Білявський Г.О. та інш. Основи екології: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 408с.

5 Зоріна Н.О. Конспект лекцій з курсу «Основи екології». Вид-во «Факел». ІФНТУНГ, 2006. – 103 с.

6 Адаменко О.М. Мій дім – Земля. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2005.– 364с.

7 Адаменко О.М. Мій дім – Україна. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2006. – 336с.

8 Адаменко О.М. Мій дім університет. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2007. – 336с., 215 мал.

9 Адаменко О.М. Наш майбутній дім – Екоєвропа. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2007. – 442с., 205 мал.

10 Адаменко О.М., Квятковський Г.Й. Екологічна геофізика: Підруч. для студ. екол. спец. – Івано-Франківськ: Вид-во «Полум’я», 2003. – 428с.

11 Адаменко О.М., Крижанівський Є.І., Нейко Є.М., Русанов Г.Г., Журавель О.О., Міщенко Л.В., Кольцова Н.І. Екологія міста Івано-Франківська. – Івано-Франківськ: Сіверсія МВ, 2004. – 200с., 44 іл.

12 Гуцуляк В., Прискар В. Ландшафтна екологія: метод. вказівки до практичних занять. – Чернівці, 2003. – 40с.

13 Нетрадиційні енергоресурси і екологія України. Київ, – «Манускрипт», 1996, 206с.

35

14 Природничі основи екологічного моніторингу Карпатського регіону. – Київ, «Манускрипт», 1996. – 208 с.

15 Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарев О.Ю. Техноекологія та охорона навколишнього середовища. Навч. пос. для студентів вищ. навч. закл. – Львів: Новий світ-2000, 2004. – 256с.

36
1   2   3

Схожі:

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики” Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський...
Тема ВІТЧИЗНЯНАТРАДИЦІЯ В ЕКОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІЗНАННЯ БІОСФЕРИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ
Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент трансферу технологій» для студентів спеціальності 050202 Автоматизоване управління...
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра кореляційної оптики ЗВІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Міністерство освіти та науки України Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІВАНО–ФРАНКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Програмові вимоги з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної та заочної форми навчання.– Івано–Франківськ, 2011....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ КИЇВ НТУУ "КПІ" 1997 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти і науки України
Рецензенти: д-р техн наук, проф. /. М. Астрелін (Національний технічний університет України «КПІ»), д-р техн наук, проф. О. Я. Лобойко...
Доцент кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ Ю. В. Марчук ЗМІСТ Стор
Бойко В. С., Тарко Я. Б., Вольченко Д. О., Соломчак Я. В., Псюк М. О. Лабораторний практикум з технології видобування нафти. Частина...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка