ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення пожежно-тактичних занять з особовим складом чергових караулів СДПЧ-3


Скачати 205.11 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення пожежно-тактичних занять з особовим складом чергових караулів СДПЧ-3
Дата09.07.2013
Розмір205.11 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Туризм > План-конспект“ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о. начальника УПБ та АРР МНС України

в Миколаївській області

полковник внутрішньої служби

М.І. Поступальський

“____” 2003 року.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

на проведення пожежно-тактичних занять

з особовим складом чергових караулів СДПЧ-3

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Гасіння пожеж на складах і резервуарних парках нафти, нафтопродуктів і рідин, що горять.
НАВЧАЛЬНА МЕТА: тренувати начальника караулу та відпрацювати його дії підчас час гасіння пожежі, відпрацювати дії особового складу чергових караулів під час гасіння пожеж на складах і резервуарних парках нафти, нафтопродуктів і рідин, що горять.
ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 2 години.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: АЗС № 1 НФПШ “Лукойл-Україна”, вул., Садова, 40-Б

МЕТОД ПРОВЕДЕННЯ: лекція

практично
СКЛАД ПІДРОЗДІЛІВ: два відділення СДПЧ-3.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: АПД-4, АЦ-40(130)63Б,
ЛІТЕРАТУРА:БСПО”, “Довідник керівника гасіння пожежі” 1987р. П.П. Клюс, “Пожежна тактика” К.Ф. Кім стач
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ:

 1. Вивчення оперативно-тактичної характеристики складів і резервуарних парків нафти, нафтопродуктів і рідин, що горять.

 2. Вивчення особливостей в організації гасіння пожеж на даних підприємствах.

 3. Рішення пожежно-тактичної задачі.СДПЧ-3

2003 рік.Короткий зміст питань

Методичні вказівки

1.Тактико-технiчна характеристика резервуарiв та резервуарних паркiв.

За останнiй час розширилися резервуарнi парки для зберiгання нафти та нафтопродуктiв, побудована значна кiлькiсть пiдземних залiзобетонних резервуарiв об"ємом 10, 30 i 50 тис.м.куб.,металевих наземних резервуарiв об"ємом 10,20 тис. м.куб.,резервуари з понтонами та плаваючими кришами об"ємом 50 тис.м.куб.

Розвиваються та вдосконалюються засоби i тактика гасiння пожеж нафти та нафтопродуктiв.

Резервуарнi парки розподiляються на 2 групи:

Перша-сировиннi парки нафтопереробних та нафтохiмiчних заводiв; бази нафти i нафтопродуктiв. Дана група розподiляється на три категорiї i в залежностi вiд ємкостi парку тис.м.куб.

Бiльше 100. . . . . . . . . . . .1

100-20. . . . . . . . . . 2

ДО 20. . . . . . . . . . . . 3

Друга група-це резервнi парки,якi входять до складу промислових пiдприємств,об"єм яких складає для пiдземних резервуарiв з ЛСР400,(2000), для ГР 20000тис.(10000)м.куб.В дужках показанi цифри для наземних резервуарiв.
2. Класифiкацiя резервуарiв.
По матерiалу: металевi, залiзобетоннi.

По розташуванню:наземнi та пiдземнi.

По формi:цилiндричнi,вертикальнi,цилiндричнi, горизонтальнi, шаровi ,прямокутнi.По тиску в резервуарi:при тиску в резервуарi рiвному атмосферному, резервуари обладнюють дихальною апа- ратурою, запобiжними клапанами.

Резервуари в парках можуть розташовуватися групами або окремо.

Для ЛСР загальна мiсткiсть резервуарiв не пере- бiльшує 120 тис.м.куб.

Розриви мiж наземними групами 40 метрiв, пiдземними 15 метрiв. Проїзди 3,5 м. з твердим покриттям

Протипожежне водопостачання повинно забезпечувати витрату води на охолодження наземних резервуарiв (крiм резервуарiв з плаваючою кришкою) на весь периметр згiдно БНIПу.

Запас води на гасiння повинен бути для наземних резервуарiв на 6 год. I для пiдземних на 3 год.

Каналiзацiя в обвалуваннi розраховується на сумарну витрату пiд товарної води,атмосферної води-50% розрахованої витрати на охолодження резервуарiв.
3.Особливостi розвитку пожежi.

Пожежi в резервуарах часто починаються iз вибухiв паровотряної сумiшi в газовому просторi резервуару з руйнуванням покрiвлi або спалаху "багатої" сумiшi без руйнування покрiвлi, але з порушенням цiлостностi її окремих мiсць.

Сила вибуху, як правило, велика у тих резервуарiв,де є великий газовий простiр, заповнений сумiшю парiв нафтопродукту з повiтрям (низький рiвень рiдини).

В залежностi вiд сили вибуху у вертикальному металевому резервуарi може спостерiгатися обстановка:

-руйнування покрiвлi,її викидує в бiк на вiдстань 20-30 м. рiдина горить по всiй площi резервуара;

-покрiвля декiлька припiднiмається,вiдкривається повнiстю або частково,потiм затримується в напiвопу- щеному станi в горючiй рiдинi;

-покрiвля деформується та утворює невеликi щiлини в мiсцях крiплення до стiни резервуара, а також в зварювальних швах самої покрiвлi.В цьому випадку горять пари ЛСР над створившимися щiлинами.При пожежi залiзобетонних заглублених (пiдземних резервуарах) , вiд вибуху вiдбувається руйнування покрiвлi, в якiй утворюються отвори великих розмiрiв, далi в процесi пожежi може статися обрушення покрiвлi по всiй площi резервуару через високу температуру i неможливiсть охолодження їх несучих конструкцiй.

В цилiндричних горизонталях, сферичних резервуарах при вибусi найчастiше руйнується дно в наслiдок чого рiдина розливається на значну площу, створюється загороза сусiднiм резервуарам та спорудам.

Стан резервуару та його обладнання пiсля виник- нення пожежi визначає спосiб гасiння та бойових дiй пiдроздiлiв.

Наприклад: Значний вплив на тривалiсть гасiння в пiдземних резервуарах надають залiзобетоннi сваї, в зонi яких руйнується вiд теплової реакцiї , чим пояс- нюється збiльшення нормативного часу подачi пiни.

Основними параметрами пожеж в резервуарних парках є:

а)площа пожежi;

б)висота полум"я;

в)щiльнiсть теплового потоку;

г)швидкiсть згорання;

д)швидкiсть прогрiву рiдини.

Горiння ЛСР i ГР з вiльної поверхнi вiдбувається порiвняно спокiйно при висотi полум"я,що дорiвнює 1,5 дiаметру резервуара.

При наявностi вiтру горiння значно посилюється, вага диму та полум"я вiдхиляється в бiк,тим самим ус- кладнює обстановку на пожежi за рахунок збiльшення розповсюдження пожежi на сусiднi споруди, веде до втрати орiєнтацiї, заважає бойовим дiям пiдроздiлiв.

Змiнюється тепловий режим пожежi за рахунок тепловiддачi до поверхнi рiдини,стiнки резервуара, кон- тактуючи з полум"ям нагрiваються до бiльш високих температур.

За рахунок теплового випромiнювання факелу полум"я, а також конвективного переносу тепла розiгрiтими газами часто виникає спалах парiв нафтопродуктiв на сусiднiх резервуарах, виходячи через дихальну арматуру,вимiрювальнi пристрої i т.п.

Процес горiння нафтопродуктiв в резервуарах металевих наземних та залiзобетонних пiдземних, практично не вiдрiзняється.

Скопичення тепла у верхньому шарi нафтопродукта в значнiй мiрi впливає на процес гасiння.Висока температура руйнує пiну, збiльшує розхiд вогнегасячих засобiв та час гасiння.

На поверхнi рiдини температура близька до температури кипiння, але у нафти температура поверхнi повiльно збiльшується по мiрi вигорання легких фракцiй. Для бiльшостi нафтопродуктiв температура поверхнi рiдини становить бiльше 100оС.

Основними явищами , супроводжуючими пожежу в резервуарних парках є кiпiння та викид.

По характеру прогрiвання на поверхнi всi ЛЗР та ГР можна роздiлити на двi групи.Перша група, в якiй температура в шарi майже не змiнюється в часi (спирти ацетол, бензол, керосин, дизельне паливо i iн.), а на по- верхнi горiння встановлюється температура, близька до температури кипiння. Друга група (сира нафта, бензин, мазути та iн.)-при довгому горiннi у поверхнi з"явля- ється киплячий шар.

Бувають випадки, коли немає шару води але вона у виглядi емульсiї в самiй горючiй рiдинi.При зменше- нi в"язкостi верхнього шару нафти,краплi води спус- каються в глибину та накоплюються там, де в"язкiсть нафти ще велика. Одночасно краплi води нагрiваються та закипають.Пари води запiнюють нафту,котра перели- вається через борт та виникає закiпання (тобто закi- пання води, яка знаходиться у нафтi).

Зараз немає точних даних, дозволяючих КГП визначити час, по зменшеннi которого наступить закiпання.

Час закiпання залежить вiд сорту та вологи нафти , висоти вiльного борту i т.п.

Основними мiрами боротьби з закiпанням та викидом можуть бути:

-лiквiдацiя пожежi до закипання або википiння;

-дренування (вiдкачка) шару води iз резервуара;

4. Гасiння пожежi

Для забезпечення умов успiшного гасiння пожеж в резервуарних парках зберiгання ЛСР i ГР в гарнiзо- нах проводиться необхiднi мiроприємства:

1.Створення запасiв на об"єктах i в гарнiзонах необхiдної кiлькостi засобiв пожежогасiння,зберiган- ня нормативного запасу засобiв на нафтобазi (якщо в мiстi декiлька нафтобаз,то пiноутворюючi засоби мо- жуть зберiгатися в iншому мiсцi, але доставка їх по винна бути забезпечена на протязi 1 години);

2.Можливiсть швидкого зосередження необхiдної

кiлькостi цих засобiв на пожежi;

3.Вдосконалення тактичної виучки особового складу пожежних частин та порядку збору нач.складу гарнiзону;

4.Розробка планiв гасiння пожеж.

Для цих цiлей на кожнiй нафтобазi заздалегiдь розробляється план гасiння, розрахунок сил та засо- бiв проводять в двох варiантах.Перший вiрiант (нор- мативний) потребує гасiння найбiльшоє площi резер- вуара.Другий варiант гасiння пожеж в ускладнених умовах, тобто у випадку розповсюдження пожежi та iн- шi резервуари.Для наземних металевих резервуарiв цей варiант передбачає горiння всiх резервуарiв в обвалуваннi, для пiдземних не менше 1/3 резервуарiв Для гасiння пожеж в резервуарних парках за допо- могою пересувної пожежної технiки та напiвстацiонар- них систем примiняють:

-воду у виглядi розпилених струменiв;

-вогнегасячi порошки та iнертнi гази;

-перемiшування горючої рiдини;

-повiтряно-механiчну пiну середньої кратностi.

Вогнегасячi порошки "ПС IПСБ" застосовують для гасiння рiзних ЛСР i ГР в резервуарах об"ємом не бiльше 5 тис.м.куб.

Для подачi порошкiв в основному примiняють схему напiвстацiонарної подачi в резервуар пiдключаючи до неї пересувнi засоби, автомашини порошкового гасiння, або їх подають за допомогою стволiв через борт резервуара.

Основним засобом гасiння пожежi нафти та нафтопродуктiв в резервуарах примiняють пiни середньої та високої кратностi.

Повiтряно механiчна пiна середньої кратностi є основним засобом гасiння ЛСРi ГР, низької кратностi допускається для гасiння пожеж в резервуарах,облад- наних пристроями УППС.

В даний час на практицi роботи пожежної охорони застосовуються три прийоми вогнегасячих пiн в резервуари:

-через шар нафтопродуктiв за допомогою спецiального обладнання резервуару;

-через борт резервуару у виглядi нависного стру- меню за допомогою пiнних стволiв, пiнозливiв та iн.

Пiна за допомогою способу подачi через шар нафтопродуктiв, попадаючи на поверхню менше руйнується вiд дiї високої температури, так як не проходить через зону полум"я. Але цей спосiб потребує спецiального обладнання на резервуарi, що забезпечує наступнi параметри i витрат розчину 25-40 л/с i вiдповiдно пiноутворювача вiд 1,5 до 3 л/с при об"ємi 5 тис.м.куб.

Основними недолiками даного способу гасiння є :

1.Неможливiсть використання при горiннi в обва- луваннi;

2.Руйнування, звертання пiни пiд час руху по ру- каву, через шар горючого;

3.Обмежена можливiсть вибору позицiй для подачi пiни в залежностi вiд напрямку вiтру,тобто практич- но неможливо використовувати обладнання з пiдвiтре- ної сторони.

Найбiльш поширеними прийомами подачi пiни в резервуар є злив її на палаючу поверхню за допомогою переносних пiнопiдйомникiв, автопiдйомникiв та ста- цiонарних пiнокамер.

На практицi частiше всього використовують комбiнований прийом,наприклад подача через пiнозлив струменями, що дає змогу бiльш рацiонально розпридiляти пiну по поверхнi рiдини.

Для зниження iнтенсивностi руйнування пiни при здiйсненнi любого iз прийомiв необхiдним є iнтенсив- не охолодження стiнок резервуарiв,особливо в мiсцях подачi пiни.

Не зважаючи на рiзноманiтнiсть прийомiв подачi пiни, на практицi всеж таки зустрiчається обстанов- ка коли нi один iз прийомiв застосувати неможливо: Наприклад, при деформацiї стiнок металевого резер-вуара або частковому руйнуваннi, обрушенi та зануренi покрiвлi в рiдину з утворенням глухого простору. В таких випадках для введення пiни в стiнцi резервуара прорiзають отвiр на висотi 1 м.вiд поверхнi рiдини, розмiри отвору повиннi бути трохи бiльше розмiрiв пiнозливу,дiаметр ствола генератора.Для подачi пiни в залiзобетоннi резервуари покрiвля яких збереглась використовують люки або знiмають плити покриття за допомогою тросiв та лебiдок поряд з прийомами подачi значне мiсце в гасiннi займає правильне визначення мiсця вводу пiни в зону горiння.За звичай пiну вво- дять в мiсцях, де теплова дiя на неї найменша i звiдки вона може розливатися по поверхнi горючої рi дини без перешкод. Доцiльно вводити пiну з 1-2 нап- рямкiв мiцними потоками, так як при цьому вона менш руйнується, швидше просувається i краще долає пере- шкоди,в резервуари пiну вводять як правило з пiдвiт ряної сторони.
5.Пiдготовка i проведення пiнної атаки.

Пiдготовку до пiнної атаки слiд проводити в мiнi- мальнi термiни, так як збiльшення часу горiння пiд- вищує небезпеку розповсюдження пожежi на сусiднi резервуари за рахунок вскiпання та викиду.

Для проведення пiнної атаки необхiдно:

1.Зосередити розраховану кiлькiсть пiноутворюючих засобiв;

2.Зiбрати схему подачi пiни i перевiрити її праце- здатнiсть на водi;

3.Назначити бойовi розрахунки та вiдповiдальних осiб з начальницького складу для забезпечення роботи технiчних засобiв подачi;

4.Встановити та оголосити особовому складу сигнали про початок i кiнець пiнної атаки,сигнали на вiдступ а також на випадок закiпання чи викиду.

Пiнну атаку проводять одночасно з всiма засобами до повного припинення горiння, враховуючи, що iнтенсивнiсть подачi пiни повинна розглядуватись як вирiшальна умова вдалої лiквiдацiє пожежi.

Пiсля завершення горiння подачу пiни в резервуар слiд продовжувати на протязi 5 хв. для припинення повторного спалаху.

КГП повинен мати на увазi, що у випадку закiпання подачу пiни припиняти не слiд, а для цього випадку попередньо повиннi бути розробленi мiри безпеки для людей та по захисту рукавних лiнiй за допомогою водяних потокiв та iнших засобiв (костюми, щити, кошма).
6.Особливостi управлiння силами та засобами.

На пожежах в резервуарних парках, як правило органiзовується оперативний штаб для управлiння пiд- роздiлами.

Начальник штабу ,працiвники об"єкту i служб якi входять в склад штабу, крiм виконання загальних за- дач, передбачених БСПО зобов"язанi:

-забезпечити резерв сил та засобiв визначити осо- бливiсть конструкцiй та стан резервуарiв i їх облад- нання, комунiкацiй до них;

-оцiнити можливостi та ймовiрнiсть загорози су- сiднiм резервуарам;

-встановити склад води в нафтi,в резервуарi наяв- нiсть пiдтоварноє води,визначити час вскипання i ви- киду, рельєф мiсцевостi;

-при гасiннi спирту визначити рiвень його в ре- зервуарi i при необхiдностi можливiсть вiдкачки спирту;

-пiдтримувати зв"язок з адмiнiстрацiєю об"єкту та через представникiв забезпечувати виконання робiт в перелiк яких входить:

1.Iнформацiя КГП про характер продукту в резервуарi.

2.Рiвень рiдини i особливостi технологiчної обв"язки.

3.Спуск або вiдкачка пiдтоварної води.

4.Органiзацiя захисту дихальної арматури (спiльно з особовим складом пiдроздiлiв).

5.Забезпечення водою дiлянки пожежi.

6.Зосередження необхiдної технiки для спорудження обвалування.

7.Тимчасових переїздiв.

8.Органiзацiя та виконання функцiй тилу та зв"язку

на пожежi.

Дати під запис


Дати під запис


Прочитати та почснити


Дати під запис

Прочитати та пояснити

Прочитати та пояснити

Дати під запис

Прочитати та пояснити

Дати під запис

Прочитати

Дати під запис та поснити

ПрочитатиОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ
Загальна площа території АЗС складає 2062 м2, на ній розташовані виробнича та допоміжна споруди. Також на території розташовано чотири підземних резервуара з ЛЗР, кожний резервуар ємністю 25 тон.

У виробничій споруді розташовані наступні приміщення:

- операторська – 8м2;

- приміщення відпочинку - 6 м2;

- душова - 4 м2;

- туалет – 4 м2;

- коридор – 2 м2.

В допоміжній споруді знаходиться:

- магазин – 36 м2;

- коридор – 10 м2;

- комірка – 4 м2;

- туалет – 4 м2;

- офіс – 18 м2;

- коридор 2 м2.

В приміщенні операторської знаходиться пожежна сигналізація. В денний час на виробництві задіяно 6 чоловік, у нічний час 3 чоловіка. Електрощитова знаходиться в приміщенні відпочинку операторів. Обидві споруди забезпечені первинними засобами пожежегасіння (2 шт. ОП-5 в кожній).

Для цілей пожежегасіння по вул.. Садова знаходиться пожежний гідрант К-150 (на відстані 25м), а також пожежне водоймище ємністю 400 м2 на території військової частини (на відстані 120м).
ТАКТИЧНИЙ ЗАДУМ

В наслідок несправностей паливно розподільної колонки, та порушення правил пожежної безпеки під час заправки автомобіля він займається.
РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІВ
1. Визначаємо час вільного розвитку пожежі:
τвільного розвитку = τд.п.+ τсл.+ τб.р.= 10+6+1=17 хвилини.

τд.п.= час до повідомлення про пожежу = 10 хв.

τсл.= час слідування підрозділів до місця пожежі = 6 хв.

τб.р.= час бойового розгортання = 1 хв.

2. Площа пожежі за цей час становить 4 м2. Пожежею охоплений автомобіль, колонка та частково навіс.


4. Визначаємо потрібний розхід вогнегасячих речовин:
Qп=Sп*І=4*0,1=0,4 л\с

Qп = потрібний розхід вогнегасячих засобів на гасіння пожежі–0,4 л\с

І = інтенсивність подачі вогнегасячих речовин для забезпечення локалізації та ліквідації пожежі = 0,1 л\(м2*с)
5. Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння пожежі:
Nств.=Qп /qств.=0,4 / 2,8=0,1=1 ств. “Б”

Nств.= необхідна кількість стволів на гасіння пожежі = 1 ств.“Б”

qств.= розхід води ствола “Б” (РСК-50) = 2,8 л/с.6. Виходячи з оперативно-тактичних міркувань визначаємо введення додаткових стволів на захист:

- на та захист сусідньої колонки – 1 ств. РСВТ.
7. Визначаємо фактичну витрату води на гасіння:

Qф= Nств.“Б”. q ств.“Б”+Nств.”РСВТ” *qств”РСВТ”.= 1*2,8+1*1,8=4,6 л\с;

Qф = фактична витрата вогнегасячої рідини = 4,6 л/с

Nств.“Б” = введена кількість стволів РСК-50 = 1 шт.

q ств.“Б” = розхід ствола РСК-50 = 2,8 л/с.

Nств.“РСВТ” = введена кількість стволів РСВТ = 1 шт.

q ств.“РСВТ” = розхід ствола РСВТ = 1,8 л/с.
8. Визначаємо забезпеченість об’єкта водою:

Згідно з таблицею 4,1 “Довідника керівника гасіння пожежі” водовіддача водопровідної мережі К-150 при тиску в ній 2 Атм. буде сягати – 70 л/с.

Qводомережі=70 л\с

Qфводомережі

Виходячи з того, що водовіддача мережі значно більше необхідного розходу вогнегасячої рідини робимо висновок, що в даному випадку об’єкт на 100 відсотків забезпечений водою для цілей пожежегасіння. У випадку відмови системи протипожежного водопостачання, падіння тиску в мережі, можно використати пожежне водоймище розташоване на території військової частини

9. Визначаємо необхідну кількість особового складу:
Nо/с= Nств.“Б”*1+ Nств.”РСВТ”*1+ Nрозг *1=1*1+1*1+1*1=3 чоловіка.

Nо/с= кількість необхідного особового складу = 3 чоловіка.

Nрозг.= кількість встановлених розгалужень = 1 шт.

Nств.”РСВТ”= кількість введених стволів РСВТ = 1 шт.

Nств.“Б” = кількість введених стволів „Б” = 1 шт.

10. Визначаємо необхідну кількість відділень:
Nвід..=Nчол./5=3/5=1 відділення

Nвід..= необхідна кількість відділень (бойових розрахунків) на основних пожежних автомобілях = 1 відділення.

Nчол. = необхідна кількість особового складу = 3 чоловіка.

“5” = середня кількість особового складу бойового розрахунку.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ:


Час (хв.)

Елементи обстановки пожежі (увідні)

Дії адміністрації, накази,

розпорядження та дії КГП

Методичні прийоми навчання

12.20

Під час заправки легкового автомобіля займається колонка та автомобіль.

Обслуговуючий персонал АЗС:

- про виникнення пожежі повідомляє в пожежну охорону за телефоном “01“

- приступає до гасіння пожежі первинними засобами пожежегасіння.

Даю ввідну обслуговуючому персоналу АЗС.

12.25

До місця виклику прибу­вають два відділення СДПЧ-3 їх зустрічає обслуговуючий персонал АЗС.

Начальник караулу - КГП-1:

- інформація на ЦППЗ: “Прибули до місця виклику, горить паливно розподільча колонка та легковий автомобіль. Вводимо ствол “РСК-50” на гасіння автомобіля та ствол РСВД на захист сусідньої колонки.

- КО-1: подати ствол РСВТ на захист сусідньої колонки

- КО-2: подати ствол РСК-50 на гасіння автомобіля та палаючої колонки.

Даю ввідну підрозділу що прибув.

12.30

Вітром розносить дрібні палаючи частки, які через дихальну арматуру потрапляють в ближній резервуар. резервуар вибухає.

КГП-1:

- інформація на ЦППЗ: “Пожежу автомобіля та колонки ліквідовано. Однак стався вибух одного з підземних резервуарів, в наслідок чого його покриття зруйновано йде відкрите горіння резервуару, є загроза сусіднім резервуарам. Вишліть друге відділення ПДПЧ-16.

- КО-1: встановити АЦ на ПГ. Подати ствол РСК-50 на захист та охолодження сусідніх ємностей.

- КО-2: вдягти тепловідбивні костюми та підготувати ствол “Пурга-5” для пінної атаки.

Даю ввідну начальнику караулу про вибух у першому резервуарі.

12.35

До місця виклику прибуло друге відділення ПДПЧ-16.

КГП-1:

- КО-ПДПЧ-16: встановити АЦ на безпечній відстані підготуватися до пінної атаки. Від розгалуження СДПЧ-3 організувати дозаправлення цистерни.

- КО-2: від АЦ ПДПЧ-16 подати ствол “Пурга-5” на гасіння палаючого резервуару;

- Доповідь на ЦППЗ: на гасіння палаючого резервуару введено ствол “Пурга-5”, та ствол РСК-50 на захист та охолодження сусідніх резервуарів.

Даю ввідну КГП що прибуло відділення ПДПЧ-16.

12.45

Горіння припинено.

КГП-1 (доповідь на ЦППЗ): пожежа ліквідована. Збираємо ПТО.

Даю відбій та команду на збирання ПТО.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТТЯ:


 • при горінні нафтопродуктiв в наземних резервуарах, особливо рiдин здатних до викиду, розстановку сил та засобiв необхiдно проводити з урахуванням напрямку розливу рiдини та положення зони задимлення;

 • .не слiд ставити пожежнi автомобiлi на рiчки, канави по течiї; при наявностi загорози викиду нафтопродукту чи вибуху резервуару з пониженим газом необхiдно евакуювати людей i технiку на вiдстань 150м.з подвiтряної сторони вiд палаючого резервуара i на 100 м. з навiтряної сторони, при цьому водянi стволи закрiплюють на позицiях i їх роботу не зупиняють;

 • при гасiннi пожеж в резервуарних парках весь о/с повинен бути оповiщений про встановлений сигнал небезпеки та напрямки виходу з небезпечної зони;

 • в процесi пiдготовки до пiнної атаки в обвалуваннi та на ньому повинно знаходитись мiнiмум людей, головним чином ствольщики;

 • складання пiномачт, пiнопiдiймачiв, необхiдно виконувати за обвалуванням.

 • пiд час проведення атаки iз обвалування необхiдно вилучити всiх ствольщикiв по можливостi розташовують на обвалуваннi або за ним;

 • не слiд розташовувати технiку та о/с поблизу резервуарiв заправлених ЛЗР або ГР котрi пiдлягають дiї тепла, диму та особливо полум’я

 • при горiннi в залiзобетонних резервуарах значну небезпеку становить обрушення плит покриття i стiнок резервуарiв;

 • при пiдвозi пiску для додаткових обвалувань необхiдно контролювати рух транспортних засобiв на територiї пожежi, не допускати перебування їх в небезпечних зонах а також проїзду їх по рукавним лiнiям, трубопроводам i нафтопроводам i т.п.


Кожний зобов'язаний:

- знати особливості горіння i способи гасіння речовин i матеріалів, які знаходяться в палаючих приміщеннях ;

- вибирати найбільш небезпечне місце роботи, безпечні прийоми i способи;

- знати назву місця, де працює сам, хто його сусіди зверху, знизу, по бокам i підтримувати з ними зв'язок ;

- слідкувати за зміною обставин ,станом будівельних конструкцій ,технологічного обладнання i у випадках виникнення небезпеки терміново попередити про це працюючим;

- бути постійно готовим до дій при неочікуваних змінах обставин i виникненні необхідності надання допомоги товаришам;

- знати встановлені сигнали для відходу i шляхи по яким необхідно відходити;

- не допустимо використання для робіт безпосередньо в зоні пожежі (на позиціях ствольщикiв) та в задимлених приміщеннях о/с пожежних частин, членів ДПД та ПСО, якi перебувають на місце пожежі без бойового одягу та знарядь для гасіння пожежі.

- при гасанні пожеж кожен працюючий повинен слідкувати за зміною обставин, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного обладнання, i в випадку виникнення небезпеки терміново повідомити всіх працюючих на небезпечній дільниці та КГП.
КГП зобов’язаний:

- визначити шлях безпечного відходу при змiнi обставин i встановити на випадок відходу єдиний для всіх сигнал

- приймати заходи до максимального забезпечення умов праці та механізації трудомістких процесів;

- забезпечувати інструктажем всіх хто навчається, та працюючих на пожежі /аварії стихійного лиха / правилам роботи в складних умовах;

- вести спостереження особисто або через начальників караулів , начальників бойових дільниць та командирів відділень за днями особового складу, приймаючи міри що виключають нещасні випадки.

- при затяжних пожежах своєчасно організовувати заміну працюючих, забезпечити їх їжею, питною водою та відпочинком.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
- вказати на недоліки та питання, які вимагають підвищеної уваги;

- дати загальну оцінку діям КГП та діям особового складу;

- відповісти на запитання.


Конспект склав:

Начальник СДПЧ-3

майор вн. сл. О.І.Корчинський.

28 ” листопада 2003 року.

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення нічних перевірочних пожежно-тактичних...
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Гасіння пожеж на енергетичних підприємствах і в приміщеннях з електроустановками
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення нічних перевірочних пожежно-тактичних...
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Гасіння пожеж на складах і резервуарних парках нафти, нафтопродуктів і рідин, що горять
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення нічних перевірочних пожежно-тактичних...
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Гасіння пожеж на складах і резервуарних парках нафти, нафтопродуктів і рідин, що горять
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення пожежно-тактичних занять з особовим складом чергових караулів СДПЧ-3
НАВЧАЛЬНА МЕТА: тренувати начальника караулу щодо виконання ним обов’язків КГП під час гасіння пожежі, та відпрацювати дії особового...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення нічних-перевірочних пожежно-тактичних...
НАВЧАЛЬНА МЕТА: відпрацювати діє начальника караулу щодо виконання ним обов’язків КГП під час гасіння пожежі, та діє особового складу...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення занять з пожежно-тактичної підготовки...
НАВЧАЛЬНА МЕТА: відпрацювати діє начальника караулу щодо виконання ним обов’язків КГП під час гасіння пожежі, та діє особового складу...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом чергових...
МЕТА: вивчити з особовим складом чергових караулів основні положення Закону України
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення занять з пожежно-тактичної підготовки...
Тренувати начальника караулу щодо виконання ним обов’язків КГП під час гасіння пожежі, та відпрацювати дії особового складу чергових...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення занять з пожежно-тактичної підготовки...
Тренувати начальника караулу щодо виконання ним обов’язків КГП під час гасіння пожежі, та відпрацювати дій особового складу чергових...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підгтоовки з особовим...
ТЕМА: Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка