ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ОСНОВИ САМОПІЗНАННЯ» ДЛЯ УЧНІВ 9 11 КЛАСІВ


Скачати 295.62 Kb.
НазваПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ОСНОВИ САМОПІЗНАННЯ» ДЛЯ УЧНІВ 9 11 КЛАСІВ
Сторінка1/3
Дата06.03.2016
Розмір295.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
  1   2   3


Черкаський обласний інститут післядипломної

освіти педагогічних працівників Черкаської обласної радиПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ


«ОСНОВИ САМОПІЗНАННЯ»
ДЛЯ УЧНІВ 9 – 11 КЛАСІВ

Черкаси

2012
Коновальчук В.І. Основи самопізнання: навчальний курс.- Черкаси: ОІПОПП, 2011.- 28с.

Рецензенти

О.Г. Біла, доцент кафедри практичної психології Черкаського Національного університету ім.Б.Хмельницького.

О.В. Волошенко, завідувач кафедри педагогіки і психології, кандидат педагогічних наук, доцент

Схвалено та рекомендоввано до використання у навчальних закладах освіти

вченою радою Черкаського ОІПОПП. Протокол № 3 від 30.08.2011

Пояснювальна записка
Актуальність теми. Становлення творчої індивідуально – виразної особистості відбувається складно, гостро й часто досить драматично, оскільки, в ньому переплітаються суперечливі тенденції розвитку психіки, найчастіше, неусвідомлювані. Саме тому, найбільш визначальні і критичні періоди вікового і соціального розвитку, особистісного становлення та професійного самовизначення передбачають необхідність цілеспрямованої системної психологічної роботи із самопізнання учнів старших класів. Метою такої роботи є набуття якісно нового рівня розвитку особистості дитини, здатності до саморегуляції на основі розуміння самого себе, можливості здійснювати самостійний свідомий вибір, зокрема, у напрямку перспективної життєвої реалізації

Мета спецкурсу: висвітленні знань з основних науково психологічних напрямків та методів дослідження психічних відмінностей між окремими індивідами та групами людей, їх види та прояви.

гармонізація Я-концепції учнів, їх уявлень про самого себе і ставлення до себе; актуалізація і активізація процесів особистісного саморозвитку; формування навичок емоційної і поведінкової саморегуляції; формування уміння і навичок ефективного спілкування

Завдання спецкурсу із самопізнання :

 • засвоєння знань з основних теорій індивідуальних відмінностей між людьми;

 • оволодіння вміннями та навичками використання апробованих психологічних методик для визначення індивідуальних особливостей людини;

 • розвиток навичок рефлексії;

 • закріплення почуття власної гідності, впевненості в собі, підвищення рівня прийняття себе;

 • формування адекватної самооцінки;

 • навчання способам ефективної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

ЗМІСТ КУРСУ

Перелік модулів

1. Теоретичний модуль.

Тема 1: Індивідні властивості особистості.

Поняття індивідних властивостей особистості. Роль природно-біологічних особливостей у структурі особистості. Схема індивідних властивостей суб’єкта. Психодинамічні властивості людини. Роль індивідних властивостей людини в регуляції поведінки особистості.

Тема 2: Темперамент


Поняття темпераменту. Типи темпераменту. Нервова система і темперамент. Дослідження І.П.Павлова про типи нервової регуляції.

Б.М.Теплов, В.Д.Небиліцин про дослідження властивостей нервової системи. В.С.Мерлін про темперамент.

Тема 3: Конституційно-типологічні теорії. Типологічна модель Е.Кречмера.

Взаємозалежність між типом тілобудови та ендогенними типами. Типи будови тіла за Кречмером : астенічний (лептозомний),атлетичний тип; пікнічний тип, дисплостичний тип. Розподіл типів будови тіла по групах : циркулярний і шизофренічний. Циклоїдні темпераметри, шизоідні темпераметри.

Тема 4.: Психологія конституційних відмінностей за У.Шелдоном.

Антропометричний метод дослідження компонентів тілобудови У.Шелдона. Первинні компоненти тілобудови : ендоморфність, мезоморфність, екдоморфність. Кількісна оцінка кожного компонента в конкретному індивідові. Дослідження темпераменту. Вісцеротонія, соматотонія, церебротонія. Зв’язок між між соматотипом і темпераментом.

Тема 5: Психоаналітичні типологічні моделі.

Роль досвіду психосексуального розвитку індивіда у становленні характеру, ортодоксальна позиція у визначенні і класифікації типів характерів. Класифікація Феніхеля : сублімуючі та реактивні типи. Тлумачення індивідуальних характерологічних ознак К.Абрахаамом, Е.Джонсоном. Оральний характер. Анальний характер. Уретральний характер. Фалічний характер. Генітальний характер. Типологічна модель А.Лоуена. Аналіз характерів оральний характер. Мазохістський характер. Істеричний характер. Фалічно-нарцистичний характер.

Теорія характеру О.Ранка. Характеристика “середньої людини”, “невротика” і “творчої” людини.

Тема 6: Типологічна модель індивідуального характеру в аналітичній психології.

Структура особистості за К.Г.Юнгом. Установка як критерій індивідуальної типології. Домінуюча психічна функція як критерій типології. Екстравертна установка. Інтровертна установка. Зміст психічних функцій мислення, відчуття, почуття, інтуїції. Екстравертний почуттєвий тип. Екстравертний інтуітивний тип. Екстравертивний мислительний тип.

Інтровертивний мислительний тип. Інтравертний відчуваючий тип. Інтравертний почуттєвий тип. Інтравертивний інтуїтивний тип.

Тема 7: Типологічні моделі соціальних індивідуалізованих структур.

Динаміка формування індивідуально-типологічних властивостей др. К.Хорні. Направленість на стосунки з іншими людьми, як критерії індивідуально-характерологічної типології. Поступливий тип. Агресивний тип. Відчуджений тип.

Індивідуально-типологічні структури як відносно стійка форма каналізації енергій людини в процесі асимиляції та соціалізації за Е.Фроммом. Рецептивна орієнтація. Експлуататорна орієнтація. Накопичувана орієнтація. Ринкова орієнтація. Продуктивна орієнтація.

Тема 8: Типологічні моделі характеру і психопатій.

Типологічна модель К.Леонгарда. Людина як індивідуальність і як акцентуйована особистість. Акцентуйовані риси особистості. Демонстративні особистості. Педантичні особистості. Загрузаючи особистості. Збудливі особистості. Переплетіння акцентуйованих рис характеру. Гіпертимічні особистості. Дистимічні особистості. Афективно-стабільний темперамент. Тревожні особистості. Емотивні особистості. Екстравертна акцентуація особистості та її комбінації. Інтровертована акцентуація особистості та її комбінації.

Тема 9: Типи психопатій та акцентуацій в підлітковому віці.

Типологічна модель А.Є.Лічко. Розмежування психопатій за складністью і акцентуація за визначеністю. Гіпертимний тип. Циклоїдний тип. Сенситивний тип. Психоастенічний тип. Шизоїдний тип. Істероідний тип. Нестійкий тип. Конформний тип.

Тема 10: Персонологія Г.Меррея.

Зміст та структура особистості за Г.Мерреєм. Події та серіали. Серіальні програми і плани. Здібності і досягнення. Зміст потреб та їх типи. Взаємовідношення потреб. Преси. Редукція напруги. Тема як молярна і інтерактивна одиниця поведінки.

Тема 11: Психологія індивідуальності Гордона Олпорта.

Риси як основні мотиваційні конструкти в теорії Г.Олпорта. Особисті диспозиції. Морфогенні риси. Зміст поняття “тип”. Кординальні, центральні і вторинні диспозиції. Інтенції. Пропріум. Аналіз особистісної структури.

Тема 12: Факторна теорія особистості Р.Кеттелла.

Історія розвитку ідей факторного аналізу. Теорія особистості Р.Кеттелла. Зміст особистості. Структура рис. Риса як найбільш важливе поняття в теорії Р.Кеттелла. Поверхневі риси. Вихідні риси. Динамічні риси. Риси–здібності. Темпераментальні риси. Специфікаційне рівняння. Динамічна решітка.

Тема 13: Теорія типів особистості Г. Айзенка.

Основні концепції і принципи теорії типів особистості. Основні показники типів особистості : інтроверсія-екстраверсія; нейротизм-стабільність. Нейрофізіологічні основи рис і типів. Вимірювання рис особистості. Відмінності між інтровертами та екстравертами.

Тема 14:. Здібності і обдарованість

Задатки. Здібності. Обдарованість. Геніальність. Обдаровані діти. Ч.Ломброзо “Геніальність і божевілля”.

Тема 15: Психологічна модель Хейманса-Ле-Сенна

Елементи характеру. Емоційність. Активність. Первинність. Вторинність. Нервовий. Сентиментальний. Діяльний, бурхливий. Пристрасний. Сангвінік. Флегматик. Аморфний. Беспечний. Апатичний.

Тема 16:Глибинно-психологічні механізми індивідуальної неповторності особистості.

Виявлення глибинно-психічних механізмів суб’єкта. Роль системи психічних захистів у формуванні індивідуальної неповторності суб’єкта.

Тема 17: Гендерні відмінності

Психологічний зміст гендерних ролей. Гендерна ідентифікація особистості.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ТЕОРЕТИЧНОГО МОДУЛЯ


 1. Холл К., Г.Линдсей. Теории личности “КСП+”, Москва, 1997.

 2. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности Питер. Санкт-Петербург, 1999.

 3. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия. Барах, 1998.

 4. Юнг К. Психологические типы. М.,1995.

 5. Лазурский А.Ф. Классификация личностей. П.,1924.

 6. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. М.,1993.

 7. Блюм Г. Психоаналитические теории личности. М., 1996.

 8. Кречмер Э. Строение тела и характер. М., 1995.

 9. Лоуэн А. Физическая динамика структуры характера. М., 1996.

 10. Фромм Э. Бегство от свободы. М.,1990.

 11. Психология индивидуальных различий. Тексты. М.,1982.

 12. Леонгард К. Акцентуированные личности. М.. 1980.

 13. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л.,1977.

 14. Асмолов Г. Психология личности. М., 1989.

 15. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 1995.

 16. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер. Мозг, разум, поведение.

 17. Ламброзо Ч. Гениальность и помешательство. «Реноме», Симферополь, 1998.

 18. Хрестоматия по психологии. М.,1987.

 19. Петровский А.П. Возрастная психология. М., 1982.

 20. Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга. М., 1952.

2. Практичний модуль.

Тема І. Типологія і діагностика властивостей особистості за параметрами реактивності.
Лабораторна робота №1 Самооцінка структури темпераменту.

Зміст. Виконання методик:

 1. "Самооцінка структури темпераменту" (Б.М.Смирнов "Практические занятия по психологии", 1989, с.32-34).

 2. "Школа оцінок для вимірювання реактивності" (за Я.Стреляу).

 3. "Опитувальник Я.Стреляу".


Лабораторна робота № 2 Визначення сили нервових процесів за психомоторними показниками.

Зміст.

 1. Методика: "Розумова працездатність за Е.Крепеліним".

 2. "Визначення сили нервової системи за допомогою теппінг-тесту".

Тема ІІ. Типологія і діагностика властивостей особистості за параметром активності.
Лабораторна робота № 3, 4. Самооцінка різних властивостей темпераменту.

Зміст.

 1. Методика Дембо-Рубінштейн "Самооцінка людини за його життєвими конструктами"

 2. Шкала реактивної та особистісної тривожності Спілбергера-Ханіна

 3. Самооцінка тривожності, ригідності та екстравертивності (за Д.Моудслі).

 4. Самооцінка емпатійних здібностей.

 5. Самооцінка навіюваності.

 6. Диференційні шкали емоцій (за К.Ізардом).

 7. Самооцінка інтелекту.


Лабораторна робота № 5. Ознайомлення з методиками Айзенка на визначення типу темпераменту:

Зміст:

 1. Айзенк, методика ЕРІ (від 10-до 15 років)

 2. Айзенк, ЕРQ – виконання методики.

 3. Самооцінка характеру та особистості.


Лабораторна робота № 6, 7. Ознайомлення з 16-факторним особистісним опитувальником Кеттела.

Зміст:

 1. Ознайомлення з методикою.

 2. Відповідь на запитання опитувальника.

 3. Обробка результатів.

 4. Інтерпретація отриманих результатів.

 5. Побудова "профілю особистості" за результатами дослідження.


Лабораторна робота № 8, 9. Діагностика особистості за допомогою характерологічного опитувальника Леонгарда-Шмішека".

Зміст:

 1. Відповіді на питання опитувальника.

 2. Обробка результатів.

 3. Зв'язок акцентуацій і типів характеру.

 4. Зв'язок акцентуацій і типів темпераменту.

 5. Акцентуації особистості за Леонгардом в системі конструктивної типології.

 6. Побудова профіля характерологічних властивостей.


Тема ІІІ. Типологія і діагностика властивостей особистості за параметром спрямованості.
Лабораторна робота № 10. Діагностика мотивації активності особистості за параметром спрямованості.

Зміст:

 1. Методика "Конструктивність мотивації".

 2. Методика когнітивної орієнтації (локус-контролю за Роттером)

 3. Самооцінка спрямованості контакту (за Томасом).


Лабораторна робота № 11. Визначення спрямованості особистості.

Зміст:

 1. Методика "Спрямованість особистості" (За Смейкалом і Кучером).

 2. Методика "Потреби в спілкуванні" (За Орловим).

 3. Побудова профіля мотивації.


Тема IV. Діагностика інтересів, схильностей і здібностей людини за параметром можливостей особистості.
Лабораторна робота № 12. Діагностика інтелектуальних здібностей.

Зміст:

 1. Ознайомлення з методикою "МСІ" Аметхауера.

 2. Ознайомлення з методикою Айзенка.

 3. Ознайомлення з методикою Векслера.


Лабораторна робота № 13. Діагностика інтересів та професійних здібностей.

Зміст:

 1. Методика "Опитувальник ДДО-М".

 2. Методика "Структура інтересів"

 3. Методика "Ціннісні орієнтації особистості" ЦОО


Тема V. Проективні методи дослідження особистості.
Лабораторна робота № 14. Експериментально-психологічне дослідження фрусраційних реакцій.

Зміст:

 1. Тест рисуночної фрустрації Розенцвейга.

 2. Робота зі стимульним матеріалом.

 3. Інтерпретація результатів.


Лабораторна робота № 15 Експериментальне дослідження агресивної поведінки.

Зміст:

 1. Тест Руки.

 2. Робота зі стимульним матеріалом.

 3. Інтерпретація результатів.

Лабораторна робота № 16. Методи дослідження особистості, побудовані на теорії психомоторного звуку.

Зміст:

 1. Тест "Неіснуюча тварина".

 2. Тест Роршаха.

 3. Тест "Дім-дерево-людина" (ДДЛ).

 4. Тест "Вільний малюнок".

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ПРАКТИЧНОГО МОДУЛЯ


 1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – М.. 1994.

 2. Айзенк Г.Д. Проверь свои способности. – М., 1992.

 3. Бурлачук А.Ф., Мороов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. – К., 1989.

 4. Гомезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 1986.

 5. Елисеев О.П. Конструктивная типология и психодиагностика личности. – Под ред. В.Н.Панферова. – Псков, 1994.

 6. Лучшие психологические тесты. – Петрозаводск, 1992.

 7. Методики психодиагностик в спорте. – М., 1990.

 8. Методы психологической диагностики. – Вып.1., – М., 1993.

 9. Мотков О.И. Психология самосознания личности. – М., 1993.

 10. Моргулец Л. Методы социально-психологической диагностики личности. – Л., 1990.

 11. Романова Е.С., Потемкина О.В. Графические методы в психологической диагностике. – М., 1991.

 12. психология личности: тесты. Опросники, методики / Авторы-сост. Н.В.Киришева, Н.В.Рябчикова. – М., 1995.

 13. Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя и других. – М., 1999.

 14. Социально-психологический диагностико-коррекционный инструментарий. – М., 1993.

 15. Худик В.А. Диагностика детского развития, методы исследования. – К., 1992.

 16. Экспериментально-психологическая методика изучения фрустрационных реакций. – Л., 1984.


2. Тренінговий модуль.
  1   2   3

Схожі:

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ОСНОВИ САМОПІЗНАННЯ» ДЛЯ УЧНІВ 9 11 КЛАСІВ
Коновальчук В.І. Основи самопізнання: навчальний курс. Черкаси: ОІПОПП, 2011. 28с
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Програма для загальноосвітніх навчаль­них закладів. Основи правознавства...
Тематичні плани та програми курсу «Основи правознавства» для 9 – 11 класів з поглибленим вивченням права
27. «Конфліктологія в школі» курс за вибором для учнів 10-11 класів
Навчальна програма курсу за вибором «Конфліктологія у школі» розрахована на учнів 10-11 класів на два роки навчання (70 годин, 35...
Баженова Л. Основи вибору професії: (Програма для учнів 9-х класів)./...

Програма спецкурсу з обслуговуючої праці для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл
Основним із завдань, які вирішує трудове навчання є розвиток творчої активності учнів. Програма спецкурсу з обслуговуючої праці "Макраме"...
Програма курсу "Людина і суспільство" для загальноосвітніх навчальних закладів 11
Програми інтегрованого курсу для класів універсального, фізико-математичного, природничого, технологічного та спортивного профілів...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим...
«Зарубіжна література» – навчальний предмет, об’єктом вивчення в якому є кращі твори та головні етапи розвитку світового літературного...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим...
«Зарубіжна література» – навчальний предмет, об’єктом вивчення в якому є кращі твори та головні етапи розвитку світового літературного...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка