Питання для підготовки до державного екзамену з навчальної дисципліни


Скачати 72.78 Kb.
НазваПитання для підготовки до державного екзамену з навчальної дисципліни
Дата11.04.2013
Розмір72.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
МВС УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра загально-правових дисциплін

Затверджую

Начальник кафедри

загально-правових дисциплін

П.М. Балтаджи

“____ ” _____________2012 року
Питання для підготовки до державного екзамену

з навчальної дисципліни

Теорія держави і права”.

Напрям підготовки: 0601 «Право»


Спеціальність: 6.03040101 «Правознавство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Одеса - 2012Питання для підготовки до державного іспиту


 1. Юриспруденція і її система

 2. Місце теорії держави і права в сучасній юриспруденції

 3. Предмет теорії держави і права

 4. Методологія теорії держави і права

 5. Компаративістика в системі юриспруденції

 6. Функції теорії держави і права

 7. Понятійно-категоріальний апарат юриспруденції

 8. Поняття суспільства, його структура та інститути

 9. Влада як соціальний інститут

 10. Влада і соціальні норми в первісному суспільстві

 11. Основні теорії походження держави

 12. Основні теорії походження права

 13. Основні закономірності походження держави і права

 14. Основні критерії типології держав

 15. Історичні типи держави і права

 16. Похідне виникнення держав

 17. Держава, її ознаки та атрибути

 18. Сучасні підходи до вивчення держави

 19. Сутність держави: плюралізм підходів

 20. Функції держави: поняття та класифікація

 21. Форми здійснення функцій держави

 22. Форма держави: поняття, структура, значення

 23. Поняття і види форм правління

 24. Поняття і види форм державного-територіального устрою

 25. Поняття і види форм державного режиму

 26. Державна влада та її властивості

 27. Механізм держави: поняття, структура і принципи

 28. Методи здійснення державної влади

 29. Розподіл влади в державі

 30. Інститут держави: поняття і види

 31. Інститут законодавчої влади

 32. Парламент, його повноваження і структура

 33. Інститут глави держави

 34. Інститут виконавчої влади

 35. Уряд в сучасній державі

 36. Інститут судової влади

 37. Інститут контрольної влади

 38. Омбудсман в сучасній державі

 39. Політична система суспільства: поняття, структура, функції

 40. Типологія політичних систем

 41. Місце держави в політичній системі суспільства

 42. Держава і об'єднання громадян

 43. Держава і місцеве самоврядування

 44. Громадянське суспільство: становлення концепції

 45. Громадянське суспільство: поняття і структура

 46. Співвідношення громадянського суспільства і держави

 47. Держава і соціальне партнерство

 48. Поняття, принципи і форми демократії

 49. Співвідношення держави і права: основні підходи

 50. Правова держава: становлення ідеї

 51. Правова держава: основні ознаки і перспективи

 52. Соціальна держава: становлення ідеї

 53. Соціальна держава: основні ознаки і функції

 54. Правовий статус особи, його структура і види

 55. Покоління прав людини

 56. Права людини і права громадянина

 57. Юридичні обов'язки людини і громадянина

 58. Система гарантій прав людини і громадянина в сучасній державі

 59. Міжнародні стандарти прав людини

 60. Міжнародні стандарти прав дітей і молоді

 61. Основні концепції праворозуміння

 62. Праворозуміння як категорія юридичної науки

 63. Юридичне і легістське праворозуміння

 64. Загальна характеристика сучасних концепцій праворозуміння

 65. Теорія природного права

 66. Позитивістська теорія права. Неопозитивізм (нормативізм)

 67. Соціологічна теорія права

 68. Психологічна теорія права

 69. Історична школа права

 70. Поняття і ознаки права

 71. Сутність права

 72. Функції права

 73. Цінність права

 74. Право як явище цивілізації і культури

 75. Об'єктивне і суб'єктивне право

 76. Принципи права

 77. Правові аксіоми

 78. Правові презумпції

 79. Правові фікції

 80. Поняття і види соціального регулювання

 81. Нормативні акти, їх види і співвідношення

 82. Норми: поняття, ознаки, види

 83. Право - особливий вид соціальних норм

 84. Право і мораль

 85. Право і звичай

 86. Право і релігія

 87. Право і корпоративні норми

 88. Право і політика
 89. Норма права, її ознаки

 90. Класифікація норм права

 91. Структура норми права

 92. Способи викладення норм права

 93. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акту

 94. Система права та її структурні елементи

 95. Галузі права

 96. Предмет і метод правового регулювання як критерії розмежування галузей права

 97. Загальна характеристика основних галузей права України

 98. Інститути права

 99. Публічне і приватне право

 100. Матеріальне і процесуальне право

 101. Співвідношення внутрідержавного (національного) і міжнародного права

 102. Джерела і форми права

 103. Правовий звичай

 104. Юридичний прецедент

 105. Нормативний договір

 106. Релігійний текст

 107. Юридична доктрина


 108. Нормативно-правовий акт

 109. Поняття, ознаки і види законів

 110. Підзаконні акти: поняття і види

 111. Дія нормативно-правових актів у часі, в просторі і за колом осіб

 112. Юридична техніка
 113. Правоутворення і правотворчість

 114. Принципи правотворчості

 115. Види правотворчості

 116. Законодавчий процес і його стадії

 117. Систематизація нормативно-правових актів

 118. Система законодавства: поняття і структура

 119. Співвідношення системи права і системи законодавства.

 120. Поняття тлумачення норм права.

 121. Суб'єкти тлумачення норм права.

 122. Способи (прийоми) тлумачення норм права.

 123. Види юридичного тлумачення за об'ємом.

 124. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти)


 125. Реалізація права та її ознаки

 126. Форми реалізації права

 127. Правозастосування, його ознаки і функції

 128. Стадії застосування права

 129. Основні вимоги правильного застосування права

 130. Прогалини в позитивному праві і способи їх усунення та подолання

 131. Юридичні колізії

 132. Акти застосування права: поняття, ознаки, види

 133. Правовідносини: поняття, ознаки і види

 134. Структура правових відносин

 135. Суб'єкти права

 136. Фізичні особи як суб'єкти права

 137. Юридичні особи як суб'єкти права

 138. Об'єкти правовідносин

 139. Суб'єктивне право і юридичний обов'язок

 140. Законний інтерес

 141. Передумови (підстави) виникнення правовідносин

 142. Юридичні факти. Фактичний (юридичний) склад
 143. Правомірна поведінка, її ознаки та види

 144. Правопорушення, ознаки і види

 145. Юридичний склад правопорушення

 146. Зловживання правом

 147. Об'єктивно протиправне діяння

 148. Причини правопорушень

 149. Юридична відповідальність, її ознаки і підстави

 150. Мета і функції юридичної відповідальності

 151. Принципи юридичної відповідальності

 152. Види юридичної відповідальності

 153. Поняття і структура юридичної практики.

 154. Види юридичної практики.

 155. Юридичний процес, його ознаки і стадії

 156. Вимоги до юридичного процесу та юридичної процедури

 157. Види юридичного процесу


 158. Правосвідомість, її структура і функції

 159. Рівні і види правосвідомості

 160. Правова культура та її структура

 161. Деформації правосвідомості

 162. Правове виховання, його мета, форми і методи

 163. Правова соціалізація

 164. Професійна правосвідомість і професійна правова культура

 165. Законність та її принципи

 166. Гарантії законності

 167. Правопорядок і громадський порядок

 168. Проблема формування світового правопорядку
 169. Правове регулювання, його межі, способи і типи

 170. Механізм правового регулювання та його стадії

 171. Правові акти, їх види і співвідношення

 172. Пільги, заохочення і обмеження в праві

 173. Правова політика: поняття, форми, принципи


 174. Правова система суспільства і система права, їх співвідношення

 175. Сучасна типологія права

 176. Англо-американський (прецедентний) тип правової системи

 177. Романо-германський (нормативно-актний) тип правової системи

 178. Релігійний тип правової системи

 179. Традиційний тип правової системи

 180. Правова система України.

Схожі:

Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
Питання до екзамену з дисципліни «Астрономія» для студентів напряму...
Місяць: видимий рух та фази Місяця; орбітальні та фізичні характеристики; сонячні та місячні затемнення
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ Питання до курсового екзамену
Місце напряму “Соціальні комунікації” в системі наукових досліджень. Історія виникнення галузі науки та навчальної дисципліни
Питання щодо підготовки до здачі екзамену з дисципліни "РАДІОВИМІРЮВАННЯ"...
Вимірювання коефіцієнта амплітудної модуляції амплітудномодульованного (AM) сигналу
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ навчальної дисципліни "Торгівельне...
Розкрийте роль страхових компаній в сучасних умовах ринкової економіки та їх призначення
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ
Місце наукового впорядкування, виробничої необхідності та можливості політичного вибору в еволюції соціального
Опис навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни Теорія ймовірності та математична статистика для студентів за напрямом підготовки 040203. Фізика*
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка