МетодичнІ матеріали до ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНУ


Скачати 97.32 Kb.
НазваМетодичнІ матеріали до ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНУ
Дата28.02.2016
Розмір97.32 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЗАТВЕРДЖУЮ”

ПРЕЗИДЕНТ _________ Б.І. ХОЛОД

____”___________ 2015 р.

методичнІ матеріали

до ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНУ

НА НАВЧАННЯ

ЗА ПРОГРАМОЮ МАГІСТРА
зі спеціальностей 8.03051001

«Товарознавство і комерційна діяльність»

8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Дніпропетровськ

2015

Методичні матеріали до додаткового фахового екзамену на навчання за програмою магістра зі спеціальностей 8.00051001 та 8.03051002 / В.А. Павлова – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2015. – 7 с.
Укладач:

В.А. Павлова, доктор економічних наук, професор

Комплекс методичних матеріалів обговорено і ухвалено на засіданні кафедри товарознавства і торговельного підприємництва, протокол №6 від 27.01.2015 р.
Відповідальний за випуск: В.А. Павлова, зав. кафедри товарознавства і торговельного підприємництва.


зміст
1. Загальні положення.................................................................................. 3

2. Змістовна програма екзамену................................................................ 3

3. Орієнтовний перелік питань для підготовки………………………… 5

4. Критерії оцінювання результатів вступних випробувань..................... 5

5. Література.................................................................................................. 6
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета додаткового фахового екзамену – з’ясування рівня теоретичних знань та практичних навичок осіб, що одержали ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю та виявили бажання навчатися за програмою магістра зі спеціальностей 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» і 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі» на предмет визначення здатності вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми.

Програма додаткового фахового екзамену охоплює коло питань, згрупованих в дисципліну «Основи підприємницької діяльності».

Під час підготовки до додаткового фахового екзамену рекомендується користуватися літературою, список якої наведено наприкінці комплексу матеріалів.

Під час проведення додаткових фахових екзаменів на навчання за програмою магістра осіб, що одержали ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, екзаменаційна комісія визначає ступінь готовності вступника до опанування програмного матеріалу.

Під час екзамену вступник повинен дати максимально повні відповіді. Кожен член екзаменаційної комісії оцінює якість кожної відповіді, фіксуючи своє рішення письмово.


 1. ЗМІСТОВНА ПРОГРАМА

ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНУ
ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сутність, роль підприємництва та його особливості в сфері торгівлі

Підприємництво як соціально-економічна категорія і процес. Природа, підприємництва і закономірність його розвитку. Сутнісна характеристика підприємництва.

Особливості торговельного підприємництва. Класифікація торговельного підприємництва. Характеристика великого та середнього бізнесу в торгівлі.

Характеристика окремих видів підприємництва.

Загальна характеристика зовнішнього середовища підприємства в Україні.

Сутність, види та оцінка підприємницького ризику. Характеристика методів мінімізації ризику.

Методи і критерії вибору видів підприємницької діяльності в сфері торгівлі. Специфіка підприємництва щодо здійснення торгівлі підакцизними товарами, лікарськими засобами, антикваріатом, предметами мистецтва, зброєю, піротехнічними засобами, книгами. Особливості організації торгівлі енергоносіями. Торгівля через Інтернет.

Сутність організаційно-правової форми підприємницької діяльності, зміст та особливості в сфері торгівлі. Види організаційно-правових форм і їх класифікація.

Поняття суб'єкта підприємницької діяльності. Основні види суб'єктів господарю­вання в торгівлі та їх класифікація.

Необхідні документи для державної реєстрації. Процедура державної реєстрації.

Особливості організації суб'єктів підприємницької діяльності із зарубіжним капіталом. Особливості створення представництв і дочірніх підприємств в Україні.

Реорганізація суб'єкта підприємницької діяльності: сутність, підстави, процедура, форми.

Сутність, зміст і особливості підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі.

Загальні особливості підприємницької діяльності в сфері ресторанного господарства. Вимоги до об'єктів ресторанного господарства.

Порядок створення закладу ресторанного господарства. Дозволи, нормативи, свідоцтва на відкриття і початок роботи об'єктів ресторанного господарства.

Сутність зовнішньої торгівлі як сфери підприємництва. Суб'єкти підприємництва в сфері зовнішньої торгівлі: характеристика, особливості створення та державної реєстрації.

Поняття торговельної нерухомості, її роль та характеристики. Класифікація об'єктів торговельної нерухомості.

Оренда торговельної нерухомості, її поняття і функції. Види і форми оренди. Механізм здійснення орендних відносин.

Сутність послуг, їх роль та місце у ринковій економіці. Класифікація та види послуг. Загальна характеристика сфери послуг.

Підприємництво в сфері надання торговельно-посередницьких послуг.

Способи організації і державної реєстрації агентських, дистриб'юторських, дилерських, брокерських, комісійних (консигнаційних) фірм та інших видів посередників.

Підприємництво в сфері надання логістичних послуг.

Підприємництво в сфері надання митних послуг (з декларування та митного оформлення вантажів, митних ліценційних складів).

Підприємство у сфері надання інформаційних та консалтингових послуг.

Підприємництво в сфері надання фінансових послуг.

Підприємництво у сфері страхування. Підприємництво у сфері надання сервісних послуг.

Основи бізнес-планування

Суть бізнес-плану, мета його створення і призначення. Ключові розділи бізнес-плану і їх взаємозв'язок. Оформлення бізнес-плану, його затвердження і порядок реалізації.

Сутність і зміст стратегій підприємництва. Особливості стратегій торговельного підприємництва. Вибір стратегій і пріоритетів.

Регуляторна державна політика в сфері підприємництва. Дерегуляція на стадії організації суб'єктів підприємництва.


 1. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
 1. Підприємництво як соціально-економічна категорія і процес.

 2. Особливості торговельного підприємництва. Класифікація торговельного підприємництва.

 3. Поняття суб'єкта підприємницької діяльності.

 4. Сутність, зміст і особливості підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі.

 5. Загальні особливості підприємницької діяльності в сфері ресторанного господарства.

 6. Оренда торговельної нерухомості, її поняття і функції. Підприємництво в сфері надання торговельно-посередницьких послуг.

 7. Підприємництво в сфері надання логістичних послуг.

 8. Підприємництво в сфері надання митних послуг.

 9. Підприємництво в сфері надання фінансових послуг.

 10. Підприємництво у сфері страхування.

 11. Підприємництво у сфері надання сервісних послуг.

 12. Оформлення бізнес-плану, його затвердження і порядок реалізації.

 13. Особливості стратегій торговельного підприємництва. Вибір стратегій і пріоритетів.

 14. Регуляторна державна політика в сфері підприємництва. Дерегуляція на стадії організації суб'єктів підприємництва.


4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
4.1. Для конкурсного відбору при прийомі для здобуття ступеня магістра – проводиться додатковий фаховий екзамен з основ підприємницької діяльності.

Додатковий фаховий екзамен має на меті визначити встановити можливість випускників інших спеціальностей (за виключенням тих, хто має кваліфікацію бакалавра з товарознавства і торговельного підприємництва) навчатися за програмами зі спеціальностей «Товарознавство і комерційна діяльність» й «Товарознавство та експертиза в митній справі».

В процесі екзамену комісія повинна оцінити:

 1. Системність мислення, вміння пов’язувати окремі проблеми чи частини явища в єдине ціле.

 2. Вміння логічно та послідовно викладати свої думки.

 3. Обсяг знань з основ підприємницької діяльності (сутність, роль підприємництва та його особливості в сфері торгівлі, основи бізнес-планування).

Оцінка за результатами додаткового фахового екзамену виставляється за 100-бальною шкалою.

4.2. Крім додаткового фахового екзамену вступники на програму магістра на основі базової та повної вищої освіти обов’язково складають фаховий екзамен та екзамен з іноземної мови, які оцінюються за 100-бальною шкалою (див. «Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за програмою магістра» та «Методичні матеріали до вступних випробувань з іноземної мови на навчання за програмою магістра»).


4.3. Враховується також середній бал додатку до диплома бакалавра (див. «Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за програмою магістра»).

4.4. У разі, якщо вступник має однакові конкурсні бали під час конкурсного відбору враховуються додаткові бали за участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, наявність публікацій науково-дослідницького характеру, що відповідають напряму підготовки (див. «Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за програмою магістра»).

5. ЛІТЕРАТУРА

 1. Виноградська A.M. Технологія комерційного підприємництва: навч. посіб. / A.M. Виноградська. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 780 с. – (базовий підручник).

 2. Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення: затв. постановою Кабінету Міністрів України // Уряд, кур'єр. – 2006. – 5 лип.

 1. Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змін, та допов. станом на 25 серпня 2009 р. – К.: А.В. Паливода, 2009. – 192 с.

 2. Киселев А.П. Теория и практика современного бизнеса / А. Киселев. – К.: Либра, 1995. – 248 с.

 3. Кислов Д.В. Организация и ведение бизнеса в сфере торговли и услуг / Д. Кислов, Б. Башилов. – М.: Вершина, 2006. – 264 с.

 4. Мороз О.М. Основи підприємництва: навч. посіб. / О.М. Мороз, В.І. Невмержицький. – К.: КНТЕУ, 2005.

 5. Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності: навч. посіб. / С.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.І. Чеботар. – К.: ВЦ «Академія», 2003. – 280 с.

 1. Основні правила торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами: зб. норм. док. з питань торгівлі. – К.: Атіка, 2003. – 512 с.

 2. Підприємництво в Україні: Проблеми становлення і розвитку: монографія / М. Долішній, М. Козоріз, В. Миклвода та ін. – Ужгород: Карпати, 1997. – 363 с.

 3. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність : навч. посіб. / С.Ф. Покропивний, В.М. Колот. – К.: КНТЕУ, 1998. – 352 с.

 4. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: підручник / В.О. Сизоненко. – К.: Знання-Прес, 2008. – 440 с.

 5. Соболь М.С. Підприємництво (початок бізнесу) / М.С. Соболь. – К., 1994. – 176 с.

 6. Чеберко Е.Ф. Теоретические основы предпринимательской деятельности: макроэкономический аспект: курс лекций] / Е.Ф. Чеберко. – СПб.: Изд-во СПбГУП, 2009.


Навчальне видання

Методичні матеріали до додаткового фахового екзамену на навчання

за програмою магістра

Підписано до друку Формат 60 Х 84/16. Ум. друк. арк. 0,5

Оперативна поліграфія. Зам. № . Тираж прим.

Університет Альфреда Нобеля.

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.

Лист погодження
Випускаючий підрозділ: кафедра____________________________________

Посада

ПІБ

Підпис

Дата

Розробив

професор

Павлова В.А.Затверджено на засіданні кафедри:

Протокол №_6__від_27.01. _2015 р.
Завідувач кафедри ____________________

(підпис) (П.І.Б.)

Документ узгоджено:


Посада

ПІБ

Підпис

Дата

Проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом

Глуха Г.Я.Начальник навчально-методичного центру

Орлова В.М.Старший методист навчально-методичного центру

Салтан М.К.Начальник департаменту організації профорієнтаційної діяльності та формування

Намлієв Є.В.

Схожі:

МетодичнІ матеріали до ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНУ
Методичні матеріали до додаткового фахового екзамену на навчання за програмою магістра зі спеціальностей 03060101 та 03060102/ В.Є....
МетодичнІ матеріали до ДОДАТКОВОГО ЕКЗАМЕНУ
«Міжнародна економіка», 03050201 «Економічна кібернетика», 03050801 «Фінанси і кредит», 03050901 «Облік і аудит», 03050401 «Економіка...
Матеріали з тестування для фахового вступного випробування по спеціальності 03050701 «Маркетинг»
Матеріали з тестування розроблено і затверджено на кафедрі економіки та маркетингу, протокол №8 від «13» лютого 2014 р
Методичні матеріали, підготовлені методистами інституту
А. С. Сегеда, А. Ф. Стоєцький Використання сучасної української хімічної термінології та номенклатури з неорганічної хімії згідно...
МетодичнІ матеріали до ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста...
3222 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ СТИЛІСТИКИ для студентів...
Навчально-методичні матеріали із загальної стилістики / укладач О. П. Садовнікова. – Суми : Сумський державний університет, 2011....
Додаток Вимоги до оформлення статей до наукового фахового видання
Матеріали для публікації в електронному виданні повинні бути написані українською мовою й оформлені таким чином
ОСНОВИ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА
Методичні рекомендації знаходяться на кафедрі географії у лаборанта. Відповіді на питання співбесіди кожен студент має вивчити до...
ВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ...
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ”
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка