1. Вступ до курсу історії держави і права України Предмет і завдання курсу. Взаємозв'язок історії держави і права з іншими спеціальними науками правознавства. Завдання курсу. Періодизація історії держави і права України


Скачати 111.81 Kb.
Назва1. Вступ до курсу історії держави і права України Предмет і завдання курсу. Взаємозв'язок історії держави і права з іншими спеціальними науками правознавства. Завдання курсу. Періодизація історії держави і права України
Дата01.04.2013
Розмір111.81 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

10 - й (11-й) клас
Історія держави і права України

35 годин
Автор: Силенко Валерій Анатолійович,

вчитель правознавства Першої міської гімназії

Черкаської міської ради
Пояснювальна записка
Мета викладання дисципліни:

Вивчення навчальної дисципліни “Історія держави і права України” дає змогу учням усвідомити, що у пізнанні сучасної державно-правової організації велике значення має звернення до історичного досвіду народу та вивчення цього досвіду. В умовах розбудови української держави значно зростає потреба у вивченні історії України, стрижнем якої є проблема державності та права. Політичне та економічне зміцнення молодої української держави, її входження до Європи стане неможливим без духовного, інтелектуального оновлення та збагачення суспільства. Адже саме право є одним із найважливіших знарядь забезпечення справедливості прав і інтересів людини, це частина культури народу, тому його вивчення в історичному плані покликане розбудити, відновити правосвідомість народу.

Завдання вивчення дисципліни. Знання та вміння

Головне завдання курсу є точне і системне викладення основних фактів, подій, процесів розвитку держави і права, наукове узагальнення й аналіз історико-правового матеріалу, і на основі цього – пошук шляхів реалізації ідеї громадянської злагоди між державно-правовими інститутами і громадянським суспільством.

Учень повинен знати весь хід тривалого безперервного процесу державно-правового розвитку України, зміст його основних подій їх взаємозв’язок; взаємообумовленість, джерела.

Учні повинні вміти: аналізувати суспільно-політичні та державно-правові процеси, які відбувались в Україні, визначати їх сутність та генезис; взаємозв’язок державотворчих процесів в Україні та в інших державах світу, прогнозувати тенденції державотворчих процесів розвитку на сьогодення та майбутнє.

Курс вивчається протягом одного року 10-го або 11 класу, програма розрахована на 35 годин.

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РОЗВИТОК НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

(середина І тис. до н.е. – перша половина ХVП ст.)

Тема 1. Вступ до курсу історії держави і права України

Предмет і завдання курсу. Взаємозв'язок історії держави і права з іншими спеціальними науками правознавства. Завдання курсу. Періодизація історії держави і права України.

Тема 2. Перші державні утворення і право на території Північного Причорномор'я і Приазов'я (середина І тис. до н.е. - V ст.до н.е.)

Держава скіфів. Античні міста-держави. Боспорське царство. Суспільний лад цих державних утворень. Основні риси права. Взаємозв'язок скіфів, грецьких міст-держав Північного Причорномор'я, Боспорського царства із східними слов'янами.

Тема 3. Становлення і розвиток держави і права Київської Русі (VІ - початок ХП ст.)

Зародження класового ладу і формування державності східних слов'ян.

Утворення давньоруської держави - Київської Русі. Суспільний лад Київської Русі у другій половині IX- першій третині ХП ст. Вільні общинники: смерди, закупи, челядь, холопи, ізгої, міське населення. Державний лад. Право: джерела права, право власності, зобов'язальне право, злочин і кара, види покарання.

Тема 4. “Руська правда” видатна пам'ятка права.

Право власності. Спадкове право. Злочини і покарання.

Судочинство.

Тема 5. Українські землі під владою Литви та Польщі (кінець ХІV- перша половина ХVІІ ст.)

Загальна характеристика періоду. Суспільний лад. Державний лад: найвищі органи державної влади і управління, місцеве управління. Українські землі у складі Польщі, втрата автономії. Магдебурзьке право. Судові установи: сеймові, королівські суди, земські, міські, підкоморські, магістратські, поточні, виложені, цехові, копні, церковні суди.

Тема 6. Основні риси права.

Перший, другий та третій Литовські Статути. Право власності. Спадкове право. Злочини і покарання.

Тематичне оцінювання.


УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ І ПРАВО В РОКИ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ.

ОБМЕЖЕННЯ АВТОНОМІЇ УКРАЇНИ

(друга половина ХVП – перша половина ХІХ ст.)
Тема 7. Створення української національної держави та обмеження її суверенітету у другій половині ХVП ст.

Війна українського народу за визволення з-під влади Речі Посполитої. Формування української національної держави у 1648-1654 рр. Роль Б.Хмельницького у створенні української держави. Державний устрій. Основні риси права.

Перехід України під протекторат російського царя. Правовий статус України і українського народу за договором 1654 рр.

Міжнародний статус України. Взаємини України і Росії.

Тема 8. Суспільно-політичний устрій і право України після ліквідації української державності (перша половина XIX ст.)

Територія і господарство України. Суспільний устрій, його структура, правовий статус станів. Державний устрій: центральні органи, місцеві органи, судова система.

Право: кодифікація права, цивільне право, кримінальне право, судочинство.

Тематичне оцінювання.
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО В ПЕРІОД ІМПЕРСЬКОГО ПАНУВАННЯ (друга половина ХІХ – березень 1917 р.)

Тема 9. Суспільно-політичний лад і право України в період утвер­дження і розвитку капіталізму ( друга половина XIX ст.)

Суспільний лад. Правова основа селянської реформи 1861 р. в Україні.

Державний устрій: генерал-губернатори, поліція, жандармерія, судова реформа, земське самоврядування, міська реформа.

Джерела права, цивільне право, зобов’язальне право, кримінальне право, кримінальний процес, цивільний процес.

Суспільно-політичний лад і право в Галичині, Північній Буковині та Закарпатті.

Тема 10. Суспільно-політичний лад в Україні у період Першої світової війни (1914 - лютий 1917 рр.)

Загальний історичний огляд. Суспільний лад. Державний лад. Створення Особливих нарад. Місцеве управління. Діяльність військово-польових судів.

Тема 11. Право в Україні у період Першої світової війни (1914 - лютий 1917 рр.)

Адміністративне, фінансове, фабрично-заводське законодавство. Цивільне, кримінальне право. Зміни у суспільно-політичному житті та праві Галичини, Буковини і Закарпаття.
ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

(березень 1917 – 1923 рр.)

Тема 12. Українська національна державність (березень 1917 – квітень 1918 рр.)

Боротьба за національне відродження України. Утворення Центральної Ради.

Органи управління Центральної Ради. Утворення Української Народної Республіки.

Державний лад і право УНР Організація центральної влади, місцева влада, військове будівництво, судова система. Законодавча діяльність Центральної Ради.

Тема 13. Українська Гетьманська держава (квітень – листопад 1918 рр.)

Переворот 29 квітня 1918 р. і утворення гетьманської держави. Організація влади в Українській гетьманській державі. Судова система і правоохоронні органи. Правова система.

Тема 14. Українська Народна Республіка часів Директорії (листопад 1918 – листопад 1920 рр.)

Загальний історичний огляд. Утворення і перші кроки Директорії. Організація державної влади і територіальний устрій. Судова система. Правова система. Проблеми військового будівництва та зовнішньої політики.

Тематичне оцінювання.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА ПРАВА В УКРАЇНІ (жовтень 1917 – 1991 рр.)

Тема 15. Утворення Української Радянської Республіки. Держава і право УСРР в роки громадянської війни і воєнної інтервенції

Державне будівництво на основі рішень І та ІІ Всеукраїнських з'їздів Рад.

ВУЦВК і Народний секретаріат. Місцеві Ради. Радянське державне будівництво в Україні в умовах громадянської війни та воєнної інтервенції (весна 1918 – кінець 1920 рр.). Розвиток федеративних зв'язків УСРР з РСФРР та іншими радянськими республіками. Органи управління народним господарством. Всеукраїнська надзвичайна комісія для боротьби з контрреволюцією.

Тема 16. Становлення радянського права.

Конституція 1919 р. Цивільне право. Сімейне право. Трудове право. Кримінальне право.

Тема 17. Державний лад і право України в умовах нової економічної політики (1921 - початок 1929 рр.)

Становище України на початку 20-х років. Нова економічна політика та її законодавче оформлення. Державний лад України на початку 20-х років.

Тема 18. Україна і утворення Союзу РСР.

Перебудова державного апарату УСРР у зв'язку з утворенням СРСР. Найвищі органи державної влади і управління УСРР. Місцеві органи державної влади УСРР.

Тема 19. Основні риси права.

Прокуратура, суд і ДПУ (ДПК) УСРР. Конституція 1929 р. Цивільне право. Сімейне право. Трудове право. Кримінальне право.

Тематичне оцінювання.

Тема 20. Державний лад України в період тоталітарно-репресивного режиму (1929- 1939 рр.)

Зміни в суспільно-економічному та політичному ладі. Зміни в державному ладі України в першій половині 30-х років. Подальший процес формування адміністративно-командної системи.

Державність Західної України в 20-30 роках. Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР.

Тема 21. Право України в період тоталітарно-репресивного режиму (1929- 1939 рр.)

Суд, прокуратура та ДПУ - НКВС. Конституція УРСР 1937 року.

Основні риси розвитку права: джерела права; трудове право; колгоспне і земельне право; кримінальне право і процес.

Тема 22. Держава і право України в роки другої світової війни (1939 - 1945 рр.)

Загальний історичний огляд. Західноукраїнські землі на першому етапі війни. Перебудова державного механізму на початку війни. Спроби відновлення української держави. Окупаційний режим та рух опору. Воз’єднання з УРСР Закарпатської України.

Тема 23. Відновлення радянської влади в Україні.

Політичні організації націоналістичних сил на заключному етапі війни.

Правоохоронні органи. Основні риси права. Цивільне, сімейне, трудове, кримінальне, кримінально-процесуальне право. Колгоспне і земельне законодавство.

Тема 24. Держава і право України в період десталінізації (друга половина 1950-х - перша половина 1960-х рр.) (2 год.)

Суспільно-економічний лад. „Відлига”. Національно-державний устрій. Державний лад. Вищі органи влади і управління. Перехід Криму до України. Місцеві органи влади і управління. Правоохоронні органи. Реорганізація судової системи.

Цивільне, сімейне, колгоспне, трудове, кримінальне, процесуальне право.

Кримінальне судочинство. Кодифікаційні роботи.

Тема 25. Держава і право України у "брежнєвський період" неосталінізму (середина 1960-х - середина 1980-х рр.) (2 год.)

Авторитарна командно-адміністративна система управління та її негативний вплив на суспільно-політичне життя. Правовий статус УРСР як союзної республіки. Розвиток державнийцьких ідей в програмах опозиційних організацій.

Державний аппарат: вищі та місцеві органи влади і управління.

Правоохоронні органи. Судова система. Конституція УРСР 1978 року. Основі риси законодавства.

Тема 26. Держава і право України в період перебудови (1986 - 1991 рр.)

Соціально-економічна і політична ситуація. Активізація реформістських демократичних процесів в Україні. Створення Народного руху України. Демократичні партії України (ДПУ та інш.). Прагнення до відродження незалежності України.

Реформа державного апарату. Зміни в статусі УРСР як союзної республіки.

Тематичне оцінювання
ДЕРЖАВНОПРАВОВИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991 – 2004 рр.)
Тема 27. Розбудова української незалежної держави

Проголошення незалежності України. Створення нового державного апарату.

Створення судової влади. Конституційний договір "Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України” 1995 р.

Основні напрямки реформування законодавчої системи. Розробка і прийняття Конституції України 28 червня 1996 року.

Тема 28. Держава і право України на сучасному етапі

Реформування судової системи в Україні. Реформування законодавства та розвиток окремих галузей права. Політичні та економічні реформи в Україні.

Україна як суб’єкт міжнародного права.

Зміни до Конституції України.

Тематичне оцінювання

Підсумкове узагальнення


Після вивчення курсу учні зможуть:


 • знати процес державно-правового розвитку України, зміст його основних подій, їх взаємозв’язок;

 • вміти: аналізувати суспільно-політичні та державно-правові процеси, які відбувались в Україні;

 • прогнозувати тенденції державотворчих процесів розвитку на сьогодення та майбутнє;

 • визначати, розуміти та пояснювати такі поняття і терміни:

античні міста-держави, давньоруська держава, смерди, закупи, челядь, холопи, ізгої, Магдебурзьке право, сеймові, королівські суди, земські, міські, підкоморські, магістратські, поточні, виложені, цехові, копні, церковні суди, Литовські Статути, генерал-губернатори, поліція, жандармерія, земське самоврядування, Українська Центральна Рада, Українська Народна Республіка,. Українська Гетьманська держава, Директорія, ВУЦВК, Народний секретаріат,

ДПУ, НКВС, командно-адміністративна система, Конституційний договір,

Конституція.

Список рекомендованої літератури:

Джерела:

 1. Акт проголошення незалежності України. 24 червня 1991 р. — К., 1991.

 2. Декларація про державний суверенітет України. Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 серпня 1990 р. — К., 1990.

 3. Документи Богдана Хмельницького. — К.: Вид -во АН УРСР, 1961. — 740 с.

 4. Документи про визвольну війну українського народу (1648—1654 р.). — К.: Наукова думка, 1965. — 826 с.

 5. Історія держави і права України: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів /За ред. О.О. Шевченко. – К.: Вентурі, 1996. – 224 с.

 6. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. — К.: Право, 1996. — 128 с.

 7. Хрестоматія з історії держави і права України. Том 1. З найдавніших часів до початку ХХ століття /Укл. В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький. – К., 1997.

 8. Хрестоматія з історії держави і права України У 2-х т. / Укладачі: В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький - К.,1997.

 9. Хрестоматія з правознавства. – К.: Юрінком, 1996. – 560 с.

 10. Чотири Універсали. — Львів: Світ.-1990. — 43 с.


Підручники та наукові посібники:

 1. Історія держави і права України За ред. Гончаренка В.Г. - К.,1996.

 2. Історія держави і права України / За ред. А. Й. Рогожина. – Ч. 1-2. - Харків: Основа, 1993.

 3. Історія держави і права України / За ред. В. Г. Гончаренка. - К: Вентурі, 1996.

 4. Історія держави і права України. — Харків, 1993.

 5. Історія держави і права України. Підручник для юрид. Вищих навч. Закладів і фак.: У 2-х ч. /За ред. Акад. АПНУ А.Й.Рогожина. – К.: Ін Юре, 1996.

 6. Історія держави і права України: Навч. посіб. / За ред. А. С. Чайковського.— К., 2000.

 7. Історія держави і права України: У 2 т. / За ред. В. Я. Тація, Л. Й. Рогожина. Академічний курс. — К., 2000. —Т. 2.

 8. Історія держави і права Української РСР.- К.,1967. - Т.1-2.

 9. Історія держави і права Української РСР: У 3-х т. /Під ред. Б.М.Бабія. – К.: Наукова думка, 1987.

 10. Історія держави і права: Хронологія /Під ред. М.И. Сизикова. – М.: Инфа-М, 1996.

 11. Історія українського права: Навч. посіб. / За ред. О. О. Шевченка.—К.. 2001.

 12. Копиленко М. Л., Копиленко О. Л. Держава і право України. 1917—1920. Навчальний посібник. — К., 1997.

 13. Кузьминець О., Калиновський В., Дігтяр П. Історія держави і права України – К. - 2000.

 14. Кульчицький В.С.,Тищик Б. Й. Історія держави і права України.—К.,­2001.

 15. Кульчицький С.В., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. - Львів: Світ, 1996.

 16. Музиченко П. Історія держави і права України. - К.,1999.

Схожі:

Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030401...
Призначення курсу «Загальна історія держави та права». Предмет історії держави і права зарубіжних країн. Методологія науки та курсу....
1. Поняття, предмет і методи теорії держави та права 9 Тема Походження держави та права 11
П.І., Стрельник О. Л., Гончаров А. В. Навчально-методичні матеріали з курсу “Теорія держави та права” для студентів та курсантів...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ...
Україні, а також виходячи з необхідності закріплення ідеї пріоритету права в юридичній діяльності вивчення навчальної дисципліни...
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ з курсу “Історія держави і права України”
Виникнення і розвиток Скіфо-Сарматської держави (суспільно-політичний лад; джерела та основні риси права)
Биркович Олександр Іванович, здобувач кафедри історії держави та...
Одним із найвизначніших явищ в історії України є національно-визвольна війна українського народу проти колоніального гніту Речі Посполитої...
З курсу „Теорії держави і права”
Поняття, основні принципи правової держави. Шляхи формування правової держави в Україні
Програма навчальної дисципліни Завдання для самостійної роботи Індивідуальні...
У процесі вивчення історії держави і права зарубіжних країн використовуються наступні методи та технології
Конспект з курсу “Теорія держави і права”. § Теорія права і держави в системі юридичних наук
У залежності від того, які з цих компонентів, підсистем, структур і функцій чи їхніх аспектів і рівнів вивчаються, і підрозділяються...
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
...
План Вступ Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних...
Теоретичне осмислення й усвідомлення цих проблем – необхідна умова наукового управління суспільними процесами. Саме життя висунуло...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка