1. Релігієзнавство як наука


Скачати 154.86 Kb.
Назва1. Релігієзнавство як наука
Дата21.03.2013
Розмір154.86 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Мета: сформувати систему знань про релігійні феномени, закони та механізми виникнення і функціонування релігії, її основні типи і форми.

Завдання: вивчити структуру, понятійний апарат, основні етапи розвитку релігії та релігієзнавства; засвоїти імена засновників релігійних систем, відомих богословів, релігієзнавців, основного змісту священних писань; набути вмінь застосовувати здобуті знання для аналізу різноманітних суспільних явищ та в ситуаціях світоглядного вибору.

Предмет: історія виникнення та розвитку релігії.

Програмний матеріал вивчення дисципліни “Релігієзнавство”
Тема 1. Релігієзнавство як наука.

Предмет релігієзнавства. Релігія, як феномен людської культури. Релігія та віра. Структура, функції та роль релігії. Релігійна діяльність. Релігійний культ. Релігійні організації. Релігія як соціальний стабілізатор та фактор суспільних змін.

Релігієзнавство серед інших гуманітарних наук.
Тема 2. Історичний розвиток релігієзнавства.

Релігія, як об'єкт вивчення. Теологія та богослов’я. Релігійна філософія. Філософія релігії. Матеріалістичний підхід. Л.Фейєрбах. К.Маркс. Ф.Енгельс. Наукове пізнання релігії. Релігія в дослідженнях антропологів та етнографів. Дж.Фрезер та інші. Соціологія релігії. М.Вебер та Е.Дюркгейм. Психологія релігії. В.Джеймс. Психоаналіз в релігієзнавстві. З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм. Сутність та детермінанти релігії.
Тема 3. Генеза релігії, її ранніх форм.

Походження та розвиток релігії. Богословський та науковий підходи. Класифікації релігій. Найдавніші форми релігійних вірувань: фетишизм, тотемізм, магія, анімізм. Релігія первісного суспільства. Міф та міфологія.
Тема 4. Етнічні та регіональні релігії.

Визначення етнічної релігії. Політеїзм. Давньосхідні релігії Єгипту та Міжріччя. Культи Китаю. Даосизм та конфуціанство. Японський синтоїзм. Арійський пантеон та його вплив на релігії Євразії.. Ведична релігія та брахманізм. Індуїзм та його трансформації (джайнізм, сикхізм). Зороастризм. Релігійні культи Еллади та Давнього Риму. Вірування кельтів та давніх германців. Іудаїзм.


Тема 5. Світові релігії.

Визначення світової релігії. Буддизм – найдавніша світова релігія. Сідхартха Гаутама - засновник буддизму. Основні поняття буддизму: карма, сансара, нірвана. Регіональні різновиди буддизму: хінаяна, махаяна, китайський чань-буддизм, японський дзен-буддизм, ламаїзм.

Християнство. Передумови виникнення. Монотеїзм. Біблія як історичне джерело. Постать Ісуса Христа. Виникнення християнської церкви. Розколи та секти. Три гілки християнства. Православ'я: основи вчення та культу. Автокефальні церкви. Католицизм: особливості віровчення та культу. Протестантизм: виникнення, загальні риси та головні напрями.

Іслам. Пророк Мухамед та виникнення мусульманства. Особливості вірування та культу. Основні напрями. Іслам в сучасному світі.
Тема 6. Історія і сучасний стан релігійних вірувань та конфесій в Україні.

Релігійні вірування давніх слов'ян. Хрещення Русі. Православна церква Київської доби. Релігійне життя України XIV – XIX століть: боротьба з католицькою експансією, входження до складу Московського патріархату, православна церква часів Російської імперії. Українське православ'я в XX столітті. Боротьба за автокефалію. Радянський атеїзм та його вплив на релігію. Розкол українського православ'я. Три православні церкви України.

Греко-католицька церква. Історія та сучасність.

Релігії національних меншин: іудейська громада (хасиди, караїми), католицизм в Україні, вірменська церква, мусульмани України.

Протестантизм на теренах України: баптисти, п'ятидесятники, адвентисти та інші церкви та секти.

Неорелігії в Україні. Тоталітарні секти та їх небезпека. Неохристиянство. Релігії східного походження. Синтетичні вірування. Езотеричні течії, теософія та оккультизм. Неоязичництво. Сайєнтологія. Сатанизм.

Сучасна релігійна ситуація в Україні. Традиційна та нетрадиційна релігійність. Релігійна географія України.
Тема 7. Констуційно-правові основи забезпечення свободи совісті в Україні.

Поняття свободи совісті. Історичні аспекти розвитку свободи совісті. Конституція України – гарант свободи совісті. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”.
Тема 8. Релігійна свідомість і проблеми сучасної науки, економіки, політики, культури, права та моралі.

Криза атеїстичного погляду на світ. Релігійна свідомість як спосіб осмислення світу. Наука і релігія – продовження протистояння чи співпраця? Релігія та політика. Небезпека релігійного екстремізму. Сучасна економіка, екологічна криза та релігія. Релігія, як основа права та моралі. Релігія в XXI столітті: головні тенденції розвитку.
Система оцінювання:
Залік проводиться у формі комп’ютерного тестування. Програма задає 50 з 150 питань.

Для отримання заліку треба дати не менш 50% правильних відповідей.
Питання до тестування
1.Яку назву отримала гуманітарна дисципліна, що вивчає закономірності виникнення, розвитку та функціонування релігії?

2. Як науковці називають світогляд, оснований на вірі у існування того чи іншого різновиду надприродного?

3. Як теологи називають надприродний зв’язок людини з Богом?

4. Яку назву отримав релігійний світогляд, який виходить з розуміння Бога як абсолютної особистості, яка діє у створеному нею світі?

5.Яку назву отримав релігійний світогляд, який виходить з обожнювання природи?

6.Яку назву отримав релігійний світогляд, який визнає створення світу, але заперечує втручання Бога у подальший його розвиток?

7. Яку назву отримав світогляд, який виходить з заперечення існування будь-якої надприродної істоти?

8.Як називається визнання єдиного Бога творцем світу і поклоніння йому?

9.Як називається визнання багатьох богів і поклоніння їм?

10. Яку назву отримала релігійна організація особливістю якої є централізація, ієрархія, відсутність строго фіксованого членства, велика кількість прихильників, належність яких визначається традицією?

11. Яку назву отримала релігійна організація, що виникає в результаті відділення від церкви частини віруючих та священнослужителів на підставі зміни віровчення і культу?

12. Яку назву отримала релігійна організація, що є об’єднанням послідовників особи, яка визнається носієм божественних якостей?

13. Яку назву отримала одна з найдавніших форм вірувань – віра у надприродні якості матеріальних об’єктів, здатність певних предметів допомагати?

14. Яку назву отримала одна з найдавніших форм вірувань – віра в існування родового зв’язку груп людей з певними видами тварин?

15. Яку назву отримала одна з найдавніших форм вірувань - віра в існування у матеріальних об’єктів надприродних двійників (духів)?

16. Яку назву отримала одна віра в існування надприродних засобів впливу на людей, предмети, явища природи, віра в здатність впливати на матеріальні об’єкти за допомогою інформаційних об’єктів?

17.Назвіть німецького науковця XIX століття, якому належить фраза: «Релігія – опіум для народу».

18.Назвіть видатного німецького соціолога, який називав релігію особливим типом мотивації соціальної поведінки людини і був автором класичної праці «Протестантська етика і дух капіталізму».

19.Назвіть видатного австрійського психолога та психотерапевта другої половини XIX – першої половини XX століття, родоначальника психоаналізу, який вважав релігію колективним неврозом та придушенням підсвідомого.

20.Назвіть видатного швейцарського психолога та психотерапевта кінця XIX – першої половини XX століття, який вважав релігію проявом архетипів – колективного підсвідомого людства.

21.Як називають людину, що за повір’ям первісних племен професійно займається спілкуванням з духами, за допомогою спеціального ритуалу – камлання – та використання задурливих препаратів вводячи себе до особливого психічного стану?

22.Як називають людину, яка у багатьох регіональних релігіях є професійним служителем культу?

23.Як називають чоловіка, що за повір’ям первісних племен володіє здатністю за допомогою магічних обрядів впливати на сили природи та людей?

24.Як називають жінку, що за повір’ям первісних племен володіє здатністю за допомогою магічних обрядів впливати на сили природи та людей?

25.Яку назву має китайське віровчення, засновником якого був Кун Фуцзи?

26. Яку назву має індійська релігія, засновником якої вважається Вардхамана Махавіра Джина і головним постулатом якої є: «Не чинити шкоди живому» (ахімса)?

27.Яку назву має давньоіранська релігія, засновником якої був Заратуштра?

28.Яку узагальнюючу назву отримала сукупність індійських релігійних напрямків та шкіл, що почала складатися наприкінці I тис. до н.е., ставши спадкоємцем ведичної релігії та брахманізму?

29.Яку назву має народна традиційна релігія Японії?

30.Яку назву має китайська релігія, засновником якої вважається Лао Цзи?

31. Яку назву має індійська монотеїстична релігія, засновником якої вважається Нанак, послідовники якої живуть переважно на півночі Індії і носять прізвище Сінгх?

32. Яку назву мала стародавня релігія кельтів (галлів), яка полягала в поклонінні природі та обожнюванні дерев?

33.Яке ім’я носить перший бог індуїстської Тримурті («Троїці»), якого вважають творцем цього світу?

34. Яке ім’я носить другий бог індуїстської Тримурті («Троїці»), якого вважають руйнівником та, одночасно, уособленням чоловічого начала?

35. Яке ім’я носить третій бог індуїстської Тримурті («Троїці»), якого вважають хранителем та зберігачем космічної рівноваги, Опікуном світу?

36. Яке ім’я носить головна аватара (втілення) індуїстського бога Вішну, який у епосі «Махабхарата» виступає як мудрець, прикриваючись виглядом веселого та легковажного пастушка?

37.Яку назву носить збірник давньоіндійських (арійських) священних гімнів?

38. Яку назву носить збірник священних текстів зороастризму?

39.Яку назву носить збірник священних книг буддизму?

40. Яку назву носить збірник священних книг християнства?

41.Яку назву, згідно поеми «Теогонія» давньогрецького автора Гесіода, отримало вічне та безмежне джерело світу та богів?

42.Яке ім’я, згідно поеми «Теогонія» давньогрецького автора Гесіода, отримала породжена вічним Хаосом Земля?

43.Яку назву, згідно поеми «Теогонія» давньогрецького автора Гесіода, отримала породжена вічним Хаосом безмежна безодня?

44.Яке ім’я, згідно поеми «Теогонія» давньогрецького автора Гесіода, отримала породжена вічним Хаосом Любов?

45.Яке ім’я, згідно поеми «Теогонія» давньогрецького автора Гесіода, отримав породжений від шлюбу Неба та Землі бог Часу, який поїдав власних дітей?

46.Яке ім’я, згідно поеми «Теогонія» давньогрецького автора Гесіода, отримало породжене Землею Небо?

47.Яку назву, згідно поеми «Теогонія» давньогрецького автора Гесіода, отримали породжені від шлюбу Землі та Неба велетенські і жахливі істоти, з якими вступили у боротьбу олімпійські боги?

48.Яке ім’я носив давньогрецький бог, володар підземного світу (пекла)?

49.Яке ім’я носив давньогрецький бог - морський володар?

50.Яке ім’я носив голова пантеону олімпійських богов, бог грому та блискавки?

51.Яке ім’я носив давньогрецький бог-олімпієць, покровитель мистецтв?

52.Яке ім’я носив давньогрецький бог-олімпієць, покровитель торгівлі?

53.Яке ім’я носив давньогрецький бог-олімпієць, покровитель виноробства?

54.Яке ім’я носив давньогрецький бог-олімпієць, покровитель ковальства?

55.Яке ім’я носила олімпійська богиня, покровителька шлюбу і сім’ї?

56.Яке ім’я носила олімпійська богиня, покровителька мудрості?

57.Яке ім’я носила давньогрецька богиня, народжена з морської піни, покровителька кохання та краси?

58.Яке ім’я носила олімпійська богиня, покровителька полювання?

59.Яке ім’я носив давньогрецький міфологічний герой, який здійснив 12 подвигів?

60.Яке ім’я носив давньогрецький міфологічний герой, який подарував людям вогонь?

61.Яке ім’я носив давньогрецький міфологічний герой, який вбив Медузу-Горгону?

62.Яке ім’я носив давньогрецький міфологічний герой, ватажок аргонавтів, який здобув золоте руно?

63.Яке ім’я носив головний бог давньоримського пантеону, бог неба , грому та блискавки, аналог еллінського Зевса, на честь якого було названо найбільшу планету Сонячної системи?

64.Яке ім’я носив бог війни давньоримського пантеону, аналог еллінського Арея (Ареса), на честь якого було названо четверту від Сонця планету Сонячної системи?

65.Яке ім’я носив «автохтонний» (традиційний) давньоримський бог – покровитель господарства?

66.Яке ім’я носив бог морів давньоримського пантеону, аналог еллінського Посейдона, на честь якого було названо восьму від Сонця планету Сонячної системи?

67.Яке ім’я носила богиня кохання давньоримського пантеону, аналог еллінської Афродіти, на честь якої було названо другу від Сонця планету Сонячної системи?

68.Яке ім’я носив бог підземного царства давньоримського пантеону, аналог еллінського Аїда, на честь якого було названо останню від Сонця планету Сонячної системи?

69.Яке ім’я носив бог торгівлі давньоримського пантеону, аналог еллінського Гермеса, на честь якого було названо першу від Сонця планету Сонячної системи?

70.Яке ім’я носив «автохтонний» (традиційний) давньоримський бог усякого початку, входу та виходу, якого зображували з двома обличчями, одне з яких повернуто до минулого, друге – до майбутнього?

71.Яку назву, згідно єврейської традиції, отримав священний текст іудаїзму – «п’ятикнижжя Мойсея»?

72.Яку назву отримав багатотомний збірник єврейських догматичних, правових, філософських та побутових норм?

73.Ім’я бога в іудаїзмі (єврейській релігії)?

74.Який день тижня, згідно іудейських (єврейських) законів, є вихідним?

75.Засновником якої релігії вважається давньоіндійський царевич Сіддхартха Гаутама?

76.Яке ім’я, що в перекладі з санскриту означає «освітлений вищим знанням», «досконалий», згідно буддистській традиції, отримав Шак’я-Муні (пустельник з племені шак’їв), який прийшов на землю, щоб після багатьох перероджень вказати людям шлях до спасіння?

77.Яку назву, згідно віровченню буддизму, отримав стан абсолютної задовільності і самодостатності, відсутності бажань, знаходження між життям і смертю, досягнення якого є метою правовірного буддиста?

78.Яку назву, згідно віровченню буддизму, отримало «коло страждань», коло постійних перероджень, тобто чуттєвий світ?

79.Яку назву, згідно віровченню буддизму, отримав вічний моральний закон, за яким добрі та погані вчинки людини «винагороджуються» «добрим» чи «поганим» переродженням?

80.Згідно віровчення буддизму: «життя є страждання». А що є джерелом страждань?

81.Яку назву отримав напрям у буддизмі, що має назву “мала колісниця” і згідно якого шлях до спасіння відкритий лише чернецям-аскетам?

82.Яку назву отримав напрям у буддизмі, що має назву “велика колісниця” і згідно якого шлях до спасіння відкритий усім мирянам, які виконують п’ять моральних заборон і жертвують на користь чернечої громади?

83.Яку назву отримав напрям у буддизмі, що виник у Тибеті у VII-XIV ст. н.е. і виходить з того, що Будда є вищим божеством – творцем світу (теїстичний буддизм)?

84.Яку назву отримав напрям у буддизмі, що розповсюджений у Китаї та Японії (буддизм споглядання)?

85.Як називається перша (єврейська) частина Біблії?

86.Як називається друга (християнська) частина Біблії?

87.Як називається біблійне описання життя Ісуса Христа, написане 4 канонічними авторами?

88.Як називається книга Нового Заповіту, що розповідає про Кінець Світу та Друге Пришестя?

89.Як у християнській традиції називають діву Марію, яка народила Ісуса Христа від непорочного зачаття?

90.Як у християнській традиції називають 12 учнів Ісуса Христа?

91.Яке ім’я носив учень Христа, який зрадив його за 30 срібляників?

92.Назвіть ім’я хоча б одного з євангелістів.

93.В якому місті народився Ісус Христос?

94.В якому місті Ісуса Христа було засуджено на смерть, страчено і сталося Воскресіння?

95.Яку назву носить гора, на якій було розіп’ято Ісуса Христа?

96.Назвіть три іпостасі християнської Троїці.

97.Назвіть три головні напрями (конфесії) у християнстві.

98.Яку назву отримав напрям у християнстві, який оснований на рішеннях 7 перших Вселенських Соборів та Нікео-Константинопольському Символі Віри?

99.Яку назву отримав напрям у християнстві, який визнає постанови 21 Собору і верховенство Римського Першосвященника?

100.Яку назву отримав напрям у християнстві, який виник у XVI столітті в Західній Європі, визнає особисті (без церкви) стосунки людини і Бога, загальне священство і оправдання вірою?

101.Яку назву в традиційному християнстві отримало одне з 7 таїнств: прилучення до церкви шляхом окроплення або занурення у освячену воду?

102.Яку назву в традиційному християнстві отримало одне з 7 таїнств: розповідь про свої гріхи священику?

103.Яку назву в традиційному християнстві отримало одне з 7 таїнств: з’їдання під час особливого ритуалу хліба і вина, які символізують тіло і кров Ісуса Христа?

104.Яку назву в традиційному християнстві отримало одне з 7 таїнств: передача віруючому «благодаті Святого Духу», шляхом змазування його ароматичною речовиною – миром?

105.Яку назву в християнстві отримало найбільше свято в пам’ять страждань, смерті і дивовижного воскресіння Ісуса Христа?

106.Яку назву в Православ’ї отримало одне з двунадесятих свят, яке відзначається на честь народження Ісуса Христа?

107.Яку назву в Православ’ї отримало одне з двунадесятих свят, яке відзначається на честь ритуалу очищення немовля Ісуса в річці Йордан?

108.Яку назву отримав перший ступінь православного священства, нижчий сан служителя православної церкви?

109.Яку назву отримав другий ступінь православного священства, середній сан служителя православної церкви?

110.Яку назву отримав третій ступінь православного священства, вищій сан служителя православної церкви?

111.Як називаються посади керівників (предстоятелів) православних церков?

112.Як називається посада керівника католицької церкви?

113.Як називаються посади вищих ієрархів католицької церкви, які на конклаві обирають її керівника?

114.Як називається місто-держава, світським главою якої є керівник католицької церкви і де розташовані центральні установи католицтва?

115.Як називаються організації, яких разом нараховується 140 і в які об’єднані усі служителі католицької церкви, що прийняли чернечі постриг та обітницю (наприклад, францисканці, домініканці, єзуїти і т.п.)?

116.Яку назву отримав найпоширеніший різновид протестантизму, назва якого походить від грецького слова, що в перекладі означає «хрестити водою», прихильники якого проводять хрещення у дорослому віці, не визнають ікон, хрестів, святих, але проводять причастя під час молитовних зборів?

117.Яку назву отримав різновид протестантизму, поширений у Німеччині та Скандинавії, назва якого походить від прізвища основоположника Мартина Лютера?

118.Яку назву отримав різновид протестантизму, поширений у XVI-XVII століттях, назва якого походить від прізвища основоположника Жана Кальвіна, прихильники якого зіграли велику роль у подіях Реформації та становленні європейського капіталізму?

119.Як мусульмани називають свого бога?

120.Як називається священна книга мусульман?

121.Хто є засновником мусульманської релігії?

122.Як називається священне місто мусульман, в якому знаходиться їх головна святиня – храм Кааби?

123.Як називається мусульманська молитва, яку треба робити 5 разів на добу?

124.Як називається паломництво до священного міста, де знаходиться храм Кааби?

125.Як називається збірка оповідей про життя та вчинки засновника мусульманства та коментарів до священної книги?

126.Як називається збірка мусульманських законів, які базуються на священних текстах?

127.Яку назву отримав напрям у мусульманстві, прибічники якого визнають священну книгу і збірку коментарів до неї?

128.Яку назву отримав напрям у мусульманстві, прибічники якого визнають лише священну книгу і називають себе партією халіфа Алі?

129.Який день тижня мусульмани вважають вихідним?

130.Яку назву отримав переїзд засновника мусульманства з Меккі до Медини у 622 р.н.е., від якого мусульмани ведуть своє літосчислення?

131.Назвіть три світові релігії.

132.Як називається іудейський храм?

133.Як називається мусульманський храм?

134.Як називається буддистський храм?

135.Як називається християнський храм?

136.Як називається іудейський «священик»?

137.Як називається мусульманський «священик»?

138.Як називається вчитель-чернець у теїстичному буддизмі?

139.Як називається «святий вчитель» (жрець) в індуїзмі?

140.Яку загальну назву отримали давньослов’янські дохристиянські вірування?

141.Яке ім’я носив голова пантеону східнослов’янських божеств, створеного князем Володимиром – бог грому та блискавки?

142.В якому році сталася подія, яка отримала назву «хрещення Русі»?

143.Які імена носили два візантійські монахи, канонізовані – прилучені Руською Православною Церквою до ліку святих - які вважаються авторами слов’янської писемності і першими перекладачами Священного Писання на слов’янську (церковнослов’янську) мову?

144.Яке ім’я носив один з найбільш вшанованих Руською Православною Церквою святих, який у 1380 році благословив Великого князя Московського Дмитра Донського на Куликовську битву з ординськими військами хана Мамая?

145.В якому році було встановлено Московське патріаршество?

146.Яку назву отримала християнська церква, що виникла внаслідок Брестської унії 1596 року – спроби підкорити православних Речі Посполитої Папі Римському – і більшість парафіян якої мешкає зараз на західноукраїнських землях?

147. Яке ім’я носить сучасний патріарх Московський і всєя Русі?

148.Назвіть три православні церкви, які зараз діють в Україні.

149.Яке ім’я носить митрополит Київський - керівник Української православної церкви Московського патріархату?

150. Яке ім’я носить митрополит Дніпропетровський і Павлоградський - керівник Дніпропетровської єпархії Української православної церкви Московського патріархату?
Основна література для підготовки до заліку:
Релігієзнавство: Конспект лекцій. / Укладач – В.С.Бушин. – Павлоград: ЗПЕІУ, 2006. – 56 с.

Додаткова література для підготовки до заліку:
Бібліотека ЗПІЕУ:
1.Аляєв Г.Є., Горбань О.В., Мєшков В.М. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник. - К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1995.

2.Ерышев А.А. Религиоведение: Учебное пособие. - К.: МАУП, 1999.

3.Історія релігії в Україні: Навчальний посібник./ За ред. професорів А.М.Колодного і П.Л.Яроцького. - К.: Знання, 1999.

4.Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. - К.: Наукова думка, 1998.

5.Любащенко В. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій. – Львів: Просвіта, 1995.

6.Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. - К.: Глобус, 1996.

7.Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: Курс лекций. - М.: Издательство «Центр», 2000.

8.Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: МАУП, 1999.

9.Религии мира: Справочно-методическое пособие./ Автор-составитель Г.В.Щекин. - К.: МАУП, 1997.

10.Религия: История и современность./ Под ред. профессора Ш.М.Мунчаева. - М.: Культура и спорт. Издательское объединение «ЮНИТИ»,1998.

Схожі:

1: РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ЯК НАУКА
А її найпершим завданням постає окреслити релігією як складне, багатоманітне, проте цілісне явище, що виконує в історії низку особливих...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році
Вислови Д.І. Менделєєва
Наука починається з тих пір, як починають вимірювати. Точна наука немислима без міри
Що є предметом курсу „Релігієзнавство”?
Дайте визначення тотемізму і наведіть приклади його функціонування в сучасних релігіях
Наука як історично визначений процес отримання нового знання. Винекненн...
Наука як історично визначений процес отримання нового знання. Винекненн науки: передумови та характеристики. Етапи розвитку науки....
Наука у соціокультурному вимірі
Наука – це особливий вид пізнавальної діяльності, спрямованої на здобуття, об'єктивних, системно організованих і обґрунтованих знань...
закономірне чергування довгих і коротких складів
Це водночас давня наука, яка зародилася в Індії, і новітня наука, що виникла на європейському терені з початку ХХ ст
Методичні рекомендації до проведення семінарських занять та
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2006 році
Постнекласична раціональність: пізнавальні стратегії в добу постнекласичної науки
В останній четверті XX ст наука вступила в нову фазу свого розвитку − постнекласичну. Увів до наукового слововживання термін «постнекласична...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Робоча навчальна програма курсу “Релігієзнавство” складена на основі ОПП підготовки бакалаврів галузей знань за напрямом 0305 ”Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка