КОНКУРС "ТВОРЧИЙ УЧИТЕЛЬ ОБДАРОВАНИЙ УЧЕНЬ"


Скачати 174.32 Kb.
НазваКОНКУРС "ТВОРЧИЙ УЧИТЕЛЬ ОБДАРОВАНИЙ УЧЕНЬ"
Дата30.10.2013
Розмір174.32 Kb.
ТипКонкурс
bibl.com.ua > Право > Конкурс

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
КОНКУРС

"ТВОРЧИЙ УЧИТЕЛЬ – ОБДАРОВАНИЙ УЧЕНЬ"

Номінація авторські програми та розробки занять для організації позакласної роботи

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА

ГУРТКА З ПРАВОЗНАВСТВА

«ФЕМІДА»

Для учнів 8-9 класів

Автор:

Бойко Рита Миколаївна,

вчитель історії та правознавства, спеціаліст І категорії

Іллінської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів.

2012р.


Програма правознавчого гуртка «Феміда»


 1. Загальні положення

Одним із найдієвіших чинників, від якого залежить розвиток України як правової, демократичної та соціальної держави, є правова культура її громадян. Правова культура охоплює правові цінності, визначає рівень демократії та законності, регулює суспільні відносини. Крім того, правова культура є невід'ємним елементом механізму реалізації конституційних прав громадян нарівні з нормами, які закріплюють ці права, їх гарантіями, юридичними обов'язками та правосвідомістю.

Актуальність проблеми визначається гострою необхідністю всебічного розвитку громадянської правосвідомості, задоволенням потреби у правовій інформації, заохоченням громадськості до участі в будівництві демократичної, соціальної держави.

Ще у II ст. н. е. римський юрист Гай визначав, що закон — це те, що народ повелів і постановив [15, с. 48].

Виняткове значення в історії становлення та розвитку правових систем світу має право Стародавнього Риму. У свою класичну епоху воно сягнуло апогею, ставши найдосконалішою, найуніверсальнішою для античності системою права. Тут набуло завершеного формулювання чимало основоположних принципів, які використовуються і зараз.

Шарль-Луї де Монтеск'є свого часу писав: «Коли я приїжджаю в іншу країну, то не питаю, чи хороші там закони. Я цікавлюся, чи виконуються ті, що є» [16, с. 63].

Справжня правова культура особи невід'ємна від її правомірної поведінки. А правомірна поведінка є результатом реалізації її позитивної правосвідомості. Слід визнати, що сьогодні з фінансово-економічних, організаційних, політичних причин рівень правосвідомості низький.

    Програма правового гуртка (далі – Програма) розроблена вчителем історії та правознавства Бойко Р.М.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

   Зважаючи на те, що стан правової свідомості і правової культури суспільства суттєво відстає від європейських стандартів, існує гостра проблема нігілістичного ставлення громадян до права і правових цінностей, що ними охороняються, залишається значною кількість правопорушень.
    У зв’язку з цим виникає потреба посилення виховної ролі правової освіти, формування високого рівня правової культури суспільства і кожної дитини, здатної до сприйняття інноваційних процесів у суспільстві.

 

3. Визначення мети Програми

    Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та набуття школярами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

 

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, строки виконання Програми

    Мету Програми передбачається досягти шляхом:

 • визнання правової освіти школярів одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової культури;

 • активної участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти школярів разом з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами;

 • органічного поєднання правової освіти із застосуванням на практиці отриманих знань та навичок;

 • розроблення тематичних газет з правових питань учнями школи;

 • поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільно-корисної діяльності у сфері правової освіти (надання юридичних консультацій);

 • забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх учнів до її джерел;

 • систематичного і безперервного поширення серед школярів знань про державу та право шляхом оприлюднення інформації в шкільній тематичній газеті та проведенням відкритих лекторіїв з використанням мультимедійних технологій.

   Строк виконання Програми - три роки (з 2011 по 2014 роки).

 

5. Перелік завдань та прогнозований результат Програми.

   Основними завданнями Програми є:

 • підвищення рівня правової підготовки учнів школи;

 • створення належних умов для набуття школярами знань про свої права, свободи та обов’язки;

 • широке інформування школярів про правову політику держави та законодавство;

 • забезпечення вільного доступу школярів до джерел правової інформації;

 • розвивати вміння школярів аналізувати та систематизувати набуті знання;

 • навчити проводити самостійне та групове дослідження;

 • виховувати повагу до оточуючих та вміння співпрацювати у команді (групі).

   Реалізація Програми сприятиме:

 • підвищенню рівня правової культури як окремих учнів, так і суспільства в цілому (взаємодія з батьками через учнів);

 • формуванню у школярів поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму;

 • підготовки учнів до вивчення правознавства у 9 класі;

 • підвищення рівня правової поінформованості населення.

6. Основні форми реалізації Програми

    Правова освіта - процес засвоєння знань про основи держави та права, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, небайдужого ставлення до порушень законності та правопорядку, це цілеспрямована, систематична діяльність державних органів, громадських організацій і трудових колективів з формування та підвищення у громадян правової свідомості і правової культури.

   Усі громадяни України і учні зокрема, мають право на набуття необхідного їм мінімуму правових знань. Це право забезпечується шляхом реалізації плану роботи гуртка до якого входять наступні форми роботи:

  • розгляд теоретичного матеріалу за темою (з використанням мультимедійних засобів)

  • практичне зайняття (дослідження, випуск тематичної газети «Феміда», розгляд правових ситуацій, відвідування різних державних органів, надання консультацій і т.п.)


7. Суб’єкти Програми:

 • учні 7-9 класів.

8. Об’єкт Програми:

Формування правової освіти та імунітету до негативних впливів соціального оточення в учнів школи.

2011-2012 н.р.Дата

Зміст заняття

Навички учнів

1
ПРАВИЛА І ЗАКОНИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ НАШЕ ЖИТТЯ

Право в житті людини.

Учні зможуть

Пояснювати:

- якими повинні бути правила поведінки;

- які є види правил суспільного життя;

- якими є ознаки правової норми, закону, підзаконного акта;

- що таке конституція, чим вона відрізняється від інших законів;

-що таке права і свободи людини, що таке права дитини;

- що таке конституційні права та обов’язки.

Розповідати:

- які існують галузі права та які відносини вони регулюють;

- з яких розділів складається Конституція України, в чому полягає її значення для життя держави;

- які права і свободи людини, дитини закріплено в міжнародних документах;

- як можна захистити свої права в нашій державі;

- якими є права та обов’язки громадян України.

Набути навичок участі в:

- роботі малої групи;

- мозковому штурмі;

- колективному обговоренні питань навчання та проблем змісту;

- складанні та дотриманні правил колективного життя;

- аналізі правової ситуації та винесенні правового рішення;

- у винесенні групою правового рішення;

- у визначенні та аргументуванні своєї позиції;

- оцінювання думок та позицій інших.

Сформулювати власне ставлення :

- до ролі правил у суспільному житті та необхідності дотримання правил і законів;

- необхідності поважати права інших та виконувати обов’язки;

- випадків порушень прав людини, дитини та необхідності захисту своїх прав.

2
Як працювати над дослідженням?

3
Навіщо людям правила поведінки?

4
Практичне заняття. Відкритий лекторій з використанням мути медійних засобів (розроблених учнями) з теми «Права та правила в житті школи».

5
Якими повинні бути соціальні норми?

6
Які правила співжиття існують в суспільстві?

7
Я поділяються правові норми?

8
Практичне заняття. Створення шкільної газети «Феміда» з теми «Соціальні норми і ми».

9
Закони та підзаконні акти.

10
Документ, що регулює життя громади.

11
Практичне заняття. Зустріч з місцевими депутатами на тему «Документи, які керують нашим життям».

12
Основний закон держави – Конституція

13
Зміст Конституції .

14
Практичне заняття. Створення шкільної газети «Феміда» з теми «Дія Конституції в прикладах».

15
КОЖНА ЛЮДИНА – МАЄ ПРАВО

Що таке права людини?

16
Загальна декларація прав людини.

17
Практичне заняття. Створення шкільної газети «Феміда» з теми «Права людини».

18
Міжнародні документи про права дитини.

19
Захист прав дитини.

20
Практичне заняття. Зустріч з представниками Служби у справах дітей з теми «Захист прав дитини».

21
Про права громадян в Конституції України.

22
Про обов’язки громадян в Конституції України.

23
Практичне заняття. Створення шкільної газети «Феміда» з теми «Основні права та обов’язки громадян України».

24
Закони про освіту в Україні.

25
Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу.

26
Практичне заняття. Створення відео- презентації «Право на освіту».

27
Які права потрібні в школі.

28
Які обов’язки учнів у школі.

29
Як не стати учасником конфлікту в школі.

30
Поведінка під час конфлікту.

31
Практичне заняття. Вирішення правових ситуацій та вироблення правил співжиття в суспільстві.2012-2013 н.р.Дата

Зміст заняття

Навички учнів

1
ПРАВИЛА І ЗАКОНИ В ЖИТТІ ТВОЄЇ СІМ’Ї

Сім’я в житті людини.

Учні зможуть

Пояснювати:

- що таке сім’я, шлюб;

- яким є право неповнолітніх на шлюб;

- якими є права та обов’язки матері, батька і дитини;

- якими законами в Україні регулюються сімейні відносини;

- які правові норми діють у нашій країні щодо праці неповнолітніх;

- якими є права споживачів.

Розповідати:

- до кого можна звернутись, якщо дитина в сім’ї потребує захисту;

- які організації здійснюють захист прав дітей у сім’ї в Україні;

- яку роль відіграє держава в регулюванні сімейних відносин;

- як шукати роботу;

- що таке трудова книжка, трудовий договір;

- як відрізнити легальну працю від праці «чорного ринку»;

- з яких причин можуть порушуватися права споживача;

- як захистити себе від порушення прав споживача.

Набути навичок:

- писати заяву про реєстрацію шлюбу;

- участі у дискусіях щодо моральних і правових аспектів шлюбу неповнолітніх;

- участь в аналізі правових ситуацій та винесення правових рішень із питань життя сім’ї ;

- складати резюме та брати участь в інтерв’ю з питань працевлаштування ;

- складати заяву про прийняття на роботу і звільнення з неї;

- аналізувати й застосовувати законодавство про працю неповнолітніх;

- критичного аналізу реклами;

- написання заяв-претензій.

Сформулювати власне ставлення :

- до ролі держави у вирішенні сімейних конфліктів;

- до взаємної відповідальності між членами сім’ї;

- випадків порушення трудових прав підлітків роботодавцями;

- активну позицію щодо захисту власних прав споживача.

2
Шлюб та хто його укладає.

3
Права та обов’язки подружжя.

4
Практичне заняття. Створення шкільної газети «Феміда» з теми «Роль сім’ї в суспільстві та державі».

5
Виникнення прав та обов’язків між батьками та дітьми.

6
Права та обов’язки батьків та дітей.

7
Практичне заняття. Створення шкільної газети «Феміда» з теми «Відносини в родині».

8
Регулювання життя сім’ї.

9
Взаємна відповідальність батьків та дітей.

10
Чи може закон допомогти у вирішенні сімейних конфліктів.

11
Практичне заняття. Створення шкільної газети «Феміда» з теми «Регулювання державою сімейних відносин».

12
Де захистити права дитини?

13
Як діяти в складних ситуаціях дитині.

14
Практичне заняття. Створення шкільної газети «Феміда» з теми «Коли дитини в сім’ї потребує захисту»

15
ТРУДОВІ ПРАВА НЕПОВНОЛІТНІХ

Що говориться в Конституції про гарантії права на працю?

16
Право на працю в Законах України.

17
Як знайти роботу?

18
Практичне заняття. Складання документів для влаштування на роботу.

19
Практичне заняття. Створення шкільної газети «Феміда» з теми «Праця неповнолітніх».

20
Працевлаштування та звільнення з роботи.

21
Що таке заробітня плата?

22
Практичне заняття. Робота з документами.

23
Які права мають неповнолітні у трудових відносинах?

24
Де зазвичай працюють підлітки?

25
Практичне заняття. Засідання круглого столу з теми «Праця неповнолітніх в нашому селі».

26
ПРАВА СПОЖИВАЧІВ

Які права мають споживачі в Україні.

27
Що треба знати, аби правильно застосовувати свої права споживача?

28
Реклама: інформація чи умовляння.

29
У чому проявляються порушення прав споживача?

30
Які органи можуть сприяти споживачеві у захисті його прав?

31
Практичне заняття. Створення шкільної газети «Феміда» з теми «Як діяти аби захистити наші права споживача?».


2013-2014н.р.Дата

Зміст заняття

Навички учнів

1
ЩО РЕГУЛЮЄ АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Правопорушення.

Учні зможуть

Пояснювати:

- що таке правопорушення та юридична відповідальність;

- що таке необхідна оборона та крайня необхідність.

Розповідати:

- до яких наслідків можуть призвести злочини;

- які стадії має злочин і як вони пов’язані з відповідальністю;

- хто є учасниками кримінальної справи, якими є їхні права та обов’язки;

- якими є права неповнолітніх у випадках затримання і допиту.

Набути навичок :

- писати заяви до правоохоронних органів;

- аналізувати правові ситуації, пов’язані з адміністративним і кримінальним законодавством щодо неповнолітніх.

Сформулювати власне ставлення :

- правопорушень;

- злочинів і злочинців;

- справедливості юридичної відповідальності та кримінальних покарань.


2
Необхідна оборона.

3
Крайня необхідність.

4
Практичне заняття. Створення шкільної газети «Феміда» з теми «Правопорушення та відповідальність»

5
Злочин і кримінальна відповідальність.

6
Закінчений і незакінчений злочин.

7
Наслідки злочину

8
Практичне заняття. Створення шкільної газети «Феміда» з теми «Коли починається відповідальність за злочин»

9
Як уберегтися від квартирних крадіжок?

10
Як уберегтися від грабежів і насильства?

11
Поради психологів «Як не стати жертвою».

12
Що робити, якщо сталося правопорушення?

13
Практичне заняття. Створення шкільної газети «Феміда» з теми «Як не стати жертвою злочину».

14
Функції міліції.

15
Коли і як звертаються до міліції.

16
Права працівників міліції в небезпечних ситуаціях.

17
Практичне заняття. Створення відео-презентації з теми «Наша міліція нас береже».

18
Коли порушується кримінальна справа?

19
Дійові особи кримінальної справи.

20
Як поводитись під час допиту?

21
Практичне заняття. Створення шкільної газети «Феміда» з теми «Якщо порушено кримінальну справу».

22
В яких випадках треба звертатись до суду?

23
В якому суді може розглядатись справа?

24
Як розглядають кримінальні справи?

25
Практичне заняття. Створення шкільної газети «Феміда» з теми «Захист прав в суді»

26
Хто такі юристи?

27
Хто надає нам юридичну допомогу?

28
Практичне заняття. Розгляд юридичних документів.

29
Практичне заняття. Написання юридичних документів.

30
Практичне заняття. Круглий стіл «Справедливість юридичної відповідальності та кримінальних покарань».

31
Практичне заняття. Надання юридичної консультації учням школи.


Використана література

1. В. Лисогор. Правова культура як елемент механізму реалізації прав і свобод громадян. // Підприємництво, господарство і право. — 2009. - № 5. ст. 19—21.

2. А. Кутиркін. Шляхи розвитку теорії та практики правового виховання населення України. // Право України. — 2008. — № 3. — ст. 122—125.

3. І. Голосніченко. Правосвідомість і правова культура у розбудові української держави. // Право України. — 2005. — № 4. — ст. 24—25.

4. Теорія держави і права: Підручник. / С. Л. Лисенков і ін. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 448 с.

5. Теорія держави і права: Навч. посіб. / В. М. Суботін і ін. — К.: Знання, 2005. — 327 с.

6. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник. — Харків: Консул. — 2001. — 656 с.

7. Макаренко Л. О. До проблеми формування правової культури в Україні. // Віче. — 2007. — № 18. — ст. 52—53.

8. Макушев В. П. Правова та громадянська культури як різновид соціокультурних факторів з формування системи стримувань і противаг побудови громадянського суспільства. // Право і суспільство. — 2009. — № 3. — ст. 8—16.

9. Кельман М. С. Загальна теорія права: Підручник. — К.: Кондор, 2002. — 353 с.

10. Соціологія: Підручник для студ. вузів. / За ред. В. Г. Городяненка. — К.: ВД "Академія", 2003. — 560 с.

11. Фібула М. М. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. вузів. — К.: ВД "Академія", 2000. — 544 с.

12. Примуш М. В. Загальна соціологія: Навч. посіб. — К.: ВД "Професіонал", 2004. — 592 с.

13. Шпиталенко Г. А. Основи правознавства: Навч. посіб., 5-те вид. — К.: Каравела, 2008. — 376 с.

14. Загальна теорія держави і права. За ред. В. В. Копєйчикова. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 485 с.

15. Підопригора О. А. Римське приватне право. — К.: 2001. — 440 с.

16. Снігур І. Й. Правова культура в контексті реалізації прав громадян на участь у здійсненні державної влади. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. — 2005. — № 3. — с. 55—65.

17. Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні. — К.: 2003. — 336 с.

18. Історія держави і права України. Захарченко П. П. — К.: Знання, 2004. — 368 с.

19. Горбунова Л. Роль правової освіти в утвердженні верховенства права. // Право України. — 2006. — № 4.

20. Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебно-методическое пособие. М., 2004. — 300 с.

21. Головченко В. Правові механізми формування правосвідомості студентів. // Право України. — 2006. — № 4.

22. Скакун О. Ф. Юридическая деонтология. Учебник. — Х.: 2002. — 504 с.

23. Пометун О.І., Ремех Т.О., Гейко І.М/ Практичне право: Навч. Посіб.: 8 кл. – К.: А.С.К., 2007. – 208 с.

Схожі:

КОНКУРС "ТВОРЧИЙ УЧИТЕЛЬ ОБДАРОВАНИЙ УЧЕНЬ"
Проект  передбачає  комплес організаційно – педагогічних і науково – методичних заходів, спрямованих  на виконання Закону України...
Організація та умови проведення всеукраїнського конкурсу
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
НАКАЗ
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (редакція 2005...
Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу«Учитель року». Інструктивно-методичні рекомендації, 2007 р
Людина — творець власної долі. Мета
Учитель читає ствердження, кожен учень обирає для себе найбільш підходящу відповідь щодо нього: 
Конкурс на кращий творчий проект «Як ми вивчаємо іноземну мову»
Робота з обдарованими дітьми по підготовці до ІІ етапу Всеукраїнських учнів- ських олімпіад. Шкільний
V. Повторення і систематизація навчального матеріалу
У паралелограмі ABCD (рис. 1) AM — бісектриса кута A, MN || АВ. Відомо, що АВ = 10 см, AD = 15 м. Учитель називає відрізок, а учень...
І. Організаційно-підготовчий етап
А потім дізналася, що мене запрошують прийняти участь у ІІІ етапі. Цього року на творчий тур олімпіади було запропоновано підготувати...
План-конспект виховної години Тема: Людина творець власної долі
Учитель читає ствердження, кожен учень обирає для себе найбільш підходящу відповідь щодо нього: 
ІНТЕРАКЦІЯ «ВИКЛАДАЧ – ТВОРЧИЙ УЧЕНЬ» У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Творча молодь завдає клопоти викладачам оригінальними питаннями, несподіваними відповідями, припущеннями, оригінальним гумором та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка