II. Правові підстави діяльності організаційного ко­мітету


Скачати 60.75 Kb.
НазваII. Правові підстави діяльності організаційного ко­мітету
Дата07.09.2013
Розмір60.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ інспекції №4

від 24.02.2011 року

Положення

про організаційний комітет

інспекції державного технічного нагляду облдержадміністрації

з проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу

"Кращий державний службовець".

Це Положення визначає загальний порядок діяльності організаційного комітету інспекції державного технічного нагляду облдержадміністрації з проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі – конкурс).
I. Загальні положення
1. Організаційний комітет утворюється інспекцією державного технічного нагляду у складі голови, секретаря та членів організаційного ко­мітету.

2. Організаційний комітет очолює начальник інспекції, до його складу входять інші працівники інспекції.

3. Чисельність організаційного комітету - 5 осіб.

II. Правові підстави діяльності організаційного ко­мітету

У своїй діяльності організаційний комітет керується:

постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець";

наказом Головного управління державної служби України від 12 листопада 2010 року № 286 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" та іншими актами законодавства, що регламентують підвищення кваліфікації державних службовців;

цим Положенням.

III. Організація роботи організаційного ко­мітету

1. Засідання організаційного комітету проводяться відповідно до плану роботи організаційного комітету з проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" та за необхідності.

2. Засідання організаційного комітету є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менш як 2/3 його складу.

3. Рішення організаційного комітету приймаються простою більшістю голосів присутніх його членів відкритим голосуванням.

 У випадку рівного розподілу голосів членів організаційного комітету вирішальним є голос голови організаційного комітету або головуючого.

4. За підсумками засідань організаційний комітет приймає рішення, які оформлюються протоколом, що підписується головою та членами організаційного комітету.

IV. Повноваження організаційного ко­мітету:

1. Вирішує питання розподілу обов’язків між членами організаційного комітету, затверджує план роботи на поточний рік, розробляє та подає на затвердження в установленому порядку план заходів щодо проведення конкурсу.

2. Розглядає подані документи претендентів на участь у конкурсі та приймає рішення щодо їх допуску до участі у конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову.

3. Розробляє вимоги та критерії оцінки щодо складання учасниками конкурсу тестових завдань, що стосуються функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця, з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники першого туру конкурсу.

4. Затверджує завдання для учасників конкурсу.

5. Організовує проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця, складання ділового документа, виконання завдань з володіння персональним комп’ютером учасниками конкурсу.

6. Створює експертну групу для проведення оцінювання виконання практичних завдань, складання ділового документа, володіння персональним комп’ютером.

7. Визначає переможців та лауреатів серед державних службовців інспекції за підсумками Конкурсу шляхом відкритого голосування.

8. Вирішує в установленому порядку питання щодо нагородження переможців та лауреатів Конкурсу.

9. Вносить пропозиції начальнику інспекції щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства, інших форм їх заохочення переможцям та лауреатам конкурсу.

10. Організовує роботу щодо розміщення матеріалів з питань організації та підвищення кваліфікації державних службовців у рамках конкурсу, а також висвітлення результатів Конкурсу в засобах масової інформації та на Web-сайті інспекції держтехнагляду України.

V. Повноваження голови організаційного ко­мітету

1. Здійснює загальне керівництво організаційним комітетом та підписує в установленому порядку його рішення.

2. Вносить, у разі потреби, пропозиції щодо змін у складі організаційного комітету.
   VI. Повноваження секретаря організаційного ко­мітету

1. Заміщає голову організаційного комітету у випадках його відсутності.

2. Організовує роз’яснювальну роботу щодо проведення конкурсу, координує розроблення методичних матеріалів з питань підвищення кваліфікації державних службовців в рамках Конкурсу, узагальнення та розміщення матеріалів на Web -сайті.

3. Здійснює організаційне забезпечення діяльності організаційного комітету відповідно до цього Положення.

4. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях організаційного комітету.

5. Організовує засідання організаційного комі­тету, інформує про хід виконання затверджених планів роботи організаційного комітету, складає протоколи його засідань.

6. Готує необхідні матеріали щодо проведення конкурсу для висвітлення їх на Web -сайті інспекції держтехнагляду України або в засобах масової інформації.

VII. Повноваження членів організаційного ко­мітету

Виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків, беруть участь у засіданнях організаційного комітету.

VIII. Регламент організаційного комітету
Цей Регламент визначає та урегульовує внутрішній порядок роботи організаційного комітету, базується на правових нормах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний служ­бовець" та цим Положенням:

.

1. Організаційний комітет організовує свою діяльність відповідно до плану роботи та поточних планів роботи.

2. Поточні плани роботи організаційного комітету на відповідний період формуються та затверджуються на кожному з його засідань, починаючи з організаційного засідання.

3. Організаційний комітет проводить засідання, які плануються відповідно до Положення про організаційний комітет, плану роботи організаційного комітету та у разі необхідності.

4. На своїх засіданнях організаційний комітет розглядає питання щодо:

- розподілу функцій та обов’язків,

- планування роботи;

- підготовки та проведення заходів, пов’язаних з організацією і про­веденням конкурсу;

- обговорення методичних матеріалів з питань, пов’язаних з проведенням конкурсу;

- визначення переможців та лауреатів за підсумками конкурсу;

- висвітлення інформації про проведення конкурсу;

- інших питань проведення конкурсу.

5. Рішення організаційного комітету оформлюються протоколами, які підписує голова, секретар та члени організаційного комітету.

6. Організаційний комітет в установленому порядку надсилає необхідну інформацію щодо проведення Конкурсу до центральних і місцевих органів влади.

7. Матеріали діяльності організаційного комітету щодо підготовки і проведення конкурсу зберігаються відповідно до номенклатури справ інспекції держтехнагляду. Копії документів переможців, передбачених Порядком проведення конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підбиття підсумків та визначення переможців, а також копіями виконаних переможцями завдань подаються до Організаційного комітету управління державної служби головного управління державної служби України в Рівненській області.

9. Організаційний комітет за підсумками конкурсу подає керівництву інспекції держтехнагляду список осіб, зазначених у пункті 7 розділу IV цього Положення, копію протоколу про участь у конкурсі державних службовців, що є підставою зараховувати участь у конкурсі як підвищення кваліфікації відповідно до пункту 8 Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564, з відповідним записом в особовій картці П-2ДС.


Голова організаційного комітету Самсонюк В.А.

Схожі:

Конституційне право України
Конституційно-правові відносини: поняття, види, суб’єкти, об’єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Правові основи документознавчої діяльності /Д. О. Готило, С. Ф. Гуцу, В. М. Петрук – Навч посібник для студентів гуманітарного факультету...
Законодавство
Конституційно-правові відносини: поняття, суб’єкти та об’єкти конституційно-правових відносин, підстави виникнення та припинення
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних
України, організаційно-правові моделі муніципального управління, особливості нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування,...
Виступ в о. начальника відділу організаційного забезпечення… Сиротинка...
Виступ в о начальника відділу організаційного забезпечення… Сиротинка Олександра Григоровича
ЗАКОН УКРАЇНИ
Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні засади створення торгово-промислових палат в Україні, встановлює організаційно-правові...
План роботи організаційного комітету інспекції держтехнагляду з проведення...
Розроблення плану заходів з організації (організаційного, правового та матеріально-технічного забезпечення) підвищення кваліфікації...
РОЛЬ БЮДЖЕТУ ТА ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Досліджено алгоритм реалізації бюджетування на підприємстві з виділенням підготовчого, організаційного, розрахункового етапів, запропоновано...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Цей Закон визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка