ВИПУСКНА РОБОТА


НазваВИПУСКНА РОБОТА
Сторінка1/10
Дата12.03.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра управління муніципальним розвитком

ВИПУСКНА РОБОТА

на тему:

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ


Виконав:

студент 5 курсу

факультету менеджменту

групи МЗДм

Корж Олександр Андрійович

____________

(підпис)
Науковий керівник

кандидат наук з державного

управління

Канавець М.В.

_____________

(підпис)
Завідувач кафедри управління

муніципальним розвитком

д. держ. управ., проф., Іванова Т.В.

__________________

(підпис)
Київ - 2012
ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Нормативно-правові аспекти соціального захисту на сучасному етапі 6

1.1. Формування системи соціального захисту в Україні 6

1.2 Загальна характеристика системи соціального захисту населення України 14

1.3. Основні види нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері соціального захисту населення 18

розділ 2. Аналіз особливостей соціального захисту населення України 22

2.1. Пенсійне забезпечення як основна форма соціального захисту 22

2.2. Допомоги та інші види послуг працівникам за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням 26

2.3. Особливості соціального захисту окремих категорій населення України 33

РОЗДІЛ 3. Дослідження діяльності державних та недержавних організацій соціальної сфери в напрямку покращення системи соціального захисту 36

3.1. Особливості діяльності Управління праці і соціального захисту Деражнянської міської ради 36

3.2 Аналіз діяльності Деражнянського центру зайнятості в умовах кризи (Територіального центру по обслуговуванню одиноких і непрацездатних громадян) 40

ВИСНОВОК 53

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55

ВСТУПАктуальність теми. В статті 1 Конституції Україна проголошена демократичною, правовою і соціальною державою. Проблеми гарантування та реалізації цих положень є одними з найбільш актуальних стратегічних завдань нашої держави на сучасному етапі.

Одна з основних складових, що обумовлюють зміст категорії "соціальна держава" - це соціальний захист. Без вироблення шляхів досягнення ефективної системи соціального захисту, який би відповідав міжнародним стандартам, неможливо розбудувати дійсну, а не декларативну соціальну державність в Україні. Отже, питання проблем формування системи соціального захисту нерозривно пов’язані з процесом досягнення нашою державою орієнтирів, проголошених в Основному Законі.

Перехід України до ринкових відносин супроводжувався глибокою трансформаційною кризою, яка прискорила руйнування системи соціального захисту населення, що існувала в соціалістичній системі, поширенням кола невизначеності та соціальних ризиків, в які потрапляють ті чи інші верстви населення. Цим обумовлена необхідність пошуку шляхів вирішення соціальних проблем безпеки та розвитку особистості. З набуттям незалежності в Україні розпочалася нова історія розбудови системи соціального захисту населення, яка повинна відповідати принципам соціально-орієнтованої економіки, та враховувати соціально-економічні, суспільно-політичні, історичні та демографічні особливості розвитку країни на новому історичному етапі.Аналіз сучасних проблем соціального захисту свідчить про його перехідний стан та безсистемність у сфері регулювання рівня та якості життя населення в умовах ринкових перетворень. Цим обумовлена подальша необхідність пошуку шляхів вирішення соціальних проблем безпеки та розвитку особистості. Сьогодні створення ефективної системи соціального захисту населення є найактуальнішим і пріоритетним завданням в сфері соціально-економічної політики держави.

Проблеми формування і розвитку системи соціального захисту фактично не розглядались радянською наукою, тим більше з позицій політичної науки, є й сьогодні недостатньо вивченими, що обумовлює новизну та проблематичність обраного напряму дослідження. До того ж, потребує наукового уточнення поняття "соціальний захист", адже цей термін є порівняно новим, почав використовуватися тільки в роки незалежності України, і несе таке специфічне сутнісне навантаження, як захист населення від ризиків трансформаційного періоду, переходу до ринкової економіки, нового способу господарювання, а також адресність та активний характер.Теоретико-методологічні та прикладні питання діяльності ефективної системи соціального захисту населення були й залишаються предметом постійних наукових досліджень і дискусій. Різні аспекти соціального захисту вивчали вчені: Базилюк О., Богиня Д., Бондар І., Геєць В., Лукінов І., Мандибура В., Мельник Н., Новикова О., Черняк В, Яременко О. та інші.Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у виявленні особливостей формування та розвитку системи соціального захисту в контексті соціальної роботи. Для досягнення мети було вирішено такі задачі:
визначити поняття, сутність та значення соціального захисту;

розкрити нормативно-правові аспекти соціального захисту в Україні;

проаналізувати особливості соціального захисту населення України;

дослідити діяльність державних та недержавних організацій соціальної сфери на регіональному рівні;
Розкрити особливості охорони праці в системі соціального захисту населення.Об’єктом дослідження є соціальний захист як функція держави та інших суспільно-політичних інститутів, спрямована на реалізацію громадянських, політичних і соціальних прав, передбачених законодавством. Соціальний захист україна пенсійний. Предметом дослідження є соціальні фактори формування системи соціального захисту.Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові методи пізнання, а саме: методи узагальнення, індукції та дедукції, системно-структурного підходу до вивчення соціально-економічних явищ і процесів, систематизованого осмислення наукового надбання вітчизняних і зарубіжних вчених.Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти і державні нормативні документи, офіційні статистичні матеріали.Теоретична цінність отриманих результатів роботи може бути застосована у різних дослідженнях, аналітичних матеріалах та наукових роботах в контексті соціальної роботи та можуть бути корисними у подальших дослідженнях сутності, завдань, ознак і функцій соціальної держави.Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, які розкривають проблему формування соціального захисту на сучасному етапі в теоретичному та практичному аспектах, висновку, додатків та списку використаних джерел.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

ВИПУСКНА РОБОТА
Основні проблеми впровадження дистанційної освіти в Україні
Тема по програмі
Тема уроку:  Adobe Photoshop головне меню програми. Adobe Photoshop його інструменти та їх використання. Прошарки та робота з ними....
Уроку української мови 6 клас "Теперішній час дієслів" Тема: Теперішній час дієслів
Методи і прийоми навчання: інтерактивна гра «Продовжіть речення», робота з текстом, робота в групах, творча робота «Асоціації», робота...
Уроку: узагальнити та систематизувати знання про типи мовлення опис
Методи і прийоми: бесіда, метод передбачення, гронування, робота в парах, творча робота, самостійна робота
Тема. Робота з об'єктами на робочому столі: виділення, переміщення,...
Багатозадачна операційна система з графічним інтерфейсом, в якій основна робота проводиться з різноманітними об’єктами (ярлики, папки,...
Робота в протигазах АСП-2 у
Тема: Робота в протигазах АСП-2 у теплодимокамері. Вправа №3 „Оснащення ланки ГДЗС. Сигнали управління. Робота із засобами зв’язку...
«Вибори»
Принципи виборчого права (практикум – робота з текстом Конституції України та робота в малих групах)
ТЕМА. Практична робота №20. Розробка проекту Мета
Базові поняття й терміни: спільна робота, онлайновий документ, колективний проект
Тема програми
...
Тема уроку
Практична робота №8. Розміщення посівів сільськогосподарських культур ( робота на контурній карті). Аналіз статистичних даних виробництва...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка