ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ


Скачати 127.13 Kb.
НазваОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ
Дата20.03.2013
Розмір127.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Семінар №1

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ
1. Основні закономірності та причини виникнення держави. Основні теорії походження держави.

2. Поняття держави. Політична і держана влада. Функції держави.

3. Поняття і види форм державного правління, форм державного устрою та форм державного режиму.

4. Механізм держави. Апарат держави.

5. Політична система, громадянське суспільство і правова держава.
ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ: соціальна влада, держава, суверенітет, функції держави, форма держави, форма державного правління, форма державного устрою, форма державного (політичного) режиму, механізм держави, апарат держави, орган держави, інститут держави, демократія, громадянське суспільство, правова держава, політична система, соціальні норми, джерела права, об’єктивне право, суб’єктивне право, приватне право, публічне право, нормативно-правовий акт, закон, законодавство, правова система, галузь права, інститут права, правові відносини, норма права, правосуб’єктність, правосвідомість, правове регулювання.
ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

 1. Андрусяк Т. Теорія держави та права. - Львів, 1997.

 2. Брецко Ф.Ф. Основи держави і права : Навчальний посібник у двох книгах. - Ужгород, 1998.

 3. Варфоломеєва Т.В., Пастухов В.П., Правознавство : Навчальний посібник. - К., 2004.

 4. Загальна теорія держави та права /за ред. В.В. Копєйчикова. - К., 2003.

 5. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави та права. - Львів, 2003.

 6. Ківалов С.В., Музиченко П.П., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф. Основи правознавства України. - X., 2002.

 7. Котюк В.О. Основи держави і права : Навчальний посібник. - К., 2001.

 8. Котюк В. О. Основи держави і права. — К., 2006.

 9. Лисенков С. Л. Основи держави і права у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. — К., 1997.

 10. Молдован В.В. Основи держави і права. Опорні конспекти. - К., 1996.

 11. Основи держави і права : Навчальний посібник за ред. А.М.Колодія і А.Ю.Олійника. - К., 1997.

 12. Основи загальної теорії права та держави/за ред. П.М. Рабіновича. - К., 1994.

 13. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави. — К., 2001.

 14. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. - X., 2001.


СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Білий П. Правова держава і правова культура: взаємозв'язок та результативність //Право України. - 1997. - №12

 2. Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки // Государство и право. - 1993. - №7.

 3. Кувалдін В. Президентська і парламентська республіки, як форми демократичного транзиту // Політична думка. - 1998. - №3-4.

 4. Лінецький С. Ідея правової держави в сучасній Україні: проблема досвіду //Нова політика. - 1996. - №5.

 5. Механізм влади: світ і Україна //Нова політика. - 1997. - №6.

 6. Світзинський А. Проблеми формування нації та держави в сучасній Україні //Розбудова держави. - 1997. -№10.

 7. Тимошенко B.I. Правова держава. - К., 1994.

 8. Четвертин А.К. Понятие и термин "правовое государство"// США: экономика, политика, ідеологія. - 1996. - №8.

 9. Шкорута Л. Поняття моралі, права та держави // Розбудова держави. - 1997. -№1.


Семінар №2
ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


 1. Поняття та ознаки правопорушень.

 2. Склад та види правопорушень.

 3. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

 4. Види юридичної відповідальності.


ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ: правопорушення, склад правопорушення, злочин, проступок, правопорядок, законність, юридична відповідальність, кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, цивільна відповідальність, дисциплінарна відповідальність, матеріальна відповідальність, конституційно-правова відповідальність, правова поведінка, правомірна поведінка.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій – К., 1996.

 2. Котюк В.О. Основи держави і права: Навчальний посібник.- К., 2001

 3. Загальна теорія держави і права / За ред.. Копейчикова . – К., 2000.

 4. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під заг. ред. В.П. Пастухові. – К., 2005.

 5. Основи правознавства України: Навчальний посібник / Ківалов С.В., Музиченко П.П., Крестовська Н.П., Крижанівський А.Ф. – Х, 2004.

 6. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х., 2001.


Семінар № 3

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
1. Загальна характеристика конституції як джерела права.

2. Особливості внесення змін до Конституції України.

3. Конституційні права і свободи людини і громадянина.

4. Громадянство України.

5. Поняття та загальна характеристика виборчої системи.

6. Поняття, основні ознаки та принципи правосуддя в Україні.
ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ: конституція, пряма дія норм Конституції, безпосередня демократія, громадянство, виборча система, референдум, види референдумів, вибори, виборче право, виборчий процес, законодавча влада, виконавча влада, судова влада, місцеве самоврядування, територіальна громада, правосуддя, апеляція, касація.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

 2. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради. – 2005. -№2 .- Ст. 44

 3. Коментар до конституції України/за ред. В.Ф.Опришка. - К., 1996.

 4. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 р. // Урядовий кур'єр. - 2004. - № 64.

 5. Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 33. - Ст. 443.

 6. Закон України «Про громадянство України» від 18 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. - 2001. - М 13. - Ст. 65.

 7. Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р. // Урядовий кур'єр. - 2002. - № 58.

 8. Конституційне право України За ред В.Ф.Погорілка. - К., 2000.

 9. Правознавство. За ред.. О.В. Дзери. – К., 2007.

 10. Конституційне право України. за ред.. О.В. Сов гиря, Н.Г. Шукліна. – К., 2007.

 11. Варфоломеєва Т.В., Пастухов В.П., Правознавство : Навчальний посібник. - К., 2004

 12. Котюк В. О. Основи держави і права. — К., 2006.

 13. Козюбра М.І. Права і свободи людини і громадянина у новій Конституції України // Адвокат. —1996. — №2.

 14. Шаповал В. Конституція незалежної України у світовому вимірі// Політика і час. -1997.- №4.

 15. Шаповал В. Конституція, як форма (джерело) конституційного права України (питання теорії) // Право України. - 1999. - №6.Семінар №4

ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
1. Адміністративно-правові норми та їх особливості.

2. Адміністративно-правові відносини.

3. Поняття, принципи, функції та методи державного управління.

4. Система органів державного управління.

5. Поняття адміністративного правопорушення, його види.

6.Адміністративна відповідальність. Особливості відповідальності неповнолітніх.

ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ:: адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, адміністративний примус, державна служба, державний орган управління, система державного управління, адміністративний процес.
ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА:


 1. Кодекс адміністративного судочинства // Відомості Верховної Ради України, 2005, № 35-36, №37, ст. 446

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) . - 1984, додаток до N 51, ст.1122

 3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // Голос України. – 1999. – 15 травня.

 4. Закон України «Про державну службу» //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №52

 5. Закон України «Про органи і служби в справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» // Голос України. – 1995. – 23 лютого.

 6. Законодавство України про адміністративну відповідальність // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997.

 7. Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади: Указ Президента України від 12 березня 1996 р. // Урядовий кур'єр. — 1996. — 28 березня.

 8. Укази Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади», «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади»// Голос України. - 1999. - 18 грудня.

 9. Бандурка О., Пушкін О., Скакун О. Цивільне та адміністративне законодавство в правовій системі України// Вісник Академії правових наук України. - 1994. - №1

 10. Коломоєць Т. Адміністративний штраф: матеріальні і процесуальні правові характеристики// Право України. — 1999. — № 8.

 11. Коваль Л. Адміністративне право України. – К,1998

 12. Гончарук С. Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. -К.., 1995.

 13. Державне управління: теорія і практика/за заг. Ред. В.Б. Авер'янова. - К., 1998.

 14. Адміністративне право України: Навч. посіб. / С. Т. Гончарук. — К., 2000.

 15. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. — К., 2004.


Семінар №5

ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
1. Цивільні правовідносини (цивільне правовідношення): поняття та зміст.

2. Цивільно-правовий договір: поняття та особливості укладання.

3. Цивільно-правова відповідальність.

4. Право власності та інші речові права. Право інтелектуальної власності.

5. Поняття, види та підстави виникнення зобов’язань.

6. Спадкування за законом та за заповітом.

ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ: Власність, зобов’язальне право, майнові відносини, особисті немайнові відносини, цивільно-правова відповідальність, цивільна дієздатність, цивільна правоздатність, фізична особа, юридична особа, довіреність, позовна давність, речове право, сервітут, емфітевзис, суперфіцій, позов, позовна давність, авторське право, зобов’язання, неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава, договір, спадщина, заповіт.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. - №40-44. – Ст.356.

 2. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. У 2-х ч. / За ред. Я.М. Шевченко. – К., 2004. – Ч. 1, 2.

 3. Цивільне право України / За ред.В.І. Борисової. – К., 2004. – Т.1, 2.

 4. Право інтелектуальної власності / За ред. О.А. Підопригори. – К., 2002.

 5. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник, Т1,2. – 2003.

 6. Цивільне право України / За ред. Р.О.Стефанчука. – К., 2004.


Семінар №6

ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА


 1. Поняття та джерела трудового права. Загальна характеристика Кодексу законів про працю.

 2. Колективний та трудовий договір.

 3. Поняття та види робочого часу та часу відпочинку.

 4. Оплата праці.

 5. Трудова дисципліна. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність.

 6. Індивідуальні та колективні трудові спори.ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ: трудовий договір, колективний договір, трудова книжка, страхове свідоцтво, робочий час, час відпочинку, відпустка, трудова дисципліна, матеріальна відповідальність, дисциплінарна відповідальність, трудові спори, страйк, оплата праці.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради, України. - 1991. - № 21.

 2. Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 19.

 3. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 19.

 4. Кодекс законів про працю України // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко. - К.: Юрінком Інтер, 2005.

 5. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО.

 6. Основи трудового права України: Курс лекцій / За ред. д-ра юрид. наук, професора П.Д. Пилипенка. - 3-тє вид., виправл. і доп. - Л.: Магнолія плюс, 2004.

 7. Трудове право України: Навчальний посібник / За ред. П.Д. Пилипенка. - К.: Істина, 2005.

 8. Трудове право України: Навч. посібн.: Схеми / В.М. Коро-ленко, В.П. Пастухов, М.О. Міщук, Ю.М. Щотова; За ред. проф. В.П. Пастухова. - К.: Школа, 2004.

Семінар №7

ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА


 1. Сімейні правовідносини: поняття, зміст.

 2. Шлюб: порядок укладання та припинення, визнання шлюбу недійсним.

 3. Особисті права та обов’язки подружжя.

 4. Поняття та укладання шлюбного контракту (договору).

 5. Обов’язки матері, батька і дитини. Усиновлення, опіка, піклування, патронат над дітьми.


ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ: Сім’я, подружжя, багатодітна сім`я, батьківство, материнство, неповна сім`я, прийомна сім`я, шлюб, шлюбний договір, аліменти, усиновлення, опіка, піклування, патронат.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. (набрав чинності з 01.01.2003 р.) // ВВР. – 2002. - № 21-22. – Ст.135.

 2. Науково-практичний коментар сімейного кодексу України / За ред. Ю.С. Червоного. – К., 2004

 3. Сімейне право України / За ред. В.І. Борисової. – К., 2004.

 4. Сімейне право України / За ред. В.С. Гопанчука. – К., 2002.

 5. Калітенко О.М., Харитонов Е.О. Цивільне та сімейне право України. – Х., 2004.


Семінар № 8
ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА


 1. Поняття , завдання кримінального права. Загальна характеристика Кримінального кодексу України.

 2. Поняття, види та стадії злочину.

 3. Повторність, сукупність, рецидив.

 4. Кримінальна відповідальність. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

 5. Звільнення від кримінальної відповідальності.

 6. Покарання та його види.ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ: злочин, злочинність, суспільна небезпека, винність, караність, стадії вчинення злочину, готування, замах на злочин, закінчений злочин, змова, співучасть, виконавець, організатор, підбурювач, пособник, організована група, злочинна організація, вчинення злочину групою осіб, покарання, державний примус, основні покарання, додаткові покарання, неповнолітні.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Кримінальний кодекс України (прийнятий на сьомій сесії Верховної Ради України 5 квітня 2001 р. і набрав чинності з 1.09.2001 р.) // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

 2. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. МЛ. Мельника, 8-А. Клименка. — К.: Юридична думка, 2004. - 352 с.

 3. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / За ред. М.І. Мельника., В.А. Клименка. - К.: Юридична думка, 2004. - 656 с.

 4. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. проф. МХ Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 480 с.

 5. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / За ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 544 с.

 6. Даньшин І.М. Усталені форми злочинності (кримінологічний нарис). - К.: Атіка, 2002. -

 7. Колодій А.М. Принципи права України. - К.: Юрінком Інтер, 1998.

 8. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. - К.: Атіка, 2003.

 9. Новицький Г.В. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України: Науково-практичний посібник. - К.: Вища школа, 2001.

 10. Фріс П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми. - К.: Атіка, 2005.


Семінар № 9
ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА


 1. Поняття та джерела господарського права.

 2. Загальна характеристика Господарського кодексу України.

 3. Суб’єкти господарювання.

 4. Комерційна та некомерційна господарська діяльність.

 5. Господарські правопорушення.

 6. Поняття та особливості господарсько-правової відповідальності.ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ: господарське право, підприємництво, суб’єкти господарювання, господарське товариство, акціонерне товариство, неакціонерне товариство, об’єднання підприємств, промислово-фінансова група, ліцензія, патент, банкрутство, економічна конкуренція, монополістична діяльність, приватизація, інвестиція.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Вісник Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. (набрав чинності з 01.01.2004 р.) // Голос України. - 2003. - 14 березня.

 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (набрав чинності з 01.01.2004 р.) // ГУ. - 2003. - 12 березня.

 4. Господарський процесуальний кодекс. З постатейними матеріалами / Укладач В.Е. Беляневич. - К.: Юстініан, 2002. -544 с.

 5. Господарське право: Навчальний посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець. - К.: Кондор, 2003. - 400 с.

 6. С. Хахулин и др.; Под ред. В.К. Мамутова. - К.: Юринком Интер, 2002. - 912 с.

 7. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 480 с.


Семінар № 10
ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
1. Поняття екологічного права. Характеристика законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

2. Екологічні права та обов’язки громадян.

3. Природокористування та відповідальність за порушення екологічного законодавства.

4. Поняття земельного права. Земельне законодавство.

5. Форми власності на землю.

6. Право користування землею.

7 . Договір оренди на землю.

8. Припинення прав на землю. Відповідальність за порушення земельного законодавства.
ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ: екологічне право, навколишнє природне середовище, охорона природи, природні ресурси, право природокористування, загальне природокористування, спеціальне природокористування, земельне право, земельна ділянка, земля, оренда землі, охорона земель, право власності на землю, право користування землею.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24. - Ст. 189.

 2. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 36. - Ст. 340.

 3. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. (в редакції від 8 лютого 2006 р.) // Офіційний вісник України. - 2006. - № 11. - Ст. 691.

 4. Закон України «Про екологічну мережу України» від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. -№ 45. - Ст. 502.

 5. Указ Президента України «Про Основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки» від ЗО травня 2001 р. № 372/2001 // Урядовий кур'єр. - 2001. - 2 червня. - № 97.

 6. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: Юридична думка, 2005.

 7. Екологічне право України: Підручник / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. - X.: Право, 2005.

 8. Комарницький В.М. Екологічне право: Навч. посібник/ В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін. - 3-е вид.. - К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 9. Шеремет А.П. Земельне право України: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 10. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І. Семчика. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Вид. дім «Ін Юре», 2004.

 11. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. 1.1. Каракаша. - К.: Істина, 2005.

Схожі:

Тема: Основи теорії держави
Терміни: суспільство, суспільно-економічна формація, політика, влада, держава, суверенітет, функції держави, механізм держави, державний...
1. Організаційно-правові основи безпеки підприємництва, її співвідношення...
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК СТРУКТУРОУТВОРЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ТЕОРІЇ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ (питання 1-80)
Поняття теорії права та держави як науки. Співвідношення теорії права та держави і енциклопедії права
1 Основні права людини як загальносоціальне явище
Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник.— К.: Атіка.— 2001.— 176...
Реферат з основ права на тему Основи теорії виникнення держави і права
Залежність державно-правових інститутів від рівня соціально-економічного розвитку
Реферат з основ права на тему Основи теорії виникнення держави і права
Залежність державно-правових інститутів від рівня соціально-економічного розвитку
З курсу „Теорії держави і права”
Поняття, основні принципи правової держави. Шляхи формування правової держави в Україні
План Вступ Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних...
Теоретичне осмислення й усвідомлення цих проблем – необхідна умова наукового управління суспільними процесами. Саме життя висунуло...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів...
Методичні рекомендації до курсу “Основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей / За редакцією к е н., доцента...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ...
Україні, а також виходячи з необхідності закріплення ідеї пріоритету права в юридичній діяльності вивчення навчальної дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка