Тема: Основи теорії держави


Скачати 128.97 Kb.
НазваТема: Основи теорії держави
Дата06.04.2013
Розмір128.97 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТЯ
Заняття 1.

Тема: Основи теорії держави

План


 1. Основні закономірності виникнення держави і права.

 2. Особливості формування держави у різних народів.

 3. Різноманітні теорії виникнення держави.

 4. Поняття держави, її ознаки та функції.

 5. Апарат держави.

 6. Фи держави.

 7. Співвідношення і вормзаємодія держави та особи; держави та об’єднання громадян.

 8. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади.

Терміни: суспільство, суспільно-економічна формація, політика, влада, держава, суверенітет, функції держави, механізм держави, державний апарат, форми держави, монархія, республіка, унітарна держава, складна держава (федерація, конфедерація, імперія), політичний режим, індивід, людина, громадянин.

Глосарій

Апарат держави являє собою систему всіх державних органів, які здійснюють завдання та виконують певні функції держави.

Громадські організації – це об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх економічних, соціальних, фізичних, особистих, творчих та інших прав і свобод та спільних законних інтересів (профспілки, творчі спілки, релігійні організації тощо).

Держава – це суверенна політико-теріторіальна організація влади певної частини населення в соціально неоднорідному суспільстві, що має спеціальний апарат управління та примусу, здатна з допомогою права робити свої веління загальнообов’язковими для населення всієї країни, а також здійснювати керівництво та управління загальносуспільними справами.

Державні підприємстваце державні структури, які безпосередньо реалізують функції та завдання держави у сфері матеріального виробництва. Сюди слід віднести державні підприємства з виробництва товарів, надання послуг, торгівлі, громадського харчування тощо.

Державні установице вид державних організацій, на які покладено завдання з реалізації функцій держави у сфері нематеріального виробництва.

Державно-правовий режим – це сукупність засобів і способів реалізації державної влади, що відображають її характер і зміст з огляду на співвідношення демократичних і недемократичних засад.

Імперія - насильно створена держава, яка складається з головної держави (метрополії) та її колоній і утримується за допомогою державного примусу з боку метрополії.

Конфедерація – союз суверенних держав, утворений для реалізації певних цілей (економічних, військових, дипломатичних тощо). Цей союз недовготривалий, він перетворюється на федерацію або розпадається.

Механізм держави – система всіх державних органів і організацій, що беруть участь у здійсненні завдань і функцій держави.

Політична партія – це об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною своєю метою взяття участі у виробленні критеріїв та напрямів державної і суспільної політики, участь у формуванні органів влади і місцевого самоврядування та втілення моделі виробленої ними політики у суспільне і державне життя.

Суверенітетверховність, самостійність, повнота єдність і неподільність влади у державі у межах її території, а також незалежність і рівноправність країни в зовнішніх відносинах.

Функції держави – це основні напрямки її діяльності, в яких відображаються й конкретизуються завдання і мета держави, виявляються її сутність, зміст і соціальне призначення в суспільстві.

Форма державного устрою – це елемент форми держави, що відображає спосіб територіального устрою держави, який визначає порядок взаємодії центральної, регіональної та місцевої влади.

Форма правлінняце організація верховної державної влади, порядок її утворення та діяльності, компетенція і взаємозв’язок її органів, а також взаємовідносини з населенням країни.

Федерація – союзна держава, що складається із кількох держав або державних утворень.

Тест 1.

У кожному тесті необхідно з кількох запропонованих відповідей вибрати правильну.

1. Первинний виробничий, соціальний і етнічний колектив людей в докласовому суспільстві, який засновується і існує, як правило, на кровно-родинних зв’язках – це:

А) фратрія

Б) плем’я

В) рід

Г) сім’я

2. Найважливіші питання організації життя первісного суспільства вирішувались:

А) всіма дорослими членами суспільства

Б) старійшинами

В) вождями

Г) ведучими на полюванні

3. Нормативною основою забезпечення життєдіяльності первісного суспільства слід вважати:

А) норми релігії

Б) звичаєві норми

В) норми моралі

Г) все вищеназване

4. Під терміном держава слід розуміти:

А) спеціальний апарат примусу, що забезпечує панування одного класу над іншими

Б) політико-територіальна організація державної влади виокремленої частини населення на визначеній державними кордонами території

В) сукупність державних органів, установ, підприємств, організацій, що здійснюють функції держави;

Г) політико-правова організація влади певної частини населення або всього населення, що має свій апарат управління і здатна за допомогою права робити свої веління загальнообов’язковими для населення всієї країни

5. Основними теоріями походження держави є :

А) психологічна, патріархальна, теологічна, загального благоденства, органічна, плюралістичної демократії, договірна

Б) психологічна, теорія правової держави, неомарксистська, матеріалістична

В) афінська, римська, німецька, рабовласницька, феодальна

Г) технократична, історико-матеріалістична, космічна, договірна, органічна, патріархальна, теологічна, насильства

6. Ознаками держави є:

А) територія, апарат примусу, формальні реквізити

Б) єдина грошова система, офіційна система оподаткування, суверенітет

В) територія, населення, система законодавства, апарат управління

Г) територія, населення, здатність видавати загальнообов’язкові правила поведінки, апарат управління і примусу, суверенітет, єдина фінансова система, система оподаткування

7. Порядок організації і функціонування державної влади - це :

А) форма держави ;

Б) державно-правовий режим ;

В) форма правління ;

Г) форма державно – територіального устрою

8. Під сукупністю методів і засобів реалізації державної влади розуміють:

А) державно-територіальний устій

Б) форму правління

В) форму державно-правового режиму

Г) форму держави

9. Функціями держави є :

А) інтегративна, контрольна, репресивна

Б) стабілізаційна, контрольна, мотивувальна, інтегративна

В) економічна, культурно-виховна, правоохоронна, ідеологічна, господарсько-стимулююча;

Г) все вищевикладене, а також цивілізаційна та динамічна

10. Функції держави розкривають:

А) структуру державної влади та її завдання стосовно адміністративно-державних одиниць

Б) сутність та соціальне призначення

В) напрями здійснення зовнішньої та внутрішньої політики

Г) форми та методи здійснення державно-правового режиму

11. Під апаратом держави розуміють:

А) парламент, уряд, президента, прокуратуру та міліцію, політичні партії, органи самоврядування

Б) систему органів державної влади

В) систему органів управління територією держави та суспільством у цілому

Г) систему державних органів, підприємств, установ і організацій, що реалізують завдання та функції держави

12. Елементами механізму держави є :

А) апарат держави, державні установи та підприємства

Б) прокуратура, міліція, суди, уряд, парламент, армія

В) виховні та навчальні заклади та організації

Г) органи державного управління, судові органи та органи прокуратури

13. Наявність інституту президентства свідчить про існування:

А) президентської республіки

Б) парламентської республіки

В) республіки зі змішаною формую правління або однієї з вищезазначених

Г) дуалістичної монархії

14. Визначте співвідношення політичної влади та суспільної влади:

А) політична влада є єдиним видом суспільної влади

Б) політична влада є одним з різновидів суспільної влади

В) політична влада є узагальнюючим поняттям для всіх видів суспільної влади

Г) політична влада і суспільна влада є тотожними поняттями

15. Що стало основною економічною причиною виникнення держави:

А) перехід від виробничої до видобувної економіки

Б) поява такого виду господарювання як мисливство

В) перехід до виробничої економіки

Г) поява осіб, які займалися обміном


Заняття 2.

Тема: Основи теорії права.

План

 1. Соціальні норми. Співвідношення права і моралі.

 2. Поняття права, його ознаки, функції.

 3. Джерела права;

 4. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу.

 5. Правотворчість.

 6. Закон.

 7. Підзаконний нормативно-правовий акт.

 8. Поняття і структура правовідносин.

 9. Система права, норма права.

 10. Ознаки громадянського суспільства та правової держави.

 11. Поняття і види правосвідомості і правової культури.


Терміни: соціальні норми, мораль, принципи права, функції права, система права, галузь права, норма права (гіпотеза, диспозиція, санкція), інститут права, закон, джерела права, нормативно-правовий акт, суб’єктивне право, об’єктивне право, корпорація, кодифікація, правотворчість, правовідносини, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність.

Глосарій

Галузь права – це головний підрозділ системи права, який являє собою сукупність юридичних норм, інститутів і підгалузей, що регулюють певний рід суспільних відносин.

Гіпотеза – частина правової норми, у який описуються фактичні обставини, при настанні яких слід керуватися даною нормою.

Джерела права – це способи зовнішнього вираження і закріплення юридичних норм. Основні джерела права:

Дієздатність – здатність особи своїми діями здійснювати права та обов’язки.

Деліктоздатність – здатність особи відповідати за свої вчинки, насамперед за правопорушення.

Диспозиція - частина правової норми, яка вказує, якою повинна бути поведінка за наявності передбачених гіпотезою фактичних обставин.

Нормативно - правовий акт – офіційний письмовий документ держави, який приймається компетентними органами і встановлює, змінює або відміняє норми права.

Нормативно правовий договір – формально обов’язкове правило поведінки загального характеру, встановлене на основі взаємної домовленості декількох суб’єктів

Об’єктивне право – це право, що діє в державі як загальна об’єктивна закономірність необхідності регулювання суспільних відносин людей, це система загальнообов’язкових, формально визначених норм, які забезпечені державою і служать критерієм правомірної і неправомірної поведінки особи.

Підзаконний нормативно-правовий акт – це нормативний акт правотворчих органів, що видається на підставі закону, відповідно до закону і для його виконання.

Підгалузь права – це декілька однорідних інститутів права, які регулюють більш вузьку, ніж галузь права, групу суспільних відносин.

Право це система загальнообов’язкових, формально визначених правил поведінки, які встановлюються, гарантуються і оберігаються державою з метою регулювання суспільних відносин.

Правова держава – це держава, у якій юридичними та іншими засобами реально забезпечені охорона і захист основних прав людини. Це держава, в якій функціонують режим конституційного правління і розподілу влади, існує розвинена і несуперечлива система та офіційний контроль за політикою і владою.

Правовий звичай – санкціоноване державою правило поведінки, що набуває загальнообов’язкового значення;

Правова норма це загальнообов’язкові, формально визначені правила поведінки, встановлені чи санкціоновані державою з метою врегулювання суспільних відносин.

Правовий прецедент – судове або адміністративне рішення з конкретної юридичної справи, що має обов’язкове значення під час розгляду інших наступних аналогічних дій.

Правовідносини це особливий вид суспільних відносин, учасники яких реалізують належні їм суб’єктивні права і юридичні обов’язки.

Правовий інститут – це сукупність юридичних норм, які регулюють більш вузьку, ніж галузь права, групу однорідних суспільних відносин.

Правоздатність – закріплена в законодавстві здатність суб’єкта правовідносин мати юридичні права і нести юридичні обов’язки.

Система права – це система всіх чинних юридичних норм певної держави; це внутрішня організація права, виражена в єдності і узгодженості юридичних норм, що зосереджені в самостійних правових комплексах: галузях, інститутах.

Санкція – частина норми права, яка містить заходи впливу, застосовувані до осіб, що недотримують приписи правових норм.

Соціальні норми – правила поведінки людей у суспільному житті.

Суб’єктивне правоможливість конкретної особи на юридично забезпечену поведінку.

Юридичні факти це конкретні життєві обставини, з якими норми права зв’язують виникнення, зміну або припинення правовідносин.

Тест 2

У кожному тесті необхідно з кількох запропонованих відповідей вибрати правильну.

1. Сукупність правових норм (приписів) інститутів права, що регулюють певну галузь суспільних відносин у межах конкретного предмета і методу правового регулювання з урахуванням принципів, завдань, цілей такого регулювання це:

А) галузь права

Б) система права

В) інститут права

Г) норма права

2. Систематизація нормативно-правових актів здійснюється з метою:

А) розширення предмета правового регулювання

Б) впорядкування та вдосконалення нормативних актів

В) внесення змін та поправок до законів держави

Г) подолання прогалин у нормативному матеріалі

3. Укажіть чим є постанова Верховної Ради:

А) нормативним договором

Б) нормативно-правовим актом

В) правовим звичаєм

Г) юридичним прецедентом

4. Охарактеризуйте співвідношення соціальних норм та норм права:

А) поняття соціальної норми є більш широким, норми права це – різновид соціальних норм

Б) поняття соціальних норм та правових норм збігаються

В) соціальна норма є різновидом правової норми

Г) кожна соціальна норма є правовою, але не кожна правова норма є соціальною

5. Характерними ознаками кодифікації є:

А) є різновидом систематизації

Б) здійснюється лише уповноваженими державними органами

В) завжди має офіційний характер

Г) всі вищеназвані риси

6. Характерними рисами правових відносин є:

А) виникають на підставі норм права

Б) складаються із трьох елементів: зміст, суб’єкт, об’єкт

В) їх учасники є носіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків

Г) все вищезазначене

7. Негативні права це:

А) права, реалізація яких не залежить від того, чи створила держава умови для їх реалізації, головним обов’язком держави є невтручання у сферу їх реалізації

Б) права, реалізація яких негативно впливає на розвиток суспільства і самої особистості

В) права, які не набули закріплення в нормативно-правових актах держави

Г) права, існування яких розцінюється суспільством, державою або міжнародною спільнотою як негативне

8. До соціальних норм, що класифікуються за способом встановлення та забезпечення дії, належать:

А) моральні, релігійні, соціальні, політичні, економічні

Б) політичні, локальні, державні, релігійні, тимчасові

В) корпоративні, моральні, релігійні, правові, соціально-технічні

Г) корпоративні, моральні, релігійні, правові, звичаєві, традиційні

9. Стадія прийняття нормативного правового акта включає:

А) внесення проекту на обговорення правотворчого органу, обговорення проекту в правотворчому органі, прийняття нормативного правового акта

Б) внесення проекту на обговорення в правотворчому органі, узгодження проекту, прийняття нормативного правового акта

В) узгодження проекту, обговорення у право застосовному акті, прийняття нормативного правового акта

Г) обговорення проекту в правотворчому органі, прийняття нормативного правового акта, опублікування

10. До складу правопорушення входять:

А) протиправність, суспільна небезпечність, винність і караність

Б) об’єкт, суб’єкт, суб’єктивна сторона, об’єктивна сторона

В) протиправне діяння, наслідки, причинний зв’язок між діянням та наслідками

Г) злочин, проступок, делікт та казус

11. Юридичними фактами слід вважати:

А) рішення органів влади та місцевого самоврядування, що тягнуть за собою правові наслідки для суб’єктів правовідносин

Б) факти прийняття нових політичних рішень та їх фіксація у статутах та програмах політичних партій, факти правопорушень, інші життєві факти та ситуації, що мають правомірний характер, характеризуються як соціально корисні

В) рішення Верховної Ради України

Г) конкретні життєві ситуації, з настанням яких норма права пов’язує виникнення, зміну або припинення правових відносин

12. Укажіть, як співвідносяться поняття «право» і «законодавство»:

А) це тотожні поняття

Б) законодавство крім права включає до свого складу інші елементи правової системи

В) право є більш широким поняттям, крім законодавства право включає норми права, принципи права тощо

Г) законодавство є формою зовнішнього вираження норм права

13. Позитивні права це:

А) права, реалізація яких позитивно впливає на загальний розвиток суспільства і особистості

Б) права, які надаються людині державою, реалізація яких повністю залежить від волі держави

В) права, умовою повної реалізації яких є виконання державою свого обов’язку щодо сприяння їх використання

Г) права, які набули закріплення в нормативно-правових актах

14. Система законодавства складається із:

А) законів та підзаконних актів, а також рішень Конституційного Суду України

Б) галузей права, інститутів права та норм права

В) галузей та інститутів законодавства

Г) належним чином ратифікованих міжнародно-правових актів, актів Європейського Союзу, а також кодифікованих актів національного законодавства

15. Визначте в яких двох значеннях може розглядатися право:

А) об’єктивному і суб’єктивному

Б) значенні закону і значенні звичаю

В) значеннях системи права і системи законодавства

Г) публічному та приватному значеннях

Схожі:

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ
Основні закономірності та причини виникнення держави. Основні теорії походження держави
1. Організаційно-правові основи безпеки підприємництва, її співвідношення...
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК СТРУКТУРОУТВОРЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ТЕОРІЇ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ (питання 1-80)
Поняття теорії права та держави як науки. Співвідношення теорії права та держави і енциклопедії права
Реферат з основ права на тему Основи теорії виникнення держави і права
Залежність державно-правових інститутів від рівня соціально-економічного розвитку
Реферат з основ права на тему Основи теорії виникнення держави і права
Залежність державно-правових інститутів від рівня соціально-економічного розвитку
1 Основні права людини як загальносоціальне явище
Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник.— К.: Атіка.— 2001.— 176...
З курсу „Теорії держави і права”
Поняття, основні принципи правової держави. Шляхи формування правової держави в Україні
1. Поняття, предмет і методи теорії держави та права 9 Тема Походження держави та права 11
П.І., Стрельник О. Л., Гончаров А. В. Навчально-методичні матеріали з курсу “Теорія держави та права” для студентів та курсантів...
План Вступ Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних...
Теоретичне осмислення й усвідомлення цих проблем – необхідна умова наукового управління суспільними процесами. Саме життя висунуло...
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі і проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка