СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


Скачати 125.73 Kb.
НазваСУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Дата30.05.2013
Розмір125.73 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Заєць Л.Є.

Студетка групи УНЗ-10

ІПО ІПП УМО (м. Донецьк)

Одним із головних стратегічних напрямів сучасної державної політики є забезпечення умов для задоволення потреб громадян, суспільства та ринку праці в якісній професійно-технічній освіті шляхом створення нових, більш гнучких механізмів регулювання сфери професійної освіти, оновлення її структури та змісту, розвитку фундаментальності та практичної спрямованості освітніх програм, формування системи навчання протягом життя, що стане одним з основоположних чинників забезпечення конкурентоспроможності України на світовому рівні.


У 2010 р. Урядом країни приділялася значна увага питанню підготовки робітничих кадрів.

Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 1723 схвалено Концепцію Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 784 затверджено Порядок працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням.

Вперше даний Порядок передбачає впровадження договірних засад, а саме: укладання договорів між навчальними закладами та роботодавцями за участю регіональних органів Міністерства праці та соціальної політики та укладання на їх основі угод безпосередньо між роботодавцем, випускником та третьою стороною щодо надання якісної професійної освіти, якою виступає професійно-технічний навчальний заклад.

Постановою Уряду від 27 серпня 2010 р. № 770 внесено зміни до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, що сприятиме удосконаленню механізму проходження учнями профтехучилищ оплачуваного виробничого навчання та практики на виробництві. Зазначеними змінами передбачено конкретизацію системи оплати практики, а саме за фактично виконані обсяги робіт, також передбачено організацію та проведення виробничої практики безпосередньо у навчальних майстернях з послідуючим стажуванням на виробництві.

Постанова Кабінету Міністрів України № 783 від 27 серпня поточного року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240» удосконалює управління професійно-технічним навчальним закладом, розширює їх функції у сфері господарської діяльності.

Сучасні умови розвитку економіки викликають необхідність посилення взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об’єднань роботодавців та профспілок, наукових установ, навчальних закладів у вирішенні питань функціонування і розвитку професійно-технічної освіти.

І тому вперше за останні п’ять років відновлено роботу Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти. У листопаді 2010 року проведено її засідання, на якому розглянуті питання забезпечення галузей економіки та регіонів кадрами робітничих професій, стан і проблеми розвитку соціального партнерства та шляхи поглиблення інтеграції професійно-технічної освіти з виробництвом , а також затверджено її новий склад і план роботи на 2011 рік.

Мережа професійно-технічних навчальних закладів

Підготовку робітників за 35 напрямами та видами господарської діяльності для всіх галузей економіки здійснюють 993 професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі 873 - підпорядкованих безпосередньо Міністерству освіти і науки, 75 навчальних центрів при установах виконання покарань, 45 структурних підрозділів вищих навчальних закладів та навчальних закладів інших типів.

У 2010 році продовжувалося розпочате торік реформування мережі навчальних закладів, приведення її у відповідність до структури економіки регіонів країни, укрупнення та спеціалізація ПТНЗ.

Оптимізація мережі передбачає оптимальне використання фінансових, кадрових, навчальних, методичних ресурсів і жодною мірою не спрямована на перепрофілювання, зменшення учнівського контингенту, звільнення педагогічних працівників або закриття навчального закладу в цілому.

Мережа професійно-технічних навчальних закладів МОН
за галузевим спрямуванням
Контингент учнів, слухачів 873 ПТНЗ становить понад 405 тис. осіб, що у порівнянні з 2009 роком на 13 тис. осіб більше.

За державним замовленням у 2010 році до всіх типів професійно-технічних навчальних закладів прийнято на навчання 210 тис. осіб (в тому числі 194,5 тис. осіб до ПТНЗ МОН), що майже на 23 тис. осіб (11 відсотків) більше ніж у минулому році.

У порівнянні з 2009 роком у 2010 році збільшено прийом для галузей:

 • промисловості – на 10,5 %;

 • будівництва – на 6,5 %;

 • транспорту та зв’язку – на 12,2 %;

 • легкої промисловості – на 9,2 %;

 • харчування і торгівлі – на 13,2 %;

 • сфери послуг – на 14,2 %;

 • сільського господарства – на 10,3 %.
  Це свідчить про те, що кваліфіковані робітники сьогодні конче потрібні на ринку праці. Результати опитування роботодавців показують що 95 відсотків з них вважають, що випускники професійно-технічних навчальних закладів, в основному, підготовлені для роботи на виробництві та у сфері послуг.

Випуск кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах в 2010 році становить 218,5 тис. чол., з яких понад 84 % працевлаштовані за професією згідно договорів та замовлень на підготовку робітничих кадрів. Половина випускників поряд з професією отримала повну загальну середню освіту.
Працевлаштування випускників ПТНЗ МОН 2010 року

за галузевим спрямуванням
Децентралізація управління професійно-технічною освітою

Особливого значення сьогодні набувають такі якості робітників, як професіоналізм, компетентність, творча активність, здатність навчатися протягом всього життя. Проте, в умовах роздержавлення і акціонування підприємств, конкуренції, змін відносин робітників, роботодавців і держави, погіршення демографічного стану, міграційних процесів дедалі більше загострюється проблема дефіциту кваліфікованих робітників за різними видами економічної діяльності як за кількісними, та і за якісними показниками. Вступ України у Світову організацію торгівлі також вимагає посилення та гнучкості системи професійно-технічної освіти.

Ці питання у свою чергу вирішуються шляхом створення гнучкої адаптованої до об’єктивних законів ринкової економіки системи управління.

При цьому дві головні складові управління, державна (центральна) і регіональна, розглядаються в єдності, в органічній взаємодії з постійним корегуванням близьких і далеких цілей, чітким визначенням характеру змін, завдань і функцій професійно-технічної освіти, що повинно бути основою для створення нових моделей управління, впровадження інноваційних управлінських технологій, їх безперервного вдосконалення.

Соціально-економічні зміни потребують запровадження моделі державно-громадського управління підготовкою кваліфікованих робітників з метою підвищення ролі й відповідальності соціальних партнерів, суб' єктів господарювання та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за реалізацію кадрової політики у регіонах.

Потребують також удосконалення механізми взаємодії місцевих громад із професійно-технічними навчальними закладами.

Для усунення протиріччя між централізацією управління і регіональним та місцевим значенням професійно-технічних навчальних закладів створюється система регіонального забезпечення ефективної діяльності професійної підготовки виробничого потенціалу у процесі децентралізації управління.

Так, вперше розроблено та впроваджено систему індикаторів моніторингу ефективної роботи ПТНЗ, впровадження якої забезпечить об’єктивну оцінку роботи навчальних закладів професійно-технічної освіти та створить інформаційне підґрунтя для планування і оптимізації системи професійно-технічної освіти на регіональному та загальнонаціональному рівнях.

Здійснювалась активна робота по розвитку та наповненню національного веб-порталу професійно-технічної освіти www.proftechosvita.org.ua , який не тільки сприяє популяризації професійної освіти, але й є фактично найбільшим в Україні та одним з провідних серед національних веб-ресурсів в галузі профтехосвіти.

Веб-портал також містить систему інтерактивних багаторівневих баз даних, які дозволяють покращити збір та розповсюдження інформації про роботу ПТНЗ, а також надає нові можливості управлінцям різних рівнів щодо аналізу і планування розвитку профтехосвіти.

Зміст професійно-технічної освіти

Пріоритетним напрямком діяльності Міністерства освіти і науки, Департаменту професійно-технічної освіти, управлінь, колективів навчальних закладів і методичних служб усіх рівнів у 2010 році було забезпечення якості професійної освіти.

Продовжувалася робота з розробки й впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти: підготовлено до затвердження 18 стандартів, 48 знаходяться на апробації.

Для 22–х професій сфери послуг, торгівлі, туризму, громадського харчування, ресторанно-готельного сервісу розроблені експериментальні навчальні плани і програми за модульним принципом. У вересні поточного року розпочалось їх впровадження в професійно-технічних училищах Автономної Республіки Крим, Львівської, Івано-Франківської, Одеської, Запорізької областей та м. Києві.

Розпочато роботу з оновлення кваліфікаційних характеристик професій машинобудівної, видобувної, будівельної та агропромислової галузей.

Формуються рекомендації щодо розробки навчальних планів і програм для короткострокової підготовки з робітничих професій.

Спільно з Міністерством праці та соціальної політики, Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Берегиня України» презентовано впровадження нової сучасної професії «Оператор систем тривимірної графіки» з поглибленим знанням в учнів ПТНЗ сучасних комп’ютерних ІТ-технологій та впровадження в навчальний процес нових інноваційних методик викладання.

Проведено 4 всеукраїнських конкурси фахової майстерності серед учнів ПТНЗ за професіями «Закрійник», «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Лицювальник-плиточник». За результатами конкурсів 24 учням - призерам призначено стипендії Президента України.

Слід зазначити, що важливим чинником у навчально-виробничому процесі є застосування інформаційно-комунікаційних технологій. В професійно-технічних навчальних закладах налічується 28 тис. одиниць комп’ютерної техніки нового покоління (на один комп’ютер припадає 13 учнів), розроблено, видано та поставлено в ПТНЗ 11 електронних засобів навчального призначення за галузевим спрямуванням: металообробка та машинобудування; видобувна промисловість; сільське господарство; будівництво; транспорт та зв'язок.

До мережі Інтернет підключено 92 % від загальної кількості ПТНЗ, 68 % професійно-технічних навчальних закладів мають власні веб-сайти.

З метою забезпечення професійно-технічних навчальних закладів україномовною навчальною літературою нового покоління, у першу чергу, із пріоритетних професій машинобудування, металообробки, приладобудування, видобувної промисловості, транспорту і зв’язку, агропромислового комплексу розроблено Галузеву цільову програму “Підручник для професійно-технічних навчальних закладів” на 2010-2012 роки (наказ МОН № 1257 від 31.12.2009 р.), яка передбачає збільшення загальних обсягів фінансування, в тому числі за рахунок залучення альтернативних фінансових джерел при підготовці та виданні навчальної літератури для професійно-технічних навчальних закладів. Виконання програми розраховано на 2010-2012 роки і передбачає видання 53 першочергово потрібних підручників та навчальних посібників для професійно-технічних навчальних закладів.

Підготовлено Договір про співпрацю департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН, Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, розроблено спільний план роботи на 2011 рік.

Зазначеним документом окреслено межі спільної діяльності щодо науково-методичного супроводу модернізації професійно-технічної освіти, організації спільних науково-практичних заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, розроблення та видання навчально-методичної літератури.

Проведено ряд навчально-методичних семінарів-практикумів, вивчалась можливість подальшого створення на базі ПТНЗ регіональних навчально-практичних будівельних центрів та навчально-практичних центрів за іншими професіями.

Педагогічні працівники професійно-технічної освіти

Якісно підготувати кваліфікованого робітника може педагогічний працівник, який має високу робітничу кваліфікацію, обізнаний з новітніми виробничими та педагогічними технологіями і вміло використовує їх у навчально-виробничому процесі.

Навчальний процес у професійно-технічних навчальних закладах здійснюють 46,3 тис. педагогічних працівників.

Майже кожний другий директор та кожний третій його заступник, більше половини викладачів професійно-технічного циклу мають відповідну робочу кваліфікацію. Більшість майстрів виробничого навчання володіють двома і більше робітничими професіями та мають відповідну психолого-педагогічну підготовку.

Заслуговує на увагу якісний склад керівників професійно-технічних навчальних закладів:

 • 16 директорів або 2 % мають наукові ступені;

 • 170 директорів або 20 % мають почесні звання;

 • 197 директорів або 23 % мають державні нагороди;

 • кожен п’ятий керівник є депутатом місцевих рад.

За останні роки намітилася тенденція скорочення відтоку висококваліфікованих та досвічених педагогічних кадрів з професійно- технічних навчальних закладів.

Прийняття Постанови Кабінету Міністрів України щодо зарахування до педагогічного стажу фахівцям виробництва часу їхньої роботи на підприєстві створило певну мотивацію щодо залучення фахівців-виробничників до педагогічної діяльності, але не вплинуло суттєво зміни в якісному складі інженерно-педагогічних працівників взагалі та майстрів виробничого навчання зокрема.

Основним резервом оновлення кадрового потенціалу ПТНЗ залишаються інженерно-педагогічні навчальні заклади різних рівнів акредитації.

Система професійно-педагогічної освіти має передбачати підготовку фахівців, які відзначатимуться: висококваліфікованими професійними вміннями і навичками, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях певної галузі виробництва; високим рівнем педагогічної компетентності, що ґрунтується на новітніх досягненнях психолого-педагогічних наук, критичному мисленні, здатності застосовувати інноваційні методики на практиці, запроваджувати цінності демократичної, правової держави.

Назріла необхідність нових концептуальних підходів до підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогів професійно-технічної школи, основними передумовами яких є сучасні процеси освітньої реформи, визначення нових підходів у функціонуванні системи професійно-педагогічної освіти, враховуючи міжнародний досвід, інтеграцію України у Європейське співтовариство.

Фізичне виховання і спорт.

Виникає нагальна потреба у формуванні у молодіжному середовищі світоглядних цінностей здорового способу життя. Формування у молоді мотивації на здоровий спосіб життя потребує організації системної комплексної роботи, спрямованої на корекцію морального стану молодої людини. Сформовані знання, вміння та навички ведення здорового способу життя повинні забезпечити необхідний рівень працездатності, відповідальності та духовності молоді, дати змогу формувати, берегти, зміцнювати та свідомо ставитися до власного здоров’я.

Є декілька напрямів вирішення поставлених питань: створення здоров’язберігаючого середовища в професійно-технічних навчальних закладах, формування здорового способу життя через зміст освіти, подальший розвиток фізичної культури та спортивно-масової роботи.

Активним засобом виховання молоді, що сприяє формуванню навичок здорового способу життя, організації корисного відпочинку, розвитку моральних і вольових якостей, реабілітації та корекції здоров’я, прагнення до самовдосконалення, є фізичне виховання і спорт. У формуванні фізичного, психологічного та соціального здоров’я молоді, розвитку її основних фізичних якостей та рухових здібностей значну роль відіграють заняття в секціях і гуртках спортивного спрямування. Аналіз їх роботи у ПТНЗ України за останній рік свідчить про позитивні зрушення в цьому напрямі.

Молодь, що займається фізичною культурою за нормованими навантаженнями, тренує м’язову, серцево-судинну систему, підвищує їх функціональні і резервні можливості. Так зростає працездатність та витривалість організму майбутніх робітників порівняно з нетренованими однолітками.

З метою більш широкого залучення учнів ПТНЗ до регулярних занять фізичною культурою та спортом, поліпшення спортивно-масової роботи та активного відпочинку проводяться спартакіади серед учнівської молоді. Підготовка до таких заходів дає можливість не лише залучати до регулярних занять спортом значну кількість учнів профтехучилищ, а й захопити їх духом змагання.

Враховуючи екологічну ситуацію довкілля, зростання техногенного тиску, зниження якості продуктів харчування та інші негативні фактори, що з’явились внаслідок техногенного прогресу, збереження здоров’я має стати для молоді одним із найважливіших пріоритетів серед багатьох цінностей сучасної людини. Разом з тим, необхідно створити всі умови для реалізації цього життєво необхідного компоненту. У країні виникла нагальна потреба формування в молодіжному середовищі світоглядних цінностей ведення здорового способу життя. Головне – перебороти байдужість нинішнього покоління у ставленні до власного здоров’я, адже лише здорова людина живе повноцінним життям і корисна суспільству.

Одним з кроків на цьому шляху було проведення в лютому – травні 2010 року ІІ Всеукраїнської Спартакіади учнів професійно-технічних навчальних закладів з 6 видів спорту: баскетбол, волейбол, футзал, легка атлетика, теніс настільний, шахи.
Тенденції розвитку професійно-технічної освіти:

пріоритети та завдання 2011 року.
За результатами всебічного аналізу діяльності професійно-технічної освіти у 2010 р. визначені пріоритетні напрями її подальшого розвитку:

1.Вивчення потреб ринку праці, формування оптимальної мережі навчальних закладів.

2. Створення системи забезпечення якості професійно-технічної освіти.

3.Диверсифікація системи фінансування шляхом делегування додаткових повноважень регіональним органам управління освіти; впровадження різнорівневої системи фінансування.

4. Децентралізація системи управління професійно-технічною освітою та забезпечення її якісно новим кадровим потенціалом.

5. Оновлення чинної нормативно-правової бази в галузі професійної освіти.

6. Соціальна реклама престижності робітничих професій.

7. Стимулювання розвитку експериментально-дослідницької роботи та впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних технологій та міжнародного досвіду.

Схожі:

Регіональні Навчально(науково)-методичні центри (кабінети) професійно-технічної освіти
Науково-методична робота професійно-технічної освіти у регіоні координується регіональним Навчально(науково)-методичним центром (кабінетом)...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Слічний Ю. О. методист навчально методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Рейдель Ельмір Аронович – викладач Запорізького центру професійно-технічної освіти
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Моніторинг стану підготовки робітничих кадрів професійно-технічної освіти Сумщини
Економіка України в останні 3-4 роки дедалі більше потребує робочої сили, яка здатна швидко адаптуватись до змін на ринку праці та...
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ...
У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах...
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Міністерства освіти і науки України з питань професійно-технічної освіти та Всеукраїнської виставки «Професійно-технічна освіта України...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
України від 29 серпня 2008 року №790 «Про організацію Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка