Затверджено Наказом ТОВ-Фірми ”РАДІО” від 01 березня 2013р.№ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР №1


Скачати 362.65 Kb.
НазваЗатверджено Наказом ТОВ-Фірми ”РАДІО” від 01 березня 2013р.№ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР №1
Сторінка1/3
Дата15.05.2013
Розмір362.65 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3

Затверджено


Наказом ТОВ-Фірми ”РАДІО”

від 01 березня 2013р.№


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР №1

ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


м.Вінниця 01.03.2013р.
Оператор: Товариство з обмеженою відповідальністю-Фірма«РАДІО», в особі директора

Трачука 0.В. (далі – Оператор), що діє на підставі Статуту, відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 01.02.2007 року №569 внесене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій (№607), керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України №295 від 11.04.2012 р., а також ст.ст. 633, 642 Цивільного кодексу України, публічно зобов’язується надати фізичній або юридичній особі (далі – Абонент), яка звернеться у встановленому порядку до Оператора, можливість отримання телекомунікаційних послуг в межах розгорнутої мережі, для чого оприлюднює даний договір (далі - Договір) про наступне:
1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.

Абонентна плата - фіксований платіж, який встановлює Оператор для Абонентів за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.

Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система) - програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного обліку наданих телекомунікаційних послуг, а також здійснення розрахунків їхньої вартості згідно з діючими на момент надання послуг Тарифами за кожним особовим рахунком Абонента.

Акційні тарифи — документ,що містить перелік послуг доступу до телекомунікаційних послуг,які надаються Оператором,та їхню вартість на час проведення акції. Акційні тарифи діють протягом періоду,встановленого додатком до Договору про умови проведення акцій.

Договір - правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Абонентом і Оператором.

Заява про приєднання до публічного договору — це документ,яким Абонент(споживач) підтверджує факт прийняття публічної пропозиції про приєднання до Договору,ознайомлений з його змістом та погоджується з його умовами.

Заявка Абонента - виклик Абонентом представника Оператора для надання необхідних послуг, пов'язаних з виконанням умов Договору.

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп'ютер, модем, телеприймач тощо).

Оператор - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Особовий рахунок Абонента - форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про Абонента , по яких Абонент може бути ідентифікований.

Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.

Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості роботи в мережі Інтернет кінцевого обладнання Абонента.

Припинення надання послуг - припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов'язань за Договором.

Пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику (з'єднання) телекомунікаційної мережі та кінцевого обладнання.

Споживач телекомунікаційних послуг - фізична або юридична особа, яка замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб.

Тарифи – документ, у якому наводиться перелік телекомунікаційних послуг, що надаються Оператором, їх опис і вартість., а також їх порядок замовлення, надання, отримання та тарифікації.

Тарифний план (Пакет) – сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємозв'язаних між собою, які визначають обсяг і вартість наданої Абоненту основної телекомунікаційної послуги.

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Розрахунковий період — проміжок часу з першого по останнє число календарного місяця.

Місце надання Послуг - конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги. Місце надання Послуг особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.

ІР-адреса — унікальне цифрове зазначення кінцевого обладнання (комп'ютера.модему тощо), підключеного до мережі,що привласнюється Оператором, та є ідентифікатором даного кінцевого облатнання.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор на платній основі надає Абоненту загальнодоступні та інші телекомунікаційні послуги за умов технічної можливості у Оператора надання таких послуг згідно з переліком та в обсягах замовлених Абонентом,а Абонент зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

2.2. Телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові.

2.3. Основними телекомунікаційними послугами є:

 • підключення кінцевого обладнання до мережі;

 • послуги доступу до Інтернет;

 • місцевий телефонний звя'зок;

 • міжміський телефонний звя'зок;

 • міжнародний телефонний звя'зок;

2.4. Додатковими послугами є:

 • налагодження кінцевого обладнання;

 • перенесення точки підключення кінцевого обладнання;

 • інші послуги, що може надавати Оператор Абоненту в межах цього Договору.

2.5 Параметри послуг визначені умовами тарифного плану та граничними тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.

2.6 Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів та споживачів шляхом його розміщення ( публікації ) :

-на офіційному веб-сайті Оператора : http.firmradio.net ( постійно доступний для ознайомлення );

-у куточку споживача абонентськкого відділу Оператора ( постійно доступний для ознайомлення).
3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Відповідно до ст. 633 ЦК України цей Договір є публічним договором приєднання про надання телекомунікаційних послуг.

3.2. Всі умови дійсного Договору є обов’язковими для Абонента та Оператора. Перед початком отримання телекомунікаційних послуг кожний Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами. Відповідно, Абонент, який зареєструвався в мережі з використанням наданих мережевих реквізитів вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору, дата реєстрації є датою початку надання послуг Абоненту.

3.3. Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

3.4. Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в здійсненні Абонентом наступних дій, направлених на отримання послуг:

 • підпис і надання Абонентом Оператору Заяви про приєднання до Договору (Додаток №1 до Договору);

 • внесення Абонентом на розрахунковий рахунок або в касу Оператора платежу за надання доступу (підключення) до обладнання Оператора;

 • внесення Абонентом на розрахунковий рахунок або в касу Оператора місячної абонентної плати згідно з обраним тарифним планом та оплата замовлених додаткових послуг;

 • реєстрація Абонента в мережі із використанням ідентифікаторів.

3.5 Абоненти, які раніше отримували послуги від Оператора на підставі письмового договору,приєднуються до цього договору шляхом оплати послу оператора та/або шляхом продовження користування послугами Оператора. Цим Абонент також підтверджує актуальність наданої раніше Оператору інформації про себе.При цьому умови/вимоги даного договору мають переважне право перед попередньо підписаними договорами.
4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

4.1. Умови надання телекомунікаційних послуг:

1) наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовленої телекомунікаційної послуги. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії послуги і використання для доступу до послуги налаштованого устаткування Абонента й програмного забезпечення.;

2) ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;

3) оформлення Абонентом письмової заяви про приєднання до даного Договору із зазначенням замовленого виду телекомунікаційної послуги;

4) оплата замовленої Абонентом телекомунікаційної послуги.

4.2. Для отримання телекомунікаційних послуг застосовується кінцеве обладнання Абонента.

4.3. З'єднання з телекомунікаційною мережею здійснюється шляхом встановлення зв'язку між обладнанням Абонента і точкою доступу Оператора.

4.4. Для одержання послуги Абонентові необхідно налаштувати своє устаткування.

4.5. Для закінчення отримання послуги Абонентові необхідно розірвати з’єднання з точкою доступу Оператора.

4.6. Оператор надає Абонентові доступ до телекомунікаційних послуг цілодобово, сім днів на тиждень.

4.7. Перерва в наданні послуги допускається на час технічного обслуговування і ремонту обладнання та ліній зв’язку. Проведення технічного обслуговування і ремонту здійснюється в години найменшого навантаження мережі. Оператор має право призупиняти надання послуг для проведення регламентно-профілактичних робіт, інформація щодо яких розміщується (публікується) на Офіційному сайті Оператора не менше ніж за одну добу.

4.8. Порядок замовлення, отримання, надання та припинення телекомунікаційних послуг визначається Тарифами та/або Регламентами надання послуг, які та розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному сайті Оператора не менше ніж за 15 днів до введення їх в дію.

4.9. Абонент доручає Оператору, а Оператор зобов‘язаний вести облік обсягу та вартості наданих телекомунікаційних послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (Білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Абонента, які буде надано ним Оператору при укладені та виконанні Договору.

4.10. На підставі Заяви про приєднання до Договору Оператор відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок (ОР), номер якого унікальний. На ОР Замовника враховуються обсяги наданих Оператором телекомунікаційних послуг, а також всі платежі Замовника. Особовий рахунок є єдиним джерелом інформації про об’єм спожитих Абонентом телекомунікаційних послуг під час тарифікації і вирішенні спірних питань.

4.11. Оператор припиняє доступ Абонента до мережі Інтернет без попереднього попередження, при нульовому або від’ємному балансі Особового рахунка Абонента.

4.12. Оператор має право припинити доступ Абонента до телекомунікаційної послуг, скоротити перелік телекомунікаційних послуг, а також на відключення кінцевого обладнання споживача від телекомунікаційної мережі, у випадку якщо Абонент безпосередньо брав участь або кінцеве обладнання (зовнішній бездротовий адаптер), мережеві ідентифікатори Абонента було використано у діях, які Оператор обґрунтовано вважає такими, що порушують правила й норми користування телекомунікаційними послугами, викладені в дійсному Договорі, або такими, що порушують вимоги Закону України "Про телекомунікації", №1280-IV, від 18 листопада 2003 р.; Постанови КМУ «Про затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», №295 від 11.04.2012 р. та вимоги іншого законодавства України.

4.13. Оператор зобов’язаний усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом однієї доби з моменту письмового звернення Абонента про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення).

4.14. При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Оператором телекомунікаційних послуг Абоненту, якщо ці проблеми були пов’язані із проблемами в роботі або виходом з ладу обладнання Оператора, Оператор в розумні строки здійснює заходи щодо усунення зазначених проблем і відновлення нормального стану надання телекомунікаційних послуг.

  1. Абонент має право призупинити надання телекомунікаційних послуг шляхом подання письмової заяви до Центрів обслуговування оператора не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати призупинення надання послуг, на загальний строк не більше 6 (шести) місяців протягом календарного року при відсутності заборгованості перед Оператором. У випадку призупинення надання послуг Інтернет протягом календарного року на загальний термін понад 2 (два) місяці Абоненту нараховується плата за резервування IP-адреси, згідно з діючими тарифами Оператора.

  2. Оператор телекомунікацій встановлює та переустановлює телефони за визначеними тарифами, якщо будинки (приміщення) обладнано розподільними лініями зв’язку і кінцевими кабельними пристроями для підключення абонентської проводки, а довжина абонентської проводки від кінцевого кабельного пристрою у будинку (приміщенні) до точки підключення кінцевого обладнання не перевищує 40 метрів (основні роботи).

  3. У разі коли будинок не обладнано розподільними лініями зв’язку і кінцевими кабельними пристроями та/або довжина абонентської проводки перевищує 40 метрів, абонент за його заявою, крім плати за встановлення телефону, оплачує виконані оператором телекомунікацій додаткові роботи, вартість яких розраховується відповідно до собівартості з урахуванням отримання прибутку. До додаткових робіт відноситься прокладення частини абонентської проводки завдовжки більш як 40 метрів, у тому числі встановлення кінцевих кабельних пристроїв та опор повітряних ліній зв’язку.

  4. Під час замовлення встановлення телефону в разі необхідності будівництва розподільної лінії зв’язку і кінцевого кабельного пристрою абонентської лінії зв’язку та/або прокладення абонентської проводки завдовжки більш як 40 метрів оператор телекомунікацій і споживач укладають договір, за яким оператор гарантує встановлення телефону після виконання додаткових будівельних робіт, а споживач оплачує такі роботи.5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

5.1. Оператор має право:

 1. вносити зміни і доповнення до умов Договору, повідомлення про такі зміни і доповнення розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному сайті Оператора та/або в куточку Споживача не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до їх введення в дію.

 2. самостійно встановлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання телекомунікаційних послуг. Якщо Абонент по закінченню 15 (п’ятнадцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті Оператора продовжує користуватись телекомунікаційними послугами, Оператор вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями;
  1   2   3

Схожі:

Особлива інформація ТОВ «РІБГ»
Заступник Голови Правління Кредитної спілки "Альянс-Інвест", 01. 03. 2011р. 05. 10. 2011р директор ТОВ "РІБГ", 01. 03. 2012р. 12....
Типовий договір оренди державного майна Затверджено наказом Фонду...

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України...

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНТЕРНЕТ ПОСЛУГ
П. П. "Інтер Д. С.", надалі за текстом «Провайдер», опубліковує даний Договір про надання Інтернет послуг (далі по тексту «Договір»),...
Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень–березень...
У березні 2013р промислове виробництво збільшилося порівняно з попереднім місяцем на 14%, березнем 2012р. – на 3,9%. За підсумками...
91016, м. Луганськ, вул. Совєтская, 73, оф. 514, 515 тел (0642) 344-170,...
Порядок і терміни розгляду скарг, звернень клієнтів та інших професійних учасників ринку цінних паперів
Керівництву, засновникам ТОВ ФК«Вікторія» Національній комісії з...
Згідно з Договором №022/АП-13 від 11 березня 2013 р незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Еккаунт» здійснено аудит...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 24 березня 2004 р. N 380
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 231 ( 231-95-п )
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» станом на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка