ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНТЕРНЕТ ПОСЛУГ


Скачати 119.1 Kb.
НазваПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНТЕРНЕТ ПОСЛУГ
Дата24.04.2013
Розмір119.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
П.П. нтер Д.С."

смт. Солотвіно 2008р.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ІНТЕРНЕТ ПОСЛУГ

П.П. нтер Д.С.", надалі за текстом «Провайдер», опубліковує даний Договір про надання Інтернет послуг (далі по тексту «Договір»), що є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб.

1. ПРЕДМЕТ І ЦІЛЬ ДОГОВОРУ

1.1. Провайдер надає Абонентові послуги з цілодобового доступу до інформаційних пакетів (Пакетів) Інформаційної кабельної мережі (Мережі), надалі за текстом - «Послуги». Повний перелік Послуг, надання яких можливо в рамках даного Договору, їх характеристика, порядок надання й вартість визначені в діючих Прейскурантах Провайдера і Правилах користування послугою доступу до мережі Inter-DS, які є невід'ємними частинами даного Договору. Ознайомитись з Прейскурантами і Правилами користування послугою доступу до мережі Inter-DS, одержати додаткову інформацію можна на сайті Провайдера: solotvino.net, або у уповноважених представників Інтернет-Провайдера та за телефоном: 0677996130. Абонент користується Послугами й оплачує їх відповідно до умов викладених в Розділі 4 цього Договору.

2. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

2.1. Для фізичних осіб, які до моменту публікації даного Договору не користувалися Послугами Провайдера, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є здійснення фізичною особою процедури реєстрації або процедури перереєстрації. Процедура реєстрації або перереєстрації полягає в наданні Провайдеру заповненої реєстраційної форми «Відомості про Абонента», наведеної в Додатку № 1 до даного Договору, та одержанні фізичною особою персонального номера — «Номера Договору», встановленого Провайдером. Одержати необхідну консультацію чи надати заявку на реєстрацію/перереєстрацію можна за телефонами: 0677996130 або у уповноважених представників Провайдера. З моменту здійснення процедури реєстрації/перереєстрації фізична особа автоматично приймає умови даного Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата реєстрації/перереєстрації.

2.2. З моменту оплати Послуг Провайдеру фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.Договір вважається укладеним на 1 (один ) місяць та автоматично продовжуется при сплаті на наступні періоди.

2.3. Фізична особа, що здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується далі в тексті Договору «Абонент».

2.4. Провайдер на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Провайдер зобов'язується:

3.1.1. Якісно надавати Абонентові оплачені ним Послуги відповідно до умов даного Договору.

3.1.2. Вести Особовий рахунок Абонента з відображенням на ньому інформації, що стосуються виконання умов цього Договору (перелік і вартість наданих Абонентові Послуг, підсумковий баланс взаємних розрахунків за цим Договором, реквізити Абонента та ін.). Надавати Абоненту можливість ознайомитись зі станом його Особового рахунку.

3.2. Абонент зобов'язується:

3.2.1. Надати достовірні відомості (реквізити) при здійсненні реєстрації/перереєстрації, а також вчасно інформувати про їх зміну.

3.2.2. Користуватися, наданими Провайдером, Послугами в суворій відповідності з умовами даного Договору та Правил користування послугою.

3.2.3. Вчасно знайомитися зі станом свого Особового рахунку та з інформацією, що опубліковується для Абонентів, на будь-якому зручному для нього джерелі: на сайті Провайдера, у засобах масової інформації, у Представників Провайдера. Абонент не має право пред’являти Провайдеру претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією що опубліковується для нього.

3.2.4. Вчасно, шляхом внесення авансових платежів, сплачувати витребувані Абонентом Послуги відповідно до умов викладених в Розділі 4 даного Договору.

3.2.5. Не підключати без погодження з Провайдером додаткові пристрої до Мережі.

3.2.6. Приймати всі необхідні міри, спрямовані на забезпечення цілісності й схоронності абонентської ділянки Мережі (ділянка Мережі, що йде від Абонента до розподільчої коробки-порту), а у випадку його поломки (пошкодження) – зробити ремонт за власний рахунок виключно за допомогою представників (робітників) Провайдера.

3.2.7. Не виконувати своїми силами й не допускати сторонніх осіб до виконання робіт з ремонту абонентської ділянки Мережі.

3.2.8. Повідомляти про ушкодження в Мережі Провайдера за телефоном: 0677996130.

3.2.9. При здійсненні будь-яких дій, пов'язаних з виконанням умов даного Договору, у тому числі при оплаті Послуг, обов'язково вказувати привласнений Абонентові Провайдером Номер Договору.

3.3. Провайдер має право:

3.3.1. Змінити склад, порядок і умови надання Послуг з обов'язковим повідомленням Абонента шляхом опублікування інформації в джерелах, зазначених у п. 3.2.3 даного Договору (сайті Провайдера, у засобах масової інформації, у Представників Провайдера, не менш ніж за 10 (Десять) днів до впровадження таких змін. У випадку виникнення обставин, що не залежать від Провайдера (виходу з ладу устаткування, відключення електроживлення, інших випадках), склад наданих послуг може бути змінений без попереднього повідомлення Абонента. В цьому випадку Провайдер поновлює надання Послуги протягом 1 (одного) робочого дня з моменту усунення вищевказаних обставин.

3.3.2. При проведенні робіт, пов'язаних з ремонтом і настроюванням окремих вузлів Мережі призупинити надання Послуг, з обов'язковим повідомленням Абонента не менш чим за 10 (Десять) днів, шляхом опублікування інформації в джерелах, зазначених у п. 3.2.3 цього Договору, а у випадку проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аварійних ситуаціях – без попереднього повідомлення.

3.3.3. Розірвати даний Договір у порядку, викладеному в Розділі 5 цього Договору.

3.3.4. Змінювати ціни й тарифи на Послуги. Провайдер зобов'язаний інформувати Абонента про такі зміни не менше як за 10 (десять) днів до впровадження таких змін шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 3.2.3 даного Договору, або іншим доступним для Провайдера способом.

3.4. Абонент має право:

3.4.1. Розірвати даний Договір у порядку, викладеному в Розділі 5 цього Договору.

3.4.2. На повторне надання Послуги після оплати робіт з повторного підключення до Мережі і внесення авансового платежу за Послуги.

3.4.3. На повернення Провайдером невикористаної частини сплачених коштів у разі відмови від попередньо оплачених послуг в односторонньому порядку згідно п. п. 5.2, 5.3 цього Договору.

3.4.4. Призупинити дію даного Договору, з обов'язковим письмовим повідомленням Провайдера протягом однієї доби, що спричиняє припинення надання Послуги до моменту подачі Абонентом письмової заяви про поновлення дії цього Договору.

4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Повний перелік Послуг, надання яких можливо за даним Договором, і їхня вартість визначені в діючих Прейскурантах Провайдера, які є невід'ємною частиною цього Договору.

4.2. Оплата Послуг Провайдера здійснюється Абонентом завчасно .

4.3. Дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Провайдера є моментом оплати Послуг за діючий період.

4.4. Інформація про здійснені Абонентом платежі, а також про вид, обсяг і вартість наданих Абонентові Послуг враховується на Особовому рахунку Абонента.

4.5. Одержання Провайдером платежу від Абонента відображається на його Особовому рахунку збільшенням балансу. Надання Послуги Абонентові відображається на його Особовому рахунку зменшенням балансу на вартість наданих Провайдером Послуг.

4.6. Абонент зобов'язаний самостійно проводити платежі за цим Договором таким чином, щоб баланс його Особового рахунка залишався позитивним у будь-який момент дії даного Договору.

4.7. Провайдер може відмовити Абоненту в наданні Послуги у випадку, наявності у Абонента заборгованості перед Провайдером.

5. ЗМІНА Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Договір може бути розірваним у будь-який час за взаємною угодою Сторін.

5.2. Абонент має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір з попереднім письмовим повідомленням Провайдера за 15 (П'ятнадцять) днів до моменту його розірвання, з зазначенням причин розірвання за умови відсутності заборгованості Абонента перед Провайдером (баланс Особового рахунка Абонента — ненегативний).

5.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору за ініціативою Абонента, на підставі п. 5.2. Договору, не використані кошти на особовому рахунку клієнта не повертаються.

5.4. Провайдер вправі розірвати даний Договір за власною ініціативою в односторонньому порядку з попереднім повідомленням Абонента за 10 (Десять) днів до бажаної дати розірвання шляхом опублікування зазначеної інформації у джерелах, вказаних у п. 3.2.3 цього Договору або шляхом надіслання індивідуального повідомлення Абоненту.

5.5. Провайдер може змінювати умови цього Договору з попереднім повідомленням Абонента не менш чим за 7 (Сім) днів до впровадження змін шляхом опублікування інформації у джерелах, зазначених у п. 3.2.3 дані Договори, або іншим доступним для Провайдера способом. Використання й оплата Абонентом послуг, після опублікованого строку набрання змінами чинності, є незаперечним фактом безумовного прийняття Абонентом всіх внесених Провайдером змін (акцепт змін). Датою прийняття всіх внесених Провайдером змін у даний Договір є дата оплати послуг, що була зроблена Абонентом після опублікування Провайдером зроблених змін у джерелах, зазначених у п. 3.2.3 даного Договору.

5.6. Абонент може розірвати даний Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані Провайдером відповідно до п.5.3. зміни до цього Договору, попередньо письмово повідомивши Провайдера про це за 10 (Десять) днів до бажаної дати розірвання даного Договору.

5.7. Провайдер може розірвати даний Договір у випадку порушення Абонентом його умов. У цьому випадку Абонент зобов'язаний у тижневий строк з моменту розірвання цього Договору компенсувати заподіяні Провайдеру збитки, а також повністю погасити наявну заборгованість перед Провайдером, здійснивши платежі на користь Провайдера так, щоб підсумковий баланс Особового рахунку Абонента став позитивним.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волі й бажання Провайдера і які не можна було передбачати або уникнути, включаючи: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Провайдера по наданню Послуг; громадські заворушення, епідемії, блокади, ембарго; землетруси, повені, урагани, блискавки, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; оголошену або фактичну війну; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до непрацездатності устаткування Провайдера або неможливості якісного надання своїх Послуг.

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. У випадку виникнення не врегульованих претензій між Сторонами, кожна з них може захищати свої порушені права в порядку, встановленому положеннями діючого Законодавства України.

7.2. Провайдер надає Послуги й виконує інші обов'язки за даним Договором особисто або із залученням третіх осіб.

7.3. Дії, пов'язані з реєстрацією/перереєстрацією Абонента, прийомом платежів від Абонента, консультаційно-довідковим обслуговуванням, наданням доступу до Особового рахунку здійснюються уповноваженими Представниками, що діють від імені Провайдера на підставі відповідного договору з Провайдером з вказівкою наданих Представникові повноважень. Представник при здійсненні своєї діяльності зобов'язаний ознайомити Абонента з умовами й положеннями наявного в нього договору з Провайдером.

7.4. Умови даного Договору дійсні для всіх Абонентів. Зміна умов Договору відносно окремого Абонента (додаткова відповідальність Провайдера за якість Послуг, додаткові послуги для Абонента та ін.) повинні бути оформлене письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до даного Договору.

7.5. Практика поводження Сторін даного Договору, або практика надання подібних послуг не можуть бути підставою для внесення змін в положення цього Договору.

7.6. Невиконання Провайдером будь-якого пункту даного Договору не означає відмову від виконання цього пункту.

7.7. Абонент особисто використовує надані йому Послуги. Передача або надання будь-яких Послуг третім особам з використанням наданих Абонентові Послуг Провайдера допускається винятково на підставі окремих письмових угод з Абонентом, що є невід’ємними частинами цього Договору.

7.8. Даний Договір є безстроковим і може бути розірваний із ініціативи кожної зі Сторін відповідно до Розділу 5 даного Договору.

7.9. Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються в суд відповідно до діючого законодавства України.

7.10. Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їхніх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов'язані в 10-денний строк повідомити про це один одного.
8. РЕКВІЗИТИ ІНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА

Виконавець: ПП "Інтер Д.С."Місцезнаходження: Закарпатська обл. ,Тячівський район, смт.Солотвино, пл.Народна, 1
Поштова адреса:90575 , Закарпатська обл., Тячівський район, смт.Солотвино, пл.Народна, 1
Поточний рахунок: 26009060303085Назва Банку: ЗРУ КБ "Приватбанк" МФО 312378 ОКПО 22104007
Тел. +3806770996130

ДОДАТОК №1

ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНТЕРНЕТ ПОСЛУГ
ВІДОМОСТІ ПРО АБОНЕНТА

Дані про особу

Прізвище:

Ім’я:

По-батькові:

Адреса

Вулиця:

Будинок:

Квартира:

Контакти

Телефон:

Мобільний телефон:

Реєстраційна інформація

Тарифний план:

Логін:

Пароль:

Схожі:

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг доступу до Інтернет мережі
Мережа wifiline net, іменований надалі "Виконавець", керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує Інтернет послуги необмеженому...
Публічний договір (оферта) про надання платних послуг з розміщення даних в мережі Інтернет
Фізична особа підприємець Ходневич Павло Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших платежів...
Публічний договір (оферта) про надання платних послуг з розміщення даних в мережі Інтернет
Фізична особа підприємець Ходневич Павло Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших платежів...
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ
...
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг реєстрації, перереєстрації,...
Міністрів України від 11 квітня 2012 р. №295 (надалі – «Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг»), іншими нормативними...
Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг Приватне підприємство «ХОУМТЕЛЕКОМ»
Приватне підприємство «ХОУМТЕЛЕКОМ» (надалі ”Оператор”), включене у реєстр провайдерів та операторів телекомунікаційних послуг рішенням...
Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система)
Абонент), яка звернеться у встановленому порядку до підрозділу Оператора, можливість отримання телекомунікаційних послуг в межах...
ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання юридичних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАБЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
України (далі за текстом «Провайдер»), опубліковує даний Договір про надання доступу до інформаційної кабельної мережі (далі за текстом...
Публічний договір про надання послуг із вивезення твердих побутових відходів
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРША СМІТТЄВА КОМПАНІЯ», що іменується надалі «Виконавець», в особі Директора Мусієнка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка