Конспект з курсу «Цивільне право України»


НазваКонспект з курсу «Цивільне право України»
Сторінка6/7
Дата30.04.2013
Розмір0.8 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Право > Конспект
1   2   3   4   5   6   7
§ 29. Справи за заявами прокурора про визнання незаконним правового акту органу, рішення чи дії службової особи.

Гл.31-В. Заява прокурора про визнання незаконними правового акта органу, рішення чи дії службової особи. Ст.248-15. Подача заяви прокурором. Прокурор має право звернутися до суду із заявою про визнання незаконними правового акта органу, рішення чи дії службової особи, крім акта, перевірку законності якого віднесено до компетенції Конституційного Суду України. Заява подається в разі відхилення протесту прокурора в порядку загального нагляду або якщо протест не був розглянутий службовою особою чи органом у десятиденний строк після його надходження. Подача заяви зупиняє дію правового акта. Суддя відмовляє у прийнятті заяви прокурора, якщо вона має бути розглянута в порядку позовного провадження. Ст.248-16. Строки для звернення прокурора до суду. Заяву до суду може бути подано прокурором протягом п'ятнадцяти днів з моменту одержання повідомлення про відхилення протесту або якщо він не був розглянутий у встановлений десятиденний строк. Ст.248-17. Підсудність справ, які розглядаються за заявою прокурора. Заява прокурора подається до районного (міського) суду, відповідного військового суду за місцерозташуванням органу чи роботи службової особи, акт яких було опротестовано. Ст.248-18. Порядок судового розгляду заяви прокурора. Заява прокурора розглядається суддею одноособово в десятиденний строк з дня її надходження у відкритому судовому засіданні з участю прокурора і представника органу чи службової особи, які прийняли рішення про відхилення протесту або не розглянули протест у встановлений строк після його надходження. Неявка у судове засідання без поважних причин представника органу, службової особи не перешкоджає розглядові заяви прокурора, проте суддя може визнати їх явку обов'язковою. Суддею повинні бути досліджені матеріали, які стали підставою для принесення протесту та його відхилення органом або службовою особою, необхідні документи та інші докази. Ст.248-19. Рішення суду. Суддя, встановивши, що опротестовані акт органу, рішення чи дія службової особи не відповідають вимогам закону, постановляє рішення про задоволення заяви, визнання акта органу, рішення чи дії службової особи незаконними та про їх скасування і стягнення судових витрат з службової особи, яка видала незаконний акт. Якщо буде встановлено, що опротестовані акт органу, рішення чи дія службової особи не суперечать вимогам закону, суддя постановляє рішення про відмову у задоволенні заяви.
§ 30. Справи по скаргах на рішення щодо релігійних організацій.

Гл.31-Б. Скарги на рішення, прийняті відносно релігійних організацій. Ст.248-11. Рішення державних органів, прийняті відносно релігійних організацій, що можуть бути оскаржені в судовому порядку. У судовому порядку можуть бути оскаржені рішення державних органів з питань: перевищення встановленого законом строку прийняття рішень про реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій; відмови в реєстрації статутів (положень) релігійних організацій; володіння та користування культовими будівлями та майном. Ст.248-12. Подання скарги. Скаргу може бути подано в суд громадянами-засновниками релігійної організації у разі відмови в її реєстрації або релігійною організацією, права якої порушено. Скарги на рішення місцевих державних органів подаються до Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів, а на рішення державного органу України у справах релігій - до Верховного Суду України. Скаргу може бути подано в суд у місячний строк, обчислюваний з дня прийняття рішення державним органом. Ст.248-13. Розгляд скарги. Скаргу на рішення відповідного державного органу суд повинен розглянути в десятиденний строк у відкритому засіданні за участю громадян-засновників чи їх представників або представників релігійної організації та представника державного органу, рішення якого оскаржується. Неявка в судове засідання зазначених осіб не перешкоджає розгляду скарги. Ст.248-14. Рішення суду по скарзі. Якщо суд визнає, що оскаржуване рішення прийнято з порушенням вимог закону, він постановляє рішення, яким зобов'язує відповідний державний орган усунути допущене порушення. Якщо суд встановить, що оскаржуване рішення прийнято відповідно до закону, він постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги. Рішення суду по скарзі надсилається до державного органу, що прийняв рішення, та заявникові.
§ 31. Окреме провадження в цивільному процесі: справи, які розглядаються такому порядку, особи, які беруть участь у справах, особливості розгляду справ.

Окреме провадження це процесуальний порядок розгляду справ про встановлення юридичних фактів або юридичного стану осіб. Гл.33, 34, 35, 35-А-39 ЦПК – справи окремого провадження. Справи окремого провадження мають специфічні особливості: 1) відмінність від позовного провадження предметом судового захисту – охоронюваний законом інтерес; 2) в позовному провадженні спір між позивачем і відповідачем носить матеріально-правовий характер (ст.24 ЦПК), справи окремого провадження характеризуються відсутністю спору про право (ч.3 ст.255ЦПК) – якщо такий є, суд залишає справу без розгляду і рекомендує сторонам звертатися з позовом на загальних підставах; 3) процесуальна форма звернення до суду в окремому провадженні – заяви і скарги (напр.: скарга стосується справ в оскарженні нотаріальних дій); 4) реалізація судових рішень: в позовному провадженні – можливо застосування заходів примусу, в окремому провадженні – рішення суду є підставою для вчинення певних дій, реалізація судового рішення здійснюється поза стадією примусового виконання, виняток складають справи про оскарження нотаріальних дій або відмови від їх вчинення. Суб‘єктний склад справ окремого провадження: 1) суди (першої інстанції, суди, які здійснюють перегляд в касаційному порядку, в порядку нагляду, за нововиявленими обставинами); 2) особи, які беруть участь у справі, особи, заінтересовані у наслідках розгляду справи, інтерес може бути 2 варіантів: особи, що захищають свої особисті охоронювані законом інтереси, особи, що захищають не свої, тобто інтереси інших осіб (свої – заявники, заінтересовані особи, інші – органи прокуратури, державного управління, процесуальні представники); 3) особи, які сприяють судові розглядати справу (свідки, експерти, перекладачі, особи, які отримують письмові і речові докази). Підсудність справ окремого провадження: 1) ст.256 ч.2 ЦПК – справи про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним – підсудність альтернативна, тобто справа буде розглядатися за місцем проживання громадянина (якого обмежують в дієздатності), або за місцем знаходження лікувального закладу; 2) справи про оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні ст.285 – загальна підсудність – за місцем знаходження нотаріального органу, ст.140 ЗУ “Про нотаріат” – за місцем роботи посадової особи; 3) ст.276 ч.2 – про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред‘явника – за місцем знаходження установи, що видала цінні папери на пред‘явника, тобто загальна підсудність; 4) ст.261, 272, 268 ЦПК – про визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим, встановлення фактів, що мають юридичне значення, встановлення неправильності запису в актах громадського стану – за місцем проживання заявника, тобто загальна підсудність; 5) ст.130 ЦПК – виключна підсудність для справ – встановлення факту володіння будівлею на праві приватної власності, прийняття спадщини щодо нерухомого майна – розглядається виключно за місцем знаходження будівлі.
§ 32. Особливості судового розгляду у справах окремого провадження: про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Ст.273 ЦПК. Факт родинних відносин громадян (п.1 ст.273 ЦПК) встановлюється у випадках, коли закон пов‘язує настання правових наслідків (право на пенсію за смертю годувальника, право на спадщину, про вирішення питання про належність до громадянства України, право на виплату страхових сум, оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон, для одержання компенсації згідно ЗУ “Про реабілітацію жертв політичних репресій”). Докази, якими підтверджуються факти родинних стосунків: 1) акти будь-якого характеру; 2) листи особистого характеру; 3) рішення виконавчих комітетів місцевих рад, які містять відповідні записи. Факт перебування громадянина на утриманні (п.2 ст.273 ЦПК) встановлюється судом в разі смерті або оголошення померлим годувальника (ст.21 ЦК): 1) з метою отримання спадщини (сукупність фактичного перебування на утриманні померлого, надання утримання не менш 1 року до смерті годувальника, непрацездатність особи); 2) з метою відшкодування шкоди (сукупність непрацездатності на день смерті годувальника, фактичного перебування на утриманні померлого на день смерті годувальника); 3) з метою отримання пенсії (сукупність належності до сім‘ї особи, яка надавала утримання, та непрацездатність на момент смерті годувальника; допомога з боку іншої особи, яка надавала утримання була постійним і основним джерелом існування; вітчим та мачуха, які на рівні з батьками мають право на пенсію за умови, що вони утримували або виховували пасинка чи падчерицю не менш п‘яти років). В судовому порядку може встановлюватися факт каліцтва на виробництві або у зв‘язку з виконанням громадських або державних обов‘язків (п.3 ст.273 ЦПК). Такі факти встановлюються, якщо вони мали місце до 24.11.92, тобто до дати введення в дію ЗУ “Про охорону праці”. Мета встановлення таких фактів: 1) якщо акт про нещасний випадок, що потягнув за собою настання каліцтва на складався взагалі і в дійсний час скласти його неможливо; 2) якщо акт був складений, але пізніше був втрачений і відновити його неможливо; 3) коли при складанні акту була допущена помилка або неточність, виправити яку немає можливості і яка повністю спростовує зафіксовані в акті події. Факт реєстрації усиновлення, шлюбу, розірвання шлюбу, народження і смерті (п.4 ст.273 ЦПК). Мета: 1) якщо в органах РАГСу не зберігся відповідний запис; 2) коли в поновленні такого запису органами РАГС відмовлено у встановленому законом порядку; 3) коли запис може бути поновлений на підставі рішення суду. Факт перебування у фактичних шлюбних відносинах у встановлених законом випадках, якщо шлюб не може бути зареєстрований в органах РАГСу внаслідок смерті одного з подружжя (п.5 ст.273 ЦПК). Мета: 1) якщо фактичні шлюбні відносини до 08.07.44 і тривалі до смерті обох або одного з подружжя; 2) якщо шлюб не може бути зареєстрований в органах РАГСу наслідок смерті одного з подружжя; 3) породжує певні правові наслідки. Предметом доказування будуть ці 3 обставини. Факт належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім‘я, по-батькові, місце і час народження якої зазначені в документах не збігається з ім‘ям, по-батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, вказаних у свідоцтвах про народження або в паспорті (ст.273 п.6 ЦПК): 1) якщо документ підтверджує факт, від якого залежить виникнення, зміна або припинення особистих або майнових прав громадян; 2) якщо організація, яка видала цей документ, не має можливості внести в нього відповідні зміни. Факт визнання батьківства (ст.273 ч.2): 1) щодо дітей, які народилися до 1 жовтня 1968р.; 2) у випадку смерті особи, на утриманні якої перебувала дитина; 3) якщо відсутній запис про батька у свідоцтві про народження дитини. Факт батьківства (ст.273 ч.2): 1) щодо дітей, що народилися після 01.10.68; 2) якщо особа, яку вважають батьком дитини, померла (КШС ч.3 ст.53). Факт смерті особи в певний час при відмові органів Раїсу зареєструвати факт смерті (ст.273 п.7). Мета: реєстрація факту смерті за неможливості реєстрації факту смерті у встановленому законом порядку у зв‘язку із відмовою органів. Факт володіння будівлею на праві приватної власності (ч.2 ст.273): якщо у заявника був правовстановлюючий документ про належність йому будівлі, проте його втрачено і відновити його в позасудовому порядку неможливо. У встановленні факту володіння будівлею відмовляється якщо не завершено будівництво, якщо будівля забудована самостійно без дозволу. Факт прийняття спадщини, факт місця відкриття спадщини (ст.273): коли нотаріус відмовляє у видачі свідоцтва про право на спадщину у зв‘язку з тим, що спадкоємець не може надати жодного належного доказу. Відповідно до ч.2 ст.273 ЦПК можуть бути встановлені і інші юридичні факти, які сприяють виникненню, розвитку, припиненню особистих чи майнових прав громадян. В залежності від факту, який встановлюється, залежить резолютивна частина рішень: якщо встановлюються родинні відносини, по-перше суд повинен зазначити, що він встановлює юридичний факт і зазначити хто, яким, чиїм є родичем; якщо вирішується справа про відновлення родинних відносин другої черги, то обов‘язково зазначається відсутність спадкоємців першої черги. Якщо суд встановлює факт перебування особи на утриманні, то в резолютивній частині необхідно зазначити належність заявника до родини годувальника, характер і розмір допомоги, встановити працездатність (утриманці завжди мають бути непрацездатними), зазначити термін знаходження на утриманні (не менш одного року).
§ 33. Особливості судового розгляду справ окремого провадження про усиновлення дітей, які проживають на території України, громадянами України, іноземними громадянами.

Гл.35-А. Усиновлення дітей, які проживають на території України, громадянами України та іноземними громадянами. Ст.265-1. Підсудність. Справи про усиновлення дітей, які проживають на території України, розглядаються районним (міським) судом за місцем проживання усиновлюваної дитини або за місцем проживання заявника (заявників). Ст.265-2. Зміст і форма заяви. Заява про усиновлення дитини подається громадянами України та іноземними громадянами до суду в письмовій формі і повинна містити: назву суду, до якого подається заява, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання заявника (заявників), а також прізвище, ім'я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, її місце проживання, клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові, дати, місця народження дитини та запис заявника або заявників батьками дитини, обізнаність про стан здоров'я дитини. До заяви додається висновок органу опіки і піклування про доцільність усиновлення та відповідність інтересам дитини, а у разі усиновлення дитини одним з подружжя також письмова згода на це другого з подружжя. Іноземними громадянами до заяви додається також дозвіл Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України. Ст.265-3. Підготовка справи до розгляду. Суддя в порядку підготовки справи про усиновлення до розгляду вирішує питання про участь в ній як заінтересованих осіб відповідних органів опіки і піклування, а в справах, порушених за заявами іноземних громадян, - Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України. Відповідним органом опіки і піклування або Центром по усиновленню при Міністерстві освіти України до суду подаються документи, що підтверджують доцільність усиновлення, зокрема: висновок, виданий відповідним компетентним органом за місцем проживання заявника (заявників), про можливість бути усиновителем, медичні довідки про стан здоров'я заявника (заявників) та усиновлюваної дитини, довідка про заробіток та інші доходи, копія свідоцтва про шлюб (для одружених), копії паспортів, відомості про житлово-побутові умови усиновителів. У справах, порушених заявниками, які є іноземними громадянами, крім того додаються: дозвіл компетентного органу країни усиновителя на в'їзд і постійне проживання усиновлюваної дитини, нотаріально засвідчене зобов'язання усиновителя про надання представникам дипломатичної установи України за кордоном інформації про усиновлену дитину та можливості спілкування з нею. Документи оформляються відповідно до вимог, передбачених законодавством України. Ст.265-4. Розгляд справи. Суд розглядає справу про усиновлення за обов'язковою участю заявника (заявників), з викликом заінтересованих осіб та інших осіб, яких суд визнає за потрібне допитати. Для забезпечення таємниці усиновлення у випадках, передбачених ст.112 КпШС, суд розглядає справу в закритому судовому засіданні. Суд перевіряє законність підстав для усиновлення, в тому числі наявність згоди усиновлюваної дитини, якщо така згода є необхідною. Ст.265-5. Рішення суду. За результатами розгляду заяви про усиновлення суд постановляє рішення. У разі задоволення заяви суд зазначає у резолютивній частині рішення про усиновлення дитини заявником (заявниками). За клопотанням заявника (заявників) суд вирішує питання про зміну імені, прізвища та по батькові, дати та місця народження усиновленої дитини, про запис усиновителів батьками дитини. Судові витрати, пов'язані з розглядом справи про усиновлення, відносяться на рахунок заявника (заявників). Усиновлення виникає з часу набрання судовим рішенням законної сили. Для внесення змін до акта про народження усиновленої дитини копія рішення суду надсилається до відділу реєстрації актів громадянського стану за місцем винесення рішення, а в справах про усиновлення дітей іноземними громадянами - також до Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

ПРАКТИКУМ до курсу “Цивільне право. Особлива частина”. Зміст
За цим практикумом передбачено вивчення другої (особливої) частини курсу “Цивільне право”. Практикум включає в себе такі розділи:...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
Методичні рекомендації до самостійної роботи роботи студентів з дисципліни...
Цивільне процесуальне право. Робоча навчальна програма / Кіреєва Н. О., Захароіва О. С., Грабовська О. О. – Київ нац ун-т імені Тараса...
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО На правах...
Спеціальність 12. 00. 03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 3 і 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Ю. О. Заіка Українське цивільне право
Цей посібник не може повністю замінити навчальний ма­теріал, який використовується при систематичному вивченні академічного курсу...
Право України Підручник Видання друге, перероблене і доповнене Київ
Х68 Харитонов Є. О., Старцев O. B. Цивільне іиічно-правових елементів — традиційно державним установам надаються пільги і нерепані,...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Ц58 Д. В. Боброва,...
Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Ц58 Д. В. Боброва, О. В. Дзера, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка