9-й клас. АЛГЕБРА


Скачати 47.23 Kb.
Назва9-й клас. АЛГЕБРА
Дата24.12.2013
Розмір47.23 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
9-й клас. АЛГЕБРА

(70 год. І семестр — 30 год, 2 год на тиждень,

II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

16

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Числові нерівності. Основні властивості числових нерів­ностей.

Почленне додавання і множення нерівностей.

Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу.

Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змін­ною. Розв'язок нерівності.

Числові проміжки. Об'єднання та переріз числових про­міжків.

Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності.

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх роз­в'язування.

Наводить приклади:

числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних не­рівностей з однією змінною, подвійних нерівностей.

Формулює:

означення: розв'язку лінійної нерівності з однією змінною; рівносильних нерівностей;

властивості числових нерівностей.

Обґрунтовує властивості числових нерівностей.

Зображує на числовій прямій:

задані нерівностями числові проміжки, виконує обернене зав­дання;

переріз, об'єднання числових множин.

Записує розв'язки нерівностей та їх систем у вигляді об'єд­нання, перерізу числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей.

Розв'язує:

лінійні нерівності з однією змінною; системи двох лінійних нерівностей з однією змінною.

22

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.

Найпростіші перетворення графіків функцій.

Функція y = ах2 + bх + с, а 0, її графік і властивості.

Квадратна нерівність.

Розв'язування квадратних нерів­ностей.

Розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними.

Розв'язування текстових задач за допомогою систем рів­нянь.

Обчислює значення функції в точці. Описує:

перетворення графіків функцій: f(х)  f(х) + а;

f(х) f(x + а); f(х) kf(x), f(х) - f(x)

алгоритм побудови графіка квадратичної функції. Характеризує функцію за її графіком.

Розв'язує вправи, що передбачають:

побудову графіка квадратичної функції; побудову графіків функцій з використанням зазначених перетворень графіків; ви­користання графіка квадратичної функції для розв'язування квад­ратних нерівностей; знаходження розв'язків систем двох рівнянь другого степеня з двома змінними; складання і розв'язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей текс­тових задач.

10

Тема 3. ЕЛЕМЕНТИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

Математичне моделювання.

Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події. Статистичні дані. Способи подання даних. Частота. Середнє значення.

Наводить приклади: математичних моделей реальних ситуа­цій, випадкових подій; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків.

Описує поняття: випадкова подія; ймовірність випадкової по­дії, частота, середнє значення статистичних вимірювань.

Розв'язує задачі, що передбачають: виконання відсоткових розрахунків; знаходження ймовірності випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків; зна­ходження середнього значення.

12

Тема 4. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

Числові послідовності. Арифметична прогресія, її влас­тивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії. Сума перших п членів арифметичної прогресії.

Геометрична прогресія, її властивості. Формула п-го чле­на геометричної прогресії. Сума перших п членів геомет­ричної прогресії.

Нескінченна геометрична прогресія (|q| < 1) та її сума.

Розв'язування вправ і задач на прогресії, в тому числі прикладного змісту.

Розпізнає арифметичну, геометричну прогресії серед даних послідовностей.

Наводить приклади арифметичної, геометричної прогресій.

Формулює означення і властивості арифметичної й геомет­ричної прогресій.

Записує і пояснює формули: загального члена арифметичної та геометричної прогресій; суми перших п членів цих прогресій, суми нескінченної геометричної прогресії (|q| < 1).

Розв'язує вправи, що передбачають:

обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум пер­ших п членів арифметичної й геометричної прогресій; запис пе­ріодичного десяткового дробу у вигляді звичайного; викорис­тання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій.

10

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВ­ЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Схожі:

АЛГЕБРА
Самостійні і контрольні роботи складені за посібником “А. Капіносов. Дидактичні матеріали. Алгебра, 8 клас”, рекомендованим Міністерством...
АЛГЕБРА
Самостійні і контрольні роботи складені за посібником “А. Капіносов. Алгебра. 7 клас. Систематичний курс”, рекомендованим Міністерством...
7-й клас. АЛГЕБРА
Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рів­няння як математична модель задачі
8-й клас. АЛГЕБРА
Розпізнає цілі раціональні вирази, дробові раціональні ви­рази, наводить приклади таких виразів
8-й клас. Алгебра
Цілі вирази. Тотожні вирази. Тотожність. Степінь з натуральним показником і його властивості. Одночлени і многочлени та дії над ними....
АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ 10-й клас
Користуючись історичними даними, доцільно показати, що практика є головним джерелом і рушійною силою розвитку математики; розповісти...
Методичні рекомендації щодо ведення журналу
Журнали класів на одній паралелі позначаються цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас,...
9-й клас. Алгебра
Нерівність Коші для двох чисел та Ті застосування. Нерівності між середніми величинами двох додатних чисел (середнє гармонічне, середнє...
Урок №9 Тема: Історичні пісні
Обладнання: музичний інструмент, посібник-зошит 4 клас, фонохрестоматія 4 клас, ППЗ «Музичне мистецтво 4 клас», ноутбук, мультимедійний...
Тест : Повторення за курс 7 класу, алгебра

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка