9-й клас. ГЕОМЕТРІЯ


Скачати 44.66 Kb.
Назва9-й клас. ГЕОМЕТРІЯ
Дата27.04.2013
Розмір44.66 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
9-й клас. ГЕОМЕТРІЯ

(70 год. І семестр — 32 год, 2 год на тиждень,

II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)

К-ть

год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

16

Тема 1. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°

Тотожності:

sin2α + cos2α = 1;

sin (180° - α) = sinα;

cos (180° - α) = - cosα;

sin (90° - α) = cosα;

cos (90° - α) = sinα.

Теореми косинусів і синусів.

Розв'язування трикутників. Прикладні задачі.

Формули для знаходження площі трикутника.

Пояснює, що таке синус, косинус і тангенс кутів від 0° до 180°.

Формулює теореми косинусів і синусів.

Описує основні випадки розв'язування трикутників та алго­ритми їх розв'язування.

Доводить теореми синусів і косинусів.

Розв'язує трикутники. Застосовує алгоритми розв'язування трикутників до розв'язування прикладних задач.

Використовує формули для знаходження площі трикутника (Герона, за двома сторонами і кутом між ними, за радіусом впи­саного і описаного кола) в розв'язуванні задач.

6

Тема 2. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ

Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників.

Побудова правильних многокутників.

Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин.

Описує круговий сектор і сегмент.

Формулює:

означення правильного многокутника;

теореми: про відношення довжини кола до його діаметра; про площу круга.

Записує і пояснює формули:

радіусів вписаного і описаного кіл правильного многокут­ника;

радіусів вписаного і описаного кіл правильного трикутника, чотирикутника (квадрата), шестикутника;

довжини кола і дуги кола;

площі круга, сектора і сегмента.

Будує правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник.

Доводить формули радіусів вписаних і описаних кіл правиль­них многокутників.

Застосовує вивчені означення і властивості до розв'язування задач.

10

Тема 3. ДЕКАРТОВІ КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ

Прямокутна система координат на площині. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами. Рівняння кола і прямої.

Описує прямокутну систему координат.

Розпізнає рівняння кола та прямої.

Записує і доводить формули координати середини відрізка та відстані між двома точками.

Застосовує вивчені формули і рівняння фігур до розв'язу­вання задач.

10

Тема 4. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

Переміщення та його властивості.

Симетрія відносно точки і прямої, поворот, паралельне перенесення. Рівність фігур.

Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія. Подібність фігур. Площі подібних фігур.

Описує симетрію відносно точки і прямої, паралельне перене­сення, поворот; рівність фігур; перетворення подібності, гомо­тетію, подібність фігур.

Будує фігури, в які переходять дані фігури при переміщеннях та перетвореннях подібності.

Наводить приклади фігур, які мають вісь симетрії, центр симетрії; подібних фігур.

Формулює властивості переміщення та перетворення подіб­ності; теорему про відношення площ подібних фігур.

Застосовує вивчені означення і властивості до розв'язування задач.

10

Тема 5. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ

Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Мно­ження вектора на число. Колінеарні вектори.

Скалярний добуток векторів.

Описує вектор, модуль і напрям вектора, координати вектора, дії над векторами, рівність і колінеарність векторів.

Відкладає вектор, рівний даному; вектор, рівний сумі (різ­ниці) векторів.

Формулює:

властивості дій над векторами;

означення скалярного добутку векторів, його властивості.

Застосовує вивчені означення і властивості до розв'язування задач.

8

Тема 6. ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ З СТЕРЕОМЕТРІЇ

Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне роз­ташування площин. Взаємне розташування прямої та пло­щини. Перпендикуляр до площини.

Пряма призма. Піраміда. Площа поверхні та об'єм приз­ми і піраміди.

Циліндр. Конус. Куля. Площі поверхонь і об'єми ци­ліндра, конуса і кулі.

Розв'язування задач на обчислення площ поверхонь і об'ємів, у тому числі прикладного характеру.

Описує взаємне розміщення в просторі двох прямих; прямої та площини; двох площин.

Пояснює, що таке:

пряма призма, піраміда, циліндр, конус, куля та їх елементи;

поверхня і об'єм многогранника і тіла обертання.

Зображує і знаходить на малюнках многогранники і тіла обертання та їх елементи.

Записує і пояснює формули площ поверхонь і об'ємів зазна­чених у програмі геометричних фігур.

Застосовує вивчені означення і властивості до розв'язання задач у т. ч. прикладного змісту.

10

Тема 7. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВ­ЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Схожі:

Календарно-тематичне планування з геометрії для 7 класу за підручником...

8-й клас. Геометрія
Описує поняття: ламана, многокутник і його елементи. Формулює означення і властивості зазначених в змісті чотирикутників
7 клас Геометрія. ІІ семестр
Висота, бісектриса і медіана трикутника. Властивість медіани рівнобедреного трикутника
9-й клас. Геометрія
Властивість сторін і діагоналей паралелограма. Формула для знаходження довжини медіани через сторони трикутника. Застосування формули...
7-й клас. ГЕОМЕТРІЯ
Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості. Вимірювання відрізків і кутів. Бісектриса кута. Відстань...
Урок- КВК Геометрія 7 клас Тема: Рівнобедрений трикутник, основні лінії трикутника”
Відрізок АВ перетинають 5 паралельних прямих. На скільки частин вони поділяють цей відрізок? (6)
8-й клас. ГЕОМЕТРІЯ
Чотирикутник, його елементи. Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма. Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості....
ГЕОМЕТРІЯ. 10-й клас
Користуючись історич­ними даними, доцільно показати, що практика є головним джерелом і рушійною силою розвитку геометрії; розповісти...
Методичні рекомендації щодо ведення журналу
Журнали класів на одній паралелі позначаються цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас,...
Геометрія, 11 клас рівень стандарту Тематичне планування (за підручником...
Тематичне планування (за підручником авторів: М.І. Бурда, Н. А. Тарасенкова та ін.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка