2-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою Пояснювальна записка


Назва2-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою Пояснювальна записка
Сторінка1/7
Дата11.04.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
Літературне читання

2-4 класи

загальноосвітніх навчальних закладів

з навчанням молдовською мовою

Пояснювальна записка

В процесі вивчення «Читання» реалізується розвиток комунікативного, естетико-морального, літературного, інтелектуального розвитку учнів початкових класів, виховується розвиток учня як особистості.

Формуються його здібності, світоглядні орієнтації, розвиваються творчі можливості, задовольняються інтереси і пізнавальні потрібності.

Основною метою курсу читання є закладання літературної діяльності учнів, розвиток інформаційної культури, виховання особистості учня засобами художньої та науково-художньої літератури.

Для досягнення цієї мети курс передбачає наступні завдання:

  • розвиток інтересу до літератури;

  • ознайомлення учнів з тематикою та жанрами літератури для дітей;

  • формування навичок читання, сприймання, відтворення, письмового і усного вираження;

  • розвиток творчих здібностей учнів;

  • формування навичок індивідуальної роботи з книжками для дітей, з різноманітними періодичними джерелами для здобування потрібної інформації;

  • формування уміння правильного застосування образних засобів спілкування;

  • удосконалення читання вголос і читання мовчки; наступних принципів: виховання культури читання;

  • розвиток навичок спілкування, комунікативної діяльності в парах, в групах;

  • розвиток мислення, уваги, пам’яті, уяви, пізнавальної діяльності;

  • формування інтересу до молдовської культури і поваги до інших національних культур.

Зміст читання визначається на основі наступних принципів: тематичного, літературного жанру, мистецько-естетичного, літературних понять.

Принципи: тематичний, літературного жанру і мистецько-естетичний – відіграють основну роль під час вибору творів для читання. Коло читання різноманітне: художні твори, науково-художні твори, фольклорні (молдовські, світові).

Тематика і зміст творів збагачують пізнання учнів про всесвіт, виховують найкращі почуття: любов до рідного краю і рідної мови, до батьківщини і батьків, доброту, повагу до прадідів, і до національних традицій молдовського й інших народів.

Мистецько-естетичний принцип передбачає добір художніх творів відповідно естетичним цінностям. Їх зміст відображує людські стосунки, допомагає розвивати почуття, формує особистість з власним світобаченням.

Принцип літературних понять передбачає ознайомлення учнів з елементарними літературними поняттями й реалізується в процесі аналізу літературного тексту. Даний принцип знайомить учнів з наступними поняттями теорії літератури: тема, ідея, жанр, персонаж, спосіб виразного мовлення.

Формування літературної компетенції співвідноситься із спілкуванням, знаходить своє зображення і продовження в організації самостійної роботи учнів з книжками для дітей.

Зміст програми відповідає Державним освітнім стандартам початкової освіти: Коло читання; Формування і розвиток навичок читання; Літературна підготовка учнів; Впізнавання жанру твору; Смисловий і структурний аналіз тексту; Засоби художньої виразності; Робота з дитячою книжкою; Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного.

Читацьке коло охоплює найцікавіші твори молдовських і світових письменників, доступні для учнів 1 – 4 класів:

твори усної народної творчості: загадки, приказки, прислів’я, дитячий фольклор, оповідання, легенди;

літературні молдовські казки;

літературні твори для дітей молдовських письменників(класичних, сучасних).

Твори, підібрані для вивчення являються видами епічного жанру: казки, легенди, байки, оповідання, тощо; видами ліричного жанру: пейзажні вірші, ліричні вірші і видами драматичного жанру: п’єси для дітей.

Тематика змісту творів, запропонованих для вивчення різноманітна: стосунки діти- школа-родина-суспільство; ставлення до природи, до людей, до праці; любов та повага до рідної мови, народу, батьківщини, рідного краю, до традицій молдован та інших народів; добро, милосердя, гуманізм, чесність, дружба; твори з гумористичним і науково-художнім змістом.

Мета розділу «Формування досвіду читацької діяльності» – виховання читача з повноцінною навичкою читання.

Техніка читання складається з: читання як спосіб, правильність, експресивність, ритм, які підпорядковуються семантиці тексту. Тобто розумінню слів з прямим і переносним значенням, смисловим співвідношенням між реченнями тексту, між його складовими частинами; сприйняття змісту і основної думки тексту.

В початкових класах практикуються два види читання: мовчки і вголос. Читання вголос – це виразне читання, плавне, правильне, без помилок, у відповідному ритмі. Читання мовчки є тільки зоровим читанням, яке характеризується активізацією процесу розуміння тексту, запам’ятовуванням прочитаного й пришвидшеним темпом. У 1-2 класах велика увага надається формуванню навичок читання вголос; паралельно учні засвоюють уміння слухати сприймати й відтворювати усне і писемне мовлення. Починаючи з 2-го семестру в 2 класі застосовується читання мовчки. В 3-4 класах читанню мовчки надається основна роль, а кількість вправ для розуміння смислу прочитаного значно збільшується.

Літературна підготовка учнів передбачає ознайомлення з поняттями теорії літератури, необхідних під час аналізу твору. Учні ознайомлюються з елементарними поняттями теорії літератури: зміст і композиція (без вживання термінів), персонаж (в епічних творах) і ліричний герой (в ліричних творах), характеристика літературних жанрів, засоби художньої виразності, позиція автора (ставлення автора до подій, вчинків, зображених в тексті, до персонажів) тема і основна думка твору.

Робота над засвоєнням учнями понять теорії з літератури проводитиметься безперервно протягом року.

Розділ Визначення літературного жанру має за мету ознайомлення учнів з певними літературними жанрами: казка, оповідання, вірш, байка, загадка, прислів’я, приказка, дитячий фольклор. Учні 2-го класу вивчають казки про тварин, учні 3-го класу –фантастичні казки, які містять більше епізодів, більше героїв та фантастичних елементів. Лірична поезія доступна учням 4-го класу.

Семантичний і структурний аналіз тексту передбачає відчуття художньої уяви, сприйняття художнього, науково-художнього творів, узагальнення висновків, вказує на літературні жанри які необхідно засвоїти, які з засобів аналізу є раціональнішими.

Аналіз твору може бути поверховим (початковим), поглибленим і структурованим.

Під час поверхового аналізу тексту учні міркують над тим, як починається твір, як розвиваються події, як закінчуються. Метою поглибленого аналізу є встановлення співвідношень між персонажами, місця, де відбувається дія (в епічних творах), характеристика героїв, аналіз їхніх дій, визначення сюжету і композиції, теми й основної думки щодо прочитаного.

Структурований аналіз навчає учнів орієнтуватися в логічній структурі тексту, будувати тексти, спираючись на план або за малюнком.

Розділ Засоби художньої виразності дозволяє інтерпретувати зміст тексту, зрозуміти, що сюжет літературного твору тісно пов'язаний із засобами художньої виразності й їх роллю в тексті.

Учні навчаються помічати особливості авторського слова, засоби художнього вираження почуттів, емоцій автора, його ставлення до написаного.

Розуміння ролі художніх засобів у творі дозволяє учням уявити картини життя, описані автором, визначити співвідношення між ними, зрозуміти позицію автора.

Засвоєння цих умінь сприяють вираженню учнями почуттів або суджень про прочитане/ заслухане за допомогою відповідних засобів художньої виразності.

Робота з дитячою книжкою, позакласне читання навчає учнів читати самостійно. Реалізація цього етапу передбачає завдання, які відповідають віковим особливостям учнів, визначають методи роботи, організують діяльність учнів, вимоги, тип і структуру уроку тощо.

У 2-му класі, наприклад, учні знайомляться із світом дитячої книги (за власним бажанням), під наглядом учителя обирають ті книжки, які їх цікавлять.

Учитель визначає ряд виховних навчальних задач, враховуючи індивідуальні можливості кожного учня, поступово ускладнюючи матеріал для засвоєння.

Учні навчаються розрізняти будь-яку книжку за зовнішніми ознаками, обирати необхідну книжку (керуючись порадою вчителя), порівнювати обрані книжки й робити певні висновки щодо їх змісту, тематики, характеру, кількість текстів у книжці, , яку учень читає індивідуально.

Інтерес до читання збільшується, коли учень знайомиться з творами, різними за жанром, вже вивчених авторів, незнайомих авторів, з новими, науково-художніми книгами, з дитячою періодикою.

Читання в 3-4 класах має свої особливості. Практичні навички роботи з книжкою, отримані в попередніх класах, дозволяють учням самостійне вирішення певних проблем, які відображають сутність читацької діяльності.

Спочатку за вказівкою вчителя, потім з власної ініціативи, учень самостійно обирає книжку, яку читає в позакласний час. Одним словом, самостійне читання в 3-4 класах стає позакласним заняттям. На уроках же відбувається аналіз, колективне обговорення самостійно прочитаного. Під час самостійного читання, необхідна увага приділяється змісту прочитаного, учитель планує й уроки на яких учні поглиблено вивчають ознаки літературних жанрів, засвоюють, за допомогою вчителя, робити висновки щодо прочитаного. Обираючи твори для позакласного читання, учитель має забезпечити клас необхідною літературою.

Робота з дитячою книжкою здійснюватиметься на спеціальних уроках, під час проведення літературних ранків, вікторин, екскурсій тощо раз на тиждень в 2-4 класах; 20 – 25 хвилин в 1 класі.

Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного створює умови для самовираження особистості. Учні стають активними читачами не тільки на уроках, а й під час позашкільної діяльності.

Для стимулювання творчих можливостей учнів, можна використати наступні види завдань: словесне малювання, читання за ролями, інсценування, створення (за допомогою вчителя) текстів казок, загадок, віршів.

Здійснення вимог курсу «Читання» вимагає вдумливого визначення цілей, структури уроку, обирання методів і засобів організації літературної діяльності учнів початкових класів.

Застосування методів і засобів роботи на уроках читання, сприятиме розвиткові пізнавальної активності учнів, їх емоційного стану; навчатиме «дискутувати» з книжкою, виражати свої думки, застосовуючи художнє слово.

Значними будуть успіхи, якщо здійснюватиметься зв'язок учитель – учень. Учитель повинен систематично спонукати учнів до читання, практикувати диференційовані вправи, завдання за вибором, брати до уваги особисті інтереси і зацікавлення учнів щодо читання, перевіряти й оцінювати їх результати.

2 клас

(3,5 годин на тиждень; всього 122 години, резервний час – 10 годин)

Коло читання

Зміст навчального матеріалу


Актуальні вимоги до рівня навчання учнів


Усна народна творчість: загадки, приказки, прислів’я; казки, про тварин (зооморфні),дитячий фольклор.

Молдовські літературні казки.

Поезія. (пейзажні вірші, ліричні вірші, тематичні вірші) проза (оповідання, фрагменти повістей).

Проза (оповідання, фрагменти з повістей).

Науково-художня література.

Світова література: казки народів світу.


Учень:

*знає назви молдовських і світових фольклорних творів, віршів, розповідей, оповідань, вивчених на уроках читання; імена і прізвища молдовських письменників – авторів вивчених творів;

*виконує вірші, розповідає казки, фрагменти повістей; пам’ятає приказки, прислів’я, загадки;Досвід читацької діяльності

Читання (його види)

Формування навичок читання (вголос), плавне, правильне, свідоме читання.

Формування початкових навичок читання мовчки.

Темп (ритм) читання.

Методи, засоби розвитку ритму читання вголос.

Формування навичок зменшення або підвищення ритму читання (відповідно до завдання вчителя).

* наприкінці навчального року читає плавно, свідомо цілими словами (вголос), складами читає лише важки слова;

*розвиває свої початкові навички читання вголос;

*застосовує методи, засоби розвитку темпу читання вголос, виконує вправи, запропоновані учителем, які розвивають швидке, свідоме зорове читання словами, вправи на зменшення або підвищення ритму читання);

*наприкінці першого семестру читає 25-40 слів/хв., наприкінці другого семестру-40 слів/хв.

Правильність читання

Удосконалення сонорної культури спілкування (дикція, артикуляція) з опорою на тренувальні вправи. Правильне промовляння звуків рідної мови у словах і реченнях. Наголошення і артикуляція (відповідно орфоепічним нормам) слів під час читання.

*виконує різні вправи запропоновані вчителем, які розвивають правильну артикуляцію звуків молдовської мови;

* дотримується норм орфоепії і правильно їх наголошує.


Усвідомленість читання

Розуміння прямого і переносного значення слів в тексті, коментування співвідношення між реченнями і композиційних частин тексту.

Усвідомлення, інтерпретація цілісного тексту.

*пояснює пряме і переносне значення слів у тексті;

*знаходить в тексті незрозумілі слова і вислови;

*усвідомлює, що речення і частини тексту; слова і речення пов’язуються між собою за змістом;

*розуміє зміст тексту в цілому і пояснює зв'язок між подіями.

Виразність читання

Формування навичок виразного читання: пауза між реченнями, ритмічні паузи, засоби регулювання ритму читання голосу, відповідно змісту і жанру тексту.


*застосовує найпростіші методи читання, правильно інтонує кінець речень;

*застосовує паузи відповідно розділовим знакам у реченнях;

*регулює ритм читання, голосу (за певними завданнями або за допомогою учителя;)
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською...
Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом,...
ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Пропозиції за результатами громадського обговорення просимо надсилати за електронною адресою: k
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Здоров'я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім'ї і виховання...
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти і спрямовується...
5 -9 класи загальноосвітніх навчальних закладів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
«Основи здоров’я» передбачає розвиток здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення,...
ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 5-9 класи ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
Видавництво
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Українська мова
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ФІЛОСОФІЯ Профільний...
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка