Уроку з предмету «Людина і світ» на тему: «Молодіжна субкультура в сучасній Україні»


НазваУроку з предмету «Людина і світ» на тему: «Молодіжна субкультура в сучасній Україні»
Дата05.03.2016
Розмір60.2 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Література > Урок
Робота гуртка в рамках проекту "Самостійна робота учнів - як форма організації навчання".

Перезентація роботи гуртка

Керівник гуртка викладач історії

Леонова Людмила Миколаївна

Івінська Вікторія Миколаївна викладач предметів людина і світ, правознавство, спеціаліст першої категорії. Підготувала методичну розробку уроку з предмету «Людина і світ» на тему: «Молодіжна субкультура в сучасній Україні» та «Рекомендації юному досліднику»

Рекомендація юному досліднику

Пам’ятка 1.

Поради учням, які вирішили взятися за науково-дослідницьку роботу.

1. Визначення наукового аспекту, з якого ви хочете поглибити свої знання.

2. Вислухайте думку вчителя.

3. Ознайомтеся з переліком тем.

4. Поміркуйте над метою дослідження.

5. Визначте чітко проблему.

6. Осмисліть новизну дослідження.

7. Поміркуйте, чи буде корисною ваша робота для інших.

8. Ознайомтеся з працями дослідників вибраної вами теми, які вже працювали над нею.

9. Сконцентруйте увагу на головному.

10. Робіть чіткий аналіз із прочитаного.

11. Сплануйте свій робочий день.

12. Носіть із собою блокнот, у якому записуйте нові думки.

13. Будьте стриманими, коли вас критикують.

14. Навчіться доводити за допомогою слова, що ви обґрунтовано обрали тему.

15. Використовуйте окремі фрагменти роботи на уроках і позаурочний час.

16. Не поспішайте.

17. Ваш успіх залежить тільки від вас.

Пам’ятка 2.

Визначеність теми

Вимоги до теми:

1. Актуальність, відображення проблем сучасної науки і практики, відповідність нагальним потребам суспільства.

2. Змістовність, інформативність і розробленість у науці.

3. Можливість пошуку достатньої кількості літератури.

4. Наявність елементу новизни.

5. Тема повинна містити спірний момент, передбачати зіткнення різних точок зору на одну проблему.

6. Назва роботи може і не містити слово «проблема», але так чи інакше проблемність має бути передбачено.

7. Тема має бути конкретною.

Для вдалого вибору теми рекомендують дотримувати низки простих правил.

1. Тема мусить відповідати підготовці і нахилам конкретного учня.

2. Основні першоджерела мають бути досяжними (тобто в учня є можливість одержати їх для опрацювання без надзусиль).

3. Основні тексти мають бути такими, що їх можна осягнути (тобто інтелектуально посильними для конкретного учня).

4. Обрана методологія розробки теми має реально відповідати здібностям конкретного учня.

Пам’ятка 3.

Формулювання мети, задачі і гіпотези

Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформулювана мета роботи, настільки вдалими будуть її основні завдання, зміст, організація виконання.

1. Під час визначення мети дослідження необхідно відповісти на питання:

«Який результат передбачено одержати?», «Яким вбачають цей результат ще до його одержання?», «Для чого проводять дослідження?».

Мета будь-якого дослідження починається з дієслів: з’ясувати… виявити…, вивчити…,сформувати…, провести…, визначити…, ство-

рити…, дослідити.

Мета роботи має бути тісно пов’язана з назвою її теми.

2. Під задачами дослідження розуміють те, що можна зробити для досягнення мети. Задачі дослідження формулюють у формі переліку дій: «проаналізувати…», «з’ясувати…», «обґрунтувати …», «вивчити…» та ін.

Про досягнення мети слід зазначати у висновках наукової роботи.

3. Важливим елементом програми дослідження постає гіпотеза — науково обґрунтоване припущення про структуру виучуваних об’єктів. Це своєрідний прогноз очікуваного рішення дослідницького завдання. Він базується на

наявних теоретичних знаннях про досліджуваний об’єкт.

Частіше за все гіпотезу формулюють за схемою: «Якщо …, то …».
Пам’ятка 4.

Кроки до написання науково-дослідницької роботи
1. Актуальність теми

Що таке актуальність? Актуальність — це важливість, практична значущість розглядуваної проблеми. Тема науково-дослідницької роботи має розкривати актуальність поставленої проблеми та відповідати сучасним потребам науки. А самі завдання роботи повинні розкривати суть, поетапність вирішення проблеми та сформувати шляхи вдосконалення певного процесу, явища, системи тощо.

2. Основна теоретична частина

В основній теоретичній системі треба розкрити обрану тему науково-дослідницької роботи на сучасному рівні розвитку науки, використовуючи такі підходи й наукові знання, які пояснюють різні явища, події, процеси у практиці вченого з позиції сьогодення. Крім того, потрібно достатньо повно

розкрити основні поняття та терміни, що стосуються проблеми роботи, ввести у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні практичні приклади.

3. Дослідницький характер

У науково-дослідницькій роботі мають бути елементи дослідження:

�� вивчення достатньої кількості літературних джерел із цієї проблематики;

�� систематизація та аналіз різних думок і підходів до вирішення розглядуваної проблеми, формування особистої точки зору;

�� оформлення досліду, експерименту, спостереження;

�� порівняння теоретичних поглядів учених і практичної діяльності організацій;

�� розробляння висновків, рекомендацій.

4. Грамотність

У роботі не повинно бути граматичних і стилістичних помилок. Необхідно дотримувати правил цитування, оформлення зносок, списку використаної літератури.

У бібліографії мають бути всі дані щодо використаних документів, спеціальної та загальної літератури, довідкових видань, котрі залучені до опрацювання теми та на які автор посилається або згадує в будь-якій частині

тексту.

Складаючи «Бібліографію», назви видань бажано розміщувати в алфавітному порядку: спочатку всі кириличні видання, а потім — видання латинським шрифтом.
Пам’ятка 5.

Визначення методів, об’єктів і предмета дослідження
Об’єктом дослідження називають процес чи явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Головне питання під час визначення об’єкта: «Що розглядають?»

Предмет дослідження визначають, відповідаючи на питання: «Як розглядати «об’єкт»?», «Які аспекти і функції виділяє дослідник для вивчення об’єкта?».
Пам’ятка 6

Орієнтовний план написання роботи

Вступ

У вступі автор обґрунтовує обрану тему, стисло пояснює, в чому полягає його науковий інтерес.

I розділ.

Мета роботи

Тут автор розкриває завдання, які слід розв’язати в цій роботі, визначає шляхи їх розв’язання, дає характеристику предмета дослідження.

II розділ.

Наукова (теоретична) частина роботи

Автор дає стислий аналіз прочитаної з наведеної теми літератури, аналізує теоретичну частину проблеми і методики, за допомогою яких можна її розв’язати.

ІІІ розділ.

Методика проведення експериментальної та дослідницької частини роботи

Детальний опис самої методики, засобів, прийомів, використаних для її здійснення.

IV розділ. Аналіз результатів дослідження

Тут автор аналізує дані, отримані в ході експерименту.

V розділ. Висновки

У цьому розділі автор робить особисті висновки за результатами даних, отриманих у ході експерименту, зіставляючи їх із теоретичним матеріалом другого розділу.

Завершує роботу список використаної літератури.

Схожі:

Що таке "субкультура" взагалі, і "молодіжна субкультура" зокрема?
Толкієна найчастіше мають власні клуби, а "поттеромани" (фанати Гаррі Поттера), як одна з наймолодших субкультур, ще тільки формується,...
Реферат На тему: ” Індивід, людина, особистість
Для розуміння природи особистості потрібно з’ясувати співвідношення цього поняття з іншими поняттями, що використовуються як у класичній,...
Найважливіша проблема філософії людина-світ. Ф наука світоглядна....
Ф. це не просто особлива наукова дисципліна, а ще і специфічний тип мислення і навіть емоційний настрій, система світоглядних почуттів...
Будь-яке об'єднання молоді, що має власні елеме
Молодіжна субкультура будь-яке об'єднання молоді, що має власні елементи культури, а саме: мову (сленґ), символіку (зовнішня атрибутика),...
11-й (12-й) клас Людина в сучасному світі
Курс за вибором „Людина в сучасному світі” для учнів 11 класу є предметом, який міг би слугувати заключним у інтегрованому курсі...
Тема. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни Мета уроку:...
Світ прекрасний навколо тебе – Сонце ясне і синє небо, Птахи і звірі, гори і ріки  Нехай він буде таким навіки. Нехай людина добро...
Чому існує AIESEC?
Всеукраїнська молодіжна громадська організація "АЙСЕК в Україні" (AIESEC в Україні)
Уроку-змагання з художньої культури для 8-9 класу на тему: «СВЯТО МИСТЕЦТВА»
МЕТА: повторити та закріпити вивчений матеріал з предмету у формі інтерактивної гри, розвивати увагу, пам’ять, критичне мислення,...
Реферат на тему: „ Відчуття та діяльність“
Знання про зовнішній і свій внутрішній світ людина набуває в ході чуттєвого та логічного пізнання дійсності за допомогою пізнавальних...
План-конспект уроку Предмет зарубіжна література. Клас 6 (за програмою...
Тема : «Розкриття основ духовно осмисленого життя. Проблема персональної відповідальності за вчинок в казці-притчі А. де Сент- Екзюпері...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка