11-й (12-й) клас Людина в сучасному світі


Скачати 69.75 Kb.
Назва11-й (12-й) клас Людина в сучасному світі
Дата18.03.2013
Розмір69.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
11-й (12-й) клас

Людина в сучасному світі
35 годин
Автор: Біленький Петро Миколайович,

вчитель історії Жашківської ЗОШ І – ІІІ ст. № 4

Жашківської районної ради
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Курс за вибором „Людина в сучасному світі” для учнів 11 класу є предметом, який міг би слугувати заключним у інтегрованому курсі „Світ, людина і суспільство” в профільних класах історико-філософського та історико-правового спрямування розрахований на 35 годин в рік.

Його головне завдання полягає у формуванні знань, що дозволять випускнику мати уявлення про сучасний світ, місце в ньому України. Довести на прикладах про високоцивілізованість та високоосвіченість нашої нації, мирність, могутність й талановитість народу України, який ні перед ким не схиляючись, але й не бундючачись марно, здатен посісти гідне місце у світовому співтоваристві і на рівних правах та засадах із усіма іншими цивілізованими народами світу; працювати над розв'язанням не тільки національних, локальних, а й міжнародних та загальнолюдських проблем на благо всієї людської співдружності.

Оцінювання знань передбачається в кінці семестрів заліками.

Мета програми: допомогти учням випускного класу зорієнтуватися в найважливіших соціальних, культурних, економічних, політичних та інших проблемах сучасності, виробити в собі цілісне бачення сучасної цивілізації та ролі в ній України й розуміння можливих шляхів їх подальшого розвитку; зайняти свідому позицію в соціальному житті на початку XXI століття.

Після вивчення факультативного курсу учні повинні знати:

 • про особливості сучасної цивілізації;

 • про роль і місце людини в умовах НТР;

 • про глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення;

 • про сучасні міжнародні відносини;

 • про проблему самовизначення людини і людства на зламі віків;

 • про роль і місце України в сучасному світі: проблеми економіки,
  соціальної сфери, становлення політичної системи і правової держави;

 • шляхи духовного відродження України.

Під час вивчення кожного розділу курсу передбачається виділення 2 – 3 резервних годин, що можуть бути використані вчителем для поглибленого вивчення окремих тем курсу, заслуховування і обговорення учнівських проектів чи творчих робіт.

Особливістю курсу є те, що він інтегрує не лише суспільно-гуманітарні знання, а й комплексно ознайомлює учнів із різними науками, що належать до цієї галузі знань, збагачуючи молоде покоління тим комплексом цінностей, які допоможуть розбудові в Україні правової демократичної держави і громадянського суспільства.
Програма спецкурсу

Людина в сучасному світі
/35 годин, 1 година на тиждень/

Вступ. (1 год)

Завдання і особливості курсу „Людина в сучасному світі”.

Сучасне суспільство як природно-соціальне явище. Знання про суспільство та соціальна орієнтація людини у модерному світі.

Розділ І. Сучасний світ. (6 год)
Тема 1. Особливості сучасної цивілізації

Техногенна доба людства. Тенденції до зростання автономії людини. Тенденції до глобалізації.
Тема 2. Людина в умовах НТР.

Сутність і наслідки сучасної НТР. Ера роботів чи ера людини.
Тема 3. Глобальні проблеми сучасності.

Проблема збереження миру. Шляхи зміцнення міжнародної стабільності.

Економічні проблеми й можливі шляхи їх розв'язання. Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення. Енергетична проблема та їх вирішення. Проблема народонаселення та голоду.

Взаємозв'язок глобальних проблем. Об'єднання зусиль світової громадськості – необхідна умова розв'язання глобальних проблем.
Розділ ІІ. Головні тенденції розвитку сучасного світу. (12 год)
Тема 4. Соціально - політичні реалії кінця XX - початку XXI століття.

Суспільно-політичний розвиток XXI століття. Сучасні країни світу. Інформаційне суспільство. Соціальні структури в кінці XX на початку XXI століття. Концепція „відкритого суспільства”. Свобода соціального вибору. Право націй на самовизначення. Теорія конвергенції.
Тема 5. Сучасні міжнародні відносини.

Що таке міжнародна політика? Міжнародні відносини. Політика балансу сил та інтересів. Класифікація міжнародних відносин. Зовнішня політика.

Дипломатія. Міжнародне право. Міжнародні організації.

Стабільність і нестабільність. Конфлікти. Проблеми війни та миру. Тероризм. Нове політичне мислення.

Україна в системі міжнародних відносин.
Тема 6. Світова економіка.

Світове господарство та його структура. Інтеграційні об'єднання. Нові індустріальні країни.

Інтеграція України у світову економіку.
Тема 7. Міжнародна торгівля і валютно - фінансові відносини.

Поняття міжнародної торгівлі. Концепція порівняльних переваг. Принцип свободи торгівлі. Політика протекціонізму. Протекціоністське мито. Експортні та імпортні квоти.

Міжнародні бар'єри та добровільні експортні обмеження. Світова організація торгівлі (СОТ).

Генеральний акт про тарифи і торгівлі „ГАТТ”. Ціни світового ринку. Валютні відносини і валютні системи.

Спеціальні права запозичення „СПЗ”. Свропейські валютні одиниці (ЄКЮ. Євро). Міжнародний валютний фонд (МВФ). Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС). Конвертовані та неконвертовані валюти. Валютний курс. Платіжний баланс. Світові транснаціональні банки. Сучасна світова валютна система. Національна валюта України.
Тема 8. Проблеми культури сучасному світі.

Світова культура кінця XX - початку XXI століття: досягнення і проблеми. Трагічна історія XX століття. Прогрес у самому розумінні культури. Бурхливий розвиток науки.

Проблема відповідальності вчених. Посилення ролі гуманітарних наук – людинознавчих.

Посилення ролі освіти. Розвиток мистецтва. Персоналізм. Елітарне та масове мистецтво (поп - культура, функціональне мистецтво).

Розвиток релігії, її модернізація. Нетрадиційні форми релігії. Релігійний фундаменталізм. Падіння моральності. Кризові

явища у культурі та пошуки нових форм духовності. Перспективи духовного розвитку людства.
Підсумкове узагальнення І – ІІ розділів.
Розділ ІІІ. Сучасна людина. (4 год)
Тема 9. Доля людини в XXI столітті: тріумфи і трагедії.

Надії і розчарування. Доля людини у дзеркалі літератури та мистецтва.
Тема 10. Портрет сучасника.

Сучасники. Що значить бути сучасним? Кого можна вважати сучасною людиною? Кого можна вважати героєм нашого часу?
Тема 11. Проблема самовизначення людини і людства на зламі віків.

Соціалізація особи на сучасному етапі розвитку суспільних відносин. Саморозвиток, самопроектування і життєтворчість особи у сучасному світі.

Соціальна карєра, життєвий успіх та їх соціальні виміри.
Розділ ІV. На шляху національно-культурного відродження України. (12 год)
Тема 12. Незалежність України: історія і сучасність.

Інтеграційні процеси в сучасному суспільстві і проблеми національного самовизначення.

Український народ у боротьбі за незалежну державу. Розбудова нового суспільства. Україна як суверенний член світової європейської спільноти.
Тема 13. Сучасні економічні реформи в Україні.

Сучасний стан економіки України. Мета та шляхи економічної стабілізації. Соціальний захист людини і політика доходів.

Інтеграція у світове господарство та формування єдиного економічного простору СНД.
Тема 14. Зміни у соціальній сфері.

Соціальна політика держави. Соціальний захист людини. Зміни в соціальній структурі українського суспільства.
Тема 15. Становлення політичної системи і правової держави.

Формування політичної системи і владних структур. їх демократизація і гуманізація. Багатопартійність в Україні.
Тема 16. Духовне відродження України.

Культурна спадщина українського народу. Відродження.

Роль релігії в духовному відродженні України.

Проблеми розвитку української національної освіти. Необхідність змін у сфері освіти, науки, культури. Що таке глобальна освіта?
Підсумкове узагальнення ІІІ – ІV розділів.
Рекомендована література:


 1. Арцишевський Р., Бондарчук С, Возняк С. Людина і суспільство. – К.: 2002.

 2. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посібник. – К.: Заповіт, 1996. – 240 с.

 3. Ватаманюк З.І., Панчишин С.М., Реверук С.К. та ін. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2001. – 344 с.

 4. Вілков В., Салтовський О., Людина і світ – К.: 2001. – 568 с.

 5. Гісем О., Мартинюк О., Людина і світ. – Харків: Ранок, 2005. – 245 с.

 6. Гунський В. Проблеми міжнародного інвестування в Україні // Економіка України. – 1998. – № 1. – С. 51–56.

 7. Дзюбка І.С. Політологія. – К.: Вища школа, 2001. – 506 с.

 8. Кремень В.Г., Горлач М.І. Політологія – наука про політику. – К.: Єдинорог, 2001. – 576 с.

 9. Ковальчук В.М. Основи економічної теорії: короткий курс: Навчальний посібник: Навчальне видання. – Тернопiль: Астон, 1999. – 203 c.

 10. Матвієнко В. Соціальні технології. – К.: 2001.

 11. Нікорич А.В. Політологія. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2001. – 238 с.

 12. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Г.Н. Климка. – К.: „Знання”, 2002. – 615 c.

 13. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. – К.: Каравела, 2001. – 456 с.

 14. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999. – 123 с.

Схожі:

52. Найбільше поширення в сучасному світі отримали дві основні моделі місцевого самоврядування
Найбільше поширення в сучасному світі отримали дві основні моделі місцевого самоврядування – англосаксонська (англо-американська)...
Безпека життєдіяльності – як поняття. Безпека абсолютна й відносна....
Сучасна людина живе у світі небезпек – природних, технічних, антропогенних, екологічних та ін
Б. Харчук «Планетник». Добро і зло в повісті, в сучасному світі і в людині
Тема. Б. Харчук «Планетник». Добро і зло в повісті, в сучасному світі і в людині
Урок-знайомство 5 клас ТЕМА: Ця загадкова країна Японія Мацуо Басьо. Хоку
Таке вітання невипадкове. Японці вважають, що «хороша людина – працьовита людина»
ISBN Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей Збірник...
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Збірник наукових праць. Книга / Редколегія. Відп секретар З. С. Скринник....
ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Людина живе у світі інформації, починаючи отримувати її ще до свого народження. Завдяки інформації вона навчається ходити, розмовляти,...
Майбутнє України, як і будь-якої іншої країни світу, визначатиметься...
Майбутнє України, як і будь-якої іншої країни світу, визначатиметься рівнем освіти й науки. Це зумовлено тим, що у сучасному світі...
Методичні рекомендації Бутко В. В. 5 Творчі проекти: «Моя країна Україна»
Вчитися жити у сучасному світі. Розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №8 “Екологічні проблеми в сучасному світі та в Україні. Надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру. Запобігання...
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №8 “Екологічні проблеми в сучасному світі й Україні. Надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру: запобігання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка