Урок-конференція з використанням мультимедійних технологій 10 клас «Глобальні проблеми людства»


Скачати 331.13 Kb.
НазваУрок-конференція з використанням мультимедійних технологій 10 клас «Глобальні проблеми людства»
Сторінка1/3
Дата24.02.2016
Розмір331.13 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Географія > Урок
  1   2   3


Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації

Відділ освіти Великописарівської райдержадміністрації

Рябинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

ТЕМА

Застосування інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій на уроках географії

Підготувала

вчитель географії

вищої категорії

Малежик Н.Є.


2014

План


 1. Вступ

 2. Сучасні педагогічні технології в освіті

 3. Комп’ютерізація навчання географії

  1. Переваги мультимедійних навчальних систем

  2. Картографічний твір

  3. Інтерактивні й аудіовізуальні засоби навчання на уроках географії

  4. Електронні атласи

  5. Тести

  6. Відео фрагменти

ІV. Додаток

Урок-конференція з використанням мультимедійних технологій 10 клас «Глобальні проблеми людства»

V. Література


Стрімкі зміни — одна з основних ха­рактеристик сучасного суспільства. Інтенсивне впровадження прогре­сивних технологій в усі сфери жит­тя обумовило безупинне вдоскона­лювання людської діяльності. Різко зменшується час на втілення но­вих ідей, знань, технологій у жит­тя. Зростає потреба в нових формах освіти, навчання, набуття навичок.

В інформаційному суспільстві ак­тивно розвивається інформаційне і комунікаційне середовище, ство­рюються умови для ефективного використання знань у розв’язанні найважливіших завдань керуван­ня суспільством і демократизації громадського життя. Величезні ін­телектуальні ресурси, знання, що розвиваються завдяки можливос­тям науки, культури, освіти, фор­мують суспільство знань.

Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів суттєво впли­ває на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління на­вчально-пізнавальною діяльністю, також спричиняє істотні зміни в ді­яльності учнів, учителів, керівників навчальних закладів і установ.

Сучасний учитель має володіти та­кими професійно-педагогічними і фаховими вміннями, які були б спрямовані не тільки на передачу знань, а й сприяли формуванню особистості учня як людини но­вого типу з гнучким нестандарт­ним мисленням, зі стійкою вну­трішньою мотивацією, з умінням самореалізації.

Реалізація особистісного й діяль­нішого підходу, гуманізація та де­мократизація освіти обумовлюють необхідність удосконалення профе­сійної підготовки вчителя геогра­фії, а саме оволодіння ним сучасни­ми педагогічними технологіями:

 • ознайомлення з концептуальни­ми та теоретичними положеннями сучасних технологій навчання;

 • формування практичних умінь та навичок розробки і впроваджен­ня в процес навчання географії освітніх технологій;

 • формування здатності до прогно­зування, конструювання, здій­снення проектної діяльності;

 • розвиток здібностей до рефлексивної діяльності, здійснення контролю і корекції своєї діяль­ності (аналіз і самоаналіз).

Основні тенденції вдосконалення освітніх технологій у психолого-педагогічному плані характеризують­ся переходом:

а) від учіння як функції запам’я­товування до учіння як процесу розумового розвитку, що дозво­ляє використовувати засвоєне;

б) від чисто асоціативної, статич­ної моделі знань, до динамічно структурованих систем розумо­вих дій;

в) від зовнішньої мотивації до вну­трішньої морально-вольової мо­тивації.

Використання комп’ютерної техні­ки набуло загальнодержавного зна­чення. Одне з найважливіших зав­дань сучасної школи — забезпечити використання учнями комп’юте­рів та інформаційних технологій з навчальною метою. Комп’ютер як універсальний засіб обробки, збе­реження і демонстрації інформації міцно ввійшов у наше повсякден­не життя. Збільшення інформацій­них потоків потребує нового рівня в обробці і осмисленні інформації, швидкого та ефективного засвоєн­ня нових прийомів її демонстрації. Застосування в навчанні комп'юте­ра в сукупності з аудіовізуальними засобами прийнято називати «но­вими інформаційними технологіями в освіті». Навчання за допомо­гою інформаційних технологій підвищує позитивну мотивацію учнів до навчання, активізує пізнавальну діяльність, розвиває мислення і творчі здібності дитини, формує активну життєву позицію в сучасному інформаційному суспільстві.

Важливим складником інформатизації навчальних закладів є інфор­матизація навчального процесу — створення, впровадження та роз­виток комп’ютерно-орієнтованого і освітнього середовища на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів та технологій, побудованих на базі застосування сучасної обчислювальної і телекомунікаційної техніки. Вона має два основних завдання. По-перше, широке використання в процесі вивчення навчальних дисциплін педагогічних програмних засобів (ППЗ) на базі сучасних комп’ютерів. По-друге, отримання необхідних знань та вмінь орієнтуватися в майбутньому інформаційному просторі.

Сучасні інформаційні технології суттєво змінюють роль учителя в освітній школі. Якщо раніше він виконував функції «транслятора» знань, то нині він дедалі більше є провайдером у морі інформації.

Відомо, що процес навчання — це передавання інформації

учню, тому ї потрібні методики, які описують, як найефективніше обробляти й пере­давати інформацію для її оптимального засвоєння учнями.

Сам собою комп’ютер у школі проб­леми розвитку географічної освіти не розв’язує, треба ще «навчити» його методичного мистецтва, а це, і як свідчить практика, зовсім не просто. Щоб досягти успіху, необхідно:

 • розв’язати психолого-педагогічні проблеми цього навчання;

 • ефективно використовувати їх у конкретних ситуаціях, що ви­никають у навчальному процесі з географії;

 • розробити навчальні програми з усіх курсів географії.

На захист комп’ютеризації навчан­ня географії можна навести багато прикладів, що будуть переконливи­ми порівняно зі звичайним тради­ційним навчанням. Це підтверджу­ється ефективністю використан­ня комп’ютерів на багатьох етапах здобуття географічних знань. Це — пред’явлення географічної інфор­мації учням, засвоєння навчально­го матеріалу в процесі інтерактивної взаємодії з комп’ютером, повторен­ня й закріплення засвоєних знань, умінь і навичок, підсумковий конт­роль і самоконтроль досягнутих ре­зультатів навчання, нарешті, це етап коригування конкретного процесу навчання географії, його результа­тів, що здобуваються шляхом удо­сконалення дозування навчально­го матеріалу, його систематизації тощо.

Особливість побудови мультиме­дійних засобів навчання, на відмі­ну від суто інформаційного викладу навчального матеріалу, передбачає особисте, розумово активне став­лення користувача до змісту про­грами, спонукає аналізувати його, активізувати процес пізнання та за­своєння знань, закладених у змісті використовуваної програми чи на­вчальному середовищі.

Переваги мультимедійних навчаль­них систем зумовлені технічними можливостями комп’ютера:

 • збільшення обсягу пам’яті, що до­зволяє значно розширити й уріз­номанітнити матеріал, який під­лягає засвоєнню, удосконалити його структуру, розвинути управ­лінську функцію програми; швидка дія, що забезпечує своє­часну обробку інформації, якіс­ний

 • діалог між тим, хто навчаєть­ся, і комп’ютером;

 • наявність звукового супроводу, що сприяє активізації ще одно­го каналу сприймання;

 • якість зображень, що відповідає естетичним та гігієнічним вимо­гам і дозволяє краще унаочнити матеріал, зобразити різні проце­си, явища, предмети тощо.

Зазначимо, що дидактика комп’ю­терного навчання природничо-географічних дисциплін перебуває нині на стадії становлення. Використан­ня засобів HIT під час вивчення цих дисциплін у середній школі та ВНЗ ще перебуває на стадії експе­рименту. Проходить накопичення досвіду використання конкретних методик та їхніх фрагментів. Тому нині основна науково-методична робота в цій галузі полягає в аналі­зі та узагальненні наявного досві­ду використання вже існуючих на­вчальних програм; у створенні ме­тодик, адаптованих до відповідних умов навчання; у підготовці вчите­лів та викладачів до використання засобів інформаційних технологій навчання природничо-географіч­них дисциплін.

Електронний навчальний картогра­фічний твір — це такий інтерак­тивний картографічний твір, зміст якого відповідає навчальній про­грамі, а способи зображення та оформлення — віковим психоло­гічним особливостям учнів, який інтегрує картографічне зображення із різноманітним текстовим, фото- і відеоматеріалом та має підвище­ні аналітичні можливості. Головне призначення таких творів поля­гає в підвищенні рівня викладан­ня предмета за рахунок вирішення низки питань:

 • збільшення наочності та інфор­мативності карт і поряд з цим за­безпечення простоти та легко­сті сприймання картографічного твору;

 • забезпечення педагогічних та ме­тодичних вимог до картографіч­ного твору, тобто створення його одночасно цікавим для сильного й зрозумілим для слабкого учня;

 • збільшення аналітичних мож­ливостей навчального картогра­фічного твору (зокрема, шляхом комбінування та зіставлення те­матичних шарів різних карт у за­гальній карті);

 • створення можливостей для інди­відуальної роботи з картою, змі­ни й доповнення змісту тощо.

Видання картографічної продукції на ком пакт-дисках поставило пе­ред школою такі проблеми:

 • технічного забезпечення комп’ю­терами, обладнанням комп'ю­терних класів;

 • навчання вчителів роботі на комп’ютерах для широкого ви­користання картографічної про­дукції, виданої на СD.

Впровадження в навчальний про­цес інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій дає змогу якісно змінити навчальний процес та по-новому підійти до роз­робки методик викладання предме­тів і створення нового інформацій­но-освітнього середовища.

У недалекому майбутньому в прак­тику середніх і вищих навчальних закладів будуть широко впроваджу­ватися системи програмних тестів з географії, що нині починають роз­роблятися на різних рівнях.

Інтерактивні й аудіовізуальні за­соби навчання на уроках географії можна використовувати, по-перше, на уроках з вивчення нового і за­кріплення вивченого матеріалу, на уроках, які потребують ілюстрацій закономірностей розвитку приро­ди і суспільства, на конкретних ма­теріалах регіонального змісту, і, по-друге, у вигляді самостійної роботи з комп’ютером в межах інтегрова­них уроків інформатики і географії. На таких уроках учні безпосередньо на комп’ютері виконують програм­ні практичні роботи. Але необхідно пам’ятати, що навчання, яке перед­бачає роботу з комп’ютером, має здійснюватися обов’язково з дотри­манням санітарних норм.

Хочеться сказати, що розробка ме­тодики створення, а головне, комп­лексного застосування засобів но­вих інформаційних технологій в на­вчанні географії — це новий напрям у методичній науці і практиці. Тому, з одного боку, необхідно розроб­ляти нові підходи до використання електронних мультимедійних ви­дань з географії, а з іншого — кри­тично осмислювати і коригувати уже існуючі зразки таких видань і методик. Для цього необхідна зла­годжена спільна діяльність вчених, методистів, розробників електрон­них видань і вчителів-практиків.

Останнім часом Інститутом передо­вих технологій створено і презенто­вано низку електронних атласів, як навчальних, так і навчально-довідкових, які можна використовувати на уроках в 7—10 класах. Як ППЗ ці атласи узгоджені зі шкільною програмою, діючими підручниками та поліграфічно виданими навчальними атласами, загальною метою яких є формування відповідних знань і набуття навичок роботи з картою.

Змістова частина атласів містить повноцінну картографічну частину (залучено карти зі сторінок поліграфічно виданих атласів, що забезпечує їхню високу презентаційну якість), тексти — коментарі до карт (містять стислу інформацію щодо відтвореної на карті теми), ілюстрований матеріал (фотографії та малюнки). Приділено увагу засвоєнню матеріалу та перевірці знань, уміщено модуль електронно­го тестування двох рівнів — самоперевірка знань і перевірка під керівництвом учителя. Тобто дані атласи допомагають не лише цікаво подати учням матеріал, але й закріпити і перевірити його засвоєння.

Головною особливістю електронних атласів є їх демонстраційні можливості:

 • у комп’ютерному класі (для подання нового матеріалу вчите­лем використовуються функції збільшення — зменшення вихід­ного зображення карти, перемі­щення його на екрані. Користу­ючись локальною комп’ютерною мережею, учитель може опитува­ти учнів за тестами, записаними на СD, а також за індивідуальни­ми завданнями диференційовано до рівня знань учнів);

 • у предметному кабінеті, де є хоча б один комп’ютер, для ви­кладання нового матеріалу бажано підключити до комп’ютера проектор для демонстрації збіль­шеної карти на стінний екран;

 • у домашніх умовах електронним атласом може користуватися учитель для підготовки до уроку, визначення контрольних та домашніх завдань;

 • у домашніх умовах учень може знайомитись зі змістом карт, виконувати завдання із самоперевірки, готуватися до тестових контрольних завдань у школі, виконувати домашні індивідуальні завдання та творчі роботи.

У 6 класі для зацікавлення учнів на уроці можна використовувати вели­ку дитячу електронну енциклопе­дію «Моя Земля», яка містить понад 20 тис. статей з гарними кольоро­вими зображеннями від космічних планет до підземних печер, таємни­ці повітря і води, про пустелі й ай­сберги. Поєднання цікавих і незвичайних фактів, легкий науково-популярний стиль викладання робить дану енциклопедію незамінною на уроці, яка допомагає зацікавити учнів географією і спонукає їх до навчання. Крім того, існує вели­ка дитяча електронна енциклопе­дія «Астрономія», яка є незамінним помічником при вивченні небесних тіл та планет сонячної системи, та багато інших електронних видань.

У 7 класі на уроках можна викорис­тати електронний атлас «Географія материків і океанів» і велику дитячу електронну енциклопедію «Чудеса і загадки нашого світу», яка в ціка­вій формі розповідає про таємницю бермудського трикутника, загадку острова Пасхи тощо.

Електронний атлас з курсу гео­графії материків і океанів має такі можливості:

 • функціональні: перегляд та масштабування карт, робота з текстами, ілюстраціями;

 • навчальні: вивчення матеріалу, здійснення самоперевірки за допомогою електронних тес­тів, отримання навичок у роботі з комп’ютерною технікою;

 • додаткові: використання ігрової функції «Розваги».

Цей атлас містить 40 карт світу, ма­териків, океанів, які знайомлять учнів із загальними географічни­ми закономірностями земної кулі, характеризують природні умови та ресурси материків та океанів, да­ють уяву про життя різних наро­дів планети та глобальні проблеми людства. Крім того, атлас містить 108 різноманітних тестів і запитань, за допомогою яких учитель може проводити групове тестування учнів у класі по комп’ютерній мережі.

Ілюстрації, яких у атласі нарахо­вується близько 250, допомагають створити уявлення про об’єкти, явища та процеси, що висвітлю­ються. Розділ «Розваги» надає мож­ливість зробити паузу і відволіктись від навчання, відтворивши карту з окремих фрагментів.

У 8-9 класах використовуєть­ся електронний атлас «Географія України», який включає фізичні та економічні карти України, що ві­дображають географічне положен­ня України, етапи формування її те­риторії, державний устрій, природу та ресурси, населення, промисло­вість, зовнішньоекономічну діяль­ність, екологічний стан території країни. Крім того, електронний ат­лас містить статистичний матеріал, таблиці, діаграми, що коментують і доповнюють інформацію, подану на картах. Запитання дають мож­ливість учням здійснити самопере­вірку. Ілюстрації природи, історич­них об’єктів, пам’ятників культури і об’єктів промисловості забезпечу­ють зорове сприйняття тих об’єктів, про які учитель розповідає дітям.

Перевагами комп’ютерного на­вчання в 9 класі є також і те, що електронний атлас додатково осна­щений блоком «Регіони», в яко­му подано карти, загальні відомос­ті і статистичні дані на всі облас­ті України, Автономну Республіку Крим, а також Київ і Севастополь. Цей блок значно полегшує вивчен­ня географії свого регіону.

Курс 10 класу також забезпечений електронними атласами, дитячи­ми електронними енциклопедіями й електронним підручником. Якщо говорити про електронний атлас 10-11 класів «Економічна і соціаль­на географія світу», то він за струк­турою подібний до електронних ат­ласів 7—9 класів.

Крім атласу в 10 класі можна ви­користовувати велику дитячу ен­циклопедію «Країни і народи», яка містить дані про географічне по­ложення, економіку, культуру, дер­жавний устрій країн світу і життя їх народів. Енциклопедія містить детальну характеристику кожної країни і багато ілюстрацій, яких не­має в шкільних підручниках.

Сьогодні в навчальному просторі є різноманітний набір інтерактив­них засобів навчання географії, які містять крім гіпертексту високоякіс­ну графіку, слайди, відеофрагменти, звукові ефекти. Такі засоби навчан­ня прийнято називати інтегрова­ними навчальними електронними посібниками. Основний їх інфор­маційний простір заповнено слай­дами, мультимедійними лекціями, відеофрагментами, текстами.

Текст — невід’ємна частина на­вчального електронного видання. Програма дозволяє копіювати фраг­менти тексту, редагувати і роздруковувати його. Мультимедійний курс у наочній легкодоступній формі дає уявлення з тієї чи іншої теми в ціло­му, ставлячи акценти на основних елементах її змісту В кожній темі курсу можна познайомитись в на­глядній і образній формі з основ­ними елементами її змісту за допо­могою ілюстрацій, анімацій, відеофрагментів і гіпертексту.

На відміну від традиційної, комп’ю­терна лекція має великі можливос­ті використання ілюстративних ма­теріалів. Тому комп’ютерну лекцію потрібно розглядати як новий ін­струмент у роботі вчителя, що до­зволяє створювати наглядові і більш інформаційно насичені уроки.

Відеофрагменти — це фільми, включені до лекції повністю або частково, або мультиплікації, які наглядно показують недоступні для спостереження процеси та явища. Звукові фрагменти — дикторський текст, музичні або інші записи, які супроводжують демонстрацією зо­бражень і відеофрагментів.

Багато географічних об’єктів, таких як рівнини і гори, моря і океани, великі промислові підприємства і сільськогосподарські угіддя, не мо­жуть бути показані учням безпосе­редньо. Тому використання на уро­ці демонстраційних засобів (слайди, відео, картини) сприяє формуван­ню в дітей образних уявлень, а на їх основі — загальних понять. При цьому ефективність роботи зі слай­дами, картинами та іншими демон­стративними матеріалами буде на­багато вища, якщо їх доповнювати показом схем, таблиць тощо.

Тому в 10 класі крім електронного атласу та енциклопедій можна про­водити уроки з використанням інте­грованого електронного комплексу «Економічна і соціальна географія світу», який містить усі теми курсу, кожна з яких має багато матеріалів та різнорівневих контрольних зав­дань, призначених для самостійного опрацювання учнями блоку.

Крім того, електронний підручник має також велику кількість тренінгів з картою, мозаїк, тестів і завдань на закріплення знань з вивченого матеріалу.

Комп’ютерні технології навчання географії за згаданими програмами ще далекі від досконалості, хоч са­модостатніх засобів навчання, пев­но що, існувати взагалі не може. Кожна з цих програм має певну дидактичну цінність (незважаючи на недоліки), але не всі вони од­наково адаптовані до використан­ня на заняттях. Завжди викладач дає якісь настанови, робить пев­ні зауваження, застереження, роз­ставляє акценти, вказує орієнтири і т. ін. стосовно змісту і способів по­дання навчальної інформації.

Електронними посібниками, так, як і електронними атласами, можна ко­ристуватися і з одним комп’ютером, якщо є проектор, це значно полег­шило б роботу, і не потрібно було б підлаштовуватись під комп’ютер­ний клас. Великий екран дуже зруч­ний для демонстрації інтерактив­них тематичних карт електронних атласів, які часто замінюють стін­ні тематичні карти, через їх відсут­ність у комплектації кабінету. Такий вид роботи пропонується на уро­ках усіх курсів географії, особливо в старших класах для порівняльної характеристики об’єктів вивчення. Показ таблиць, схем, графіків яко­юсь мірою замінює вчителеві робо­ту на дошці. Демонстрація різних об’єктів, процесів, явищ і можли­вість багаторазового повернення до цих об’єктів дають змогу проводити порівняння в динаміці.

На уроках використовуються розвивальна система навчання і її струк­турні елементи: включення інтер­активних методів різних видів до процесу навчання; конструюван­ня навчальної проблеми, створення навчальної ситуації; використання проблемних завдань, диференціа­ція навчання; індивідуальна робо­та, робота творчих груп; створення сприятливої атмосфери; створення учителем ситуації успіху, співробіт­ництва, діалогу, пов’язані з форму­ванням творчих здібностей, емо­ційної сфери учня.

Використання комп’ютера на різ­них етапах навчання допомагає реа­лізувати особистісно-орієнтований підхід в освіті — принцип діяльнос­ті, суть якого полягає в стимуляції учнів до освітньої діяльності, що за­безпечує можливість саморозвитку, самовираження і самоосвіти. Твор­ча взаємодія вчителя і учня забез­печує задоволення від самого про­цесу навчання, зацікавлення тим, що вивчається. Такі заняття допо­магають учителю залучити до твор­чої співпраці всіх учнів, навчаючи їх обґрунтовувати свої твердження.

Зміна діяльності учнів на уроці від засвоєння інформації з екрану до ро­боти з підручником, словниками-довідниками, стінними й контурними картами, атласами, роботи в зошиті допомагає забезпечувати необхідну релаксацію, психологічну розрядку, зменшує втомлюваність, підвищує зацікавленість. Найефективніше ви­користовувати таке обладнання ка­бінету географії для проведення уро­ків засвоєння нових знань та для за­кріплення вивченого матеріалу.

Сьогоднішнім учням жити і працю­вати в суспільстві інформаційних технологій. Тому суспільству необ­хідні спеціалісти, які б уміли ана­лізувати проблеми, встановлювати системні зв’язки, знаходити шляхи їх вирішення. Саме така особистість готова до постійних змін технологій у будь-якій сфері діяльності, творчо­го застосування знань у нових умо­вах. І саме використання комп’ю­терних технологій у навчальному процесі — один зі способів залучен­ня кожного учня до освітньої систе­ми в активній позиції.

Завдання вчителя на сучасному ета­пі — не лише самостійно навчити­ся користуватися HIT, але й зробити так, щоб учень не розгубився в цьо­му інформаційному просторі, а вмів вільно орієнтуватися в ньому. Тільки тоді навчання в школі повною мірою відповідатиме новим вимогам, які ставить час. Пропонуємо приклад розробки уроку з використанням ін­формаційних технологій у 10 класі.  1   2   3

Схожі:

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ...
Обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів і технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Навчання з використанням...
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ...
Обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів і технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Навчання з використанням...
Урок 21. Тема: Глобальні проблеми людства
Методичні прийоми: проблемно-пошуковий; робота із географічними картами, схемами; розповідь; «Мозковий штурм», робота в групах, «Роблю...
Урок за темами: «Взаємодія суспільства і природи», «Світове господарство»,...
А Іраку, Ірані, Кувейті; б Алжирі, Лівії, Єгипті; в Китаї, США, Росії, Австралії; г Венесуелі, Аргентині, Перу
Тема: Глобальні проблеми людства
Нанесіть на контурну карту світу основні райони, де продовжується зростання площі пустель
Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми реферат українською
Процес взаємодії суспільства і природи дійшов такої кількісної і якісної межі коли виник феномен взаємодії всього людського суспільства...
Урок узагальнення набутих компетентностей. Форма уроку: урок із використанням...
Засоби навчання: підручник О. П. Глазової «Рідна мова. 7 клас» (К. «Зодіак-Еко», 2007) комп’ютери, електронне видання «Словники України»,...
УРОК-КАЗКА (1 клас)
Збірка містить розробки уроків в 1 – 4 класах з використанням інноваційних технологій навчання та оригінальний дидактичний матеріал...
Урок узагальнення та систематизації вивченого з використанням комп’ютерних технологій у 9 класі
Тема. Безсполучникове складне речення. Узагальнення та систематизація вивченого з використанням комп’ютерних технологій
"АБВГДЕЙКА". Інтелектуальний урок гра з української мови з використанням...
Тема: "АБВГДЕЙКА". Інтелектуальний урок гра з української мови з використанням інформаційних ігрових технологій та комп`ютера
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка