О. А. Мільченко ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ УЧНІВ СЗШ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Актуальність дослідження


Скачати 58.85 Kb.
НазваО. А. Мільченко ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ УЧНІВ СЗШ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Актуальність дослідження
Дата13.04.2013
Розмір58.85 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
О.А. Мільченко
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ УЧНІВ СЗШ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Актуальність дослідження. На початку третього тисячоліття освіта є основою формування людського капіталу, запорукою майбутнього кожної держави. Вона є найбільш людиномісткою сферою суспільства, визначальним чинником його політичної, соціально-економічної, культурної і наукової організації. Нині перед середніми загальноосвітніми школами (СЗШ) постали завдання виховання вільної, творчої, освіченої, культурної, естетично грамотної й активної особистості. Важлива роль у їхній реалізації належить позаурочній роботі (ПР), зокрема ПР з трудового навчання (ТН).

У сфері освіти нагальні завдання та перспективи розвитку визначено в Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», в Національній доктрині розвитку освіти в Україні, Національній програмі інформатизації, Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, Концепції професійно-технічної (професійної) освіти.

Водночас залишається не розробленим одне з головних питань – шляхи використання інформаційних технологій (ІТ) для організації позаурочної роботи з ТН. Частково ці завдання відображено і в чинних навчальних планах, програмах і підручниках, що не встигають модифікуватись у зв’язку з науково-технічним прогресом та швидкими змінами суспільно-економічних відносин.

Мета даної статті  з'ясувати шляхи використання ІТ у позакласній роботі з ТН.

У наш час розширюється процес інформатизації суспільства, тобто збільшується використання інформаційної техніки для виробництва, переробки, зберігання та розповсюдження інформації і особливо знань.

Інформаційні технології пронизують усі сфери людської діяльності, і система освіти, як соціальна структура, також відчуває їхній вплив. Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп`ютерів, комп`ютерних комунікацій, різних електронних пристроїв) породжує нові можливості для застосування комп`ютера в навчальному процесі, що робить його більш ефективним, дає змогу раціонально використовувати навчальний час.

Слід зазначити, що дослідники бачать у інформаційно-комунікаційних технологіях (ІКТ) навчання і методологію, і технологію навчально-виховного процесу з використанням найновіших електронних засобів навчання і, в першу чергу, ПК, сукупність навчальних програм різних типів: від найпростіших, що забезпечують контроль знань, до навчальних систем, що базуються на штучному інтелекті, а також як галузь дидактики, що займається вивченням планомірно й свідомо організованого процесу навчання й засвоєння знань, в якому знаходять застосування засоби інформаційної освіти. Як засвідчує сучасна педагогічна практика, ІКТ спрямовані на вирішення переважно таких чотирьох типів дидактичних завдань:

 • комп`ютер використовується як допоміжний засіб для більш ефективного вирішення системи дидактичних завдань, що вже існує (при цьому, змістом об`єкту засвоєння в комп`ютерній навчальній програмі такого типу є довідкова інформація, інструкції, обчислювальні операції, демонстрація та інше);

 • комп`ютер може бути засобом, на який покладається вирішення окремих дидактичних завдань при збереженні загальної структури, цілей і завдань безмашинного навчання (при цьому сам навчальний зміст не закладається в комп`ютер, він виконує функції контролера, тренажера тощо. Ця функція широко представлена в розгалужених діалогових системах, що моделюють діяльність учителя. Сьогодні найчастіше використовуються довідково-контролюючі програми);

 • використання комп'ютера дозволяє ставити й вирішувати нові дидактичні завдання, які не можна вирішити традиційним шляхом (характерними є імітаційно-моделюючі програми);

 • комп`ютер може бути використаний як засіб, моделюючий зміст об`єктів засвоєння шляхом його конструювання (при цьому реалізуються принципово нові стратегії навчання. Прикладом цього напряму розробок є так звані «комп`ютерні навчальні оточення» чи «мікросвіти», що представляють моделі галузей знань, які засвоюються) 1, с. 76.

Одна з найбільш важливих особливостей комп`ютерних програм – їх висока інформаційна насиченість. Вони передають навчальну інформацію за короткий відрізок часу. Це відкриває великі можливості для їх застосування як засобу раціонального використання навчального часу, підвищення продуктивності роботи вчителя, сприяє кращому засвоєнню учнями матеріалу, вмінь та навичок з ТН.

Використання ІКТ у сучасному навчанні має цілий ряд переваг перед традиційними засобами навчання. Серед них:

 • широкі можливості комп`ютера з обробки інформації;

 • розширення можливостей представлення навчальної інформації (використання кольору, графіки, мультиплікації, звуку), створення реального оточення;

 • посилення мотивації навчання (не тільки новизна роботи з комп`ютером, що часто сприяє підвищенню інтересу до навчання, але й можливість регулювати рівень складності завдань, які пропонуються);

 • ліквідація однієї з найважливіших причин негативного ставлення до навчання − відсутність позитивних результатів (працюючи з комп`ютером, учень має можливість довести рішення будь-якої задачі до кінця, оскільки йому надається необхідна допомога);

 • забезпечення активного включення в навчальний процес усіх учнів;

 • гнучкість видів контролю за діяльністю учнів;

 • сприяння формуванню педагогічної рефлексії, насамперед, він дозволяє наочно представити результати своєї діяльності [2, с. 57].

Яким же чином можна використовувати ІКТ у позакласній роботі?

Використання комп’ютерних комунікацій для організації навчального процесу та у ПР з ТН перш за все передбачає:

 • постійне і оперативне планування ПР на основі достовірних даних;

 • отримання прогнозу при будь-якій зміні вихідних даних.

Формування знань учнів СЗШ у процесі ПР з ТН  планомірно організований процес спільної діяльності вчителів ТН та учнів з метою формування в останніх практичних знань, навичок та вмінь, які відповідають сучасному рівню розвитку техніки й технології виробництва, посідає провідне місце в системі середньої загальноосвітньої освіти. На чільне місце виходять позакласні заходи, які відрізняються від традиційних передусім специфікою навчального матеріалу. ПР з ТН може виступати як одна з найважливіших форм взаємозв’язку природничо-математичної і технологічної підготовки. Інтеграція знань і способів діяльності в процесі ПР з ТН створює основу для формування теоретичного мислення, підвищує інтерес учнів до ТН.

Процес формування знань учнів СЗШ ставить такі основні вимоги до організації та проведення ПР з ТН: формування і розвиток в учнів позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності; визначення освітніх цілей позаурочних заходів; системний підхід до інформаційного наповнення ПР; раціональне структурування фрагментів ПР; оптимізація часових інтервалів інструктажів; забезпечення оперативного зворотного зв’язку та дійового контролю; оперативна перебудова ПР з урахуванням прогностичних аспектів. Кожна з цих вимог має складну структуру і може розглядатися як сукупність інших, менш загальних вимог.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури з питання дослідження і передового педагогічного досвіду здійснення ПР на уроках ТН, нами окреслено такі шляхи використання ІТ у позаурочні роботі з ТН:

 • використання ППЗ навчального призначення: електронних навчально-методичних комплексів, посібників, підручників, віртуальних лабораторій;

 • використання мультимедійних програм і середовищ для проектування і моделювання виробів матеріального виробництва;

 • розробка і використання мультимедійних презентацій, аудіо- і відеофрагментів;

 • розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з використанням штучного інтелекту;

 • використання специфічних програм для побудови тривимірних зображень і моделей виробів матеріального виробництва тощо.

Отже,значне підвищення рівня підготовки учнів із ТН можливе при раціональному поєднанні формування знань учнів СЗШ у процесі підготовки та раціонального проведення індивідуальних, групових і масових форм позаурочної роботи з ТН.
Література:


 1. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы / Б.С. Гершунский – М.: Педагогика, 1998.

 2. Гуревич Р.С. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: посібник [для педагогічних працівників і студентів педагогічних вищих навчальних закладів] / Р.С. Гуревич, М.Ю.Кадемія. – Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2002. – 116 с.


У статті аналізуються шляхи використання інформаційних технологій з метою ефективної організації позакласної роботи учнів СЗШ з трудового навчання.

Ключові слова: інформаційні технології, позакласна робота, позакласний захід, мультимедіа.

Схожі:

«Використання комп’ютерно – орієнтованих технологій й програмних...

: 004. 9 Дунаєвська Н. В. Використання інформаційно-комунікаційних...
Постановка проблеми. Характерним для майбутнього суспільства є широке використання інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ),...
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
Для гармонійного поєднання останніх досягнень інформаційних технологій та шкільного курсу вивчення фізики постає проблема створення...
«ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У СЗШ ІІІ-ГО СТУПЕНЯ»

Жук Ю. О. Використання засобів нових інформаційних технологій для...
Використання засобів нових інформаційних технологій для графічного репрезентування
ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ...
Розвиток інформаційного суспільства є характерною рисою XXI століття. Саме в інформаційному суспільстві набувають активного розвитку...
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологій) та креслення
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання передбачено
РОЗДІЛ СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ І ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ...
«Навчання учнів школи з трудового навчання за допомогою сучасних комп’ютерних технологій»
Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у...
Жук Ю. О. Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі професійно-технічного закладу...
План Застосування інтерактивних технологій на уроках трудового навчання...
Уроки трудового навчання як основа гармонійного розвитку особистості
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка