Практичне заняття №2


Скачати 44.96 Kb.
НазваПрактичне заняття №2
Дата02.04.2013
Розмір44.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Практичне заняття №2

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА

План

1. Літературної мова, її найістотніші ознаки.

2. Історія становлення сучасної української літературної мови.

3. Поняття про мовну норму. Типи мовних норм.

4. Поняття культури мови. Комунікативні ознаки культури мови.

Література

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2009.

Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. – К.: Арій, 2008.

Гуць М., Олійник І., Ющук І. Українська мова у професійному спілкуванні. – К.: ВееZоne, 2004.

Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. – К.: Арій, 2009.

Януш Я. В. Сучасна українська мова: Курс лекцій. І і ІІ частини: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2005.

Практичне заняття №3

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

План

1. Стилістична система української літературної мови. Поняття функціонального стилю.

2. Класифікація стилів української мові. З історії розвитку стилів української мови.

3. Розмовний стиль: функції, жанри, ознаки, мовні засоби, різновиди.

4. Публіцистичний стиль: функції, жанри, ознаки, мовні засоби, різновиди.

5. Художній стиль: функції, жанри, ознаки, мовні засоби, різновиди.

Література

Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

Гриценко Т.Б. Українська мова професійного спілкування: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2010.

Мацько Л. І., Кравець Л.В. Культура фахової мови. – К.: Академія, 2007.

Практичне заняття 4

ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ У ФАХОВОМУ МОВЛЕННІ

План

1. Синонімічне багатство української мови. Добір відповідного слова з синонімічного ряду.

2. Паронімія як лінгвістичне явище. Умови правильного вживання паронімів.

3. Склад лексики української мови з погляду походження. Використання слів іншомовного походження.

4. Складні випадки слововживання.

Література

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К: МАУП, 2002.

Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Л.: Світ, 2003.

Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

Культура фахового мовлення: Навчальний посібник для студентів навчальних закладів / Н. Д. Бабич, К. Ф. Герман, М. В. Скаб та ін.; Н. Д. Бабич (ред.). – Чернівці: Книги. – ХХІ, 2006.

Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. – К.: Вища школа, 2003.

Семеног О. М. Культура української наукової мови: навч. посіб. – К.: Академія, 2010.

Практичне заняття 5

ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ

План

1. Історія та сучасні проблеми української термінології.

2. Термін та його ознаки.

3. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

4. Походження та способи творення термінів.

5. Термінологія обраного фаху.

6. Нормування й стандартизація термінів. Українські термінологічні словники.

Література

Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти. – ВД «Академія», 2000.

Зарицький М. С. Актуальні проблеми українського термінознавства: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Політехніка, 2004.

Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2010.

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2009.

Панько Т. І. Українське термінознавство : підручник / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г.П. Мацюк. – Львів: Світ, 1994.

Словникарство. Термінографічна серія. Ел. ресурс// http://lр.edu.terminology

Словник іншомовних термінів: 23000 слів та термінологічних словосполучень / Уклад. Л. О. Пустовіт та ін. К.: Довіра, 2000.. (або інший)

Практичне заняття 6

НАУКОВИЙ СТИЛЬ І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

План

1. Становлення і розвиток наукового стилю.

2. Основна функція наукового стилю, його характерні риси. Мовні та жанрові особливості.

3. Характеристика різновидів наукового стилю (власне науковий, науково-навчальний і науково-популярний).

4. Правила оформлення наукової роботи.

Література

Мацько Л. І. Кравець Л. В Культура української фахової мови : навч. посіб. – К. : ВЦ «Академія», 2007.

Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. – К. : ВЦ «Академія», 2010. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови. – К.: ЦНЛ, 2009.

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2010.

Практичне заняття 7

ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ

План

1. Уживання іменників у професійній мові.

2. Вибір граматичної форми іменників. Труднощі з визначенням роду іменників.

3. Рід іменників на позначення осіб за професією, родом занять, їх уживання в тексті. Рід незмінюваних іменників, абревіатур.

Література

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2009.

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002.

Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. - К.: ВЦ "Академія", 2005. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000.

Останні три книги є в електронному вигляді на сайті:

http://ualibrarium.co.cc/suspil/mova.html

Практичне заняття 8

КУЛЬТУРА УСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ

План

1. Культура усного мовлення в житті професійного комунікатора.

2. Мовний етикет. Стандартні етикетні ситуації та їхнє мовне оформлення. Уживання особових займенників відповідно до комунікативної ситуації.

3. Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди.

4. Етикет телефонної розмови.

5. Мовленнєва поведінка співрозмовників під час перемовин, нарад, дискусій.

6. Невербальні компоненти спілкування.

7. Поняття про публічний виступ, його різновиди. Підготовка до публічного виступу. Аргументування, мовні засоби переконування.

8. Культура сприймання публічного виступу (уміння слухати, ставити запитання).

Література

Гриценко Т.Б. Етика ділового спілкування : курс лекцій / Т.Б. Гриценко, С.П.Гриценко, Т.Д. Іщенко [та ін.]. – К. :..... ...

Етика ділового спілкування : навчальний посібник для вузів / за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. - К. : Центр учбової літератури, 2007.

Хміль Ф.І. Ділове спілкування : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / Ф.І. Хміль. – К. : Академвидав , 2004.

Чмут Т.К. Етика ділового спілкування / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. – К. : Знання, 2007.

Схожі:

Модельне практичне заняття з української мови із застосуванням інноваційних технологій
Мета: Ознайомити студентів з новими інтерактивними методиками, які стимулюють до пошукової діяльності; сформулювати уміння й навички...
Оцінка запиленості повітря
Практичне заняття № Відбір зразків ґрунту та підготовка їх до лабораторних досліджень
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1
Прочитайте текст, з’ясуйте, що є важливим для ділової людини в досягненні успіху
Практичне заняття №1
Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху Середньовіччя. Виникнення університетів
«Практичне заняття по Живі»
Школа Рідної Віри «Практика виготовлення громових свічок». Підготовка до свята Громниці (Стрітення)
Періодизація історії Японії за середньовіччя
Практичне заняття «Японське суспільство у баченні авторки «Записок біля узголівя» Сей-Сьонагон»
Граматика. Морфологія
Практичне заняття Граматика як розділ мовознавства. Граматична форма, граматична категорія, граматичне значення
Практичне заняття 3 Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці
Гігієнічне нормування умов праці за показниками мікроклімату, повітрообміну, освітлення та засоби їх нормалізації в робочій зоні
Група КП-110 12 лютого 2013 року Дисципліна «Охорона праці в галузі»...
Закон Г. Ома для ділянки електричного ланцюга (кола). Закони (правила) електричних ланцюгів (кіл) Г. Кірхгофа
2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань
Практичне заняття – форма навчального процесу, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка