Урок узагальнення й систематизації


Скачати 88.08 Kb.
НазваУрок узагальнення й систематизації
Дата15.12.2013
Розмір88.08 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Література > Урок
Мотивація навчання - шлях до підвищення рівня мовленнєвої компетентності учнів на уроках англійської мови

Розум – це не посудина, яку треба наповнити,

а вогонь, який треба запалити.
Плутарх.


Із реформуванням системи освіти відбулись суттєві зміни в навчанні. На перший план виступило комунікативно-орієнтоване навчання, мета якого полягає в тому, щоб зацікавити учнів у вивченні мови через накопичення та розширення їхніх знань та досвіду. Безумовно, таке навчання вимагає від учителів іноземних мов творчого підходу, пошуку найефективніших форм та методів навчання.

А як створити найефективнішу школу у світі? Треба зібрати найкращі ідеї, які були втілені в життя, і далі застосовувати те, що найбільше відповідає вашим потребам, удосконалити їх, розширити або адаптувати. бо головне завдання, яке стоїть перед суспільством XXI століття – навчити як навчатися і як мислити, як застосувати знання для розв’язання будь-якої життєвої проблеми.

Психологи стверджують, що будь-яка свідома діяльність складається з трьох етапів:

 • мотиваційно – організаційного;

 • діяльнісно – виконавчого;

 • контрольно - корекційного.

Охарактеризуємо діяльність вчителя на мотиваційно-організаційному етапі навчально-пізнавальної діяльності учнів. На цьому етапі вчитель повинен забезпечити мотивацію, організацію й орієнтацію діяльності учнів. Мотивація-дуже важливий етап уроку, це місточок до сприймання нового матеріалу. Саме тому вчителю треба чітко усвідомити як розпочати урок, заохочувати учнів до того, щоб вони самі окреслювали цілі, передбачали результати своєї діяльності. Тобто потрібна мотивація уроку. «Мотивації – головні сили, що рухають дидактичний процес. Вони посідають перше місце серед факторів, що визначають його продуктивність», як пише Іван Підласий. Або зі статті А.Василюка «Мотивація – процес, у результаті якого певна діяльність набуває для індивіда особистого сенсу».

Готуючись до уроку, вчителю треба чітко визначити, який це буде урок:

 • вивчення нового;

 • закріплення знань;

 • комплексне застосування знань;

 • комбінований урок;

 • інтегрований урок;

 • урок узагальнення й систематизації;

 • урок контролю, оцінювання знань.


До кожного типу треба готуватися по-різному, наприклад, комбінований урок, його структура та орієнтовний розподіл часу між етапами. Зауважимо, що етап мотиваційно-організаційної діяльності учнів повинен охоплювати 15 – 20% часу, відведеного на засвоєння навчального матеріалу.


  1. Організаційна частина.

  2. Актуалізація опорних знань, чуттєвого досвіду.

  3. Мотивація навчальної діяльності. Тема, мета уроку.

15 – 20 %

   1. Сприймання й усвідомлення матеріалу.

   2. Осмислення й систематизація вивченого.

15 – 20 %

   1. Первинне застосування набутих знань, формування умінь. Інтерактивні вправи.

50 %

   1. Підсумок. Рефлексія.

10 %

   1. Домашнє завдання (пояснення та запис).

5 %
Дидактичному процесу на мотиваційно-організаційному етапі притаманні певні особливості .Він спрямований не стільки на засвоєння знань, вмінь і навичок, скільки на формування мотивів діяльності, уявлень про її можливі результати й орієнтацію у матеріалі і конкретних діях, які здатні забезпечити його досягнення. Учитель повинен забезпечити розуміння учнями значення конкретних знань й організувати їхню подальшу роботу. Пропоную таку модель уроку:


Згідно цієї моделі, тему уроку учитель розкриває не за допомогою стандартного «темою уроку є…», а з окреслювання основної проблеми уроку, з’ясування чому вона важлива та які способи існують для її вирішення. Наприкінці, здійснюючи рефлексію, вирішується чим ця тема близька , цікава і де стане у пригоді особисто для учня

Мотивацію можна здійснювати шляхом бесіди, де вчитель окреслює коло питань, що розглядаються на уроці, при цьому наводяться цікаві приклади, залучається досвід дітей, використовується парадоксальність фактів тощо. Стануть у пригоді прийоми: «Здогадайся, розвинь, дивуй, підкажи», рольові ігри, пісні, вірші, імітації, використання афоризмів, висловлювань, загадок; створення проблемних ситуацій; методи: «Асоціації на дошці», «Показуха» (скульптура), «Картинна галерея», «Мозковий штурм», «Класифікація», «Альтернатива», «Мікрофон» тощо. Слід зауважити, що основні прийоми підходять для мотивації як окремої теми, так і всього уроку. Деякі з них я спробую прокоментувати.

Метод «Асоціації на дошці» залучає власний досвід учнів, має високий ступень зацікавленості, проводиться фронтально.

Для посилення емоційності та емпатії (тобто співпереживання) бажано використовувати фотографії, пісні афоризми, вірші тощо. Залежно від змісту, цей метод має 3 різновиду проведення: «поняття», «квітка», «прямокутник».

«Поняття» - учитель вертикально записує на дошці основне поняття, яке мають опрацювати учні. Після цього він просить учнів назвати ознаки цього поняття або асоціації, які воно в них викликає. Обов’язковою умовою є те, щоб ці слова мали спільні з основним поняттям літери, бажано також щоб починалися з них. Приклад “Meal”.
M - morning, market
E - expensive, enjoy
A - attractive, appetite
L - lamb, ladle
«Прямокутник». Учитель малює на дошці прямокутник і записує на ньому основне поняття .Потім просить учнів назвати його синоніми, антоніми, прикметники і дієслова, що на їх думку, пов’язані з даним поняттям. Всі вони записуються на відповідних сторонах прямокутника. Коли асоціації закінчуються, вчитель пропонує учням з кожної групи відібрати по три найхарактерніших. Із відібраними асоціаціями відбувається подальша робота.
Наприклад: “Food”.


BITTER

GREASY

CREAMY

SPICY

SWEET

SALTY
BAKING

FOOD

FROZEN

GRILLING

FAST

FRYING

JUNK

ROASTING

PROCESSED

BOILING

PICKLED
FRUIT

VEGETABLES

MEAT

FISH

BREAD

PLANTS


«Квітка». Учитель малює квітку з пелюстками, у серединці – основне поняття, після цього просить учнів назвати прояви характеристики даного поняття.

Наприклад: Food”.Метод «Показуха» (скульптура). Учитель називає поняття, дію, процес або явище. Об’єднавши учнів класу у декілька груп, він пропонує представникам кожної групи через 1 хвилину представити його у вигляді скульптури (без слів). Але після демонстрації учитель організовує обговорення за такими питаннями:

 • Що вказує на те, що саме назване поняття представлено групою?

 • Якими засобами вони його передали?

 • Які ознаки поняття їм вдалося передати?


Метод «Мозкова атака» широко відомий і описаний у літературі. Його слушно застосовувати під час мотивації питань, пов’язаних із пошуком шляхів вирішення проблем, а не з усвідомленням змісту понять. Цей метод полягає у колективній творчій роботі з розв’язання певної складної проблеми .Всіх учнів об’єднує спільна робота над пошуком істини. Розмірковуючи над певною проблемою, доповнюючи один одного, підхоплюють і розвивають одні ідеї, відкидаючи інші.Наприклад:

Why do people become ill?

What should people do to be healthy?
P1: I think people become ill because of pollution.

Human beings have two environments. One is the outside world and the other is their own bodies. Pollution is bad for both.

P2: I agree with you. By the way, many people pollute themselves taking alcohol, tobacco or drugs.

P3: You are right, but there is another question – why do we get diseases? And there are two main reasons:

 1. We catch them from other people.

 2. Our own body develops them.

P4: I know exactly that for many people bad health begins with a bad diet. Some eat the wrong kind of food.

P2: Others eat too much or too little. It’s not surprising that people like this often become ill.

P5: You didn’t mention stress. You know, modern life is full of problems. Some people can control this. Others are the opposite. They become nervous, sleep badly, it leads to many illnesses. So, don’t worry, be happy!

P6: I think too little exercise is one of the reasons of becoming ill. Exercise is very important for good health.

P7: I want to add that without sport the body becomes slow, weak and fat.

P8: That’s why if you want to be healthy – take regular exercise or go in for sports.

P9: Smile and the entire world will smile with you.

P2: So, we must remember some rules if we want to be healthy:

 1. Don’t pollute the environment.

 2. Get up early and go to bed early.

 3. Take a cool shower every day.

 4. Eat healthy food.

 5. Never smoke, never use drugs.

 6. Take regular exercise or go in for sports.

 7. Don’t worry. Smile.«Альтернатива». Учні отримують робочі картки, на яких записана певна моральна проблема і ряд альтернативних пропозицій щодо її вирішення. Пропонується робота в парах, групах .Обговорюючи пропозиції, учні приходять до спільної думки й обґрунтовують свій вибір.

Після заслуховування відповідей 3-4 учнів, учитель організовує фронтальну бесіду, щоб вийти на основне питання уроку і перейти до етапу навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Після того як була проведена мотивація, сформульовано основне питання уроку, окреслюється приблизний кінцевий результат пізнавальної діяльності, який можна записати на дошці.

Універсальний підхід» – написати вдома історію, розповідь, вірш,...

Наприклад:

I like English very much,

I want to know it.

I’d like to speak to everyone

And go to Great Britain

«Класифікація». Суть методу полягає у тому, що учні отримують робочі картки, на яких розміщені різні ознаки певних явищ або понять. Спираючись на власний досвід та уподобання, учні повинні згрупувати її за певними ознакам або критеріями. Наприклад: Fruit and vegetables”.


«Відстрочена відгадка» – на початку уроку дати загадку, відгадку можна дізнатися на уроці під час роботи над новим матеріалом.

Наприклад:

What has a fork and mouth, but cannot eat? A river.

What can be measured, but has no length, width, or thickness? Your temperature

What doesn’t ask questions, but needs to be answered? The telephone

What is black when it is clean and white when it is dirty? A black board

What comes down, but never goes up? Rain.
«Кросворди».

 1. Розгадати кросворд, заповнюючи порожні клітинки.

 2. Сформулювати питання до слів у заповненому кросворді.

 3. Заповнюючи кросворд, визначити ключове слово, яке є темою уроку.


«Читаємо»! Уривки з художніх творів , наукових текстів та популярних журналів можна використовувати для формування мотивації. Це сприяє активізації пізнавальної активності та закріпленню цілісного уявлення про навколишній світ.
Показниками готовності учнів до сприйняття й усвідомлення нового матеріалу є їх зацікавленість у пошуку відповідей на запитання проблемного характеру і здатність до виконання пізнавальної діяльності. Такі запитання свідчать про завершеність мотиваційно-організаційного етапу:

 • Що вивчатиметься?

 • У чому полягає важливість даного матеріалу для вас особисто?

 • Який результат ви повинні отримати у кінці роботи?

 • Що, як і в якій послідовності ви повинні робити, щоб досягти визначеного результату?

 • Що вам для цього потрібно і де ви можете це взяти?

З огляду на вищевикладене можна відзначити, що діяльність учня на уроці має бути спрямована на досягнення високих результатів пізнання згідно з віковими можливостями та програмними вимогами. Учитель має створити такі умови навчання, щоб учень мав у цьому особисту зацікавленість і розумів, що й навіщо він виконуватиме. Без виникнення мотивів навчання, без мотивації навчальної діяльності пізнання не може принести позитивних результатів і задоволення.

Я впевнена, що творчості вчителя нема перешкод, важливо тільки вміло спрямувати її на досягнення поставленої мети. Творіть і ви отримаєте той результат, який задовольнить і вас, і ваших учнів.

Список використаної літератури:


 1. Василюк А. Школа і вчитель: вчора і завтра. Причини і тенденції змін у світовій освіті.//Рідна школа. – 1999. - №3

 2. Волкова Н.П. Педагогіка: пос. для студ. вищ. навч. закл. – 2001.

 3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989.

 4. Ильин Е.П. Мотивации и мотивы. – СПб, 2002.

 5. Форми навчання в школі. Книга для вчителя/ Ю.І. Мальований, В.Є. Римаренко, Л.П. Вороніна. – К., 1992.

 6. Фідря О.Г. Мотиваційно-організаційний етап уроку//Англійська мова та література. - №2. - 2007

Схожі:

Урок узагальнення та систематизації знань
Тараса Шевченка як основоположника нової української літератури та літературної мови
Урок узагальнення і систематизації знань з геометрії в 7 класі на тему: «Трикутники»
У тупокутному трикутнику АВС АВ=12 см, АС=15 см, ВС=10 см. Який кут трикутника тупий?
Урок узагальнення та систематизації навчального матеріалу
Застосування визначеного інтегралу до розв’язування задач геометричного, фізичного та економічного змісту”
Урок узагальнення і систематизації
Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області
Урок узагальнення та систематизації вивченого з використанням комп’ютерних технологій у 9 класі
Тема. Безсполучникове складне речення. Узагальнення та систематизація вивченого з використанням комп’ютерних технологій
Урок узагальнення і систематизації знань з теми «Площа та об’єм геометричних фігур»
...
Уроку: Урок узагальнення та систематизації знань
Мета уроку: Узагальнити й систематизувати знання учнів про виробництво електроенергії на електростанціях різних типів
Урок узагальнення та систематизації отриманих знань, умінь та
Перевірити і встановити рівень оволодіння учнями основами знань, умінь та навичок з теми
Уроку. Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок
Мета. Узагальнити і систематизувати знання і вміння учнів з теми „Арифметична і геометрична прогресії”. Розширити кругозір учнів....
Урок узагальнення і систематизації знань. Хід уроку. Актуалізація...
Мета: узагальнити та систематизувати основні теоретичні положення з теми «Чотирикутники», глибше і повніше розкрити найважливіші...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка