Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів


НазваБернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
Сторінка1/6
Дата10.12.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
  1   2   3   4   5   6
сайт: http://ukrzakon.net

форум: http://ukrzakon.net/phpBB3/index.php


Бернська конвенція
про охорону літературних і художніх творівПаризький Акт від 24 липня 1971 року
змінений 2 жовтня 1979 року( Про приєднання до Конвенції додатково див.Закон
N 189/95-ВР від 31.05.95 )
Дата підписання: 24.07.71 р.

Дата набрання чинності для України: 25.10.95 р.

Держави Союзу, натхнені однаковим бажанням охороняти
настільки ефективно й однаково, наскільки це можливо, права
авторів їх літературні і художні твори,

Визнаючи значення роботи Конференції по перегляду Конвенції,
що відбулася в Стокгольмі в 1967 році,

Вирішили переглянути Акт, прийнятий Конференцією в
Стокгольмі, залишаючи без зміни статті з 1 до 20 та з 22 до 26
цього Акта.

Відповідно до цього Уповноважені, які нижче підписалися, за
поданням своїх повноважень, визнаних у належній формі та повному
порядку, погодилися про таке:

Стаття 1

Країни, до яких застосовується дійсна Конвенція, утворюють
Союз для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори.

Стаття 2

(1) Термін "Літературні і художні твори" охоплює всі твори в
галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би
формі вони не були виражені, як-то: книги, брошури та інші
письмові твори, лекції, звертання, проповіді та інші подібного
роду твори; драматичні і музично-драматичні твори; хореографічні
твори і пантоміми, музичні твори з текстом або без тексту;
кінематографічні твори, до яким прирівнюються твори, виражені
способом, аналогічним кінематографії; малюнки, твори живопису,
архітектури, скульптури, графіки і літографії; фотографічні твори,
до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним
фотографії; твори прикладного мистецтва; ілюстрації, географічні
карти, плани, ескізи і пластичні твори, що відносяться до
географії, топографії, архітектурі або наукам.(2) Проте за законодавством країн Союзу зберігається право
приписати, що літературні і художні твори або будь-які певні їх
види не підлягають охороні, якщо вони не закріплені в тій або
іншій матеріальній формі.(3) Переклади, адаптації, музичні аранжування та інші
переробки літературного або художнього твору охороняються нарівні
з оригінальними творами, без шкоди правам автора оригінального
твору.(4) За законодавством країн Союзу зберігається право
визначати охорону, що буде надаватися офіційним текстам
законодавчого, адміністративного і судового характеру і офіційним
перекладам таких текстів.(5) Збірники літературних і художніх творів, наприклад
енциклопедії та антології, що являють собою за добором і
розміщенням матеріалів результат інтелектуальної творчості,
охороняються як такі, без шкоди правам авторів кожного з творів,
що становить частину таких збірників.(6) Твори, зазначені у цій статті, користуються охороною у
всіх країнах Союзу. Ця охорона здійснюється на користь автора і
його правонаступників.(7) Із врахуванням положень статті 7 (4) цієї Конвенції, за
законодавством країн Союзу зберігається право визначати ступінь
застосування їхніх законів до творів прикладного мистецтва і
промислових малюнків та зразків. Щодо творів, які охороняються у
країні походження виключно як рисунки та зразки, в інших країнах
Союзу може бути передбачена лише спеціальна охорона, надавана в
даній країні малюнкам і зразкам, проте, якщо в даній країні не
надається такої спеціальної охорони, ці твори охороняються як
художні твори.(8) Охорона, надавана цією Конвенцією, не поширюється на
повідомлення про новини дня або на повідомлення про різні події,
що мають характер простої прес-інформації.Стаття 2bis

(1) За законодавством країн Союзу зберігається право повністю
або частково вилучити із охорони, передбаченої попередньою
статтею, політичні промови і промови, виголошені під час судових
процесів.(2) За законодавством країн Союзу зберігається також право
визначати умови, на яких лекції, звертання й інші публічно
виголошені твори того ж виду можуть відтворюватися в пресі,
передаватися в ефір, повідомлятися для загального відома по
проводах і бути предметом публічних повідомлень, передбачених
статтею 11bis (1) цієї Конвенції, коли таке використання
виправдується інформаційною метою.(3) Проте автор користується виключним правом підготовляти
збірники своїх творів, згаданих у попередніх пунктах.Стаття 3

(1) Охорона, передбачена цією Конвенцією, застосовується:(a) до авторів, які є громадянами однієї з країн Союзу, щодо
їх творів як випущених у світ, так і не випущених у світ;(b) до авторів, які не є громадянами однієї з країн Союзу,
щодо їх творів, випущених у світ вперше в одній з цих країн або
одночасно в країні, що не входить до Союзу, і в країні Союзу.(2) Автори, які не є громадянами однієї з країн Союзу, але
мають своє звичайне місце проживання в одній з таких країн,
прирівнюються для цілей цієї Конвенції до громадян цієї країни.(3) Під "випущеними у світ творами" слід розуміти твори,
випущені за згодою їхніх авторів, який би не був спосіб
виготовлення примірників, за умови, якщо ці примірники випущені в
обіг у кількості, здатній задовольнити розумні потреби публіки,
беручи до увагу характер твору. Не є випуском у світ представлення
драматичного, музично-драматичного або кінематографічного твору,
виконання музичного твору, публічне читання літературного твору,
повідомлення по проводах або передача в ефір літературних або
художніх творів, показ твору мистецтва і спорудження твору
архітектури.(4) Твір вважається випущеним у світ одночасно у кількох
країнах, якщо він було випущений у двох або більше країнах
протягом тридцяти днів після першого його випуску.Стаття 4

(1) Охорона, передбачена цією Конвенцією, застосовується,
навіть якщо умови, передбачені статтею 3, не будуть виконані:(a) до авторів кінематографічних творів, виробник яких має
свою штаб-квартиру або звичайне місце проживання в однієї з країн
Союзу;(b) до авторів творів архітектури, споруджених у будь-якій
країні Союзу, або інших художніх творів, є частиною будівлі чи
іншої споруди, розташованої в будь-якій країні Союзу.Стаття 5

(1) Щодо творів, з яких авторам надається охорона на підставі
цієї Конвенції, автори користуються в країнах Союзу, крім країни
походження твору, правами, які надаються нині або будуть надані в
подальшому відповідними законами цих країн своїм громадянам, а
також правами, особливо надаваними цією Конвенцією.(2) Користування цими правами і здійснення їх не пов'язані з
виконанням будь-яких формальностей; таке користування і здійснення
не залежать від існування охорони в країні походження твору. Отже,
крім установлених цією Конвенцією положень, обсяг охорони, рівно
як і засоби захисту, що забезпечують автору охорону його прав,
регулюються виключно законодавством країни, в якій виникає потреба
в ній.(3) Охорона в країні походження регулюється внутрішнім
законодавством. Проте, якщо автор не є громадянином країни
походження твору, відносно якого йому надається охорона на
підставі цієї Конвенції, він користується в цій країні такими ж
правами, як і автори - громадяни цієї країни.(4) Країною походження вважається:(a) для творів, вперше випущених у світ в будь-якій країні
Союзу - ця країна; для творів, випущених у світ одночасно в
кількох країнах Союзу, що надають різні терміни охорони, - та
країна, законодавство якої встановлює найкоротший термін охорони;(b) для творів, випущених у світ одночасно в будь-якій
країні, що не входить до Союзу, і в одній із країн Союзу, - ця
остання країна;(c) для творів, не випущених у світ, або для творів,
випущених у світ вперше в країні, що не входить до Союзу, без
одночасного випуску в світ в будь-який країні Союзу, - та країна
Союзу, громадянином якої є автор, за умові, що(i) відносно кінематографічних творів, виробник яких має свою
штаб-квартиру або звичайне місце проживання в якій-небудь країні
Союзу, країною походження є ця країна, і(ii) відносно творів архітектури, споруджених в будь-якій
країні Союзу, або інших художніх творів, що є частиною будівлі чи
іншої споруди, розташованої в будь-якій країні Союзу, країною
походження є ця країна.Стаття 6

(1) Якщо будь-яка країна, що не входить до Союзу не
забезпечує достатньої охорони творам авторів, які є громадянами
однієї з країн Союзу, ця остання країна може обмежити охорону,
надавану творам авторів, які на дату першого випуску в світ цих
творів є громадянами іншої країни і які не мають свого звичайного
місця проживання в одній із країн Союзу. Якщо країна, в якій твір
було вперше випущений у світ, скористається цим правом, інші
країни Союзу не зобов'язані надавати творам, підпорядкованим
такому особливому режиму, більш широку охорону, ніж та, яка надана
їм у країні першого випуску у світ.(2) Ніякі обмеження, встановлені на основі попереднього
пункту, не зачіпають права, які набуті автором на твір, випущений
у світ в будь-якій країні Союзу до введення в дію такого
обмеження.(3) Країни Союзу, які обмежують відповідно до цієї статтею
надання авторського права, повідомляють про це Генерального
директора Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі
іменованого "Генеральний директор") письмовою заявою, яка визначає
країни, щодо яких охорона обмежується, а також обмеження, під які
піддаються права авторів - громадян цих країн. Генеральний
директор негайно сповіщає про цю заяву всі країни Союзу.Стаття 6bis

(1) Незалежно від майнових прав автора і навіть після
відступлення цих прав він має право вимагати визнання свого
авторства на твір і протидіяти будь-якому перекрученню,
спотворенню чи іншій зміні цього твору, а також будь-якому іншому
посяганню на твір, здатному завдати шкоди честі або репутації
автора.(2) Права, визнані за автором на підставі попереднього
пункту, зберігають силу після його смерті принаймні до припинення
майнових прав і здійснюються особами або установами,
уповноваженими на це законодавством країни, в якій витребується
охорона. Проте ті країни, законодавство яких в момент ратифікації
цього Акта або приєднання до нього, не містить положень, що
забезпечують охорону після смерті автора всіх прав, перелічених у
попередньому пункті, можуть передбачити, що деякі з цих прав не
зберігають сили після смерті автора.(3) Засоби захисту для забезпечення прав, наданих цією
статтею, регулюються законодавством країни, в якій витребувана
охорона.Стаття 7

(1) Термін охорони, надаваний цією Конвенцією, становить
увесь час життя автора і п'ятдесят років після його смерті.(2) Проте для кінематографічних творів країни Союзу вправі
передбачити, що термін охорони закінчується через п'ятдесят років
після того, як твір за згодою автора було зроблено доступним для
загального відома, або - якщо протягом п'ятдесяти років з часу
створення такого твору ця подія не настане - що термін охорони
закінчується через п'ятдесят років після створення твору.(3) Для творів, випущених анонімно або під псевдонімом,
термін охорони, надаваний цією Конвенцією, закінчується через
п'ятдесят років після того, як твір було правомірно зроблено
доступним для загального відома. Проте, якщо прийнятий автором
псевдонім не викликає сумнівів у його особі, терміном охорони є
термін, передбачений пунктом (1). Якщо автор твору, випущеного
анонімно або під псевдонімом, розкриє свою особу протягом
вищезазначеного терміну, то застосовується термін охорони,
передбачений пунктом (1). Країни Союзу не зобов'язані охороняти
твори, випущені анонімно або під псевдонімом, відносно яких є всі
підстави припускати, що від часу смерті їх автора минуло
п'ятдесятьох років.(4) За законодавством країн Союзу зберігається право
визначати термін охорони фотографічних творів і творів прикладного
мистецтва, охоронюваних у якості художніх творів; проте цей термін
не може бути менший двадцяти п'яти років від часу створення такого
твору.(5) Термін охорони, надаваний після смерті автора, і терміни,
передбачені пунктами (2), (3) і (4), починають текти з дня смерті
автора і (або) від дня настання події, зазначеної в цих пунктах,
але починається завжди з 1 січня року, що йде за роком смерті або
за роком настання такої події.(6) Країни Союзу мають право встановлювати термін охорони, що
перевищує терміни, передбачені попередніми пунктами.(7) Країни Союзу, які зв'язані Римським актом цієї Конвенції
і які установили у своєму національному законодавстві, що діє на
час підписання цього Акта, більш короткі терміни охорони, ніж
передбачені попередніми пунктами, мають право зберегти ці терміни
під час приєднання до цього Акта або під час його ратифікації.(8) У будь-якому випадку термін визначається законом країни,
в якій витребується охорона; проте, якщо законодавством цієї
країни не передбачено інше, цей термін не може бути більш
тривалим, ніж термін, встановлений в країні походження твору.  1   2   3   4   5   6

Схожі:

КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ЖИКОЇ ФЛОРИ ТА ФАУНИ І ПРИРОДНИХ СЕРЕДОВИЩ...

Конвенція про охорону і використання траскордонних водотоків і міжнародних озер
Суть договору: Конвенція спрямована на зміцнення національних заходів для охорони і екологічно сприятливого управління транскордонними...
НАКАЗ
Все­український конкурс шкільних літературних творів та творів образотворчого мистецтва на тему „Безсмертний подвиг українського...
Конвенція про охорону біологічного різноманіття
Суть договору: Конвенція спрямована на збереження біологічного різноманіття, сталого використання його компонентів і спільному одержанні...
КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ВСЕСВІТНЬОЇ КУЛЬТУРНОЇ І ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ

«В бур'янах» С. Васильченка один з найкращих художніх творів про дитинство Тараса Шевченка
ТЕМА «В бур'янах» С. Васильченка один з найкращих художніх творів про дитинство Тараса Шевченка
УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ «В’ЄТЬСЯ, НАЧЕ СТРІЧКА, НЕСПОКІЙНА РІЧКА»
Мета: на зразках художніх творів поглиблювати уявлення дітей про природу рідного краю. Розвивати мовлення учнів, працювати над збагаченням...
Віденська конвенція про охорону озонового шару
Конвенції є захист здоров'я людини та довкілля від наслідків руйнування озонового шару. Конвенція є рамковою і встановлює загальні...
На уроки позакласного читання
На текстуальне вивчення літературних творів, розгляд біографічних відомостей про письменників і огляди періодів (явищ) літературного...
Контрольна робота за життям і творчістю
Установіть відповідність між поетичними рядками з творів Т. Г. Шевченка і різновидами художніх засобів, наявних у них
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка