Індивідуальна робота студентів


Скачати 77.02 Kb.
НазваІндивідуальна робота студентів
Дата21.03.2013
Розмір77.02 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи

Індивідуальна робота студентів


Індивідуальні завдання мають питому частку в підсумковій оцінці із залікового кредиту й відображають індивідуальну роботу студента. Індивідуальні завдання виконуються студентом на основі знань, отриманих під час практичних занять та самостійної роботи, охоплюють зміст навчального курсу в цілому. Враховуючи специфіку навчального курсу “Психологія”, студенти спеціальності «біологія» повинні написати реферати на теми, які будуть роздані індивідуально та опрацювати окремі теми для дискусій.

Вимоги до написання рефератів.

Написання реферату є складовою частиною самостійної роботи над змістом курсу і покликане сприяти поглибленню і систематизації знань студентів з дисципліни. Студенти готують один реферат за семестр і подають його для перевірки викладачу протягом семестру, але не пізніше, ніж за 15 днів до останньої в семестрі атестації.

Рекомендується така послідовність написання реферату:

1. Вибір теми, її обґрунтування;

2. Підбір літератури, складання бібліографії до теми, попередній перегляд літератури;

3. Складання плану реферату;

4. Робота з літературою: підготовка виписок з літературних джерел, їх систематизація відповідно до плану роботи;

5. Критичний аналіз літератури, підготовка висновків і рекомендацій;

6. Оформлення реферату.

Орієнтовний перелік тем рефератів пропонується викладачем, але студент може запропонувати власну тему, якщо вона відповідає програмі курсу. Вибір теми необхідно обґрунтувати, показати її актуальність та значущість для практичної діяльності.

Обов’язковим є наявність плану реферату із вказаними сторінками усіх пунктів. Зазначені у плані пункти мають бути виділені у тексті реферату. План реферату пишеться на першій сторінці (після титульної сторінки) і звичайно включає декілька обов'язкових розділів:

Вступ, в якому обґрунтовується актуальність теми, особисті причини вибору автором саме цієї теми, стан проблеми у сучасній науці - 1-2 стор.

Основна частина, у якій проводиться критичний аналіз літератури з теми, визначається позиція самого автора до різних підходів, точок зору, що є в літературі - 6 -15 стор. Основна частина поділяється на декілька пунктів, кількість яких визначається автором).

Висновки, у яких підсумовуються проведений аналіз літератури, обговорюються перспективи даної галузі психологічної науки, висловлюється власна її оцінка - 2-3 стор.

Література (кількість джерел визначається темою роботи, але має бути не меншою 5, причому частка підручників у списку літератури не повинна бути значною). Список джерел подається у алфавітному порядку за нормами бібліографічного опису.

Зміст основної частини реферату повинен відповідати його темі та ґрунтовно висвітлювати пункти плану. Зміст реферату не може зводитись до набору положень та цитат з опрацьованої літератури. При викладі матеріалу студент повинен виділяти головні положення, що обстоюються автором, порівнювати та аналізувати різні думки, аргументувати власну позицію, робити узагальнення і висновки в процесі викладу. У тексті основної частини повинні бути посилання на джерела звідки взято ту чи іншу думку, (номер відповідної роботи у списку літератури до реферату у квадратних дужках, а при цитуванні, крім того, вказується сторінка (сторінки), звідки наведена цитата).

Реферат готується у друкованому або рукописному варіанті обсягом 8 – 20 сторінок друкованих 14 шрифтом (або відповідного обсягу рукописний текст). Текст виконується з однієї сторони стандартного білого листка паперу формату А-4, листки нумеруються. Поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм; верхнє - 20 мм і нижнє - 25 мм. Курсова робота має бути зшита (скріплена), охайно та грамотно оформлена.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

Змістовий модуль І.

Психологія як наука. Пізнавальні процеси особистості.

 1. Наукова психологія у моєму житті.

 2. Наступність у розумінні природи психіки від давнини до нашого часу

 3. Ключові моменти виникнення та якісного перетворення психіки в процесі філогенезу.

 4. Системність у роботі мозку як органа психіки.

 5. Взаємозв’язок принципів та методів психологічної науки.

 6. Побудова та використання тестів у психологічному дослідженні.

 7. Значення психологічних знань для професійної діяльності.

 8. Психологія майбутнього.

 9. Виникнення та розвиток основних психологічних шкіл.

 10. Свідомі та несвідомі процеси у психіці людини.

 11. Розвиток сенсорної культури особистості.

 12. Проблема моделювання процесів сприймання.

 13. Розвиток чуттєвої сфери людини в умовах науково-технічного прогресу.

 14. Психофізіологічні механізми формування відчуттів.

 15. Зв’язок відчуттів та сприймань у пізнавальній діяльності людини.

 16. Психофізіологічні механізми зорового сприймання людини.

 17. Психофізіологічні механізми сприймання простору і часу.

 18. Пам’ять та розвиток особистості.

 19. Найважливіші теорії пам’яті в психологічній науці.

 20. Види пам’яті.

 21. Пам’ять людини і пам’ять машини.

 22. Пам’ять у навчальній діяльності людини.

 23. Розвиток пам’яті у філогенезі.

 24. Умова доброго запам’ятовування і збереження.

 25. Розвиток пам’яті у дітей.

 26. Індивідуальні особливості пам’яті та здібності людини.

 27. Взаємодія розвитку пам’яті, мислення й уяви.

 28. Методики дослідження пам’яті людини.

 29. Походження розумових дій та операцій.

 30. Мислення та розв’язування задач.

 31. Принцип єдиного інтелекту і становлення мислення професіонала.

 32. Особистісна зумовленість мислення.

 33. Проблема мисленнєвих стратегій.

 34. Критичність мислення та його продуктивність.

 35. 35.Формування інтелектуальної активності особистості.

 36. Натхненність і харизма. Поняття харизматичного впливу.

 37. 37.Співвідношення творчості й професіоналізму.

 38. Становлення творчої професійної діяльності.

 39. Психологічний аналіз винахідництва.

 40. Психологічні аспекти теорії розв’язування винахідницьких задач (ТРВЗ).

 41. Психологічні особливості спільної творчої діяльності.

 42. Види і функції мовлення.

 43. Комунікативна мова у тварин.

 44. Поняття внутрішнього мовлення.

 45. Феномен егоцентричної мови.

 46. Розвиток мови і мислення.

 47. Поняття, ознаки та прояви волі у людини.

 48. Основні напрямки та шляхи розвитку волі.

 49. Значення волі в організації діяльності та спілкування людини.

 50. Увага та її психологічні властивості.

 51. Фізіологічні основи уваги.

 52. Функції та види емоцій у людини.

 53. Теорії емоцій.

 54. Емоції та сучасна художня творчість.

 55. Вплив стресу та дистресу на організм людини.

 56. Психологія сну та сновидінь.

 57. Фізіологічні механізми афекту.

 58. Типи темпераменту, їх психологічна характеристика.

 59. Індивідуальний стиль діяльності.

 60. Прояв психологічних властивостей темпераменту у пізнавальних процесах людини.

 61. Методи дослідження характеру.

 62. Розвиток здібностей у людини.

 63. Місце характеру у загальній структурі особистості.

 64. Формування характеру.

 65. Діяльність та активність людини.

 66. Потреби як джерело активності людини.

 67. Мотивація діяльності людини.Змістовий модуль ІІ.

 1. Порівняльний аналіз різних визначень особистості.

 2. Класифікація та зміст теорій особистості.

 3. Умови і фактори нормального та аномального розвитку особистості.

 4. Культурно-історичний підхід до вивчення особистості.

 5. Типи темпераментів, їх психологічна характеристика.

 6. Індивідуальний стиль діяльності і темперамент.

 7. Особистість і темперамент.

 8. Залежність індивідуального стилю діяльності від темпераменту.

 9. Визначення характеру.

 10. Типологія характеру.

 11. Формування характеру.

 12. Місце характеру в загальній структурі особистості.

 13. Природа індивідуальних різниць у здібностях людини.

 14. Розвиток здібностей у людини.

 15. Генотип, властивості нервової системи і здібності.

 16. Поняття життєвого шляху особистості.

 17. Життєвий шлях, як самоздійснення особистості (концепція Ш.Блер).

 18. Мотиваційні регулятори життєвого шляху особистості в концепції С.Л.Рубінштейна.

 19. Сенситивні періоди в житті людини і їх коди – числа Фібоначчі (В.В.Клименко).

 20. Життєвий сценарій і адаптивність особистості.

 21. Гендерні стереотипи побудови життєвого шляху.

 22. Поняття конфлікту в психології.

 23. Сутність конфліктогенів, їх типи. Поняття ескалації конфліктогенів.

 24. Конструктивні і деструктивні конфлікти.

 25. Реалістичні і нереалістичні конфлікти (за Л.Коузером).

 26. Основні типи конфліктів.

 27. Основні причини виникнення конфліктів.

 28. Формули конфліктів.

 29. Функційні і дисфункційні наслідки конфліктів.

 30. Структурні методи управління конфліктами.

 31. Особливості і відмінності стилів поведінки в конфлікті.


Змістовий модуль ІІІ.

Пізнавальна діяльність особистості

Основні параметри відчуттів.

Види і властивості сприймань.

Фактори, що впливають на формування образів.

Зв’язок відчуттів з властивостями зовнішнього і внутрішнього середовища організму.

Закони і загадки зорового сприйняття людини.

Роль і види відчуттів у людини.

Види пам’яті у людини.

Теорії пам’яті у психології.

Взаємозв’язок і взаємодія різних видів пам’яті у людини.

Індивідуальні особливості пам’яті та здібностей людини.

Індивідуальні особливості та порушення пам’яті.

Шляхи, прийоми і засоби покращення пам’яті людини.

Увага та її психологічні властивості.

Фізіологічні основи уваги.

Розвиток уваги.

Психологічні теорії уваги.

Психологія творчого мислення.

Проблеми і шляхи розвитку творчого мислення.

Засоби розвитку мислення.

Порівняльний аналіз мислення людини і ЕОМ.

Визначення і функції уяви.

Уява та індивідуальна творчість.

Вплив уяви на стан організму людини.

Розвиток уяви у людини.

Емоції і людські взаємостосунки.

Функції і види емоцій.

Емоції і сучасна художня творчість.

Емоції і особистість.

Поняття, ознаки і прояв волі у людини.

Основні напрямки розвитку волі.

Теоретичний аналіз вольової дії.

Становлення вольової регуляції поведінки у дітей.

Схожі:

МОДУЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА Контрольна робота це важлива форма навчального...
Контрольна робота – це важлива форма навчального процесу, покликана навчити студентів самостійному узагальненню і викладенню інформаційних...
Критерій оцінки знань студентів по диференційованому заліку
Максимальна сума балів, які може набрати студент, складає 100 балів, з яких 50 балів – за поточне тестування і індивідуальну роботу...
СПИСОК ПІДЛЕГЛОГО ОСОБОВОГО СКЛАДУ, З ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНА ВИХОВНА РОБОТА

Індивідуальна робота (10 годин)
Методика оцінки небезпек за допомогою матриці ризику складається з наступних етапів
І. Орг момент. Підготовка класу до уроку
Технології: індивідуальна, парна, групова робота, рольова гра «Meeting with the film directors», використання ІКТ
Урок узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів. ХІД УРОКУ:...
Форми організації навчальної діяльності: фронтальна, індивідуальна, робота в парах, робота в групах
Тема. Цілісність форми і декору, симетрія та рівновага.«Дерево життя» у
Форма організації: урок, виконання вправ та творчої роботи – фронтальна та індивідуальна робота
Дисципліна «Інформаційні системи та технології» ЗМ №2. Системи обробки...
Створити нову робочу книгу з ім’ям наступної структури: Ind1 група Прізвище варіант xls
РефератИВНА ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА НА ТЕМУ: Ідеї структуралізму в сучасному...
Перед тим як говорити про сучасне літературознавство, з’ясуймо, що таке структуралізм взагалі, на яких засадах він ґрунтується та...
Конспект уроку математики в 5 класі з теми
Форми і методи роботи: ігрові методи, колективні форми роботи, індивідуальна самостійна робота учнів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка