Критерій оцінки знань студентів по диференційованому заліку


Скачати 101.87 Kb.
НазваКритерій оцінки знань студентів по диференційованому заліку
Дата04.04.2013
Розмір101.87 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.І.ВЕРНАДСЬКОГО
Юридичний факультет

Кафедра історії і теорії держави і права

ПИТАННЯ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

з дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ
для студентів 2 курсу денної форми навчання

напряму підготовки 6.030401 «право»

освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

Сімферополь

Критерій оцінки знань студентів по диференційованому заліку

Максимальна сума балів, які може набрати студент, складає 100 балів, з яких 50 балів – за поточне тестування і індивідуальну роботу і 50 балів – за результати підсумкового заліку. Індивідуальна робота складається з наступних складових:

 • Добросовісна робота на лекціях. Студент може заробити додаткові бали у випадку систематичного відвідування лекцій і написання повного конспекту лекцій - 5 балів.

 • Активність і рівень знань при обговоренні питань семінарських занять.

Кожен студент повинен брати активну участь в роботі семінару, розглядати питання, винесені для обговорення. За усну роботу на семінарі студент одержує оцінку по традиційній чотирьохбальній системі. Протягом семестру повинне бути не менше шести позитивних оцінок, які підсумовуються в підсумкову оцінку по семінарських заняттях.

Критерії чотирьохбальних оцінок за роботу студента

на семінарському занятті.

«Відмінно». Вичерпні відповіді на запропоновані питання. Глибоке розуміння висловлюваного матеріалу, вільне орієнтування в ньому. Матеріал викладається гарною мовою з дотриманням логічної послідовності, використовування конспектів при відповідях допускається тільки при необхідності цитування важливого матеріалу. Активна робота протягом всього семінарського заняття.

«Добре». Правильні відповіді на запропоновані питання, але не зовсім повні. Утруднення у виявленні зв'язку висловлюваного матеріалу з іншими розділами програми. Незначні порушення логічної послідовності у викладі, використовування конспектів при відповідях допускається тільки при необхідності цитування важливого матеріалу.

«Задовільно». Неповні відповіді на запропоновані питання. Неточності у формулюваннях. Певні утруднення у виявленні внутрішньонаочних зв'язків. При відповіді студент використовує власний конспект по обговорюваній темі, що виноситься викладачем на самостійне вивчення.

«Незадовільно». Немає відповідей на поставлені питання. Незначні (неістотні) доповнення відповідей інших студентів.

 • Результати виконання письмової самостійної роботи і її презентація: Письмова самостійна робота виконується по вивченій темі дисципліни. Розподіл тим і варіантів для письмової самостійної роботи регулює викладач, провідний семінарські заняття. Протягом семестру студент може виконати не більш дві письмові роботи з обов'язковою їх презентацією на семінарському занятті. Результат виконання письмової самостійної роботи і її презентація оцінюється по традиційній чотирьохбальній системі. Одержані оцінки є підсумковими балами поточного контролю. При невиконанні завдань і оцінок «незадовільно», які зараховуються як 0 балів поточного контролю. Відповідно, за виконання письмової самостійної роботи за семестр студент може одержати до 10 балів поточного контролю.

 • Участь в студентських наукових конференціях, кухлях, конкурсах, олімпіадах з питань даної дисципліни.

Активна робота студента впродовж семестру: участь в студентських конференціях, кухлях, конкурсах, олімпіадах з питань дисциплін кафедри теорії і філософії має рацію - оцінюється викладачем по трьох рівнях:

5 балів поточного контролю — при виступі студента на науковій конференції, участі в олімпіаді;

3 бали поточного контролю — за заняття студентом одного з перших трьох місць в конкурсі академічної групи за наслідками виконання одного з видів письмової самостійної роботи протягом семестру (конкурс структурно-логічних блок-схем, кросвордів, блоків тестів, переліку значень ключових понять і термінів, варіантів рішення проблемних ситуацій) - результати підводяться в кінці семестру на останньому семінарському занятті;

0 балів поточного контролю — за неучасть студента в студентських конференціях, кухлях, конкурсах, олімпіадах.

Друга складова – це підсумкова контрольна робота. Максимальна оцінка - 50 балів. Бали за поточну роботу і підсумкову контрольну роботу підсумовуються.

Таблиця перекладу оцінок з шкали EСTS в чотирьохбальну шкалу і стобальну шкалу модульного контролю

За шкалою

ECTS

По національній

шкалі

За шкалою

модульного

контролю

Критерій оцінки по модульному контролюА


5 (відмінно)


90 - 100

1. Студент знає матеріал, правильно вирішує завдання, систематизує знання, знаходить і виправляє допущені помилки.

2. Студент вільно володіє матеріалом, правильно виконує всі завдання, здібний до самостійного мислення в рішенні завдань, в оцінці тих або інших явищ. Студент робить обґрунтовані висновки.


B


4 (добре)


83 - 89

Студент виконує практичне (теоретичне) завдання, правильно вирішує тести, припускається незначної помилки в рішенні теоретичного (практичного) завдання


З


4 (добре)


75 - 82

Студент виконав теоретичне (практичне) завдання, правильно вирішив тести, припускається помилки при виконанні теоретичного (практичного) завдання.


D


3 (задовільно)


68 - 74

 1. Студент орієнтується в темі, висловлює її значну частину, правильно вирішує тести.

 2. Студент поверхнево володіє теоретичним матеріалом, не повністю виконує практичні завдання, вирішує тести.

Студент правильно виконує теоретичне, практичне завдання, вирішує всі тести.


E


3 (задовільно)


60 - 67

1. Студент висловлює окрему частину теоретичного або практичного матеріалу, вірно вирішує тести.

2. Правильно виконує практичні і теоретичні завдання, тести вирішує невірно.


FX

2 (незадовільно) з можливістю повторної перездачі


35 - 59

1. Студент висловлює окрему частину теоретичного або практичного матеріалу, вірно вирішує тести.

2. Правильно виконує практичні і теоретичні завдання, тести вирішує невірно.


F2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом


1 - 34

1. Студент висловлює матеріал фрагментарно, в кожному завданні допускає істотні помилки.

2. Правильно вирішує лише деякі тести завдання.

3. Студент правильно вирішує тести, висловлює фрагментарно теоретичний або практичний матеріал.

0 балів

1. Студент взагалі не володіє матеріалом

2. Порушує встановлений порядок проведення модульного контролю

3. Не з'явився на модульний контроль


Модуль вважається зарахованим, якщо студентом одержана оцінка не нижче за «Е» шкалу EСTS.

Вважається, що студент брав участь в підсумковому заліку, якщо студент з'явився на контрольний захід і одержав завдання. Студент може звернутись до викладача за роз'ясненням значення завдання.

При виконанні контрольного завдання студент може користуватися тільки тими допоміжними матеріалами, які дозволені кафедрою. Під час контрольного заходу студенту заборонено в якій-небудь формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати недозволені матеріали. Викладач зобов'язаний контролювати самостійність виконання студентами своїх завдань.

При виявленні викладачем порушення студентом встановленого порядку проведення підсумкового заліку викладач усуває цього студента від проведення контролю, не перевіряє його письмову відповідь, робить на ньому відповідний запис і оцінює контрольне завдання (0 балів).

Результати перевірки письмових контрольних завдань доводяться до зведення студентів протягом трьох днів після проведення модульного контролю.

Результати кожного модульного контролю викладач виставляє у відомість обліку успішності.
5. ПИТАННЯ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ.

1. Соціологія як наука про суспільство.

2. Соціологія культури.

3. Передумови виникнення соціології.

4. Соціальна діяльність і поведінка особи.

5. Предмет, структура і функції соціології.

6. Суб'єкти громадської думки.

7. Основні соціологічні підходи до вивчення суспільства.

8. Громадська думка як об'єкт соціологічного аналізу.

9. Мікросоціологія.

10. Соціалізація особи.

11. Прогностична функція соціології.

12. Етносоціологія.

13. О.Конт – засновник функціоналізму.

14. Класичні концепції розвитку особи.

15. Дюркгейм – представник соціологізму.

16.Соціологія міста.

17. А.Токвіль – концепція політичної соціології.

18. Соціально-територіальні спільності.

19. В.Парето – представник психологізму в соціології.

20. Соціальна мобільність.

21. М.Вебер – концепція розуміючої соціології.

22. Соціологія соціальної стратифікації.

23. Зародження російської соціології.

24. Статус і роль особи.

25. Лавров – представник суб'єктивної соціології.

26. Тестування як метод збору соціологічної інформації.

27. Н.Михайлівській про методи соціології.

28. Класифікація соціологічного опитування.

29. М.Ковальовській – вчення про соціальний прогрес.

30. Спостереження як спосіб отримання соціологічної інформації.

31. П.Сорокін – його роль в розвитку російської соціології.

32. Інтерв'ю – його специфіка і види.

33. Американська соціологія, її специфіка.

34. Анкетування в соціологічному дослідженні.

35. Ф.Тейлор – засновник емпіричної соціології.

36. Програма соціологічного дослідження.

37. Е.Мейо – «доктрина людських відносин».

38. Збір соціологічної інформації.
39. А.Маслоу – концепція ієрархії потреб.

40. Види соціологічних досліджень.

41. Маркгрегор – теорія стилів управління.

42. Соціологія сім'ї.

43. Р.Скіннер – концепція соціології як поведінкової науки.

44. Соціологія молоді.

45. М.Грушевській – представник української соціології.

46. Соціологія політики.

47. Місце соціології в системі суспільних наук.

48. Західноєвропейська соціологія XIX – XX століття.

49. Сучасна зарубіжна соціологія.

50. Типи соціологічних теорій.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Конституция Украины. К.,1996.

 2. Амелин В.Н. Социология политики. М.,1992.

 3. Бачинин В.А. История философии и социологии права. Спб.,2001

 4. Бурдье П. Социология политики. М.,1993.

 5. Васильев А.М. Правовые категории. М.,1996.

 6. Варчук В.В. Социология права - отрасль социологии // Социс. 1996. № 10.

 7. Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч.1-2. М.,1996.

 8. Виноградов В.Д., Головин Н.А. Политическая социология. СПб.,1997.

 9. Вырывдин В.А. Основы права. М.,1999.

 10. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.,1990.

 11. Гревцов Ю.И. Очерки теории и социологии права. Спб.,1996.

 12. Гревцов Ю.И. Социология права. Спб.,2001.

 13. История философии права. Спб.,1998.

 14. Карбонье Ж. Юридическая социология. М.,1986.

 15. Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права. Ростов н/Д. 2002.

 16. Кельзен Г. Чистое учение о праве. М., 1987.

 17. Кистяковский Б.А. Философия и социология права. СПб.,1998.

 18. Козлов В.А., Суслов Ю.А. Конкретно-социологические исследования в области права. Л.,1981.

 19. Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. М.,1996.

 20. Кульчар К. Основы социологии права. М.,1981.

 21. Лапаева В.В. Конкретно-социологические исследования в праве. М., 1987.

 22. Лапаева В.В. Социология права. М., 2000.

 23. Лукич Р. Методология права. М..1981.

 24. Медушевский А.Н. История русской социологии. М.,1993.

 25. Нерсесянц В.С. Философия права: Краткий учебный курс. М.,2000.

 26. Подгурецкий А. Очерк социологии права. М.,1974.

 27. Право и социология. М.,1973.

 28. Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетия // Российская газета. 31 декабря 1999.

 29. Путин В.В. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.

М., 2001.

 1. Российская социологическая энциклопедия. Под ред. Г.Осипова. М.,1998.

 2. Рулан Норберт. Юридическая антропология. М.,2000.

 3. Роулз Дж. Теория справедливости. Новосибирск. 1995.

 4. Русская философия права. Спб.,1999.

 5. Сырых В.М. Социология права. М.,2001.

 6. Тадевосян Э.Н. К вопросу о социологии права // Социс.1997.№11.

 7. Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. Спб.,1913.

 8. Шварценберг Р.Ж. Политическая социология. Пер. с фр. Ч. 1-3. М.,1992.

 9. Юридическая социология. Учебник для вузов. Отв. ред. В.А.Глазырин. М.,2000.

 10. Явич Л.С. Сущность права. М.,1985.


Додаткова:

1. Гаврилов О.А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирование. М., 1993.

2. Дмитриев А.В., Кудрявцев В.Н., Кудрявцев С.В. Введение в общую теорию конфликта.

М., 1993.

3. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1995.

4. Кульчар К. Основы социологии права. М., 1981.

5. Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. М., 1995.

6. Сильченко Н.В. Закон (проблемы этимологии, социологии и логики). Минск, 1993.

7. Современная западная социология. Словарь. М., 1990.

8. Лапаева В.В. Социология права в поисках новой парадигмы // Государство и право.

1992.№ 7.

9. Лапаева В.В. Конкретно-социологические исследования в праве. М., 1987.

10. Право и социология. М., 1973.

11. Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986.

12.Пригожин А.И. Современная социология организации. М., 1995.

13.Поленина С.В. Качество закона и эффективность законодательства. М. 1993.

14. Спиридонов Л.И. Социология уголовного права. М., 1986.

15. Яковлев А.М. Теоретические проблемы социологии права. М., 1970.

16. Ядов В.А. Социологические исследования: Методология, программы, методы. М., 1995.


Схожі:

Критерії оцінювання знань студентів за рейтинговою системою
Внаслідок рівнозначної кількості кредитів у кожному модулі підсумкова оцінка знань з дисципліни «Фінанси підприємства» визначається...
Я. М. Лобова За нинішніх умов учитель усе більше є організатором...
Особистісно орієнтоване навчання базується на диференційованому підході до навчання з урахуванням рівня інтелектуального розвитку...
Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж
Положення про модульно-рейтинговий контроль оцінки знань студентів в ході вивчення суспільно-економічних дисциплін і менеджменту
1. Загальна характеристика
Вимоги до заліку з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для студентів групп ОМП 2 семестр
Питання до заліку : Перекладацькі трансформації, Стилістичний аналіз...
Студент повинен володіти теоретичним матеріалом і вміти застосовувати його практично в самостійній роботі
ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ...
З даної навчальної дисципліни студенти здають іспит. Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є виконання тестових завдань...
Питання до заліку : B. Show. Pygmalion (translation) Theme, Message,...
Студент повинен володіти теоретичним матеріалом і вміти застосовувати його практично в самостійній роботі
4. СТРУКТУРА НАУКОВОГО ЗНАННЯ
Наука як система теоретичних знань. Специфіка теоретичного пізнання. Критерій науковості. Поняття суб’єкту, об’єкту та предмету природничо-наукового...
МЕТОДИКА ОЦІНКИ СКЛАДНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ІНФОРМАТИКИ
Одна з переваг цієї системи підвищення об'єктивності підсумкової оцінки. Тому важливив педагогічним завданням є розробка максимально...
Вимоги до заліку з дисципліни “Перекладацький аналіз газетно-публіцистичного...
Пiнська О. В. Читаемо пресу англiйською мовою (навчальний посiбник). К.:”Знание”, КОО, 1998
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка