ХХІ століття – століття проектної педагогіки


Скачати 52.03 Kb.
НазваХХІ століття – століття проектної педагогіки
Дата27.03.2013
Розмір52.03 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
ХХІ століття – століття проектної педагогіки
Рекомендаційний бібліографічний список
Укладачі: Г.Семендяєва, Т.Сахарова


Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського в школі №223 м.Києва на семінарі заступників директорів з навчально-виховної роботи на тему „Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення освітнього процесу” презентувала книжкову виставку на тему „ХХІ століття – століття проектної педагогіки”.

Література, запропонована на виставці, відображає надзвичайно актуальну педагогічну технологію – метод проектів.

У сучасних умовах модернізації освітньої системи, що визначені в Національній доктрині розвитку освіти, передбачено впровадження особистісно зорієнтованого підходу до навчання. Найбільш поширеним із педагогічних технологій став метод проектів. В основі цього методу лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити. Метод проектів зорієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову.

Сподіваємося, що література, презентована на книжковій виставці, допоможе освітянам підвищити педагогічну майстерність, надасть дієву допомогу при розробці проектів, дозволить вдало використати набутий досвід як в Україні, так і за кордоном.

І розділ. Метод проектів та його історичні уроки
Башинська Т. Проектувальна діяльність – основа взаємодії вчителя та учнів Історія методу проектів /Т.Башинська //Дайджест пед. ідей та технологій. Шк.-парк. – 2003. – №3. – С.49-52.

Вульфсон Б. Джон Дьюи: Педагогіка прагматизма /Б.Вульфсон //Лидеры образования. – 2004. – №3. – С.12-16.

Коваленко В. Вплив ідей Д.Дьюї на українську школу й педагогіку 1920-1930 років /В.Коваленко //Шлях освіти. – 1997. – №4. – С.51-55.

Сидоренко А.С. Метод проектов: история и практика применения //Завуч для админ. шк. – 2003. – №6. – С.96-111.

ІІ розділ. Сутність методу проектів
Гаджиев Г.М. Сущность проектно-преобразовательной деятельности учащихся /Г.М.Гаджиев, М.М.Абдуразаков //Наука и шк. – 2003. – №6. – С.53-55.

Веденеева Т.Е. Проектная технология как условие корреляции урочной и внеурочной деятельности учащихся /Т.Е.Веденеева, М.И.Войнова //Дидакт. – 2003. – №3. – С.50-55.

Клименко А.В. Проектная деятельность учащихся /А.В.Клименко, О.А.Подкоязина //Дайджест пед. ідей та технологій. Шк.-парк. – 2003. – №4. – С.45-49.

Коршунова Н.Л. Проекты и прожекты в педагогике /Н.Л.Коршунова //Педагогика. – 2003. – №5. – С.39.

Питт Дж. Что это такое и как мы это делаем: [Метод проектов] /Дж. Питт //Відкритий урок. – 2004. – №5/6. – С.26-27.

Полат Е. Что такое проект /Полат Е., Петров А., Бухаркина М., Моисеева М. //Відкритий урок. – 2004. – №5/6. – С.10-17.

ІІІ розділ. Метод проектів як педагогічна технологія

Бершадский М.Е. Дидактические и психологические основания образовательной технологии. – М.: Пед. поиск, 2003. – 256 с.

Душеина Т.В. Проектная методика на уроках иностранного языка /Т.В.Душеина //Иностр. языки в шк. – 2003. – №5. – С.38-41.

Евстифеева О. Метод проектов – среда, в которой даже «неудачники» обретают силу и уверенность /О.Евстифеева, Н.Кучменко //Директор шк. Україна. – 2003. – №6. – С.76-81.

Жуковский И. Проект – гарант совместных действий /И.Жуковский //Учитель. – 2003. – №3. – С.60-64.

Жуковський І. Проектний метод у діяльності навчальних закладів Франції /І.Жуковський //Шлях освіти. – 2003. – №2. – С.24-27.

Иванова Н.В.Возможности и специфика применения проектного метода в начальной школе /Н.В.Иванова //Нач. шк. – 2004. – №2. – С.96-101.

Левчук Л. Проектное обучение и российская школа /Левчук Л., Жинжило В. //Лучшие страницы пед. прессы. – 2001. – №6. – С.44-49.

Ломакина О.Е. Проектирование в образовании: необходимость и реальность /О.Е.Ломакина //Шк. технологии. – 2003. – №4. – С.86-93.

Осмоловская И. Школьные проекты: деятельность, направленная на обогащение знаний и духовного мира учащихся /И.Осмоловская //Директор шк. Україна. – 2003. – №9/10. – С.30-34.

Павлова М. Проектный подход в обучении технологии: (из опыта английской школы) /М.Павлова, Дж. Питт //Шк. и производство. – 2003. – №2. – С.11-14.

Переверзев Л. Проектный подход и требования к учителю /Л.Переверзев //Дайджест пед. ідей та технологій. Шк.-парк. – 2003. – №2. – С.26-28.

Русских Г.А. Технология проектного обучения /Г.А.Русских //Биология в шк. – 2003. – №3. – С.21-31.

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Х.: Видав. гр. „Основа”, 2003. – 80 с. – (Серія „Бібліотека журналу „Управління школою”; Вип.10).

Трофимова Т.Г. Проектное обучение глазами учеников /Т.Г.Трофимова //Информатика и образование. – 2003. – №6. – С.46-47.

Щербо И. Горосок вперед, или Второе пришествие метода проектов /И.Щербо //Директор шк. Україна. – 2003. – №5/6. – С.3-11.

Эпштейн М. Метод проектов в школе ХХ века //Відкритий урок. – 2004. – №5/6. – С.21-23.

IV розділ. Управління освітніми проектами
Афанасьев В. Проектирование педтехнологий /В.Афанасьев //Лучшие страницы пед. прессы. – 2002. – №1. – С.35-39.

Гаджиев Г.М. Учебно-технологический комплекс подготовки школьников к проектно-преобразовательной деятельности /Г.М.Гаджиев //Наука и шк. – 2003. – №3. – С.25-28.

Жуковский И.В. Особенности работы учебного заведения в проектном режиме /И.В.Жуковский //Лучшие страницы пед. прессы. – 2002. – №2. – С.28-33.

Мармаза О.І. Проектний підхід до управління навчальним закладом. – Х.: Видав. гр. «Основа», 2003. – 80 с. – (Серія «Б-ка журналу «Управління шк.»; Вип. 12).

Пугачева Н. Проектирование инновационной деятельности образовательного учреждения /Н.Пугачева //Лучшие страницы пед. прессы. – 2004. – №1. – С.29-32.

Таран З. Трансформація ролі педагога в управлінні творчими та практико-орієнтованими проектами //Відкритий урок. – 2004. – №5/6. – С.18-20.

Шагеева Ф. Проектирование образовательных технологий /Ф.Шагеева, В.Иванов //Высшее образование в России. – 2004. – №2.. – С.169-172.

V розділ. Проектна педагогіка і національна школа
Адреси діючих проектів: математика, природничі науки, екологія //Відкритий урок. – 2004. – №5/6. – С.37-43.

Башинська Т. Проектувальна діяльність – основа взаємодії вчителя та учнів /Т.Башинська //Почат. шк. – 2003. – №6. – С.58-59; №7. – С.59-62.

Белявцева Т. Застосування методу проектів при формуванні пізнавальної активності учнів /Белявцева Т., Лобас Т. //Відкритий урок. – 2004. – №5/6. – С.24-25.

Доненко О. Створюємо колективний проект /О.Доненко //Завуч (ШС). – 2004. – №2. – С.15-17.

Зерна педагогічної інновації: Хрестоматія /Укладачі: Л.В.Буркова, Н.Ф.Федорова. – К.: Київська правда, 2001. – 120 с.

Зоц В. Впроваджуються проективні технології /В.Зоц //Завуч. – 2004. – №6. – С.2-3.

Коберник О. Проективна педагогіка і національна школа /О.Коберник //Шлях освіти. – 2000. – №1. – С.7-9.

Логвін В. Метод проектів у контексті сучасної освіти /В.Логвін //Завуч (ШС). – 2003. – №2. – С.12-14.

Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практико-зорієнтований збірник /Кер. авт. колективу – директор ліцею міжнародних відносин №51 С.М.Шевцова; Наук. кер. і ред. – канд. істор. наук І.Г.Єрмаков. – К.: Вид. „Департамент”, 2003. – 500 с.

Освітні технології: Навч.-метод. посіб. /О.М.Пехота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пехоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с.

Сіптарова С.В. З досвіду застосування методу проектів /С.В.Сіптарова //Всесвітня л-ра в середніх навч. закладах України. – 2004. – №1.– С.4-5.

Скиба К.Ф. Метод проектів: вивчаємо слово і світ /К.Ф.Скиба //Вивчаємо українську мову та л-ру. – 2004. – Берез.(№7). – С.8.

Схожі:

Дунаєвська Н. В. Застосування інноваційних ІКТ у професійному навчанні...
ХХІ століття, а й сама освіта ХХІ століття неможлива без комп'ютерних засобів в епоху інформаційного розвитку суспільства, широкого...
Учнівське самоврядування у контексті викликів ХХІ століття
Король В. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи ЧНУ ім. Б. Хмельницького
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Історія української літератури...
Мета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років...
О.І. Месевря, завідувач лабораторії
Всупереч судженню про «кліповість» свідомості людини ХХІ століття хочемо розповісти про результати участі школярів області в інтелектуальних...
«Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи» ДО 20-річчя Дніпропетровського...
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Учнівське самоврядування у контексті викликів ХХІ століття
Нові реалії вимагають від молодої людини динамізму, гнучкості поведінки, адаптуватися до видозмін соціальних ролей, вміти поєднувати...
Інтерактивні форми організації методичного супроводу процесу вдосконалення...
ХХІ століття називають «століттям освіти», «століттям гуманітарного мислення», «століттям творчої особистості»
Обласний конкурс на кращу методичну розробку серед працівників позашкільних закладів
...
ЄВРОПЕЙСЬКЕ МИСТЕЦТВО ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
Якщо взяти основні країни Францію, Англію, Германію, Росію, США то протягом всього періоду від Великої Французької революції і до...
Комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 гімназія»
Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) підкреслює, що освіта ХХІ століття це освіта для людини, її стрижень розвиваюча...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка