Конспект лекцій


НазваКонспект лекцій
Сторінка12/12
Дата14.03.2013
Розмір1.45 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Історія > Конспект
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

5. Україна в системі міжнародних відносин.

У Конституції України (стаття 18) стверджується, що «зовнішньополі-

тична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інте-

ресів і безпеки». Наприкінці XX ст. світ був готовий визнати Україну як су-

веренну і незалежну державу. Так, у продовж першого року незалежності

новітньої української держави її визнали 123 країни. Серед перших були

сусіди - Польща, Угорщина, Болгарія, Румунія та ін., а також країни Північної

Америки - Канада і США. Слід зазначити, що «прорив» української держави у

міжнародний простір на початку XX ст. (1917-1921рр.) відбувався важче. У

той час Україну визнало лише 25 держав, але уже тоді українці заявили

світові, що прагнуть повноцінної національної держави. За словами відомого

американського політолога З.Бжезинського здобуття Україною суверенності -

третя за значимістю світова політична подія XX ст. після наслідків Другої

світової війни та розпаду колоніальної системи. Державна незалежність

дозволила Україні набути повноти прав в ООН - стати членом таких її

спеціалізованих установ як МВФ, МРРР та ін., вступити у Раду Європи та в

ОБСЄ, виступити в якості субрегіонального лідера на Сході Європи

(ініціатива створення ГУАМ,ОЧЕС). Після Помаранчевої революції авторитет

98

України у світі стрімко зростає; вона набирає ознак локомотива демок-

ратизації політичних режимів у державах СНД та стримування неоімперської

політики Росії. Не дивлячись на значні успіхи України у сфері міжнародних

відносин, її суверенний статус вимагає зміцнення. Йдеться про розбудову

повноцінних кордонів, особливо __________на східних рубежах країни, виведення з

території України військових формувань Росії (підрозділів Чорном — ського

флоту), формування безпечної системи постачання нафто-газ -ресурсів,

автономізацію українського православ'я та ін.

Україна має вигідне геополітичне становище. На її кордонах сходяться

Схід і Захід Євразії, транспортні шляхи з усіх сторін світу. її

зовнішньополітичний вектор може істотно впливати на геополітичну стратегію

Росії, Європейського Союзу та США. Це спонукає провідних суб'єктів світової

політики визнавати Україну своїм стратегічним партнером. Владна еліта до

2004 р. не могла визначитись, який з напрямів зовнішньої політики України -

східний чи західний - є основним, адже для української держави є загроза опи-

нитися між молотом і ковадлом, коли у її геополітичному довкіллі зростатиме

напруга. Нова влада в Україні відновила положення оборонної доктрини про

те, що майбутнє свого народу і держави вона бачить у Європейському Союзі

та оборонному альянсі НАТО. Однак це не заперечує участі України в інших

міжнародних організаціях, в т.ч. в СНД та ЄЕП. Політичний реалізм полягає у

тому, щоб здійснювати виважену політику, яка зміцнить безпеку Української

держави та реалізацію її національних інтересів.

99

ІІІ. Плани семінарських занять

Тема 1. Історія світової політичної думки.

План семінару:

1. Витоки та основні етапи розвитку зарубіжної політичної думки.

Політичні погляди Стародавнього Світу.

2. Політичні вчення епохи Відродження та Реформації.

3. Політична думка Нового часу (XVIІ-перша половина XIX ст.).

Основні поняття:

Політична історія, політична думка, історія політичної думки,

політична ідея, політичне вчення, політична наука.

Питання для самостійної роботи,

реферати:

1. Арістотель про політику, владу і державу.

2. Н. Макіавеллі - фундатор світської політичної науки.

3. Співвідношення понять «особа», «суспільство», «держава» у працях

англійських та французьких мислителів Нового часу.

4. Політичні ідеї «батьків-засновників» США.

5. Вклад німецьких філософів Х\/ІІІ-ХІХ ст. у розвиток політичної думки.

Питання для дискусії та самоконтролю:

1. Розкрийте зміст поняття «світова політична думка».

2. Охарактеризуйте основні течії політичної думки у Стародавньому Китаї.

3. Сформулюйте основні політичні ідеї Платона та Арістотеля.

4. Який вклад мислителів Стародавнього Риму у скарбницю світової

політичної думки?

100

5. Розкрийте зміст суспільно-політичних поглядів Фоми Аквінського.

6. Яким є вклад Ніколо Макіавеллі у становлення політичної науки?

7. Розкрийте зміст політичної доктрини Томаса Гоббса.

8. Охарактеризуйте політичні погляди фундатора лібералізму Джона Локка.

9. Проаналізуйте зміст політичної думки Франції напередодні революції

1789-1893 рр.

10.Які політичні проблеми досліджував Макс Вебер? Якими є його наукові

здобутки?

Рекомендована література

Навчальна:

1. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. — К., 2004.

– С.73 – 165.

2. Філософія політики: Підручник. – К., 2003. - С. 45-70.

3. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки). - К.,

2001 -

С. 33 – 92.

4. Політологія. Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. - К.,

2001. – С.38-69.

5. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навч. посібник. - К., 2001; Львів,

2000. – С.35-71.

6. Політологія. Історія та методологія / За ред. Ф.М. Кирилюка.- К.,2000.-

С.35-60.

7. Політичний енциклопедичний словник. - К., 1997.- С. 111-113; 257-259;

505; 600-603.

8. Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота. –

Тернопіль, 2006. - С.187-201.

Наукова:

1. Арістотель. Політика. - К., 2003.

2. Енциклопедія політичної думки / Пер. З англ. - К., 2000.

101

3. Класики політичної думки. Збірник – К., 2002.

4. Консерватизм: Антологія. - К., 1988

5. Лібералізм: Антологія. - К., 2002.

6. Локк Дж. Два трактати про врядування. - К., 2001.

7. Макіавеллі Н. Володар. - К., 2001.

8. Міл Д. Про свободу. Роздуми про представницьке врядування. - К.,

2001.

9. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. - К., 1997.

10.Сучасна політична філософія: Антологія. Пер. з англ.-К., 1998.

11.Філософія політики: Антологія. – К., 1988.

Б) Розвиток політичної думки в Україні

План семінару:

1. Зародження та розвиток політичної думки в княжу добу історії

України-Русі.

2. Політичні ідеї в Україні періоду Козаччини та Гетьманської держави.

3. Національне відродження та розвиток української політичної думки в

ХІХ – початку ХХ ст.

Основні поняття:

Українська політична думка, національне відродження, національна

ідея, державницька ідея, напрям (школа) у вітчизняній історико-політичній

науці.

Питання для самостійної роботи, реферати:

1. Вплив політичних ідей епохи Відродження на формування і розвиток

політичної думки в Україні ( ХVІ – ХVІІ ст.).

2. Конституція Пилипа Орлика – втілення державницьких ідей та

демократичних традицій українського народу.

102

3. Політична концепція українського національного відродження

М.Костомарова (за „Книгою буття українського народу”).

4. М. Драгоманов – фундатор політичної науки в Україні.

5. Концепція української державності у вітчизняній історико-політичній

науці міжвоєнної доби ХХ ст.

Питання для дискусій та самоконтролю:

1. Назвіть етапи розвитку політичної думки в Україні.

2. Сформулюйте передумови формування вітчизняної політичної думки.

3. Розкрийте зміст релігійно-політичних ідей митрополита Ілларіона.

4. Які політичні проблеми досліджував Станіслав Оріховський.

5. Розкрийте зміст політичних ідей та принципів Конституції Пилипа

Орлика.

6. Які політичні ідеї висловлював Григорій Сковорода?

7. Охарактеризуйте вклад Михайла Драгоманова у становлення

політичної науки в Україні.

8. Чому Миколу Міхновського вважають одним із основоположників

українського самостійництва.

9. Які політичні ідеали і традиції українського народу знайшли втілення в

УНР та ЗУНР?

10. Розкрийте зміст основних концепцій української політичної науки

міжвоєнної доби ХХ ст.

Рекомендована література

Навчальна:

1. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – К., 2004. –

С.166-203.

2. Філософія політики: Підручник. – К., 2003. – С.71-102.

3. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки). – К.,

2002. – С.93-149.

103

4. Політологія. Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька. – К.,

2001. – С. 70-884 103-122.

5. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навч. посібник. – К., 2001; Львів,

2000. – С.72-84.

6. Політологія. Історія та методологія / За ред. Ф.М. Кирилюка. – К., 2000,

- С.61-142.

7. Політологічний енциклопедичний словник. – К., 2004. – С.76-79; 255-

257; 263-264.

8. Рудакевич О.М. політологія. Лекції, семінари, самостійна робота. –

Тернопіль, 2006. – С.202 – 220.

Наукова:

1. Верник О. Проблематика меж державної влади в державно-правовій

думці Давньої Русі, України і Московського царства // Українське

право. – 2003. - №1. – С. 48-55.

2. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? // Політологія.

Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.: Хрестоматія / За ред.

О.І.Семківа. – Львів, 1996. – С.178-189.

3. Декларація про державний суверенітет України // Філософія політики:

Хрестоматія: у 4т. – К., 2003. – т.4. – С. 185-190.

4. Іларіон. Слово про закон і благодать // Філософія політики:

Хрестоматія: у 4 т. – К., 2003. – т.1. – С. 244-258.

5. Костомаров М.І. З „Книг буття українського народу” // Невичерпність

демократії. – К., 1994. – С.85-88.

6. Орлик П. Пакти й Конституції законів та вольностей Війська

Запорізького // Філософія політики: Хрестоматія: у 4 т. – К., 2003. - т.1.

– С. 359-363.

7. Оріховський С. Напучення польському королеві про те, як треба

захищати державу // Філософія політики: Хрестоматія: у 4 т. – К., 2003.

– т. 1. – С. 331 -339.

104

8. Потульницький В.А. Теорія української політології: курс лекцій. – К.,

1993.

9. Франко І. Ukraina irredenta // Політологія. Кінець ХІХ – перша

половина ХХ ст.: Хрестоматія / За ред. О.І. Семківа. – Львів, 1996. –

с.48-61.

Тема 2. Світові політико-ідеологічні доктрини та рухи

План семінару:

1. Світові політико-ідоелогічні доктрини; поняття, типологія,

інституціоналізація.

2. Лібералізм і неолібералізм. Стан ліберального руху в Україні.

3. Консерватизм і неоконсерватизм. Праві та правоцентриські партії

України.

4. Ліві та лівоцентриські ідеологічні доктрини: історія і сучасний стан.

Основні поняття:

Політична ідеологія, політико-ідеологічна доктрина, ідейно-політична

течія, суспільно-політичний рух, лібералізм, неолібералізм, консерватизм,

неоконсерватизм, соціалізм, марксизм, комунізм, соціал-демократія, фашизм,

анархізм.

Питання для самостійної роботи, реферати:

1. Сучасний український лібералізм.

2. Зародження та етапи розвитку Народного Руху України.

3. Доктрини сучасної соціал-демократії.

4. Стан соціал-демократичного руху в Україні.

5. Марксистсько-ленінські партії в суверенній Україні: характерні риси,

політична перспектива.

6. Фашизм і неофашизм: ідейні джерела, соціальна база, цілі.

Питання для дискусії та самоконтролю:

1. Розкрийте зміст поняття «політико-ідеологічна доктрина».

2. У чому сутність інституціоналізації політичної ідеології?

105

3. Назвіть основні критерії типології політико-ідеологічних доктрин та

суспільно-політичних рухів.

4. Сформулюйте основні принципи лібералізму. Хто дав їм теоретичне

обгрунтування?

5. Які громадські організації та політичні партії ліберального характеру

діють в Україні?

6. Сформулюйте основні ідеї та цінності консерватизму.

7. Розкрийте суть неоконсерватизму. В яких країнах неоконсерватори при

владі?

8. Розкрийте зміст основних цінностей соціал-демократії.

9. Назвіть основні ознаки фашизму. Чому фашистські організації відносять

до крайніх правих політичних сил?

10.Представники яких політичних течій перемогли на останніх виборах у

Верховну Раду України?

Рекомендована література

Навчальна:

1. Політологія / За ред. А.Колодій. – К., 2003. -С.283-308.

2. Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної науки). - К.,

2002. – С.540-568.

3. Основи демократії. Посібник / За заг. ред. А.Колодій. - К., 2002.

4. Політологія. Підручник / За ред. О.В.Бабкіної. В.П. Горбатенка. – К.,

2001. – С. 319-332.

5. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навч. посібник. – К., 2001 ;Львів,

2000. - С.239-249.

6. Політологія. Історія та методологія / За заг. ред. Ф.М.Кирилюка. — К.,

2000. - С.408-429.

7. Політологічний енциклопедичний словник. - К., 2004. - С.271; 307-308;

404-405; 617-618.

8. Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота. –

Тернопіль, 2006.-С. 157-170.

106

Наукова:

1. Василькова С. Проблем ідентичності сучасного консерватизму //

Людина і політика. - 2003. - №6. - С.8-139.

2. Голубицький О., Кулик В. Консерватизм - ідеологія порядку,

стабільності і добробуту - К., 1995.

3. Заблоцький В. Базисна тріада мети ідеології: ліберальна складова //

Людина і політика. -2001. - №4. -С. 140-148.

4. Зінченко В. Аналіз історії і сучасного розвитку лівого руху в

немарксистській теорії соціальних досліджень // Людина і політика. -

2002. -№3. - С.94-107.

5. Желев Ж. Фашизм. Документальне дослідження німецького,

італійського та іспанського фашизму // Філософська і соціологічна

думка. - 1991.-№1.- С.127-143.

6. Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. - К.:

Смолоскип, 1998.

7. Кирилюк І. Феномен політичного централізму: до сутності явища та

специфіки прояву в українській політиці //Людина і політика.-2003.-

№3.-С.106-114.

8. Лібералізм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. - К.:

Смолоскип, 2002.

9. Оснаюченко С. Конвергенція соціал-демократичної і ліберальної

ідеології під впливом глобалізації та індивідуалізації // Людина і

політика. -2003. -№3. -С. 106-114.

10.Павленко Р. Лівий рух в сучасній Україні // Людина і політика. - 2001. -

№1. - С. 144-147.

Томенко М. Штрихи до історії ліберальних ідей в Україні // Політична думка.

- 1998.- № 1.

107

ІV. Критерій оцінювання знань

Формою поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є:

1. Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни є іспит, здійснюється

на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань.

2. Іспит проводиться у формі виконання письмової екзаменаційної роботи,

екзаменаційний білет, як правило, містить 6 завдань, кожне із яких

оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів.

3. Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів (включно). В

разі коли відповіді студентів оцінені менше ніж в 30 балів, він отримує

незадовільну оцінку за результатами іспиту і набрані бали за поточний

контроль не враховуються при виставленні загальної підсумкової оцінки.

4. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни „Політологія” складається з суми

балів за результатами поточного контролю знань (контрольна робота) та

виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що на іспиті студент

набрав не менше 30 балів). Якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів,

а так же отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає

лише результат поточного контролю.

Шкала оцінювання за 4-х бальною системою та шкалою ЕСТS

Оцінка за

шкалою ЕСТS

Оцінка за шкалою, що -

використовується __________в КЕІ КНЕУ

Оцінка за національною

шкалою

А 85 – 100 5 (відмінно)

В 80

С 65 - 75

4 (добре)

D 60

E 50 – 55

3 (задовільно)

FX 20 – 45

2 (незадовільно) з

можливістю повторного

складання

F 0 - 15

2 (незадовільно) з

обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

108

Екзаменаційні питання з курсу "Політологія"

1. Предмет, методи та функції політології.

2. Етапи формування політології. Система політичних наук.

3. Політика як суспільний феномен та наукове поняття. Структура

політики.

4. Роль політики у житті сучасного суспільства.

5. 5. Сутність політичної влади, її наукова концепція.

6. Суб'єкти, ресурси та засоби політичної влади, типи її легітимності.

7. Закономірності структури та функціонування політичної влади.

8. Типологія політичної влади. Особливості владних відносин в Україні.

9. Сутність політичної влади та її головні властивості: верховенство,

суверенітет, відповідальність, примусовість тощо.

10.Розкрити зміст форм політичної влади: монархія, демократія,

аристократія, технократія, охлократія, бюрократія, теократія.

11.Сутність поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову,

централізація та децентралізація влади.

12.Особливості формування політичної влади в Україні.

13.Політична влада як одна із важливих сфер влади в суспільстві, її

об'єкти та суб'єкти.

14.Політична діяльність, її мотиви, цілі, засоби.

15.Політична участь та політичне функціонування.

16.Політичні відносини як компонент політичної системи.

17.Політична система суспільства: сутність, структура та функції.

18.Політичні інститути: види, взаємодія та роль у політичній системі.

19.Типологія політичних систем. Особливості політичної системи

України.

20.Концепції походження та сутності держави.

21.Ознаки, структура та функції держави.

22.Форми державного правління: світовий та вітчизняний досвід.

23.Форми державного устрою. Особливості України як унітарної держави.

109

24.Правова держава та громадянське суспільство.

25.Політичний режим як форма держави та спосіб функціонування

політичної системи.

26.Політичні режими та їх основна характеристика.

27.Основні риси політичного режиму в Україні на сучасному етапі.

28.Партія як політичний інститут, виникнення та еволюція політичних

партій.

29.Основні ознаки та функції політичних партій.

30.Типологія політичних партій.

31.Поняття та види партійних систем. Їх роль у функціонуванні

політичної влади.

32.Етапи формування та стан багатопартійності в Україні.

33.Поняття громадських організацій та рухів.

34.Класифікація громадських організацій та рухів, політичні партії та

громадські організації в Україні.

35.Сутність демократії, її політологічні концепції.

36.Політичне лідерство: функції, сутність, типи.

37.Поняття політичної свідомості. Її структура, функції, типи.

38.Світові політико-ідеологічні доктрини, інституціоналізація.

39.Консерватизм і неоконсерватизм, праві та правоцентристські партії

України.

40.Лібералізм і неолібералізм, стан ліберального руху в Україні.

41.Соціал-демократичний рух у світі та Україні: історія, програмні цілі,

досягнення.

42.Комуністичний рух: мета, форми, перспективи.

43.Фашизм та неофашизм: ідейні джерела, соціальна база, цілі.

44.Політична культура: сутність, структура, функції.

45.Політична культура особи, суспільної групи, народу. Особливості

національних політичних культур.

46.Типологія політичної культури.

110

47.Політична культура українського народу: традиції, сучасний стан,

тенденції розвитку.

48.Особа як суб'єкт і об'єкт політики. Політичні права, свободи та

обов'язки людини і громадянина.

49.Політична соціалізація: зміст, фази, типи.

50.Зовнішня політика держави: цілі, принципи, засоби.

51.Пріоритети зовнішньої політики держави.

52.Світовий політичний процес: поняття та особливості.

53.Правові засади міжнародної політики.

54.Міжнародні організації та Україна.

55.Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх розв'язання.

56.Витоки та етапи розвитку світової політичної думки.

57.Політичні погляди стародавнього Сходу.

58.Політична думка стародавньої Греції та стародавнього Риму.

59.Політико-релігійні доктрини середньовіччя.

60.Політичні вчення епохи Відродження. Н. Макіавеллі – фундатор

новітньої політичної теорії.

61.Політична думка Нової доби. ХVII ст. перша половина ХIХ ст.

62.Формування політології як самостійної науки наприкінці ХIХ початку

ХХ ст.

63.Етапи розвитку вітчизняної політичної думки. Політичні ідеї княжої

доби історії України.

64.Політична думка в Україні епохи європейського Відродження та

Гетьманської держави.

65.Конституція Пилипа Орлика: втілення державницької ідеї та

демократичних цінностей українського народу.

66.Українське національне відродження та розвиток політичної думки

ХIХ початку ХХ століть. М. Костомаров, М. Драгоманов – фундатори

політичної науки в Україні.

67.Політичні погляди В. Липинського, Д. Донцова, М. Міхновського.

111

68.Обґрунтування ідеї новітньої української державності: Декларація про

державний суверенітет, Акт про державну самостійність України,

Конституція України 1996 р.

69.Україна в системі міжнародних політичних відносин та її місце у

сучасному геополітичному просторі.

70.Основні міжнародні і регіональні організації.

71.Поняття економічної політики держави.

72.Необхідність соціального захисту трудящих в умовах формування

ринкових відносин в Україні.

73.Економічні зв’язки України з країнами близького та далекого

зарубіжжя, як вважливий напрямок економічної політики.

74.Сутність та специфіка соціальних відносин у суспільстві.

75.Суть та основні напрямки соціальної політики.

76.Соціальна політика стосовно молоді та студентів.

77.Проблеми рівності та соціальної справедливості в суспільстві.

78.Роль і місце національних відносин у політичному житті суспільства.

79.Нація як суб’єкт та об’єкт політичних відносин.

80.Національна політика та їх основні напрямки.

81.Націоналізм та національний патріотизм як явище суспільного життя.

82.Національна політика України: зміст, проблеми і суперечності та

шляхи їх вирішення.

112

V. Рекомендована література

1. С.Д. Гелей, С.М. Рутар Політологія – К.: Знання, 2007.

2. С.Д. Гелей, С.М. Рутар Політико-правові системи світу – К.6 знання,

2006.

3. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник/ За ред. Ф.М.

Кирилюка. – К.; Центр навчальної літератури, 2004.

4. Політологія / За ред. А. Колодій /. – К.; Ельга, Ніка – Центр, 2003.

5. Політологія. Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька. – К.;

Академія, 2001.

6. О.М. Рудакевич. Політологія. – Тернопіль, Астан, 2006.

7. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки). – К.;

Либідь, 2002.__
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Конспект лекцій У двох частинах Частина 2 Суми
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Банківський менеджмент»
Конспект лекцій Частина II Суми
Стратегічний маркетинг : конспект лекцій / укладачі: В. В. Божкова, Ю. М. Мельник, Л. Ю. Сагер. – Суми : Сумський державний університет,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ
Ч – 46 Чередник Г. Ю. Конспект лекцій з курсу «Соціальна психологія» [Текст] / Г. Ю. Чередник, О. О. Лоза. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. –...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ЧАСТИНА 2 ПЛАНОВІ ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ
Лісевич М. П., Ільків Є. Ю Геодезія. Планові геодезичні мережі.: Конспект лекцій.Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. 131с
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітнього рівня «бакалавр»
Конспект лекцій»: Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань (0305) «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки...
Конспект лекцій з курсу “ Системно-структурне моделювання технологічних...
Конспект лекцій з курсу “Системно-структурне моделювання технологічних процесів” / Укладач П. В. Кушніров. – Суми: Вид-во СумДУ,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка