Публічний договір про надання послуг із вивезення твердих побутових відходів


Скачати 86.66 Kb.
НазваПублічний договір про надання послуг із вивезення твердих побутових відходів
Дата23.04.2013
Розмір86.66 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Публічний договір

про надання послуг із вивезення твердих побутових відходів
м. Київ «_____» __________ 20__ року
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРША СМІТТЄВА КОМПАНІЯ», що іменується надалі «Виконавець», в особі Директора Мусієнка Павла Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

______________________________________________________________, що іменується надалі «Споживач» – власник (орендар, наймач) квартири в багатоповерховому будинку (житловому приміщенні) в місті/селищі _______________________ (інший населений пункт), який забезпечується вивезенням твердих побутових відходів, з іншої сторони, далі разом іменуються «Сторони», уклали цей Публічний Договір про таке:
1. Предмет Договору

1.1. Споживач доручає виконати та оплачує, а Виконавець, керуючись вимогами чинного законодавства про відходи, діючих санітарних правил утримання території населених пунктів, правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів, ст. ст. 633, 642 Цивільного кодексу України, інших нормативних, розпорядчих та регуляторних актів, надає Споживачу послуги з вивезення твердих побутових відходів (далі за текстом - ТПВ), в порядку та в строки, визначені цим Договором.

1.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Споживачів шляхом його публікації у печатних засобах масової інформації (місцевих територіальних виданнях) та/або іншим доступним засобом.

Текст Договору постійно доступний Споживачам в мережі Інтернет на офіційному сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРША СМІТТЄВА КОМПАНІЯ» (http://1ck.com.ua).

2. Порядок виконання Договору

2.1. Споживачі самостійно за власні кошти облаштовують місце накопичення ТПВ (у тому числі контейнерами для накопичення ТПВ) та утримують його у належному до санітарних норм стані.

2.2. У разі розміщення контейнерів для накопичення ТПВ Виконавця, біля помешкання Споживача, повинні бути підготовлені площадки з твердим покриттям у відповідному стані: чисті, освітлені, а також вони повинні мати безперешкодний під'їзд транспорту в будь-яку пору року.

2.3. ТПВ вивозяться Виконавцем планово-регуляторним способом в залежності від наповнення контейнерів.

2.4. Точками розподілу, в яких відбувається передача послуг від Виконавця Споживачу, є місцезнаходження контейнерів для вивозу ТПВ за цим Договором.

2.5. У випадку, якщо у Споживача є претензії щодо якості та кількості послуг, що надаються Виконавцем, він має право звернутися до Виконавця з претензією, а Виконавець зобов'язується протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів розглянути цю претензію, надати обґрунтовану відповідь і задовольнити законні та розумні вимоги Споживача. В будь-якому разі, сам факт надання претензії не може слугувати підставою для не оплати послуг Виконавця за будь-який період.

2.6. Сторони домовились, що претензії щодо надання послуг можуть бути надані протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту коли зобов'язання з вивозу ТПВ було виконане, або мало бути виконане. У випадку, якщо претензії в такий строк не були заявлені, послуги за договором автоматично вважаються виконані якісно та в повному обсязі.

3. Вартість Договору та порядок розрахунків

3.1. Сторони домовились, що стандартним періодом оплати за цим Договором являється один календарний місяць. У випадку, якщо обслуговування за цим Договором в перший, або у будь-який наступний місяці, буде проводитись неповний календарний місяць, то сторони обраховують суму до оплати, виходячи з тарифу та пропорційно кількості календарних днів, протягом яких фактично надавалися послуги.

3.2. Сторони домовились, що протягом всього строку дії Договору, Споживач зобов'язується здійснювати оплату за стандартний період оплати (1 місяць).

3.3. Тарифи на послуги за цим Договором, складають для населення багатоповерхових житлових будинків – __________ грн., в т.ч. ПДВ – _________ грн., на одну людину .

3.4. Середньомісячна вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів за 1 (один) календарний місяць становить __________ (___________________________) гривень ________________коп., в т.ч. ПДВ – _______ грн., виходячи з розрахунку: тариф – ______ грн., в т.ч. ПДВ – _________ грн.,

кількість прописаних осіб – _________(______________________).

3.5. Тарифи на послуги та середньомісячна вартість наданих послуг складаються окремо для кожного населеного пункту, в залежності від місця розташування населеного пункту, вартості мастильно-пальних матеріалів та інших економічних чинників. Ціна послуг зазначається Виконавцем у відповідних платіжних документах, що пред’являються Споживачеві до сплати.

3.6. Оплата послуг Споживачем повинна здійснюватися на розрахунковий (поточний) рахунок Виконавця не пізніше 20 числа місяця наступного за місяцем, в якому було надано послуги.

3.7. У разі отримання субсидії або іншого виду державної соціальної допомоги Споживач вносить плату за надані послуги у встановленому законодавством порядку.

3.8. Датою платежу вважається дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.9. У разі зміни тарифів на послуги, відносно до діючих, Виконавець має повідомити про це Споживачеві не пізніше ніж за 15 днів.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Споживач має право на:

4.1.1. Одержання необхідної доступної інформації (в тому числі звітів на підставі письмового запиту Споживача), що стосується послуг з вивезення ТПВ.

4.1.2. Якісне та своєчасне одержання послуг згідно з умовами цього Договору.

4.1.3. Надавати скарги, претензії щодо неякісного надання послуг протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виконання зобов'язання по вивозу ТПВ (якщо такі були дійсно зафіксовані і мають обґрунтоване підтвердження неякісного обслуговування).

4.1.4. Перерахунок розміру плати за послуги не надані або надані не в повному обсязі за цим Договором або у випадку зниження якості вищезазначених послуг, у разі обґрунтованості та доведеності в установленому законом порядку таких обставин.

4. 2. Споживач зобов’язується:

4.2.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані Виконавцем послуги відповідно до умов даного Договору. У разі несвоєчасної оплати за надані послуги, відшкодувати Виконавцю витрати на правову допомогу щодо примусового стягнення боргу.

4.2.2. Підтримувати контейнери для накопичення відходів у справному та охайному стані відповідно до санітарних вимог, забезпечувати чистоту майданчиків.

4.2.3. Підносити та висипати ТПВ в контейнери своїми силами.

4.2.4. Забезпечити вільний доступ автомобілю (спецтранспорту) Виконавця до місця накопичення ТПВ та контейнерів. У випадку не забезпечення Споживачами вільного під’їзду до місця накопичення ТПВ, Виконавець не несе відповідальність за своєчасність вивезення ТПВ.

4.2.5. Не допускати завантаження в контейнери великих габаритних предметів, будівельних відходів, вибухонебезпечних, легкозаймистих, їдких, отруйних та радіоактивних речовин, опалого листя.

4.2.6. Дотримуватись дислокації контейнерів з ТПВ у межах дії цього Договору.

4.2.7. Споживач зобов’язується безперешкодно допускати представників Виконавця до площадок, на яких розміщені контейнери, для усунення аварій, неполадок та огляду.

4. 3. Виконавець має право:

4.3.1. На вчасне і в повному обсязі отримання оплати за надані послуги, відповідно до умов цього Договору.

4.3.2. Припинити надання послуг Споживачу у разі порушення ним взятих на себе зобов'язань по оплаті, передбачених пунктами 3.4, 3.5 цього Договору, до ліквідації заборгованості та/або в разі порушення таких зобов’язань більш ніж двадцятьма відсотками Споживачів багатоповерхових будинків, закріплених за відповідною площадкою з контейнерами для ТПВ.

4.3.3. Контролювати хід виконання цього Договору Споживачем.

4.4. Виконавець зобов'язаний:

4.4.1 Розробити графік вивезення ТПВ, а також, у разі необхідності, визначити потрібну кількість контейнерів для збирання ТПВ.

   1. Своєчасно вивозити ТПВ згідно із графіком вивезення.

   2. Після ліквідації заборгованості або усунення порушень з боку Споживача

поновлювати надання послуг.

   1. У разі надання своїх контейнерів для накопичення ТПВ підтримувати їх у справному

стані, обслуговувати їх та своєчасно здійснювати ремонт.

   1. Дотримуватися чистоти на контейнерних майданчиках.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. В разі несвоєчасної оплати послуг Споживач сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочення оплати. Сплата пені не звільняє від сплати основного зобов'язання.

5.3. В разі несвоєчасного вивезення ТПВ, Виконавець сплачує Споживачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невивезеного ТПВ, за кожен день прострочення.

5.4. Виконавець не відповідає за невиконання умов даного Договору або за допущені недоліки, у випадку, якщо вони виникли з вини самого Споживача або внаслідок форс-мажорних обставин.

6. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню вжиттям розумних заходів. До обставин непереборної сили відносяться події: землетруси, повені, пожежі, сніжні заноси, ожеледиці, страйки, урядові постанови і рішення державних органів, воєнні дії та інші дії, що перешкоджають виконанню даного договору. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

6.2. При несприятливих погодних умовах (туман, буревії, штормове попередження, ожеледь, снігові замети і т.і.), за яких забороняється чи обмежується рух транспортних засобів, термін виконання зобов’язань по цьому договору подовжується на термін дії вищезазначених обставин.

7. Вирішення спорів

7.1. Всі спори та суперечності, що виникли між Сторонами під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку, коли згоди досягнути неможливо, спір передається на розгляд до суду.

8. Порядок укладення та строк дії Договору

8.1. Цей Договір є підставою для появи публічно-правових взаємовідносин ТОВ «ПЕРША СМІТТЄВА КОМПАНІЯ» з усіма без винятку Споживачами, які підпадають під цю категорію (згідно преамбули даного Договору).

8.2. Згідно ч.2 ст.642 ЦК України оплата послуг з вивезення твердих побутових відходів є прийняттям Споживачем публічної пропозиції ТОВ «ПЕРША СМІТТЄВА КОМПАНІЯ» про укладення цього Договору.

8.3. Для Споживачів, які у майбутньому мають намір користуватися послугами ТОВ «ПЕРША СМІТТЄВА КОМПАНІЯ» за цим Договором, Договір набуває чинності з дати першої оплати за надані послуги. Окрім того, Споживачі можуть подати письмову заяву про приєднання до даного Договору з метою вивезення твердих побутових відходів Споживача.

Разом із заявою додаються:

а) документ, що посвідчує особу Споживача та його місце проживання за даною адресою;

б) довідка про присвоєння ідентифікаційного коду Споживача (за наявності);

в) документ, що підтверджує право на пільги (за наявності).

У разі подання Споживачем вищезазначеної заяви Договір набуває чинності з дати подачі такої заяви.

8.4 Зміни, що вносяться з ініціативи Виконавця підлягають офіційному оприлюдненню згідно пункту 1.2. цього Договору.

8.5. Договір набирає чинності з «___» __________ 20___ року та діє до 31 грудня 2015 року, а в частині взаєморозрахунків Сторін – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

8.6. Якщо не менш як за тридцять календарних днів до дати закінчення Договору жодна із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про намір розірвати цей Договір, він вважається автоматично продовженим (пролонгованим) на наступні 12 місяців.

9. Інші умови

9.1. Порядок рахування обсягів та визначення якості наданих послуг за цим Договором проводиться відповідно до приписів чинного законодавства.

9.2. Цей Договір складено українською мовою.

9.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною у випадку, якщо вони укладені в письмовій формі.

9.4.У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5. Жодна із Сторін не вправі передавати свої права та обов'язки по даному Договору третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

9.6. Кожна із Сторін має право розірвати даний Договір, у разі порушень іншою умов цього Договору, про що має попередити іншу сторону за 10 календарних днів.

9.7. Сторони дійшли згоди з усіх істотних умов цього Договору.

9.8. Сторони ознайомлені з текстом цього Договору, який їм повністю зрозумілий, зауважень до Договору Сторони не мають.

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРША СМІТТЄВА КОМПАНІЯ»

08161, Київська обл., Києво-Святошинський р-он, с. Тарасівка, вул. Київська, б. 1-А.

Ідентифікаційний код: 37474835.

п/р 26005033000268 у відділенні № 2 АТ «ФІНРОСТБАНК», МФО 328599.

Свідоцтво платника ПДВ № 100343509, Інд. подат. № 374748310136.
Директор
______________________ /П.М. Мусієнко/Схожі:

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про окремі заходи з організації вивезення твердих побутових відходів у м. Нікополі
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВ А від 16 листопада 2011 р. N 1173
Затвердити Порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, що додається
Твердих побутових відходів, їх захоронення, перевезення рідких побутових...
Кременчуцької міської ради Полтавської області Про встановлення тарифів на послуги з перевезення твердих побутових відходів, їх захоронення,...
Норми утворення твердих побутових відходів від підприємств, установ...

Про повторне відстеження дії регуляторного акту рішення міськвиконкому...
Про встановлення тарифів на послуги з перевезення твердих побутових відходів, їх захоронення, перевезення рідких побутових відходів...
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНТЕРНЕТ ПОСЛУГ
П. П. "Інтер Д. С.", надалі за текстом «Провайдер», опубліковує даний Договір про надання Інтернет послуг (далі по тексту «Договір»),...
Аналіз регуляторного впливу
Кременчуцької міської ради Полтавської області “Про затвердження норм утворення твердих побутових відходів для підприємств, установ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВ А від 10 грудня 2008 р. N 1070
Ці Правила визначають механізм надання суб'єктами господарювання незалежно від форми їх власності послуг з вивезення побутових відходів...
УКРА Ї Н А ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
На підставі звернення комунального підприємства «Комунальник – Сервіс» Шполянської міської ради щодо виділення послуги (вивезення...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА Полтавської області ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ
Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 10....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка