Варіативний компонент навчального плану як засіб всебічного розвитку дитини


Скачати 109.37 Kb.
НазваВаріативний компонент навчального плану як засіб всебічного розвитку дитини
Дата11.04.2013
Розмір109.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Гаряча С.А., завідуюча лабораторією

дошкільної та початкової освіти,

Добровольська Л.Н., методист

Варіативний компонент навчального плану як засіб

всебічного розвитку дитини

Зміна ідей, світових технологій значно швидша, ніж зміна суспільства, тому перед освітою постає важливе завдання: готувати інноваційну людину, яка здатна нестандартно мислити, творити і діяти. Здатність людини до змін і до їх творення дасть можливість конкурувати у європейському просторі.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України за № 572 від 10.06.2011 р. «Про Типові навчальні плани початкової школи» загальноосвітні навчальні заклади складають робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів.

У методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки України відзначено, що повноцінність початкової загальної освіти забезпечується реалізацією, як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

У Державному стандарті початкової загальної освіти визначено зміст початкової загальної освіти, який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Тому перед початковою школою стоять важливі завдання:

 • зберегти або відновити духовне здоров’я та емоційне благополуччя кожної дитини;

 • дати дітям максимально різносторонню освіту, допомогти їм зорієнтуватися у різних областях культури і знайти сфери власних інтересів;

 • навчити дитину вчитися, самостійно здобувати нові знання та уміння;

 • розвивати інтелектуальні здібності учня, його мислення, мовлення, пам’ять, увагу, уяву;

 • допомогти дитині найповніше реалізувати свій творчий потенціал, розкрити свою індивідуальність;

 • озброїти дитину навичками, які необхідні у повсякденному житті; виростити його майстром, здатним братися за будь-яку справу.

У варіативній складовій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові консультації.

Особливістю початкової школи є те, що діти до неї приходять із неоднаковим ступенем підготовки до навчання, різним соціальним досвідом. Тому вчителі початкової ланки мають допомогти кожній дитині адаптуватися до нових умов, розпізнати і допомогти розвинути природні задатки, реалізувати її здібності і створити умови для індивідуального розвитку школяра.

Як свідчить практика, система освіти окремих районів області інертна і навіть консервативна, тому відстоюючи своє небажання визнавати вимоги часу та посилаючись на брак державних коштів, відділи освіти не використовують години, відведені Типовим навчальним планом, на варіативну складову у початковій ланці.

Значну увагу Обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників приділяє ефективному використанню годин варіативної складової. Лабораторією дошкільної та початкової освіти проведено ряд семінарів для методистів, які відповідають за початкову ланку навчання, та керівників районних (міських) методичних об’єднань учителів початкових класів, під час яких розглядались питання раціонального використання варіативної складової, зокрема, курсів за вибором.

У процесі системного впровадження варіативної складової розвиваються важливі елементи дидактичної евристики – орієнтація на індивідуальну освітянську траєкторію кожного учня, забезпечення дитячої творчості і допомога у її розвитку.

Варіативна складова надає можливості для створення індивідуально орієнтованих навчальних технологій, що забезпечували б умови реалізації освітніх траєкторій кожного учня. Визначення курсу за вибором для конкретного класу здійснюється з обов’язковим урахуванням побажань батьків шляхом обговорення на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу.

Використовувати для вивчення можна тільки ті курси, які мають відповідний гриф Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України (Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи. / Упор.: Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль : Мандрівець, 2009, 2010, 2011).

«Риторика», 1—4 роки навчання, авт. Науменко В.О., Захарійчук М.Д.

«Зарубіжна література», 2—4 класи, авт. Мовчун А.І.

«Поетика», 1—4 класи, авт. ІІетровська Т.В.;

«Елементи геометрії», 3—4 класи, авт. Седеревічене А.О, Нивидома Л.І.;

«Азбука споживача», 1—2 роки навчання, авт. Бородачова Н.В., Лаврентьєва Г.І.;

«Основи споживчих знань», 1—4 класи, авт. Гільберг Т.Г., Довгань А.П., Капіруліна T.JI. та ін.

Початковий курс економічних знань «Цікава економіка», авт. Кашуба Л.В.;

«Права дитини», для 1—4 класів, авт. Мовчун А.І., Харсіка Л.І;.

«Кроки до інформатики. Шукачі скарбів», 2—4 класи, авт. Коршунова O.B.

«Сходинки до інформатики», 2—4 клас, авт. Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я.

«Основи комп’ютерної грамотності», авг. Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.

«Хореографія», 1—4 класи, авт. Тараканова О.П.

Разом з тим звертаємо увагу на новостворені курси за вибором.

«Дорога в дивосвіт», 1-4 класи, автор Поліщук H.A.

Метою програми «Дорога в дивосвіт», є формування в учнів системи наукових знань, поглядів, переконань, які закладають основи відповідального та дієвого ставлення до навколишнього природного середовища.

Програма курсу «Дорога в дивосвіт» враховує наступно-перспективні зв’язки між дошкіллям і початковою ланкою загаль-ноосвітньої школи та охоплює такі змістовні лінії «Жива природа», «Нежива природа», «Пори року», «Рідний край», «Природа — середовище життя організмів», «Охорона природи», «Людина і природа».

Зміст курсу передбачає органічне поєднання реалізації навчальних, розвивальних і виховних завдань початкової школи шляхом залучення учнів до роботи на екологічній стежці.

Зміст курсу максимально адаптований до вікових можливостей, особливостей та інтересів молодших школярів. Він охоплює завдання, що сприяють розвитку мислення дитини, спостережливості, самостійності, активності; виробленню елементарних умінь, необхідних для участі у соціально-корисних справах; враховують потреби дитини в комунікації, дослідженні навколишнього середовища, художньому вираженні своїх почуттів.

Програма інтегрує екологічні знання в освітній простір навчальних предметів інваріантної та варіативної складової навчальних планів.

«Російська мова», 2-4 класи, автори Ґудзик І.П., Лапшина І.М.

Провідною метою варіативного початкового курсу російської мови є формування та розвиток у молодших школярів комунікативної компетентності, навичок толерантного міжетнічного спілкування з представниками інших національних культур, носіями інших мов, долучення дітей до російської культури.

Основну увагу слід звертати на слухове сприймання усного мовлення, з орієнтуванням на теми, доступні життєвому досвіду дітей 7-10 років; на формування читацької самостійності молодших школярів, закріпленню навичок роботи з дитячою книгою. Разом з тим доцільно розширювати уявлення школярів про культуру, традиції народів, які живуть в Україні; формувати і розвивати вміння дотримуватися правил мовленнєвої і немовленнєвої поведінки, іцо мають національні особливості, уміння брати участь у видах соціальної практики, які характеризують культурну своєрідність етнічних груп.

Вивчення курсу російської мови передбачає вирішення таких навчальних завдань.

― формування і розвиток комунікативних можливостей молодших школярів (сприйняття і відтворення усних і письмових висловлювань, а також їх самостійна побудова);

― засвоєння учнями елементарних знань про мовні одиниці різних рівнів, походження і розвиток мов, їх ролі в житті людини і суспільства;

― збагачення і активізація лексичного запасу учнів, засвоєння норм російської літературної мови;

― розвиток читацьких інтересів школярів, закріплення навичок роботи з дитячою книгою;

― накопичення та використання лінгвонародознавчих знань для формування умінь налагоджувати взаємодію з оточенням.

Початковий курс російської мови побудовано з урахуванням принципу інтеграції навчального змісту та різних видів діяльності учнів. Кожний урок російської мови передбачає системну роботу над усіма видами мовленнєвої діяльності учнів, узгоджене навчання нормативної мови і читання, систематичне використання культурологічних текстів для слухання та читання, побудови усних та письмових висловлювань.

Програмою передбачено використання комплексів вербальної та невербальної діяльності школярів відповідно до їхніх вікових особливостей.

«Народна вишивка», 2-4 класи, автор Свінціцька Л.М.

Метою програми «Народна вишивка» є формування компетентностей особистості засобами мистецтва вишивки: пізнавальної, практичної, творчої, комунікативної, соціальної.

У процесі навчання діти оволодівають комплексами знань, умінь і навичок роботи з різними матеріалами, видами швів та технік ручної вишивки; отримують відомості з графічної грамоти; вчаться планувати роботу, правильно розташовувати візерунки. Вишивання дає широкі можливості для реалізації творчих задатків особистості (побудова найпростіших власних схем вишивок, добір матеріалів, розкрій заготовок, композиційне та кольорове вирішення узору чи зображення, інтеграція видів вишивальних швів). Діти заохочуються до висловлення почуттів, вражень від вишиванок майстрів, аргументування свого вибору візерунка, коментованого аналізу своїх виробів. У рамках курсу ведеться проектувальна діяльність з пошуку матеріалів фольклорних, авторських творів про вишивку, проведення свят на основі зібраних матеріалів; створюється добірка схем-вишивок, відомостей про майстрів світлин, вишиванок.

Зміст предмета має певні визначені цілі:

― дослідження спільних ознак та етнографічних особливостей у вишивці різних регіонів України та свого краю;

― повідомлення початкових відомостей про галузь «вишивання», матеріали, приладдя, необхідні для праці;

― формування трудових умінь і навичок, прищеплення елементів трудової культури;

― виховання працелюбності, старанності, охайності, економності, поваги до традицій українського народу;

― сприяння розвитку творчих задатків, пізнавального інтересу, художнього смаку, творчої уяви.

Розмаїття вишивок класифіковане за технікою вишивання: гладь, хрестик, мережка, гаптування, вишивання бісером; орнаментальними мотивами: геометричні, зооморфні, рослинні; кольорами: гармонійні — контрастні, теплі — холодні. Діти отримують відомості про символічне значення орнаментів, кольорів, враховують їх у проектуванні й виготовленні виробу. Особливістю програми є її зв’язок з сучасним дизайном (виготовлення предметів побуту, аксесуарів, оздоблення одягу тощо).

Предмет має чітко виражену практичну спрямованість. Його зміст не дублює програмний матеріал з трудового навчання, а розширює, поглиблює відомості про роботу з вишивкою. В побудові розділів курсу простежується певна циклічність, з року в рік повторюються окремі назви розділів, проте вони вміщують нові поняття, процеси, складніші від попередніх.

«Програма морально-етичного виховання учнів у початковій школі», 1-4 класи, автор Слотвинська Л.М.

Основною метою курсу «Програма морально-етичного виховання учнів у початковій школі» є формування в дітей потреби до пізнання навколишнього світу і людини в ньому, як соціальної істоти, а також формування почуття відповідальності за виконання певних завдань та зобов’язань, готовності самостійно вирішувати проблеми, мати власну думку і вміння відстоювати її; розвиток образного і логічного мислення учнів, їх усестороннього і гармонійного розвитку; виховання найкращих почуттів; здійснення морально-етичного, патріотичного, естетичного виховання.

Програма передбачає створення передумов для усвідомленого сприйняття та засвоєння соціальних та морально-правових норм, історичних, національних та культурних традицій українського народу.

Курс передбачає розвиток спостережливості, мислення, уяви, пам’яті, самостійності, творчості та активності учнів. Диференціація та індивідуалізація виховного аспекту у даному курсі враховує виховні, духовні, психологічні, соціальні, інтелектуальні процеси розвитку дитини, її погляди на пізнання світу та його охорону, стимулювання активності та розвиток творчої індивідуальності.

Бесіди, виховні заходи, свята, передбачені змістом зазначеної програми, мають культивувати найкращі риси української ментальності: працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, патріотизму, любові до рідної землі, своєї історії, мови тощо.

Варіативний компонент представлений різними напрямами, які задовольняють потреби кожної дитини:

побудова цілісної картини світу, де людина живе у гармонії із собою та суспільством («Азбука гармонії і духовної краси»)

 • формування християнських моральних чеснот, духовно-моральний розвиток дітей («Основи християнської етики» для 1-4 класів, розроблений авторським колективом під загальною редакцією Жуковського В.М. та «Християнська етика в українській культурі» для 1-4 класів, автори Ігумен Лонгин (Чернуха), Бєлкіна Е.В);

 • розвиток інтелектуального потенціалу молодших школярів, розширення їх кругозору, активізація пізнавальної активності, уміння знаходити нестандартні вирішення проблемних питань, стимулювання мислення дітей, («Логіка», 2, 3, 4 класи, авт. Митник О.Я.; «Розвиток продуктивного мислення учнів 14 класів», авт. Гісь О.М.);

 • високий рівень культури слова, спілкування, поведінки («Основи красномовства») ;

 • формування економічної культури молодшого школяра, оволодіння елементарними навичками моральної поведінки в умовах ринку («Початок сучасної економіки»);

 • пізнання дитиною себе («Розвиток творчих здібностей»);

 • розвиток мислення і мовлення, художнього смаку, почуттів дитини, уміння емоційно сприймати і відображати сутність вчинків героїв, забезпечення особистісного художньо-естетичного розвитку учнів, формування комплексу художніх компетенцій, виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн («Абетка театрального мистецтва», 1-4 класи, автор Петренко Л.Б.; «Основи театральної грамоти», автор Самсоненко Л. М.);

 • формування сталих, екологічно врівноважених звичок і способу повсякденного життя, здатності до сприйняття добра, справедливості і краси навколишнього світу; гармонізація внутрішнього світу молодшого школяра з соціальним і природним середовищем, у якому він знаходиться, раціональне ставлення до використання ресурсів планети, їх свідоме заощадження («Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета», 3-4 класи, авт. Пометун О.І., Онопрієнко О.В., Цимбалару А.Д.);

 • («Сходинки до вершин мудрості»);

 • формування в уяві учнів цілісної картини культурного простору Черкаського краю, потреби до пізнання минулого та його сьогодення, дослідження екологічних змін у рідному довкіллі, знайомство з історичними пам’ятками та заповідними місцями («Моя Черкащина»);

 • оволодіння вміннями роботи з персональним комп’ютером, розвиток у молодших школярів здібностей спостерігати, порівнювати, виокремлювати ознаки, виконувати операції аналізу, синтезу, узагальнення, конкретизації; формування алгоритмічного мислення («Сходинки до інформатики») тощо.

Отже, учні початкової школи мають можливість набути достатнього особистого досвіду культури спілкування і співпраці у різних видах навчальної діяльності, самовираження у творчих видах завдань, оволодіння загальнонавчальними та цільовими компетентностями.

Впроваджуючи в початкових класах курси за вибором, слід дотримуватися вимог «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.2.008-01) щодо гранично допустимого тижневого навантаження учнів початкових класів. Визначені курси варіативної складової зазначаються в розкладі уроків після предметів інваріантної частини навчального плану.

Крім курсів за вибором, одну годину варіативної складової варто використати для індивідуальної роботи, як із дітьми, що потребують корекції знань, умінь і навичок, так і з обдарованими дітьми для повного розкриття їх творчого потенціалу, таланту та можливостей.

Тільки органічне поєднання інваріантної та варіативної складових сприятиме розвитку особистісного досвіду учнів, їх творчої активності, формуванню ціннісного ставлення до дійсності.

Чим раніше людина навчиться жити у гармонії з собою і навколишнім світом, використовуючи всі творчі можливості і приклавши мінімум зусиль, тим більше надії, що у житті вона буде успішною.

Схожі:

Гарна мова запорука всебічного та гармонійного розвитку дитини
Берегти, плекати мову треба змалку, бо добре відомо: чим багатший словниковий запас людини, тим краще її мовленнєвий розвиток
ПЛАН І. Вступ >ІІ. Дидактичні ігри важливий засіб успішного засвоєння...
Дидактичні ігри – важливий засіб успішного засвоєння учнями математичних знань, умінь і навичок
Питання громадянської компетенції
Сьогодення ставить перед нами завдання з зовсім іншими підходами, до всебічного розвитку дитини, підвищенні рівня громадянської освіченості...
Правове виховання в дошкільному навчальному закладі
Ралізація прав дитини є основною умовою її всебічного розвитку, життєвого благополуччя, у правовиховній роботі з дошкільниками дуже...
Тема роботи
Проектом; проаналізувати Шаблон плану навчального проекту; розпочати роботу над розробкою Плану власного навчального проекту; ознайомитися...
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО ТРЬОХ РОКІВ...
Розвиток дитини в перинатальний період. Дородові матриці. Пологи. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини. Рефлекси,...
ОСНОВНІ НАПРЯМИ соціальної політики на період до 2015 року
Конституцією України економічних, соціальних і трудових прав громадян, всебічного розвитку людського та трудового потенціалу, високого...
Процедури контролю якості навчального процесс
Організація контролю за якістю навчально-виховного процесу проводиться згідно річного плану роботи ліцею на основі плану, графіків...
1. Грунтові ресурси світу. Грунтові ресурси України Тема Фітоценоз як компонент біогеоценозу
Грунт — основний компонент наземних екосистем, що утворився протягом геологічних епох в результаті постійної взаємодії біотичних...
Перелік програм варіативної складової робочого навчального плану...
Перелік програм варіативної складової робочого навчального плану з історії, рекомендованих до використання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка