ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН Документознавство. Діловодство


Скачати 339.38 Kb.
НазваПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН Документознавство. Діловодство
Сторінка2/4
Дата08.04.2013
Розмір339.38 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4

Архівознавство

 1. Об’єкт, предмет і завдання архівознавства як науки.

 2. Методи, принципи та джерельна база сучасного архівознавства.

 3. Поняття «архівна система», її основні види.

 4. Система архівних установ України, її структура та мережа. Центральні державні архівні установи України.

 5. Поняття про Національний архівний фонд України. Формування, склад і структура Національного архівного фонду України.

 6. Основні завдання, принципи і критерії експертизи цінності документів.

 7. Діяльність експертних комісій: завдання та функції.

 8. Діяльність державних архівів у системі архівних установ. Організація, структура та діяльність виробничих підрозділів архіву.

 9. Архівне описування: поняття, види. Принципи і методи архівного описування.

 10. Поняття про облік архівних документів. Принципи обліку архівних документів.

 11. Потреби в архівній інформації та групи її споживачів. Основні напрями та форми використання архівної інформації.

 12. Архівна справа часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

 13. Литовська метрика. Етапи та принципи формування Литовської метрики.

 14. Коронна метрика. Руська (Волинська метрика).

 15. Магістратські архіви.

 16. Організація архівної справи на Лівобережній Україні у XVIII ст.

 17. Архів Коша Нової Запорозької Січі.

 18. Магнатські та шляхетські архіви XVII – кінця XVIII ст.

 19. Діяльність Київської археографічної комісії та організація Центрального архіву давніх актів у Києві.

 20. Діяльність Харківського історико-філологічного товариства та створення Харківського історичного архіву.

 21. Документальні колекції науково-історичних товариств в Україні ХІХ – початку ХХ ст. Приватні наукові архіви.

 22. Архівна справа Галичини. Архів міста Львова.

 23. Організація воєнно-історичного архіву Київського військового округу.

 24. Архіви та архівна справа доби Української революції 1917-1920 рр.

 25. Діяльність археографічної комісії Центрального архівного управління (ЦАУ) УСРР (1929-1930 рр.).

 26. Архіви УРСР у роки Другої світової війни.

 27. Розбудова мережі архівних установ в Україні у 1945-1991 рр.

 28. Основні напрями архівного будівництва в незалежній Україні.

 29. Документальні колекції науково-історичних установ і товариств в Україні XIX – початку XX cт.

 30. Приватні наукові архіви в Україні XIX–XX cт.


Література


 1. Архівознавство: Підручник для студентів іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я.С.Калакури, І.Б.Матяш. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.:КМ Академія, 2002. – 356 с.

 2. Архівознавство: Підручник для студентів іст. ф-тів вищ. навч.
  закладів України / За заг. ред. Я.С.Калакури, І.Б.Матяш. - 2-е вид., випр. і доп. - К.: КМ Академія, 2002. - 356 с.

 3. ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення.

 4. Інструкція про порядок відбору та передачі секретних документів на архівне зберігання, затв. Наказом Державного комітету Укараїни з питань державних секретів та технічного захисту інформації та Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 3 березня 1997 р. № 25/7 // Діловодство. Інструкції. Типові положення: Збірник нормативних документів (із змінами і доповненнями за станом на 1 вересня 2003 року). – Х., 2003. – С. 82-89.

 5. Крайская З.В., Челлини З.В. Архивоведение: Учебник. - М., 1996. – С.183-222.

 6. Крайская З.В., Челлини Э.В. Архивоведение: Учебник для сред. Спец. учеб. заведений. – М.: Норма, 1996. – 221 с.

 7. Краткий словарь архивной терминологии.— М.; Л., 1968.— 58 с.

 8. Мотылев В.М. Старение научно-технической литературы. – Л., 1986. – 159 с.

 9. Нариси з історії архівної справи в Україні: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України.— К., 2001.— 567 с.

 10. Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України (20 жовтня 1995 р.) // Архіви України.— 1995.— № 4—6.— С.5—6.

 11. Порядок віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання та зберігання, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1739 // Діловодство. Інструкції. Типові положення: Збірник нормативних документів (із змінами і доповненнями за станом на 1 вересня 2003 року). – Х., 2003. – С. 77-78.

 12. Порядок державної реєстрації документів Національного архівного фонду, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1739 // Діловодство. Інструкції. Типові положення: Збірник нормативних документів (із змінами і доповненнями за станом на 1 вересня 2003 року). – Х., 2003. – С. 74-77.

 13. Порядок утворенння та діяльності експертних комісій з визначення цінності документів, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1739 // Діловодство. Інструкції. Типові положення: Збірник нормативних документів (із змінами і доповненнями за станом на 1 вересня 2003 року). – Х., 2003. – С. 70-74.

 14. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”// Офіційний вісник України. – 1998. – № 48. – Ст.1764.

 15. Примірне положення про архів (архівний підрозділ), об’єднання громадян підприємства, установи, організації, заснованих на колективній та приватній формах власності. (Схвалений Методичною комісією Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 13 листопада 1996 р. № 7). Лист Головархіву України від 22 листопада 1996 р. № 01—675.

 16. Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2002. -№11.- Ст.81.

 17. Про затвердження інструкцій про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави: Постанова Кабінету Міністрів України // Офіційний вісник України. - 1998. - № 48. - Ст.1764.

 18. Про інформацію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. -1992.-№48.-Ст.650.

 19. Руководство по обеспечению сохранности документов. Пособие для работников архивов.— Ленинград: Наука, 1978.—120 с.

 20. Сергазин Ж.Ф. Основы обеспечения сохранности документов. Учеб. пособие.– М., 1986.– 74 с.

 21. Соляник А.А. Документні потоки та масиви: Навчальний посібник / Харк. держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2000. – 112 с.

 22. Теория и практика архивного дела в СССР / Под ред. Ф.И.Долгих и К.И.Рудельсон.— 2-е изд., перераб. и доп. Учебн. для вузов.— М.: Высш. шк., 1980.— 343 с.

 23. Терешин В.И. Документные фонды: Учебн. пособ. / МГУК. – М., 1997. – 74 с.

 24. Типове положення про державний архів області, міст Києва та Севастополя, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1998 р № 989.

 25. Типове положення про експертну комісію державного і комунального підприємства, установи та організації, затв. Постановою Кабінету Міністрів Укараїни від 29 січня 2003 р. № 16 // Діловодство. Інструкції. Типові положення: Збірник нормативних документів (із змінами і доповненнями за станом на 1 вересня 2003 року). – Х., 2003. – С. 79-81.

 26. Хенсен С. Архіви, особові фонди та рукописні зібрання. До правил уніфікованої каталогізації архівних та рукописних документів /пер. з рос. Л.В.Шаріпової // Національна архівна інформаційна система "Архівна та рукописна україніка" і комп’ютеризація архівної справи в Україні : Сучасний стан та перспективи: Зб.наук.праць.— К., 1996.— С. 225—239.Iнформатика. Ком’ютерні мережі.

 1. Iнформатика як наука.

 2. Особливості поняття «інформація» у різних галузях науки.

 3. Природа інформації та схеми її класифікації.

 4. Роль інформації в економічній та управлінській діяльності.

 5. Iсторiя розвитку обчислювальної технiки. Характеристика рiзних поколiнь ЕОМ.

 6. Основнi етапи розв'язування прикладної задачi з використанням ЕОМ.

 7. Конфігурація персонального комп’ютера.

 8. Види та характеристика периферійних пристроїв.

 9. Організація зберігання даних на дисках. Фізична та логічна організація даних.

 10. Призначення та характеристика операційних систем.

 11. Опрацювання iнформацiї. Кiлькiсть iнформацiї. Одиницi вимiрювання iнформацiї.

 12. Форми i способи передачi iнформацiї. Носiї iнформацiї.

 13. Методи класифікації та кодування iнформацiї та даних.

 14. Поняття алгоритму, його властивостi та способи подання. Виконавець алгоритму.

 15. Види інформаційних систем та технологій.

 16. Класифікація та характеристика програмного забезпечення.

 17. Призначення та характеристика комп’ютерних мереж.

 18. Топологія комп’ютерних мереж.

 19. Архітектура «клієнт-сервер»: варіанти її реалізації, переваги та недоліки.

 20. Характеристика, призначення та завдання мережевих технологій.

 21. Функції адміністратора бази даних та адміністратора мережі.

 22. Поняття банку даних, його компоненти та функції.

 23. Класичні та сучасні моделі представлення даних.

 24. Класифікація, характеристика та можливості СКБД.

 25. Архівування інформації. Способи архівування.

 26. Класифікація та характеристика комп’ютерних вірусів. Антивірусні програми.

 27. Системи та технології опрацювання текстової інформації.

 28. Системи та технології розпізнавання тексту та роботи з графiкою.

 29. Системи опрацювання табличних даних.

 30. Характеристика інтегрованих пакетів прикладних програм.


Література

 1. Microsoft Excel XP.–Харків: ФОЛИО, 2006.–504с..

 2. Александров В.В. Диаграммы в Excel/ кракое руководство.:–М.: Издательский дом"Вильямс", 2004.–160с.:ил.

 3. Аналіз данных в Excel. Просто как дважды два / П. Корнелл; пер. с англ.– М.: Эксмо, 2006.–224с.:ил.–(Просто как дважды два).

 4. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посіб­ник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: КНЕУ, 2001. – 214 с.

 5. Беспалов В.М.та ін. Інформатика для економістів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.–К.: ЦУЛ, 2003.–788с.

 6. Бизнес-информация Дженкинс А., Витцель М. Информационные технологии в бизнесе / Под ред. М. Желены. – СПб: Питер, 2002. – 1120с.: ил. – (Серия «Бизнес-класс»).

 7. Васильев А., Андреев A. VBA в Office 2000: Учебный курс. - СПб: Питер, 2000. 4. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.П. Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 2001.

 8. Галузинський Г.П., Гордієнко А.М. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 224 с.

 9. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посіб.–8-ме оновл. вид.–Львів: Деол, СПД Глинський, 2005.–296с.

 10. Глушаков С.В., Сурядний А.С.Персональний комп'ютер.–Харків: Фоліо, 2005.–509с.

 11. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Microsoft Excel XP/ Худож.-оформитель А.С.Юхтман.–Харьков: Фолио, 2006.–509с.–(Учебный курс).

 12. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер для учителя.–Харьков: Фолио, 2003.–507с.–(Учебный курс).

 13. Годин В.В., Корнеев И.К. Информационное обеспечение упраленческой деятельности. Учебник. – М.: Мастерство, Высшая школа, 2001. – 240с.

 14. Голинищев Э.П., Клименко И.В. Информационное обеспечение систем управления. Серия “Учебники и учебные пособия”. Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 352с.

 15. Гончаров А.Я. Access 2003. Самоучитель с примерами–М.: КУДИ-ОБРАЗ, 2004.–272с.

 16. Гриценко В.И, Паньшин Б.Н. Информацинная технология в организационному управлении // Новые информационные технологи. – К., 1993. – с.14 – 29.

 17. Гужва В.М. Інформаційні системи та технології на підприємствах: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 400с.

 18. Гутгарц Р. Д. Информационные технологии в управлении кадрами, Под ред. д.ф.м.н.проф. В. А. Пархомова. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 235с.

 19. Дибкова Л.В. Інформатика та комп′ютерна техніка: навч. посібник. / Л.М, Дибкова, Міністерство освіти і науки України. – 2-ге вид. перероб, доп. – К.:Академвидав, 2007. – 416 с.

 20. Диго СМ. Проектирование и использование баз данных. - М.: Финансы и статистика, 1995.

 21. Дригалкин В.В. HTML в примерах. Как создать свой Web-сайт. Самоучитель.–М.: Издательский дом "Вильямс", 2006.–192с.:ил.

 22. Емелина Е.И. Основы программирования на языке Паскаль.–М.: Финансы и статистика, 2005.–208с.:ил.

 23. Зацеркляний М.М., Мельников О.Ф., Струков В.М. Основи комп′терних технологій для економістів: Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2007. – 672с.

 24. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере / Под ред. Н.В. Макаровой. - 3-е изд., перераб. - М.: Финансы и статистика, 2000.

 25. Информатика: Учебник / Под ред. Н.В. Макаровой. - 3-е изд., перераб. - М.: Финансы и статистика, 2001.

 26. Іванов В.Г., Карасюк В.В., Гвозденко М.В. За ред.. Іванова В.Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 328с.

 27. Іванов И.Г. та ін. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Навч. полб./В.Г.Іванов, В.В.Карасюк, М.В.Гвозденко; За заг. ред. В.Г. Іванова.–К.: Юрінком Інтер, 2005.–328с.: іл..–Бібліогр.: С.320-322.

 28. Інформатика: Комп′ютерна техніка. Комп′ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 704с.

 29. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник/ Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. та ін.. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. – 407с.

 30. Інформаційні системи та технології в економіці: Посібник для студентів навчальних закладів/ За редакцією В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 544с. (Альма-матер)

 31. Компьютерные системы и сети: Учеб. пособ. / Под ред. В.П. Косарева и Л.В. Еремина. - М.: Финансы и статистика, 1999.

 32. Коуров Л.В. Информационные технологи. – МН.: Амалфея, 2000. – 192с.

 33. Кошелев М.В., Юргелянис Ю.С. Информационные системы будущого // Современные проблемы информатизации в проектировании и телекоммуникациях: Сб. трудов. Вып. 12 / Под ред. д.т.н., проф. О.Я.Кравца. – Воронеж: "Научная книга", 2007. – 136с. (257-392).

 34. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. - М., 1996.

 35. Левин Дж. Р., Бароди К., Левин-Янг М. Internet для «чайников »: Пер. с англ. - 3-е изд. - Киев: Диалектика, 1996.

 36. Локальные вычислительные сети. В 3-х кн. / Под ред. СВ. Назарова. - М.: Финансы и статистика, 1995.

 37. Матвієнко О.В., Цивін Н.М.. Інформаційний менеджмент. Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2007. – 200с.

 38. Молодцов В.А., Рыжикова Н.В., Головко Т.Г.Репетитор по информатике.–Ростов н/Д.: Изд.-во "Феникс", 2006.–480с. (Серия "Абитуриент").

 39. Назаров СВ., Мельников П.П. Программирование на MS Visual Basic. - М.: Финансы и статистика, 2001.

 40. Нанс Б. Компьютерные сети: Пер. с англ. - М.: Восточная книжная компания, 1996.

 41. Нужний Є.М. Вступ до інформаційних технологій.: Навч. посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 178 с.

 42. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организаций и информационные технологии. - М.: Финансы и статистика, 1997.

 43. Орлов П.І., Луганський О.М. Інформаційні системи та технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі: науково-практичний посібник. – Донецьк: Альфа-прес, 2004. – 292с.

 44. Основи інформаційних систем: навч. Посібник / В.Д. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва. – 2-ге вид., перероб., доповнене. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.: іл..

 45. Пакеты программ офисного назначения / Под ред. СВ. Назарова. - М.: Финансы и статистика, 1997.

 46. Практикум по інформатике. Електронный тренінг.– Современный гуманитарный университет.

 47. Практикум по экономической информатике: Учеб. пособ. - Ч. 1 /Под ред. Е.Л. Шуремова, Н.А. Тимаковой, Е.А. Мамонтовой. - М.: Перспектива, 2000.

 48. Рамський Ю.С., Цибко Г.Ю. Проектування й опрацювання баз даних: Посібник для вчителів.–2-ге вид. перероб. і доп.–Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2005.–116с.

 49. Рыжиков Ю.И. Решение научно-технических задач на персональном компьютере.–СПб.: КОРОНА принт, 2005.–272с.

 50. Саак А.Є., Пахомов Е.В., Тюшняков В.Н. Информационные технологии упраления: Учебник для вузов. 2-е издание (+ СД) – СПб: Питер, 2008. – 320с.

 51. Сендзюк М.А. Інформаційні системи в державному управлінні: Навчальний посібник. – К.КНЕУ, 2004. – 339с.

 52. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г.Специальная информатика: Учебное пособие.–М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 2001.–480с.

 53. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Занимательное программирование: Visual Basic: Книга для детей, родителей и учителей.–М.: АСТ–ПРЕСС КНИГА: Инфорком-Пресс, 2002.–320с.

 54. Следзінський І.Ф., Василенко Я.П. Основи інформатики. Посібник для студентів.–Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2003.–160с.

 55. Сявавко М.С.Основи економічної інформатики.: навч. посіб./ М.С. Сявавко, Т.В Пасічник. – Львів: Магнолія Плюс, 2006. – 236с.

 56. Таили Э. Безопасность персонального компьютера: Пер с англ. - Минск: ООО «Попурри», 1997.

 57. Уолл Дэвид и др. Использование World Wide Web: Пер. с англ. - Киев: Диалектика, 1997.

 58. Фетісов В.С. Автоматизоване робоче місце менеджера: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 390с.

 59. Фридман А.Л. Основы объектно-ориентированной разработки программных систем. - М.: Финансы и статистика, 2000.

 60. Хансен Г., Хансен Дж. Базы данных. Разработка и управление: Пер. с англ. - Бином, 1999.

 61. Хеслоп Б., Боденк A. HTML - с самого начала: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 1997.

 62. Хромцов П.Б. Лабиринт Internet: Практическое руководство. - М.: ЭЛЕКТРОИНФОРМ, 1996.

 63. Экономическая информатика: Учебник / Под ред В.В. Евдокимова. - СПб.: Питер, 1997.

 64. Юринець В.Є., Крупка М.І., Юринець Р.В. Автоматизовані інформаційні системи у фінансах: Навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 328с.

 65. Юринець В.Є., Юринець Р.В. Інформаційні системи управління персоналом, діловодства і документообігу: Навчальний посібник, – Львів: “Тріада Плюс”, 2008. – 628с.

1   2   3   4

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Вони відбуватимуться у формі тестування і містять запитання з навчальних дисциплін циклу фундаментальної підготовки та дисциплін...
Питання на екзамен з курсу «Політична психологія»

КУРСОВА РОБОТА
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з предмета "Діловодство" (для студентів третього курсу спеціальності 02010501...
Питання на екзамен
Закон України та офіційні визначення понять “інформація”. Основні види інформації
Державний стандарт професійно-технічної освіти
У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство
Питання на екзамен з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Сутність концепції вартості грошей у часі. Операції нарощування та дисконтування
Питання на екзамен з предмета «Історія України»
Дискримінація української національної ідентичності в Російській імперії. Валуєвський циркуляр та Емський указ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Методичні вказівки щодо написання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра за напрямом підготовки 0201 «Культура» професійним спрямуванням...
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Державний екзамен є комплексним, включає навчальні матеріали системоутворюючих нормативних дисциплін природничо-наукової, професійної...
«Харківський авіаційний інститут» О. О. Карпенко, М. М. Матліна СУЧАСНЕ...
Карпенко О. О. Сучасне діловодство : навч посіб. / О. О. Карпенко, М. М. Матліна. – Х. Нац аерокосм ун-т «Харк авіац. ін-т», 2009....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка