ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН Документознавство. Діловодство


Скачати 339.38 Kb.
НазваПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН Документознавство. Діловодство
Сторінка1/4
Дата08.04.2013
Розмір339.38 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН
Документознавство. Діловодство.

 1. Документознавство як наука. Поняття «документ», його призначення і основні характеристики.

 2. Документування як процес. Способи, принципи і правила документування.

 3. Основні властивості, ознаки і функції документа.

 4. Носії інформації, їх типи. Особливості електронних документів. Співвідношення понять «документ», «інформація», «інформаційне середовище».

 5. Поняття «Достовірність документа». Оригінал, копія і дублікат документа.

 6. Розвиток формуляру документа. Формуляри документів різних видів. Формуляр і бланк документа.

 7. Системи документації. Цілі і принципи систематизації документів.

 8. Принципи класифікації документів.

 9. Поняття «видання». Співвідношення понять «видання» та «документ». Атрибути видання. Класифікація видань.

 10. Погодження, затвердження і виконання документа. Види і призначення печаток. Особливості датування документів.

 11. Державні стандарти в галузі документознавства.

 12. Види організаційно-правових документів і їх особливості.

 13. Види розпорядчих документів, їх специфіка.

 14. Особливості і види інформаційно-довідкових документів.

 15. Ділові листи, їх типологія і особливості функціонування.

 16. Служби документаційного забезпечення управління: організація, кадровий склад, основні напрями діяльності. Форми організації діловодства в установах.

 17. Документообіг організації, його параметри і способи оптимізації.

 18. Номенклатура справ, її формування, цілі, параметри.

 19. Принципи формування справ, складання заголовків справ. Порядок формування особової справи.

 20. Порядок проходження документів. Контроль за виконанням документів.

 21. Організація роботи з письмовими зверненнями громадян.

 22. Документний фонд: поняття, значення, принципи формування. Теорія відбору документів. Документні і архівні фонди.

 23. Уніфікація документів. Розробка типових і трафаретних текстів документів.

 24. Управління як процес. Інформаційні проблеми організації управління. Властивості управлінської інформації. Мета документування управлінської діяльності.

 25. Національний документний ресурс. Класифікація документних ресурсів за їх місцем у документному процесі. Інформаційні ресурси в умовах сучасних ринкових відносин.

 26. Основні принципи автоматизації у сфері ДЗУ.

 27. Основні принципи секретарської діяльності.

 28. Кадрова служба як накопичувач документованих персональних даних. Функції кадрової служби. Комплекс кадрової документації.

 29. Поняття і структура персональних даних. Приналежність персональних даних. Вимоги до обробки і передачі персональних даних.

 30. Персональна кадрова документація. Трудова книжка. Нормативні документи, що регламентують роботу з трудовими книжками.Література 1. ISO 5127-2001. “Інформація та документація. Словник”.

 2. Iнформацiя та документацiя. Базовi поняття. Термiни та визначення: ДСТУ 2392-94. - К.: Держстандарт України, 1994. – 41 с.

 3. Антоненко І.Є. Кваліфікаційні вимоги до фахівців у сфері керування документаційними процесами (досвід Австралії) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. - № 3. – С.61-63.

 4. Архипчик Ю.В. Модель обігу фондів на основі закону Бредфорда // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2001. - № 4. – С.37 – 43.

 5. Бибик С.П. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів /С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта.- К.: Вид-во "Довіра", УНВЦ "Рідна мова", 1997.- 399 с.

 6. Блюменау Д.И. Информация и информационный сервис.- Л., 1989.

 7. Ботвина Н.Д. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К., 1999.

 8. Видання. Основнi види. Термiни та визначення: ДСТУ 3017-95. - К.: Держстандарт України, 1995.

 9. Вислый.И. Вступаем в электронную эру // Мир библиографии. – 2000. - № 6. – С.14 – 19.

 10. Власов Л.В., Гладков В.Н. Секретарь - помощик руководителя.- Л.: 1989.- 108 с.

 11. Власова Г.В. Проблеми і перспективи підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. - № 1. – С.13-15.

 12. Всесвітня історія книги. Вип.1. Історія писемної та рукописної книги: Навч. посібн. / КДІК; Уклад. Г.І.Ковальчук. – К., 1995. – 63 с.

 13. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закладів. – 2-е вид. – К.: А.С.К., 2000. – 173 с.

 14. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. - К.: Сталкер, 1997.- 349 с.

 15. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання . – К., 2000.

 16. Гордукалова Г.Ф. Документальный поток социальной тематики как обьект библиографической деятельности: Учебн. пособ.- Л., 1990. – С.5-23, 43-70, 99-102.

 17. Дiловодство й архiвна справа. Термiни та визначення понять: ДСТУ 2732:2004. - К.: Держстандарт України, 2005. – 31 с.

 18. Делопроизводство и архивное дело. – М., 1998.

 19. Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3843-99. – К.: Держстандарт України, 2000. – 7 с.

 20. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови: ДСТУ 3844-99. – К.: Держстандарт України, 2000. – 8 с.

 21. Державний класифікатор управлінської документації. ДК 010-98. – К.: Держстандарт України, 1999. – 50 с.

 22. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і допов.- К.: Либідь, 2000.- 284 с.

 23. Діловодство. Інструкції. Типові положення: Збірник нормативних документів (із змінами і доповненнями за станом на 1 вересня 2003 року). – Х.:Конус, 2003. – 176 с.

 24. ДК 010-99 Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД).

 25. ДК 010-99 Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД).

 26. Документоведение и документационное обеспечение управления. Специальность 350800: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования и примерные программы дисциплин федерального компонента (циклы общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специальности) / Осн. ред. В.В.Минаев. – М.: РГГУ, 2001. – 476 с.

 27. Документознавство та інформаційна діяльність: Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”. - К., 2004.

 28. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення.-К.:ДержстандартУкраїни, 1994.- 53 с.

 29. ДСТУ 2394-94. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення.- К.: Держстандарт України, 1994.- 89 с.

 30. ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення.- К.: Держстандарт України, 1994.- 53 с.

 31. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення.- К.: Держстандарт України, 1995.- 47 с.

 32. ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Основні положення.

 33. ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови.

 34. ДСТУ 4163-2003 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів.

 35. ДСТУ 4163-2003. Уніфіковані системи документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. – К.: Держстандарт України, 2003.- 21 с.

 36. Елизаветина Т.М., Денисова М.В. Делопроизводство на компьютере. – М.: Кудиц-образ, 2001. – 251 с.

 37. Закон України "Про науково-технiчну iнформацiю" (від 25 червня 1993року № 3322, зі змінами, внесеними згідно із Законом України № 762-IV від 15.05.2003) // Правове регулювання і використання інформаційних ресурсів. Електронні документи. Зб. законів та нормативних актів / Укладачі З.І.Тимошенко. Я.О.Чепуренко. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2004. – С.31-44.

 38. Закон України “Про вищу освіту” // Голос України. – 2002. – 5 березня.

 39. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Національнийархівний фонд і архівні установи” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 11.- Ст.81.

 40. Закон України “Про державну таємницю”// Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 16. - Ст. 93. (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1079-XIV від 21.09.1999). // Урядовий кур`єр.- № 220. - 24.11.1999.

 41. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” (від 22 травня 2003 року № 851) // Правове регулювання і використання інформаційних ресурсів. Електронні документи. Зб. законів та нормативних актів / Укладачі З.І.Тимошенко. Я.О.Чепуренко. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2004. – С.76-84.

 42. Закон України “Про захист інформації а автоматизованих системах” [05.07.94 № 80/94-ВР].

 43. Закон України “Про інформаційні агентства” [28.03.95 № 74/95-ВР].

 44. Закон України “Про інформацію” (від 2 жовтня 1992 року № 3322, зі змінами, внесеними згідно з Законами України: 3 1643-ІІІ від 06.04.2000; № 3047-ІІІ від 07.02.2003; № 676-IV від 03.04.2003) // Правове регулювання і використання інформаційних ресурсів. Електронні документи. Зб. законів та нормативних актів / Укладачі З.І.Тимошенко. Я.О.Чепуренко. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2004. – С.6-30.

 45. Закон України “Про науково-технічну інформацію” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №33. – С. 843-851.

 46. Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” //Офіційний вісник України. – 2002. - № 2. – Ст.43.

 47. Закон України “Про національну програму інформатизації” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 28. – С.482-493.

 48. Закон України “Про обов‘язковий примірник документів” // Офіційний вісник України. – 1999. - № 18. – Ст.776. (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2953-ІІІ (2953-14) від 17.01.2002 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 17. – Ст. 121).

 49. Закон України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” (від 16 листопада 1992 року № 2782-XII, зі змінами, внесеними згідно із Законами N 3582-12 від 11.11.93, ВВР 1993, N 46, ст.427 N 70/97-ВР від 14.02.97 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. – № 15. - Ст.115.

 50. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 11. – Ст. 81.

 51. Закон України «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності»// Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 13. — Ст. 85 (п. 7).

 52. Закон України «Про державну таємницю» // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 16, —Ст. 93.

 53. Закон України «Про електронний цифровий підпис» // Відомості Верховної Ради. – 2003. – N 36. – С.276.

 54. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» // Відомості Верховної Ради. – 2003. – N 36. – С.275.

 55. Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 48. — Ст. 650.

 56. Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.98 // Закони України / Верховна Рада України; Ін-т законодавства. – К.: Книга, 1998. – Т. 15. – С. 134—145.

 57. Закон України «Про обов'язковий примірник документів» // Офіційний вісник України. – 1999/ – № 18. – Ст. 776.

 58. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (від 9 січня 2007 року № 537-V) // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. - Ст.102.

 59. Закон УРСР «Про мови в Українській РСР» // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1989. № 45. — Ст. 631.

 60. Зміни до Переліку типових, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів // Офіційний вісник України. – 2001. - № 45. – Ст.2034.

 61. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення: Навч. посіб. для вищ. і серед. спеціальн. навч. закладів. - Х.: Торсінг, 2001.- 384 с.

 62. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Х, 2004.

 63. Исаченкова А.И., Скорпио О.Л. Документовед как специалист и личность (по материалам социологического исследования) // Делопроизводство. – 2004. - №1. – С.60-63.

 64. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах 1-3 ступенів, затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 р. № 240 // Діловодство. Інструкції. Типові положення: Збірник нормативних документів (із змінами і доповненнями за станом на 1 вересня 2003 року). – Х., 2003. – С. 151-169.

 65. Інструкція з діловодства в районних, міських (міст обласного значення), районних у містах, відділах державної виконавчої служби, затв. наказом Міністерства юстиції України від 5 липня 1999 р. № 470/7 // Діловодство. Інструкції. Типові положення: Збірник нормативних документів (із змінами і доповненнями за станом на 1 вересня 2003 року). – Х., 2003. – С. 141-150.

 66. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об“єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 // Діловодство. Інструкції. Типові положення: Збірник нормативних документів (із змінами і доповненнями за станом на 1 вересня 2003 року). – Х., 2003. – С. 90-93.

 67. Інструкція з діловодства у Міністерстві освіти України, затв. Наказом Міністра освіти України у 1998 р. – 67 с.

 68. Калина Н.М. Информатизация как социокультурный процесс: Некоторые аспекты анализа. - Казань, 1993.

 69. Книговедение: Энциклопедический словарь/Редкол.: Н.М.Сикорский и др.- М., 1982.- 664 с.

 70. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови.- 3-тє вид., доп. і перероб.- К.: Вища шк., 1987.- 351 с.

 71. Комова М.В. Документознавство. – Х., 2001. – 121 с.

 72. Комова М.В. Документознавча термінологія. - Львів, 2003. - 167 с.

 73. Комова М.В. Українська термінографія (1948-2002):Бібліограф. покажчик. - Львів, 2003. - 110 с.

 74. Конституція України. — К., 1997.

 75. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики. – К.: Кн.. пал., 1998. – 115с.

 76. Короткий термінологічний словник із бібліотекознавства та спеціальної інформатики / Г.М. Швецова-Водка, Г.В. Сілкова, Л.О.Черепуха та ін.- К., 1998.

 77. Кузнецова Т.В. История профессии документоведа в Х1Х – ХХ в. // Делопроизводство. – 2003. - № 1. – С.74-77.

 78. Кузнецова Т.В. Специальность «Документоведение и документационное обеспечение управления» (введение в специальность) // Делопроизводство. –2002. - № 1. – С.16-19.

 79. Кузнецова Т.В.и др.Документы и делопроизводство: Справ. пособие.- М., 1991.- 270 с.

 80. Кулешов С. Про значення поняття “документ” // Бібліотечний вісник. – 1995. - № 1. – С.1-3.

 81. Кулешов С.Г., Прокопенко І.П. Управління документацією: підготовка фахівців у вищих школах за рубежем // Архіви України. – 2003. - № 1-3. – С.53-64.

 82. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник.-К.: МАУП, 2002. – 224 с.

 83. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підручник/ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова.- К., 2003.

 84. Кушнаренко Н.М. Складові змісту спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” питання методології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. - № 1. – С.15-21.

 85. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. - 5-е изд. - К.: Знання, 2004. – 459 с.

 86. Кушнаренко Н.Н.Докуметоведение: Учеб.- 2-е изд., перераб. и доп.- К.: Знання, 2000.- 459 с.

 87. Ларин М.В. Проблемы совершенствования документационного обеспечения управления в современных условиях. -http://www.document.ru/metodol/larin.asp

 88. Ларин М.В. Управление документацией и новые информационные технологии. – М.: Науч.книга, 1998. – 137 с.

 89. Лохвицкая С.Л., Тараченко Г.В. Формирование библиотечных фондов: Учебное пособие. – Л., 1999.

 90. Мануэль Кастельс. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000.

 91. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 “Уніфіковані системи документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів” / Державний комітет архівів України: УНДІАСД. – К., 2004. – 62 с.

 92. Молдаванов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів укр. мовою. - К.: Техніка, 1992.- 399 с.

 93. Морозюк І. Формування напрямів освіти документознавців // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 10. – С.27-29.

 94. Основные правила работы государственных архивов СССР / Под общ. ред. д.и.н. Ф.М.Ваганова и др.— М., 1984.— 240 с.

 95. Отле П. Библиотека, библиография, документация: Труды пионера информатики / П.Отле. – М.: ФАИР-ПРЕСС; Пашков дом, 2004. – 340 с.

 96. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посіб.- 3-тє вид., перероб. і допов. - К.: Либідь,1998.- 296 с.

 97. Палеха Ю. Основні чинники впливу на вузівську підготовку документознавців // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України; УНДІАСД. – К., 2003. – Т.11. – С.168-172.

 98. Палеха Ю.І. Управлінське документування. В 2 ч.: Навч. посібник. – К.: Європ. ун-т, 2001-2002.

 99. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – Вежа, 1994.

 100. Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затв. наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 р. № 41 // Діловодство. Інструкції. Типові положення: Збірник нормативних документів (із змінами і доповненнями за станом на 1 вересня 2003 року). – Х., 2003. – С. 100-141.

 101. Пилипенко О. Делопроизводство сквозь призму ИТ // CHIP. – 2004. – № 1. – С.66-71.

 102. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П.Складання ділових паперів: Практикум: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів. - К.: Либідь, 2002.- 240 с.

 103. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посіб. - К.: Либідь, 1999.- 240 с.

 104. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1992.

 105. Порядок ведення особових справ державних службовців в органах державної влади, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25травня 1998 р. № 731 // Діловодство. Інструкції. Типові положення: Збірник нормативних документів (із змінами і доповненнями за станом на 1 вересня 2003 року). – Х., 2003. – С. 94-99.

 106. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Правил користування послугами поштового зв‘язку” // Офіційний вісник України. – 2000. - № 41. – Ст. 1748.

 107. Постанова Кабінету Міністрів України “Про вступ України в члени Міжнародного центру наукової та технічної інформації” [16.06.93 № 460].

 108. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян органах державної влади і місцевого самоврядування, об‘єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації” // Офіційний вісник України. – 1997. - № 4. – Ст. 202.

 109. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади” // Офіційний вісник України. – 1997. - № 43. – Ст.50

 110. Постанова Кабінету Міністрів України “Про створення Національного автоматизованого інформаційного фонду стандартів” [01.02.95 № 84]

 111. Потелло Н.Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посіб. - К.: МАУП,2001.- 131 с.

 112. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. посіб. - 4-те вид., випр. - К.: МАУП,2001.- 256 с.

 113. Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затв. Постановою Кабінету Міністрів Укараїни від 17 жовтня 1997 р. № 1153 // Діловодство. Інструкції. Типові положення: Збірник нормативних документів (із змінами і доповненнями за станом на 1 вересня 2003 року). – Х., 2003. – С. 4 -51.

 114. Проект Концепції Закону України "Про основи державної інформаційної політики" // http://www.niss.gov.ua/politic/projects/vidr/work_materials_2.html

 115. Розпорядження Президента України “Про додаткові заходи щодо поліпшення інформаційної діяльності” [05.10.98 № 514/98-рп].

 116. Російсько-український словник-довідник "Порадник ділової людини". - К., 1995.- 316 с.

 117. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини. - К.: Криниця, 1999.- 199 с.

 118. Соснін О.В., Олійник О.В. Правові проблеми регулювання інформаційної діяльності//http://www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama/issue.php?s=ivtt1&issue=2002_4

 119. Справочник информационного работника / Науч.ред. Р.С.Гиляревский, В.А.Минкина.- СПб.: Профессия, 2005. – 552 с.

 120. Столяров Ю.И. Критерии эффективности библиотечного обслуживания: Учебное пособие. – Л.: Наука, 1982.

 121. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд: Учебник. – М., 1991. – 275 с.

 122. Столяров Ю.Н. Документный ресурс. – М., 2001.

 123. Терешин В.И. Библиотечное фондоведение: современное состояние проблемы. – 1998.

 124. Терешин В.И. Документные фонды: Учебное пособие. – М., 1997.

 125. Тугаєнко-Сєряк С.М. Довідник службовця. - К.: А.С.К., 2000.- 416 с.

 126. Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" [31.07.2000 № 276а/2000]// http://www.e-ukraine.org.ua/index.php?mod=7.

 127. Указ Президента України “Про деякі заходи щодо захисту інтересів держави в інформаційній сфері” [22.04.98 № 346/98].

 128. Фельзер А.Б., Миссерман М.А. Делопроизводство: Справ. пособ. – К.:Вища школа, 1988.- 320 с.

 129. Фионова Л.Р., Пащенко В.Г. Роль и место специалистов-документоведов в органах управления периферийного города // Делопроизводство. – 2003. - №1. – С.78-80.

 130. Філіпова Л. Інформаційна діяльність як фахова навчальна дисципліна: змістовний аналіз // Вісник Книжкової палати. – 2005. - № 2. – С.29-30.

 131. Філіпова Л. Системи управління електронним документообігом: загальні поняття термінології, організації, технології (зарубіжний досвід) // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 4. – С. 15-18.

 132. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа: Навч. посібн. для студ. ін-тів культури / РДІК. – К., 1998. – С.6-25

 133. Шевчук С.В. Службове листування: Довідник. - К.: Літера, 1999.- 208с.

 134. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. - К.: Вища шк., 1998.- 271с.

 135. Шейко В. Електронне діловодство в Україні: проблеми і завдання впровадження // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 1. – С. 17-19.

  1   2   3   4

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Вони відбуватимуться у формі тестування і містять запитання з навчальних дисциплін циклу фундаментальної підготовки та дисциплін...
Питання на екзамен з курсу «Політична психологія»

КУРСОВА РОБОТА
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з предмета "Діловодство" (для студентів третього курсу спеціальності 02010501...
Питання на екзамен
Закон України та офіційні визначення понять “інформація”. Основні види інформації
Державний стандарт професійно-технічної освіти
У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство
Питання на екзамен з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Сутність концепції вартості грошей у часі. Операції нарощування та дисконтування
Питання на екзамен з предмета «Історія України»
Дискримінація української національної ідентичності в Російській імперії. Валуєвський циркуляр та Емський указ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Методичні вказівки щодо написання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра за напрямом підготовки 0201 «Культура» професійним спрямуванням...
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Державний екзамен є комплексним, включає навчальні матеріали системоутворюючих нормативних дисциплін природничо-наукової, професійної...
«Харківський авіаційний інститут» О. О. Карпенко, М. М. Матліна СУЧАСНЕ...
Карпенко О. О. Сучасне діловодство : навч посіб. / О. О. Карпенко, М. М. Матліна. – Х. Нац аерокосм ун-т «Харк авіац. ін-т», 2009....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка