ЗАТВЕРДЖУЮ


НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка1/9
Дата22.04.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра Управління документно-інформаційними комунікаціями
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

__________________________Т.В. Іванова

“_____”__________________20012 р.

Методичні вказівки

щодо написання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра
за напрямом підготовки 0201 «Культура»

професійним спрямуванням 6.02010501

«Документознавство та інформаційна діяльність»

Київ-2012Методичні вказівки щодо написання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра за напрямом підготовки 0201 «Культура» професійним спрямуванням 6.02010501 «Документознавство та інформацій 6.020100 «Документознавство та інформаційна діяльність». -- К.: Академія муніципального управління, 2012.-- 39 с.
Методичні вказівки щодо написання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра призначені для ознайомлення студентів з вимогами та нормативами, які стосуються виконання, оформлення основних елементів випускної кваліфікаційної роботи бакалавра, а саме: вибір та обґрунтування актуальності теми, складання плану та графіку виконання роботи, написання основних розділів роботи, проведення наукових досліджень, відповідне до нормативних вимог оформлення тексту, заголовків, переліків, рисунків, іншого графічного матеріалу, таблиць, формул тощо (зразки оформлення наведено у додатках), а також підготовка до захисту та захист роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.
Укладачі:

Піддубна Л.П., зав. кафедри управління документно-інформаційними комунікаціями, к.е.н., професор

Заікіна О. О., доцент кафедри управління документно-інформаційними комунікаціями, к.е.н., доцент

(П.І.Б. викладача, відповідального за складання)

ВСТУПВипускна кваліфікаційна робота бакалавра – форма самостійної роботи студентів у процесі виконання якої автори набувають уміння і навички проведення наукового дослідження. Випускна кваліфікаційна робота бакалавра є обов’язковим елементом навчального процесу в Академії. Вона виконується кожним студентом наприкінці навчального циклу згідно з навчальним планом і слугує підставою для отримання диплому бакалавра за професійним спрямуванням «Документознавство та інформаційна діяльність».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯЗгідно із законом України «Про вищу освіту» № 2984-10 від 17 січня 2002 року бакалавр — це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні уміння і знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності за відповідним професійним спрямуванням.

Здобуття кваліфікації бакалавра підтверджується державною атестацією, яка здійснюється Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) після виконання студентами 4-го курсу освітньо-професійної програми та на підставі результатів складання державного іспиту і захисту випускної кваліфікаційної роботи бакалавра. Студенти, які успішно пройшли державну атестацію, отримують диплом державного зразка про здобуття базової вищої освіти за обраним напрямом професійного спрямування та кваліфікацією.

Випускна кваліфікаційна робота бакалавра (БР) - самостійне комплексне наукове дослідження, виконане студентом на завершальному етапі навчання в Академії і підводить підсумки вивчення ним різних дисциплін, передбачених навчальним планом Академії та проходження практики у відповідних провідних установах і організаціях.

Випускна кваліфікаційна робота бакалавра має виявити рівень теоретичної та спеціальної підготовки студента, його здатність застосовувати одержані знання під час вирішення конкретних задач, самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження.

Вимогами до випускної кваліфікаційної роботи бакалавра визначається, що це є самостійна випускова робота студента, що містить конкретний практичний результат, яка оформлена належним чином на основі діючих стандартів та іншої нормативно-технічної документації (НТД), виконана згідно з освітньо-кваліфікаційними вимогами щодо певної спеціальності.

Випускна кваліфікаційна робота бакалавра є кваліфікаційним документом, на підставі захисту якого Державна екзаменаційна комісія, яка призначається наказом ректора Академії, визначає рівень теоретичної та практичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення щодо видачі йому диплому бакалавра.

Метою підготовки випускної кваліфікаційної роботи бакалавра є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраної спеціальності і уміння:

 • використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні навички для вирішення певної проблеми в документознавстві та інформаційній діяльності;

 • знаходити наукові та літературні джерела з визначеної проблеми відповідно до теми роботи, критично їх аналізувати, вивчати та узагальнювати теоретико-методичний матеріал із обраного напряму дослідження;

 • аналізувати систему роботи з документами, вивчати процедури і процеси, які реалізуються в установах, органах державного управління та, місцевого самоврядування, в конкретних установах, в регіонах, країні в цілому в сфері інформаційної діяльності та службового документування;

 • критично аналізувати зарубіжний досвід вирішення проблем, що досліджуються, вміти адаптувати його до конкретної ситуації в Україні;

 • узагальнювати статистичні та інші фактичні матеріали, вміти викласти отриманий матеріал у лаконічній, зрозумілій для читача формі (таблиця, схема, діаграми тощо);

 • проводити діагностику ситуації, застосовуючи сучасні методи наукових досліджень та сучасний інструментарій;

 • науково обґрунтовувати запропоновані рішення з використанням відомих методів діагностики;

 • використовувати комп’ютерну техніку для аналітичної обробки даних;

 • прикладати набуті знання для розв’язання конкретних задач, напрацьовувати альтернативні рішення, розробляти пропозиції, напрями і шляхи вирішення проблем, що задаються темою дослідження;

 • робити висновки та вносити пропозиції, що мають теоретичне і практичне значення;

 • вміти робити доповіді та готувати презентаційні матеріали, які передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

Основними завданнями написання та захисту випускної кваліфікаційної роботи бакалавра є:

 • вивчення основних науково-методичних засад з теми дослідження;

 • проведення діагностики (характеристики) об’єкта дослідження із застосуванням сучасного інструментарію;

 • визначення шляхів вирішення досліджуваної проблеми, перспектив розвитку об’єкта дослідження в документно-інформаційній сфері;

 • виконання практичного завдання. Пропонування альтернативних підходів до розв’язання визначених задач; опрацювання сучасних підходів, розроблення заходів щодо поліпшення стану та функціонування об’єкта дослідження відповідно до теми роботи (предмету дослідження);

 • підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозицій автора, з подальшим публічним захистом.

В найбільшій мірі перелічені вимоги можуть бути реалізовані, якщо випускна кваліфікаційна робота бакалавра є реальною і спрямована на вирішення конкретних завдань документознавства та інформаційної діяльності в ринкових умовах.

Реальною вважається випускна кваліфікаційна робота бакалавра, виконана на актуальну тему за заявкою (на замовлення) і на контрольних матеріалах установи, що включає елементи наукового дослідження, ґрунтується на відомих загальнонаукових та спеціальних методах дослідження і містить конкретні рекомендації практичного характеру, прийняті до уваги або прийняті до впровадження керівництвом установи.

Кожна випускна кваліфікаційна робота бакалавра повинна мати оригінальний характер і містити елементи досліджень з питань документознавства та інформаційної діяльності. Зміст роботи повинен відповідати назві теми. У випадках широкого кола охоплених завдань доцільно виконувати комплексну бакалаврську роботу з участю декількох студентів.

Науково-методичне керівництво випускною кваліфікаційною роботою бакалавра здійснюється викладачами кафедри управління документно-інформаційними комунікаціями або залученими для цієї роботи висококваліфікованими практичними фахівцями, які призначаються завідуючим кафедрою і затверджуються на засіданні кафедри.

У разі необхідності поряд із керівником випускної кваліфікаційної роботи бакалавра може бути призначений науковий консультант з числа спеціалістів установи, на матеріалах якої виконується робота.

Працюючи над випусковою роботою бакалавра, студент має засвоїти навички правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану і оптимальної структури, роботи з літературними джерелами, текстовою, графічною, аналітичною та статистичною інформацією, аналізу та оцінки різних аспектів діяльності установи, обґрунтування узагальнень, висновків і пропозицій.

При підготовці випускної кваліфікаційної роботи бакалавра студент повинен дотримуватися певних вимог:

• робота має бути написана державною мовою;

• випускну кваліфікаційну роботу бакалавра кожен студент виконує індивідуально, індивідуальні роботи можуть бути об'єднані під однією назвою і являти собою складові однієї наукової праці;

• випускної кваліфікаційної роботи бакалавра має бути науковою працею, яка присвячена вирішенню конкретної управлінської, економічної, соціальної, політичної проблеми або комплексу названих проблем, пов’язаних з документно-інформаційною діяльністю установ і організацій;

• запропоновані в роботі нові рішення повинні бути аргументовані і спиратися на існуючий досвід, порівнюватися з уже відомими рішеннями;

• у випускній кваліфікаційній роботі бакалавра необхідно навести відомості щодо практичного застосування здобутих автором наукових результатів дослідження;

• оформлення випускної кваліфікаційної роботи бакалавра має відповідати вимогам, що висуваються до робіт, поданих до друку;

• при написанні випускної кваліфікаційної роботи бакалавра студент повинен посилатися на автора та джерело, звідки запозичено матеріал або окремі дані. У разі виявлення плагіату, свідомого зловживання авторськими правами іншого вітчизняного чи зарубіжного науковця, випускна кваліфікаційна робота бакалавра знімається з розгляду.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка