ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 348.98 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка1/3
Дата22.02.2016
Розмір348.98 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”ЗАТВЕРДЖУЮ


Проректор ХАІ з НПР

_______________ В.М. Павленко

« 25 » _лютого 2015 р.

Фахове вступне випробування зі спеціальності:
7.(8)020100 «Документознавство та інформаційна та діяльність»

Галузь знань: 0201 «Культура»

Програму затверджено на кафедрі документознавства та української мови,

протокол № 6 від “ 12” лютого 2015 р.


Завідувач кафедри, к. філос. н., доцент,

проф. «ХАІ» А.Є. Прилуцька

Програму погоджено НМК гуманітарного факультету


Голова НМК факультету, д. філос. н.,

декан, професор О.В. Копилов


Харків 2015Вступ

Прийом абітурієнтів, які мають диплом “бакалавра”, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.020105 та 8.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування і містять запитання з навчальних дисциплін циклу фундаментальної підготовки та дисциплін циклу професійної підготовки: документознавство, архівознавство, діловодство, електронний документообіг, документно-інформаційні комунікації.

Згідно п.5.2. Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2015 р. результат фахового випробування визначається за 100-бальною шкалою.

1.ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.1. Документознавство.

Документознавство як наукова дисципліна. Поняття “документознавство”. Етапи розвитку документознавства як наукової та навчальної дисципліни. Об’єкт документознавства як науки. Предмет документознавства. Структура документознавства: загальне та спеціальне документознавство. Місце документознавства в системі наук. Джерела документознавства.

Документ як базове поняття документознавства.Еволюція поняття «документ». Сучасне визначення поняття «документ». Документна інформація: поняття, властивості та структура. Інформаційні рівні документа. Ознаки та функції документа.

Двоєдина сутність документа: інформаційна та матеріальна складові.Поняття інформаційної складової документа. Визначення поняття “інформація”. Принципи поділу соціальної інформації. Види соціальної інформації. Поняття матеріальної складової документа. Визначення матеріальної складової документа. Матеріальне підґрунтя документа.

Документування інформації: методи, способи та засоби.Поняття методів, способів, засобів документування інформації. Кодування інформації як система прийомів фіксації інформації.  Знаковий метод документування. Класифікація знаків Ч.С. Пірса, А.В. Соколова та С.Г. Кулешова.  Мова як атрибут кодування інформації. Способи та засоби документування: загальна характеристика.

Еволюція документування інформації. Документування інформації за допомогою письма. Образотворче-графічне документування. Документування за допомогою стенографії. Кіно-фото-фоно- документування. Електронне документування. Основні технології і засоби копіювання і розмноження документів.

Юридична чинність документа. Фальсифіковані й справжні документи.Поняття юридичної чинності документа. Реквізити документа, що забезпечують юридичну чинність документів. Оригінали. Чернетки. Фальсифікація документів. Способи підробки. Копії, їхній історичний розвиток і види. Обов’язковий примірник як різновид тиражованого документа.

Класифікація документів.Поняття про класифікацію документів. Видова та типологічна класифікації. Інтеграція як основа для типологізації документів. Диференціальна ознака як головна характеристика принципів класифікації документів. Сучасні концепції класифікації документів.

Системи та комплекси документів. Документні ресурси.Системи документів. Уніфіковані системи документації. Комплекси документів. Первінні та складні комплекси документів. Документні фонди. Документні ресурси. Ресурси науково-технічої та статистичної інформації.

Видання як вид документа. Традиційні та електронні видання. Класифікація и типологізація видань. Окремі види текстових видань. Офіційне видання. Наукове й наукове-популярне видання. Виробниче видання. Навчальне видання. Довідкове видання. Інформаційне видання. Основні види рекламних видань та вимоги до тексту рекламних документів.

Ідеографічні й іконічні видання. Нотні видання. Картографічні видання. Ізографічні видання.

Періодичні видання та ті, що продовжуються. Основні різновиди періодичних видань. Специфіка видань, що продовжуються.

Книга як різновид документа.Специфіка книги як документа. Традиційна та електронна книга. Структура книги. Лінійна та нелінійна структура тексту книги. Апарат книги.

Патентний та нормативний документи.Патентний документ: поняття, основні види. Описання винаходу. Основні види нормативних документів зі стандартизації: стандарт і технічні умови. Промисловий каталог та прейскурант як види нормативного документа.

Неопублікований документ. Діловий (управлінський) документ.Поняття «неопублікований документ». Основні види неопублікованих документів. Депонований рукопис. Дисертація. Автореферат дисертації. Препринт. Науковий переклад.  Поняття та класифікація ділових документів. Реквізити, оформлення та вимоги до ділових документів. Характеристика окремих видів ділових документів.

Артефактні документи.Поняття артефакту. Критерії артефактності документів. Книжковий пам’ятник як основний вид артефакт них документів.

Кіно- фото- фоно- документи. Перфоровані та мікрографічні документи.

Поняття і класифікація. Кінодокумент. Фотодокумент. Фонодокумент. Поняття і класифікація перфорованих документів. Перфострічка та перфокарта. Перфокарти ручного та машинного сортування. Класифікація мікрографічних документів.

Документи на новітніх носіях інформації. Поняття документів на новітніх носіях інформації. Основні види магнітного документа. Оптичний документ: поняття, основні види. Документи на базі флеш-пам’яті. Голографічний документ.

Документно-комунікаційна діяльність. Поняття документно-комунікаційної системи. Документна комунікація. Документні потоки, канали та бар’єри. Класифікація документних бар’єрів. Види документної діяльності. Експертиза цінності документів. Збереження документів. Пошук та використання документів. Управління документацією.
1.2. «Документно-інформаційні комунікації».

Місце і роль документно-інформаційних комунікацій у суспільстві/ Сутність документно-інформаційних комунікацій. Модель документно-інформаційної комунікації. Співвідношення документної і недокументної комунікації. Комунікаційна діяльність і спілкування. Комунікаційні канали. Дописемні комунікації. Виникнення писемності і формування документної комунікації. Знакові комунікації як різновид документної комунікації. Древо комунікаційних каналів. Комунікаційно-інформаційні бар’єри, їх специфіка в ДІКС. Цензура як знаряддя комунікаційного гноблення.

Інформаційні властивості і комунікаційні можливості документа . Документ як фіксована інформація. Місце документа в документно-інформаційних комунікаціях. Властивості документної комунікації (фіксований характер, достовірність, доступність, ергономічність, адекватність, релевантність, повнота, корисність, захищеність та ін.). Інформаційні рівні документа. Обсяг документної інформації. Проблема старіння інформації. Ціннісно-інформаційні властивості окремих видів документів.

Система документно-інформаційних комунікацій (ДІКС) Документно-інформаційні комунікації як підсистема соціально-інформаційних комунікацій суспільства. Підсистеми сучасної ДІКС, їх організаційно-функціональні особливості, технологічні взаємозв’язки. Сутність і цільове призначення системи документно-інформаційних комунікацій в суспільстві. Формування основних документно-інформаційних структур. Поява документно-інформаційних комунікаційних інститутів. Комуляційні і некомуляційні інститути. Генеративні, транзитивні, термінальні інститути. Особливості їх діяльності та функції (формування, зберігання та використання документів, інформації в різних документно-інформаційних інститутах). Основні технологічні процеси інформаційної діяльності в ДІКС: виробництво, збір, переробка, зберігання, передача, сприйняття та використання інформації. Супутні процеси інформаційної діяльності ДІКС: управління, науково-дослідна робота, підготовка кадрів, навчання користувачів та ін. Бібліотека, її генезис, функції, місце в ДІКС. Архіви, їх загальна характеристика, функції, місце в ДІКС. Музеї, їх функції, місце в ДІКС. НТІ, їх функції та місце в ДІКС. Книговидавничі та книготорговельні організації: процеси їх становлення, основні функції, місце в ДІКС.

Історичні етапи становлення документно-інформаційних комунікаційних систем (ДІКС) Сумаційна та структурована ДІКС. Основні етапи становлення ДІКС: общинна; рукописна; мануфактурна; індустріальна; мультимедійна. Особливості становлення та характерні риси. Словесність, книжність, мультимедійнійність як рівні комунікаційної культури. Співвідношення палеокультурної і некультурної книжності. Ліберально-демократичні і тоталітарні принципи і схеми функціонування документно-інформаційних комунікаційних інститутів.

Документно-інформаційна комунікаційна система в інформаційному суспільстві Поняття “інформаційне суспільство”. Характерні риси і ознаки інформаційного суспільства. Рівні розвитку інформаційного суспільства та їх характеристика. Роль і призначення каналів документної комунікації в процесах інформатизації суспільства. Електронні комунікації. Глобальна комунікаційна система Інтернет. Нові інформаційні технології. Основні напрями їх розвитку. Інтернет як гіпермедійна і гіпертекстова система. Особливості мультимедійної культури. Україна на шляху до інформаційного суспільства.

Інформаційні потреби. Структура потреб індивіда. Особливості інформаційних потреб. Інформаційна потреба як відображення недостачі інформації, необхідної для діяльності індивіда. Діяльність індивіда як основа виникнення інформаційних потреб. Функціонування інформаційних потреб. Професійні і непрофесійні інформаційні потреби. Структура інформаційних потреб спеціаліста. Технології виявлення інформаційних потреб (соціологічні методи: анкетування, інтерв’ю; аналіз бібліотечної статистики та ін.). Шляхи задоволення інформаційних потреб. Інформаційна зацікавленість. Інформаційний запит. Перешкоди на шляху задоволення інформаційних потреб (індивідуальні особливості, брак часу, обмежений доступ до джерел інформації й інформаційних систем, брак ресурсів, інформаційне перевантаження).

Документні потоки, масиви та фонди як складові документно-інформаційної комунікації.Сутність документних потоків і масивів. Закономірності формування та функціонування інформаційних потоків. Ознаки, властивості та функції потоків та масивів. Спільні ознаки потоків та масивів (множинність, доцільність, постійне відтворення), відмінні ознаки (динамічність, невпорядкованість потоку), (статичність, певна упорядкованість масиву). Атрибутивні та прагматичні властивості документних потоків та масивів. Основи структурування документних потоків та масивів (семантична, тематична, видова, мовна, географічна, видавнича, авторська та ін.). Методи вивчення системних властивостей документних потоків та масивів (наукометрія, бібліометрія, інформетрія). Особливості функціонування документних потоків та масивів на етапах документорозповсюдження та документовикористання. Документні фонди. Особливості формування документних фондів різних закладів ДІКС (бібліотек, архівів, музеїв та ін.).

Документно - інформаційні ресурси. Документні ресурси як єдність потоку та масиву документів. Властивості документного ресурсу (невичерпність, зростання, тиражованість, безальтернативність, віддзеркалення, загальність). Сутність та структура інформаційних ресурсів. Особливості інформаційних ресурсів (невичерпність, збільшення, повторне виробництво знань, форма безпосереднього включення науки до складу виробничих сил). Функціональні форми інформаційних ресурсів: пасивна і активна. Пасивні форми існування інформаційних ресурсів: книги, журнальні статті, патентні описи, банки даних та ін. Активні форми існування інформаційних ресурсів: моделі, алгоритми, програми, бази знань тощо. Інформаційні ресурси як сукупність джерел первинної та вторинної інформації. Місце бібліографічних ресурсів в системі інформаційних ресурсів ДІКС. Інформаційні ресурси Інтернет (електронна пошта, система телеконференцій Usenet, система архівів FTP, інформаційна мережа WWW, інформаційна система Gopher, інформаційні ресурси LISTSERV, довідкові книги X -500, довідкові служби WHOIS).

Довідково-пошуковий апарат ДІКС. Довідково-пошуковий апарат як база інформаційної діяльності ДІКС. Співвідношення понять “довідково-інформаційний фонд” (ДІФ), “довідково-пошуковий апарат” (ДПА), та “довідково-бібліографічний апарат” (ДБА). Методологічні та організаційні принципи формування довідково-пошукового апарату: науковість, об’єктивність, доступність, комплексність, системність, гнучкість, відповідність профілю ДІКС тощо. Загальна характеристика ДПА в ДІКС: традиційні та електронні каталоги, картотеки бази даних і довідково-бібліографічні фонди (ДБФ). Система каталогів і картотек до фондів ДІКС: алфавітний, систематичний, предметний. Призначення алфавітно-предметного зведеного покажчика до систематичних каталогів і картотек. Тематичні, спеціальні, фактографічні картотеки в ДІКС, їхні різновиди. Віртуальний ДБА. Особливості формування ДПА бібліотек, органів НТІ, архівів, музеїв, книговидавничих та книготорговельних закладів, органів масової інформації. Довідково-бібліографічні фонди ДІКС як сукупність друкованих джерел вторинної інформації в ДБФ.

Інформаційно-пошукові системи ДІКС.Інформаційно-пошукові системи (ІПС) як засоби забезпечення та пошуку інформації в ДІС. Складові ІПС (масив документів, інформаційно-пошукова мова, правила індексування, правила пошуку документів, технічні засоби, обслуговуючий персонал). Склад традиційних ІПС: бібліографічна продукція, довідкові видання, довідково-пошукові апарати до фондів ДІС. Особливості інформаційного пошуку в традиційних ІПС. Документальний та фактографічний інформаційний пошук. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи (АІПС): загальна характеристика, основні вимоги. Класифікація АІПС за різними ознаками. Технологія автоматизованого пошуку. Пошукові системи Інтернет, їх компоненти, механізми пошуку. Пошукові системи (Alta Vista, Yahoo, Infoseek, Rambler, Yandex та ін.).

Інформаційні послуги та їх надання в ДІКС.Обслуговування користувачів в ДІКС як реалізація однієї з основних функцій їх діяльності. Інформаційні послуги як сукупність форм і засобів розповсюдження і використання інформаційних ресурсів. Види інформаційного обслуговування (документальне, фактографічне, концептографічне). Організація інформаційного сервісу (обслуговування) в ДІКС. Характер, види інформаційних послуг, що надаються споживачу в бібліотеках, архівах, музеях, книготорговельних та ін. закладах. Інформаційне-бібліотечне обслуговування з наданням інформаційних послуг та інформаційної продукції щодо задоволення інформаційних потреб. Інформаційні послуги Інтернет. Форми власності на окремі види інформаційних послуг та інформаційної продукції в ДІКС. Комерціалізація інформаційних послуг. Інформаційний бізнес. Реклама інформаційних послуг в ДІКС.

Сучасний стан інформаційної сфери України .Поняття національні ресурси. Сучасний стан видавничої та книготорговельної справи в Україні. Музеї та архіви, основні тенденції їх розвитку. Провідні бібліотеки України. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Національні інформаційні ресурси в галузі соціогуманітарного знання та науково-виробничої діяльності. Українські Інтернет ресурси. Центральні органи державної влади України в галузі інформації. Державна інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення.

Правове регулювання інформаційної сфери .Основні аспекти правого регулювання інформаційної сфери. Інформаційна політика Європейського Союзу щодо побудови інформаційного суспільства. Правове забезпечення інформаційної сфери за кордоном. Основні проблеми правового регулювання Інтернет. Державна інформаційна політика. Основи законодавства України в інформаційній сфері. Закони України щодо регулювання різних аспектів інформаційної діяльності, відносин у сфері інформаційного бізнесу. Проблеми та перспективи регулювання інформаційної сфери в Україні.
1.3.«Діловодство»

Діловодство як наукова дисципліна. Об’єкт, предмет, базові поняття та завдання діловодства, складові частини діловодства Адміністративне та спеціальне діловодство.

Основні етапи розвитку діловодства. Законодавче регулювання вітчизняного діловодства.

Документ як засіб реалізації функцій управлінської діяльності. Поняття про документ. Сучасні визначення поняття «документ». Значення документа в управлінській діяльності. Класифікація документів. Історія виникнення перших вітчизняних документів.

Основи документування управлінської діяльності. Документування управлінської діяльності як сукупність процесів фіксації управлінських дій. Склад реквізитів документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів документів. Оформлення бланків документів. Текст документа як найважливіший реквізит документа. Диверсифікація сучасних класифікацій документів. Зберігання, облік та використання печаток, штампів та бланків.

Організаційні документи в забезпеченні управлінської діяльності. Характеристика організаційних документів (статут, інструкція, положення, правила), їх роль в функціонуванні установ.

Основні види розпорядчих документів. Характеристика розпорядчих документів (постанова, ухвала, розпорядження, наказ, витяг з наказу, вказівки). Правила складання та оформлення.

Довідково-інформаційні документи в діловодстві. Основні види інформаційних документів (службові листи, службові записки, доповідна та пояснювальна записка, довідки та ін.). Документів колегіальних органів (протокол, витяг з протоколу). Ділове листування як найважливіша складова управлінської діяльності.

Документаційне забезпечення діяльності кадрової служби установи.Характеристика основних видів документів щодо особового складу (заява, автобіографія, резюме, характеристика, контракт, трудова угода, особовий листок з обліку кадрів, особова картка, трудова книжка).

Документаційне забезпечення обліково-фінансової діяльності.Основні види обліково-фінансових документів (відмова від акцепту, комерційні акти, накладна, платіжне доручення, оформлення відкриття рахунку в банку).

Інші види спеціалізованої документації.Характеристика основних груп документів (документи з господарсько-договірної, посередницької, організації зовнішньоекономічної діяльності, документи з наукової, банківської, рекламної діяльностях, податкова, тендерна документації, дипломатичні документи та ін.

Документаційне забезпечення діяльності кадрової служби установи.

Сучасні вимоги до складання документів з кадрово-контрактних питань.

Документаційне забезпечення обліково-фінансової діяльності.

Класифікація обліково-фінансових документів.Специфіка наукової документації.Специфіка дипломатичної документації.

Організація роботи сучасної служби діловодства.Основні завдання та функції діловодної служби. Особливості сучасної організації та шляхи вдосконалення діловодної служби.

Комп'ютеризація діловодних процесів. Основні засади впровадження комп’ютеризації діловодних процесів. Особливості впровадження електронного діловодства в Україні. Основні вимоги до систем електронного документообігу. Організація електронного документообігу. Класифікація програмного забезпечення систем управління електронними документами (СУЕД).Робота з документами, що містять конфіденційну інформацію.

Поняття конфіденційної інформації, комерційної та державної таємниці .Особливості роботи з такими документами.

Основні етапи документообігу.

Документообіг як рух потоків управлінської документації. Приймання вхідних документів. Попередній розгляд документів. Загальна характеристика реєстрації документів. Розгляд документів керівниками закладів і структурних підрозділів.

Складання номенклатури справ.

Номенклатура справ як схема розподілу і групування виконаних документів. Номенклатура справ структурного підрозділу. Зведена номенклатура справ установи. Формування справ. Оперативне зберігання документів.

Підготовка документів для зберігання в архіві.

Основні етапи підготовки документів до збереження та використання. Експертиза цінності документів. Складання описів справ структурних підрозділів. Складання зведених описів справ. Передавання справ до відомчого архіву.

Підготовка документів для зберігання в архіві. Підготовка документів для зберігання в архіві інформаційного суспільства.Порядок підготовки зведеної номенклатури справ установи. Сучасні технології формування справ до зберігання в архіву.

1.4.«Архівознавство»

Архівознавство як наука. Предмет архівознавства. Об'єкт архівознавства. Зарожденя та розвиток науки про архіви. Основні терміни та визначення. Методи архівознавчих досліджень. Принципи архівної праці. Зв'язок архівознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами. Історичне та документознавче архівознавство.

Історія архівної справи. Найдавніші архіви. Витоки архівної справи. Архіви на Стародавньому Сході. Давньогрецька архівна справа. Папірологічні архіви. Архівна справа в середні віки. Монастирські та феодальні архіви. Розвиток архівної справи у нові та новітні часи. Початок архівної справи в Україні. Центри зосередження писемних матеріалів у Київської Русі. Архіви Литовсько-Польської доби (XV ст. - перша половина XVII ст.). Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (середина XVII-XVIII ст.). Архіви та архівна справа в Україні кінця XVIII-XIX ст. Архіви та архівна справа доби української революції (1917-1920 рр.). Архівне будівництво в Україні за часів радянської влади (1920-1990 рр.). Розвиток національної архівної справи в незалежній Україні.

Архівні системи сучасних державПоняття «архівна система», «система архівних установ» і «мережа архівних установ». Типи архівних систем. Централізовані та децентралізовані архівні системи. Архівна система Франції. Архівна система США. Децентралізовані системи Германії та Великої Британії.

Система архівних установ України.Структура архівної системи України. Нормативна база функціонування архівних установ. Державний комітет архівів України. Система Держкомархіву України. Центральні державні архіви України. Місцеві державні архіви. Комунальні архіви. Проблема відомчих архівів в Україні. Галузеві державні архіви. Архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек. Архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій. Архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, заснованих на приватній формі власності. Архівні установи, засновані фізичними особами.

Національний архівний фонд України.Поняття Національний архівний фонд (НАФ). Порядок віднесення документів НАФ до унікальних, внесення їх до Державного реєстру Національного культурного надбання та зберігання. Склад і структура НАФ України. Основні групи документів в структурі НАФ України. Комплектування державного архіву документами НАФ. Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи».

Організація архівних документів.Положення про організацію архівних документів. Організація документів на рівні системи архівних установ. Організація документів на рівні архіву. Основні принципи і методи фондування. Організація документів на рівні справи. Поточна організація документів.

Експертиза та державна реєстрація архівних документівПоняття експертизи документів. Порядок призначення експертизи. Рівні експертизи документів. Порядок утворення та функціонування експертних комісій. Критерії експертизи документів НАФ. Особливо цінні документи та їх визначення. Державна реєстрація документів НАФ, що зберігаються в недержавних архівах. Порядок реєстрації та її терміни.

Описування та облік архівних документів.Архівне описування: поняття, види. Завдання архівного описування. Одиниці описування. Елементи описування та інформаційні характеристики. Заголовок справи. Шифр. Анотація документів. Визначення оригінальності чи копійності документів, ступеня повноти, способу відтворення; крайні дати документів справи. Принципи описування архівних документів. Правила описування архівних документів. Поняття «облік архівних документів». Вимоги до архівних документів: єдність обліку з структурною організацією архівних документів; єдність обліку з системою зберігання документів; централізація; уніфікація; динамічність; достовірність; повнота. Облікові документи архіву. Книга обліку надходжень документів на постійне зберігання; список фонду архіву; перелік фондів, що містять особливо цінні документи; аркуші архівного фондуархівний опис; реєстр описів; паспорт архіву; картка архівного фонду.

Організація науково–довідкового апарату архівів.Поняття «науково-довідкового апарату» та його призначення. Типо-видова структура довідкового апарату архівів. Типи архівних довідників: Центральний фондовий каталог; фондовий каталог архіву; архівний опис; архівний каталог; путівник по фондам архіву; покажчик; огляд документів; анотований реєстр описів.

Інформатизація архівної справи. Поняття «інформатизація архівної справи» та її основна мета. Головні завдання інформатизації в архівній справі: оптимізація традиційних технологій; удосконалення системи управління архівною справою; забезпечення широкого доступу до документної інформації; вирішення проблеми забезпечення збереженості фондів. Архівні інформаційні ресурси та локальні бази даних. Програма створення мережі Інтернет-ресурсів державних архівів на 2006-2010 рр.

Специфіка науково–технічних, технотронних та електронних архівів.Поняття «науково–технічна документація». Поняття «технотронний архів». Головні технотронні та науково–технічні архіви України. Науково–технічні архіви підприємств. Особливості зберігання науково–технічної документації та кіно–, фото– і фотодокументів. Нормативи зберігання технічних та технотронних документів. Підвищений рівень пожежної безпеки. Особливості доступу до технічної документації. Електронні архіви, їх особливості та перспективи розвитку.
1.5.«Електроний документообіг»

Електронні документи в сучасному інформаційному суспільстві. Електронний документ в законодавстві України. Реквізити електронного документу. Електронний документ в сучасному документообігу. Представлення та перетворення електронних документів в електронному документообігу.

Організація роботи з документами з використанням СЕД. Призначення системи документного забезпечення управління на підприємстві (СДЗУ). Необхідність впровадження СЕД на підприємствах. Основні поняття СЕД. Особливості та переваги використання СЕД. Огляд існуючих СЕД.

Методологія побудови систем автоматизації документообігу. Основні підходи до побудови СЕД (DMS, DocFlow (WMS), GroupWare, Document Wareyousing, Knjwledge Management). Типи документів в СЕД. Підсистеми та функції СЕД (електронні архіви, системи маршрутизації документів). СЕД і управління знаннями, загальні вимоги до СЕД.

CASE і BBR методи проектування систем в інформаційному середовищі. Поняття про CASE - технології проектування. Життєвий цикл СЕД та його критичні етапи. Розробка офісних інформаційних систем. BBR методи проектування діяльності офісу. Базові концепції технології Workflow. CASE- модель офісного документообігу. CASE – методи концептуального проектування реінжиніринга діяльності підприємства. Ринок CASE – засобів.

Концепція сховищ даних. Поняття сховища даних. Основні компоненти інформаційного сховища. Системи підтримки прийняття рішень.

Апаратно-технічні засоби СЕД.

Проблеми функціонування СЕД на підприємствах.

Компонента вводу електронних документів. Масове введення паперових документів. Технології сканування. Основні технічні параметри сканерів. Промислове введення в комп’ютер стандартних форм та форматованих документів. Процес сканування. Системи OCR як елемент комплексу автоматизації діловодства. Вибір сканеру.

2. ЛІТЕРАТУРА:
Список літератури з дисципліни «Документознавство»

 1. Асеев Г. Г. Электронный документооборот : учебник / Г. Г. Асеев. – К. : Кондор, 2007. – 500 с.

 2. Беловицкая А. А.Общее книговедение: учебник / А. А. Беловицкая. – М. : Книга, 1987. – 255 с.

 3. Василенко Г. А. Электронная книга (pro и contra): взгляд из Интернета / Г. А. Василенко, Р. С. Гиляревский // НТИ. Сер. 1. – 2001. – № 4. – С. 14-23.

 4. Видання. Основнi види. Термiни та визначення : ДСТУ 3017-95. Введ. 01.01.96. – К. : Держстандарт України, 1995. – 48 с.

 5. Вуль В. А. Электронные издания [Электронный ресурс] / В. А. Вуль. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/x-books/x-book119/01/index.html, свободный. – Загл. с экрана.

 6. Земсков А.И. Электронные книги – новый взгляд / А.И.Земсков // Науч. и техн. б-ки. – 2003. – № 5. – С. 64-75.

 7. Зиновьева, Н. Б. Документоведение / Н. П. Зиновьева. – М. : ИПО Профиздат, 2001. – 208 с.

 8. Iнформацiйний ринок продуктів і послуг : консп. лекцій / уклад. I. О. Давидова. – Х. : ХДАК, 2000.– 69 с.

 9. Колосюк В. П.  Патентование и лицензирование: учеб. пособие / В. П. Колосюк, В. В. Дорофиенко. – Х. : Основа, 2000. – 192 с. : іл., табл.

 10. Комова М. В. Документознавство : навч. посіб. / М. В. Комова. – К. : Алерта, 2007. – 296 с.

 11. Комова, М. В. Документознавча термінологія / М. В. Комова. – Львів, 2003. – 168 с.

 12. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / С. Г. Кулешов. – К. : УДНДІАСД, ДАКККіМ, 2000. – 160 с.

 13. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. / С. Г. Кулешов; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 57 с.

 14. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – К. : Знання, 2004.  – 459с. – (Высш. образование ХХІ века).

 15. Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособие / Н. С. Ларьков. – М. : АСТ : Восток-Запад, 2006.– 427 с.

 16. Охотников, А. В. Документоведение и делопроизводство: Основы документоведения; Виды, функции документов; Технологии делопроизводства : учеб. пособие / А. В. Охотников, Е. А. Булавина. – М. : ИКЦ МарТ, 2004. – 220 с.

 17. Про електронні документи та електронний документообіг : закон України від 22 травня 2003 р. № 851-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 36. – Ст.257.

 18. Соколов, А. В. Общая теория социальной коммуникации : учеб. пособие / А. В. Соколов. — СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 461 с.

 19. Солодов, С. Л. Документоведение и защита информации : учеб. пособие / С. Л. Солодов, А. А. Шулик. – Владимир : Владим. Гос. Ун-т, 2005. – 165 с.

 20. Соляник А. А. Документнi потоки та масиви : навч. посiб. для вищ. навч. закл. культури i мистецтв / А. А. Соляник ; Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2000. – 112 с.

 21. Столяров,  Ю. Н.  Документный  ресурс :  учеб.   пособие / Ю. Н. Столяров. – М. : Либерия, 2001. – 149 с.

 22. Стенюков, М. В. Документоведение и делопроизводство: консп. лекций / М. В. Стенюков.   – М. :ПРИОР, 2006. – 173 с.

 23. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – 2-е вид., доп. і випр. – К. : Довіра, 1999. – 468 с.

 24. Хомяков В. Еволюція електронних книжок / В.Хомяков, В.Мартинюк // Друкарство. – 2002. – № 3. – С. 26-28.

 25. Швецова-Водка  Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с.– (Вища освіта ХХІ ст).

 26. Швецова-Водка, Г. М. Типологія документа : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. М. Швецова-Водка // Рівнен. держ. ін-т культури. – К. : Кн. палата України, 1998. – 80 с.


Список літератури з дисципліни «Документно-інформаційні комунікації»
  1   2   3

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка