Вибір — це курси профільного доповнення, які поглиблюють та розширюють межі профільних предметів, розвивають і доповнюють їх зміст


Скачати 404.08 Kb.
НазваВибір — це курси профільного доповнення, які поглиблюють та розширюють межі профільних предметів, розвивають і доповнюють їх зміст
Сторінка2/3
Дата02.04.2013
Розмір404.08 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3


II варіант (відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм профільного навчання (інваріантна складова) для загальноосвітніх навчальних закладів)
Вимоги до структури навчальної програми

1. Пояснювальна записка:

а) вступ: мета та завдання факультативу або курсу за вибором;

б) характеристика структури навчальної програми;

в)особливості організації навчально-виховного процесу;

г)рекомендації щодо роботи з програмою.

2.Зміст навчального матеріалу. Бажано, щоб зміст навчального матеріалу програми подавався у вигляді таблиці разом із вимогами до рівня підготовки учнів.

Клас. Напрям профілю.

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня підготовки учнів

Розділ (кількість годин)

Тема (кількість годин)

Зміст навчального матеріалу теми

Перелік практичних і лабораторних робіт, лабораторного практикуму


описує

наводить приклади

пояснює

порівнює

характеризує

спостерігає

використовує

розв'язує

дотримується правил

класифікує

аналізує

оцінює

виносить судження

обґрунтовує тощо


3. Критерії оцінювання.

4. Перелік навчальної літератури, додаткової літератури для читання, навчально-методичної літератури.

З метою виявлення відповідності авторських програм нормативними вимогам щодо забезпечення змісту освіти та надання рекомендацій про доцільність використання у навчально-виховному процесі загальноосвітні навчальних закладів регіону здійснюється їх експертиза.
Орієнтовний порядок

експертизи авторських програм курсів

варіативної частини навчального плану

для допрофільної підготовки і профільного навчання

І етап (внутрішній). Програми розглядаються методичними об'єднаннями вчителів-предметників чи методичною радою школи, де приймається рішення про відповідність програм існуючим вимогам і статуту загальноосвітнього навчаль­ного закладу, про доцільність включення курсу в навчальний план.

II етап. Програми проходять експертизу на рівні районного (міського) відділу освіти. Запроваджуються програми для факультативних занять, гурткової та інших форм позакласної й позашкільної роботи наказом управління (відділу) освіти районних державних адміністрацій і міських рад.

ІП етап. Програми (спецкурсів курсів за вибором) розглядаються й схвалюються вченою радою регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти. Запроваджуються програми наказом управління освіти і науки обласної державної адміністрації після отримання грифу МОН України.
1. На рівні загальноосвітнього навчального закладу

  1. Організація проведення адміністрацією загальноосвітнього навчального закладу соціологічного опитування щодо вибору учнями тих чи інших курсів.

  2. Підготовка авторських програм педагогами.

ІЗ. Розгляд програм курсів варіативної частини навчального плану для допрофільної підготовки і профільного навчання на засіданнях шкільних (міжшкільних, міських) методичних об 'єднань.

Витяг із рішення шкільного методичного об'єднання, авторські програми курсів варіативної частини навчального плану для допрофільної підготовки і профільного навчання, заявка освітнього закладу на. проведення експертизи по­даються на розгляд Ради методичного кабінету відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міської ради).

1.4. Визначення переліку програм курсів варіативної частини навчального плану для допрофільної підготовки і профільного навчання і кількості годин на їх вивчення на педагогічних радах загальноосвітніх навчальних закладів.
2. На рівні районих (міських) метод кабінетів

2.1. Рецензування проектів програм експертами - вчителями з вищою кваліфікаційною категорією, спеціалістами відділу освіти, методистами районних (міських) методичних кабінетів (центрів), науковцями.

До кожної програми готується не менше двох рецензій, завірених керівниками закладів та установ.

2.2. Підсумки експертизи програми факультативного курсу на засіданні Ради

методичного кабінету відділу (управління) освіти райдержадміністрації

(міської ради).

2.3. Подання на вчену раду ДОІППО витягу з рішення Ради методичного кабінету відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міської ради), авторських програм курсів за вибором для реалізації профільного на­вчання і рецензій.

Поряд із вищевказаними матеріалами, подається заявка районного відділу освіти ВЧЕНІЙ раді ДОІППО на проведення експертизи програм курсів за вибором для реалізації профільного навчання.
3. На рівні ДОІППО

3.1. Проведення експертизи авторських програм курсів за вибором для реалізації профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною радою ОІППО на основі їх рецензій, аналізу відповідності профілям навчання і рекомендацій районної експертної ради.

Додаток 1

Оцінний лист

члена експертної ради

програми курсу за вибором

авторз/п

Параметри

Рівень

Заува-ження

Критичний

(1)

Середній

(2-3)

Достатній (4)

Високий (5)

1.

Дотримання вимог щодо структури програми
2.

Відповідність змісту програми курсу профілю навчання
3.

Ступінь новизни для учнів
4.

Мотиваційний потенціал програми
5.

Повнота і заверше­ність змістових ліній програми, від­повідність постав­леним цілям
6.

Розвивальний по­тенціал
7.

Науковість, від­повідність сучас­ному розвитку науки
8.

Послідовність і систематичність викладу навчаль­ного матеріалу
9.

Прикладне спря­мування
10.

Передбачені фор­ми контролю, їх ефективність
11.

Реальність з по­гляду ресурсного забезпечення
12.

Відповідність концепції профі­льного навчанняРекомендації щодо проведення експертизи

1. Дотримання вимог щодо структури програми

Враховуються наявність у програмі необхідних розділів: пояснювальної записки з висвітленням актуальності курсу, мети, вимог тощо; навчально-тематичного плану, змісту освіти (характеристики тем, досвід пізнавальної; творчої діяльності); вимог до знань та вмінь учнів, списку літератури для вчителя та учнів.

  1. Відповідність змісту програми курсу профілю навчання

  2. Ступінь новизни для учнів

Програма курсу має включати нові для учнів знання, що не містяться в базових програмах.

4. Мотиваційний потенціал програми

Програма повинна містити відомості, що викликають пізнавальний інтерес учнів, є важливими для визначення ними профілю навчання у старші; школі.

5. Повнота і завершеність змістових ліній програми відповідно до поставлених цілей

Програма має включати всі відомості, необхідні для досягнення запланованих у ній завдань.

6. Розвивальний потенціал

Зміст програми забезпечує інтелектуальний, творчий, емоційний розвиток школярів, орієнтований на широке використання методів активного навчання.

7. Науковість, відповідність сучасному розвитку науки

У програму включені прогресивні, наукові знання і цінний досвід практичної діяльності людини.

8. Послідовність і систематичність викладу навчального матеріалу

Розгортання змісту знань у програмі структуроване таким чином, що вивчення всіх наступних тем забезпечується попередніми, а між окремими і загальними знаннями простежується зв'язок.

9. Практичне спрямування курсу

Програма дозволяє здійснювати евристичні проби і формувати практичну

діяльність учнів у конкретній сфері знань.

10. Передбачені форми контролю, їх ефективність

У програмі конкретно визначені очікувані результати навчання і методи

перевірки їх досягнення.

11. Реальність з погляду ресурсного забезпечення

Програма відповідає навчально-методичному, матеріально-технічному забезпеченню і кадровим можливостям школи.

12. Відповідність концепції профільного навчання

Програма дозволяє учням здійснювати проби, оцінити свої запити й можливості і зробити остаточний вибір профілю навчання у старшій школі.
Витяг

із протоколу засідання методичного об 'єднання вчителів……………………………… дисциплін

………… р. №...

Порядок денний:

Про розгляд програм курсу за вибором

Доповідач

Слухали………., яка ознайомила членів методичного об'єднання з програмою курсу.

Відзначила, що основною метою програми даного курсу є створення зорієнтованої і мотиваційної основи для вибору ... профілю навчання. Досягнен­ня мети буде забезпечене шляхом ознайомлення школярів ... класу з особли­востями дослідницької діяльності на матеріалах завдань між предметного змісту…..

Виступили: (не менше двох осіб) Ухвалили:

  1. Схвалити програму курсу за вибором, автор

  2. Порушити клопотання перед Радою методичного кабінету відділу держадміністрації про проведення експертизи даної програми.

Керівник МО


Додаток4

Голові Ради методичного кабінету відділу освіти ...райдержадміністрації (прізвище, ім'я, по батькові)

Заявка

Адміністрація (повна назва загальноосвітнього закладу) просить Раду методичного кабінету відділу освіти (назва ...) провести експертизу програми курсу за вибором (назва курсу, автор).

Додаток: на ... сторінках.

1. Програма курсу за вибором (назва курсу).

2. Автор (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, кваліфікаційний рівень, вчене звання (ступінь).

3. Витяг з рішення засідання шкільного (міжшкільного, міського, районно­го) методичного об'єднання вчителів ... дисциплін.
Директор загальноосвітнього

навчального закладу (підпис)


Витяг

із протоколу засідання педагогічної ради
Порядок денний:

Рекомендація програми факультативного курсу (назва курсу, автор) для використання на допрофільному рівні.

Доповідач (прізвище, ім'я, по батькові автора).
Слухали: (прізвище, ім'я, по батькові), яка ознайомила членів педагогічної ради з програмою факультативного курсу для реалізації на допрофільному рівні. У своєму виступі автор обгрунтувала причини вибору відповідної програми, сформулювала її основні цілі і завдання, ознайомила присутніх з формами і методами проведення занять.
Виступили:

Заступник директора з навчально-виховної роботи (прізвище, ім'я, я батькові). Програма відповідає запитам учнів школи, про що свідчать дані соціологічного дослідження старшокласників. Програма пройшла процедур експертизи у районному відділі освіти (дата, висновок), прорецензована (вказати ким).
Ухвалили:

Рекомендувати програму для використання на допрофільному рівні.

Голова (підпис)

Секретар (підпис)
1   2   3

Схожі:

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування...
Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством...
Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування...
Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством...
Деякі приклади штучних способів розв'язування цілих раціональних...
Математики, доповнюють ці знання відомостями,які виходять за межі навчальної програми, навчаються працювати над математичними проблемами,...
Мовні курси і ціни 2013 року
Школа пропонує курси загальної англійської, IELTS та Cambridge підготовку до іспитів, професійну та ділову англійську мову та підготовчі...
ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ: НАУКОВО-ДОПОМІЖНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЖУРНАЛ "УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ"
Нормативно-правове та методичне забезпечення профільного навчання, зразки робочих навчальних планів, освітніх маршрутів, програм...
Абітурієнти зможуть скласти ЗНО-2013 з 4 предметів
У 2013 році учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть скласти до 4 тестів з 11 навчальних предметів на вибір. До переліку...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Заняття в гуртку залучають дітей до творчості, розвивають їхні інтереси, підвищують пізнавальну активність, розвивають допитливість,...
Перелік навчальних програм для факультативних занять і спецкурсів з біології
Збірник навчальних програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Курси за вибором
Професійна готовність учителя до роботи в умовах профільного навчання
Виділяються уміння вчителя необхідні при роботі в профільних класах та підкреслюється необхідності поєднання психологічної, педагогічної...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка