Вибір — це курси профільного доповнення, які поглиблюють та розширюють межі профільних предметів, розвивають і доповнюють їх зміст


Скачати 404.08 Kb.
НазваВибір — це курси профільного доповнення, які поглиблюють та розширюють межі профільних предметів, розвивають і доповнюють їх зміст
Сторінка1/3
Дата02.04.2013
Розмір404.08 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3
Забезпечення варіативної складової навчального плану

в системі профільного навчання

Елективні курси (elect - вибір) — це курси профільного доповнення, які поглиблюють та розширюють межі профільних предметів, розвивають і доповнюють їх зміст (деякі з них інтегрують зміст).
Курси за вибором у системі профільного навчання

Інструктивно-методичні матеріали з питань розробки,

експертизи та організації впровадження курсів за вибором

в системі профільного навчання

(Укладено лабораторією профілізації та профорієнтації

кафедри реінжинірингу та схвалено на засіданні Вченої ради ДОІППО)
Відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі, профіль навчання охоплює таку сукупність предметів: базові загальноосвітні, профільні та курси за вибором. Курси за вибором - це обов'язкові курси

профільного характеру, які поглиблюють та розширюють межі профільних предметів, розвивають і доповнюють їх зміст (деякі з них інтегрують зміст). Курс за вибором (елективний курс) - навчальний курс, що доповнює, поглиблює зміст певного курсу чи предмета державного освітнього компонента, обирається учнем відповідно до його навчальних інтересів. (Кизенко В.І., Мальовний Ю.І., Софянц Е.М.)
Мета курсів за вибором: задоволення індивідуальних освітніх інтересів, потреб і нахилів кожного школяра.
Завдання курсів за вибором:

 • Сприяти у виборі напрямку чи профілю навчання у старшій школі (через проходження курсів за вибором на допрофільному рівні учень має. можливість свідомо вибрати профіль навчання)

 • Поглиблювати знання з профільних предметів

 • Допомагати у професійному самовизначенні випускникам ЗНЗ.

 • Стимулювати розвиток загальнонавчальних і професійних умінь та навичок учнів.

 • Підготувати до зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації.


Функції курсів за вибором:

на допрофільному рівнії

 • спрямування на вибір або уточнення профілю подальшого навчання,

 • визначення рівня готовності до вибору сфери майбутньої професійної діяльності й обґрунтованості цього вибору;

на профільному рівні:

 • поглиблення і розширення змісту профільних предметів;

 • забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціаліза­ції навчання

 • побудова індивідуальних освітніх траєкторій.


Типи курсів за вибором (орієнтовно)
На допрофільному рівні

 • Пропедевтичні (вступні до предмета)

 • Пробні (предметного і міжпредметного характеру)

 • Орієнтувальні (призначені ознайомити учнів з певною професією і зоріє­нтувати на вибір професії)


На профільному рівні

 • Предметні

 • Міжпредметні

 • Надпредметні


І. Предметні курси - поглиблюють і розширюють знання з предметів, що входять до базового навчального плану; створюють умови для якісної підго­товки до зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атес­тації.
1.1. Курси поглибленого рівня

Спрямовані на поглиблення знань навчального предмета та тематично узго­джуються з цим навчальним предметом. Такий курс за вибором дасть змогу ви­вчати обраний предмет не на профільному, а на поглибленому рівні. При цьому всі розділи курсу поглиблюються більш-менш рівномірно.

1.2. Поглиблено вивчаються окремі розділи основного курсу, що входять в

обов'язкову програму конкретного предмета

В елективних курсах цього типу вибрана тема вивчається глибше, ніж у курсі поглибленого рівня.

 1. Поглиблено вивчаються окремі розділи основного курсу, що не вхо­дять в обов'язкову програму конкретного предмета

 2. Прикладні елективні курси

Їх мета – ознайомлювати учнів зі шляхами і методами використання знань на практиці; розвивати їх інтерес до сучасної техніки, виробництва, технологій.

1.5. Присвячені вивченню методів пізнання природи

1.6. Присвячені історії предмета, який входить у навчальний план загальноос­вітнього навчального закладу (історія фізики, біології, хімії, відкриття з геогра­фії) або не входить у навчальний план загальноосвітнього навчального закладу (історія астрономії, техніки, релігії тощо).

1.7. Присвячені вивченню методів розв'язування задач (математичних, фізичних, хімічних, біологічних тощо); складання і розв'язування задач на основі фі­зичного, хімічного, біологічного експериментів.

II. Міжпредметні курси - забезпечують міжпредметні зв'язки і дають можливість вивчати суміжні предмети на профільному рівні; підтримують мотивацію учня, сприяючи внутрішньопрофільній спеціалізації.
III. Надпредметні курси - забезпечують реалізацію тих пізнавальних інте

ресів школярів, які виходять за рамки традиційних предметів; присвячев

психологічним, соціальним, культурологічним, мистецтвознавчим та іншиї

проблемам.

Основні вимоги до впровадження курсів за вибором

 • Впроваджуються за рахунок шкільного компонента навчального плану.

 • Їх можливості і педагогічну необхідність (доцільність) оцінює методична рада школи.

 • Включення до навчального плану можливе за умови проведення відповідної експертизи.

 • Кількість курсів за вибором, їх обсяг, найменування визначаються і рекомендуються на засіданні педагогічної ради школи у відповідності до положень Концепції профільного навчання.

 • Підбір педагогічних кадрів для проведення курсів за вибором та контроль за їх викладанням здійснює адміністрація загальноосвітнього навчальної закладу.

 • Особливу роль в успішному запровадженні курсів за вибором відіграють підбір і написання додаткової літератури, використання комп'ютерних технологій, зв'язок з соціумом.

 • У різних загальноосвітніх навчальних закладах з однаковим профілем навчання можуть існувати різні за темою курси за вибором (це залежить від рівня підготовки вчителів, матеріально-технічної бази загальноосвітнього навчального закладу, його традицій, а найголовніше — від запитів, інтересів і можливостей самого учня).

 • Кількість курсів, що пропонуються, має бути надлишковою, з них учень вибирає обов'язкові.


Особливості вивчення курсів за вибором

 • Оскільки курси за вибором орієнтовані на задоволення запитів конкретних груп учнів - вчителем допускається коригування програми на основі своїх професійних можливостей, інтересів, особливостей та бажань учнів

 • Курси жорстко не визначають обов'язкового для вивчення обсягу навчального матеріалу, зміст підсумкового контролю (по можливості цікавішого, ніж зазвичай) визначається самим вчителем.

 • Темп вивчення елективного курсу може бути адекватним реальній ситуації: на чомусь затримались довше, щось розглянули оглядово, а деяк матеріал взагалі пропустили.

Ефективність викладання конкретного курсу підтверджується:

 • якістю знань з предметів, що пов'язані з даними курсами;

 • кількістю проведених дослідницьких робіт на елективному курсі, аналі­зом проектної діяльності учнів;

 • проведенням анкетування, метою якого є визначення рівня задоволеності учнів конкретним курсом;

 • результатами участі учнів в олімпіадах, конкурсах, оглядах та інших за­ходах.


Система оцінювання

Курси за вибором не мають стандартів, а отже і підсумкової атестації. Зміст і правила засвоєння програми загальноосвітній навчальний заклад встановлює самостійно. Система оцінювання може бути бальна і безбальна (диференційо­вана, тестова, залікова, захист проектних робіт і рефератів тощо).
При розробці та реалізації курсів за вибором у старшій школі доцільно враховувати такі принципи навчання:

 • індивідуальність;

 • доступність;

 • наступність;

 • результативність.


Форми і методи навчання

Курси за вибором у системі профільного навчання передбачають знач­не скорочення викладання за класно-урочною системою за рахунок використання таких методів:


 • самостійного вивчення навчальної літератури та інших джерел інформа­ції;

 • оглядових та настановних лекцій;

 • лабораторних та лабораторно-практичних робіт;

 • ігрових процедур, ділових ігор;

 • семінарів, співбесід, дискусій, творчих зустрічей;

 • інформаційної підтримки за допомогою навчальних відеофільмів, елект­ронних текстів, Інтернету;

 • захисту проектів, проведення творчих конкурсів;

 • екскурсій на підприємства, спеціалізовані виставки тощо.


Програмно-методичне забезпечення курсів за вибором

Реалізація змісту курсів за вибором у рамках допрофільного і профільного навчання забезпечується:

 • Програмами курсів, затвердженими і рекомендованими Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України №1/9-546 від 29.08.08 р. «Пе­релік програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекоме­ндованих Міністерством освіти і науки України для використання у за­гальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2008/2009 навчальному році»).

 • Програмами, розробленими педагогами чи педагогічними колективами загальноосвітніх навчальних закладів, методистами, викладачами вищих навчальних закладів, що пройшли експертизу і рекомендовані до використання наказом Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, наказом управлінь (відділів) освіти райони державних адміністрацій і міських рад (факультативних занять, гурткових та інших форм позакласної й позашкільної роботи) (Лист МОН-12.12.2002 р. №1/9-556 «Порядок розроблення й запровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів»).

 • Як навчальна література курсів за вибором, крім рекомендованих Листом МОН України №1/9-ё546 від 29.08.08 р., можуть бути використані посібники з факультативних курсів, для гурткової роботи, науково-популярна та методична література, довідкові видання, публікації з досвіду навчальних закладів, інтернет-видання тощо.


Авторська програма - це спроектований самим учителем (автором, кількома авторами) на основі власної методичної концепції зміст елективного курсу навчальної діяльності, спрямований на модернізацію шкільного регіонального компонента освіти й одержання вагомих результатів.

Складається відповідно до сучасних вимог навчально-виховного процесу змістом повинна відповідати спеціалізації курсу.

Основні вимоги до навчальних програм курсів за вибором:

 • короткотривалість (17-51год на профільному рівні, 8-17 - на допрофільному рівні);

 • відповідність віковим та індивідуальним особливостям школярів, що цікавляться окремими предметами;

 • науковість змісту;

 • практична спрямованість;

 • формування дослідницьких умінь;

 • зв'язок зі шкільною програмою;

 • можливість застосування інтерактивних методів навчання;

 • націлення на підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації.

Порядок розроблення навчальних програм

курсів варіативної частини навчального плану

Лист МОН України від 12.12.2002 р. № 1/9-556

«Порядок розроблення й запровадження навчальних

програм для загальноосвітніх навчальних закладів»

(витяг)
3.4. Навчальні програми для реалізації варіативної складової загальної середньої освіти (спецкурсів, курсів за вибором) розробляються за участю в навчальних закладів, окремими особами або колективами, розглядаються та схвалюються регіональними інститутами післядипломної педагогічної освіти.

Запроваджуються програми для реалізації варіативної складової навчальних планів наказом Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних ад­міністрацій.

3.5. Програми для факультативних занять, гурткової та інших форм позакласної й позашкільної роботи можуть бути розроблені вчителями, виклада­чами вищих навчальних закладів з урахуванням потреб закладів освіти та учнів у погодженні з методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти місь­ких рад та районних (міських) державних адміністрацій.

Запроваджуються програми для факультативних занять, гурткової та інших форм позакласної й позашкільної роботи наказом управлінь (відділів) освіти районних державних адміністрацій і міських рад.

Алгоритм розроблення навчальних програм

курсів варіативної частини навчального плану

(За Л. Липовою, старшим науковим співробітником Інституту педагогіки АПН України)


 • Проаналізувати зміст навчального предмета в межах обраного профілю.

 • Встановити, чим зміст курсу буде відрізнятися від базового або профільного

 • Поділити на блоки зміст програми, розділи, теми і дати до них погодинну розбивку.

 • З'ясувати можливості методичного і матеріально-технічного забезпечен­ня вивчення пропонованого курсу.

 • Визначити тему, зміст, цілі та функції запропонованого курсу.

 • Зазначити основні види діяльності учнів, зокрема для практикумів, лабо­раторних дослідів, експериментів.

 • Визначити, через які форми роботи можна найповніше реалізувати за­вдання профільної підготовки.

 • Визначити, які освітні продукти мають бути створені учнями як результат опанування курсу (розроблені учнями в ході пізнавальної, дослідницької діяльності моделі, тези, макети, вироби, твори, серія дослідів тощо).

 • Вказати список літератури для вчителів та учнів.

 • Визначити критерії оцінювання знань з програми курсу.


Структура програми

І варіант (за Л. Липовою, старшим науковим співробітником Інституту педагогіки АПН України)


 • Пояснювальна записка з висвітленням актуальності курсу, мети, ви­мог тощо.

 • Навчально-тематичний план з розгорнутою характеристикою змісту (див. схему).

 • Вимоги до знань та вмінь.

 • Список літератури для вчителя та учнів.


Схема навчально-тематичного плануз/п

Назва теми

Кількість годин

Форми і методи проведення, наочність

Освітній продукт

Лекції

Практичні заняття


  1   2   3

Схожі:

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування...
Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством...
Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування...
Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством...
Деякі приклади штучних способів розв'язування цілих раціональних...
Математики, доповнюють ці знання відомостями,які виходять за межі навчальної програми, навчаються працювати над математичними проблемами,...
Мовні курси і ціни 2013 року
Школа пропонує курси загальної англійської, IELTS та Cambridge підготовку до іспитів, професійну та ділову англійську мову та підготовчі...
ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ: НАУКОВО-ДОПОМІЖНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЖУРНАЛ "УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ"
Нормативно-правове та методичне забезпечення профільного навчання, зразки робочих навчальних планів, освітніх маршрутів, програм...
Абітурієнти зможуть скласти ЗНО-2013 з 4 предметів
У 2013 році учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть скласти до 4 тестів з 11 навчальних предметів на вибір. До переліку...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Заняття в гуртку залучають дітей до творчості, розвивають їхні інтереси, підвищують пізнавальну активність, розвивають допитливість,...
Перелік навчальних програм для факультативних занять і спецкурсів з біології
Збірник навчальних програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Курси за вибором
Професійна готовність учителя до роботи в умовах профільного навчання
Виділяються уміння вчителя необхідні при роботі в профільних класах та підкреслюється необхідності поєднання психологічної, педагогічної...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка